-en Hike Breijer's Nieuwsblad v. Hol 1. Noorderkwartier No 36 ibtebc. telephoo» a» Zaterdag S3 Maart 1929 38e Jaargang Firma R. J. HOUWING Ar pad Moldovan Speciaal Corsetten - Magazijn >r de geboden K. aanwezig 9 NIEUWE LAÏGEDUKER Deze courant verschijnt 1 II 1 ¥¥11 1VT 11 per 3 maanden f 1.15 COURANT FirinaJJU. KEIZER. Redacteur 1. H. KEIZER. Bureel Koordscharwoude. Advertentiën van l5 regels 75 oent, elke regel meer 15 cent. Groote lettere naar plaatsruimte MIEHT I - - IEL 644 ALKMAAR TOB NOOIT. ALS DIE WOLKEN ZICH SAMENPAKKEN- If 'winter comes, Summer will come again. Hutchinson. Als de winter komt. als het verdriet, de zor gen komen.Om dan te kunnen.denken aan den komenden zomer, de komende vreugde en voor spoed. Niet als het verdriet er is. Dian komen bijna van zelf wel de hoopvolle oogenblikken. dan zinnen we op uitkomst, grijpen we elke werke lijke of schijnbare verbetering gretig aan, om dan in onze fantasie een betere, vreugdevolle tóekomst op te bouwen. Maar als we het verdriet zien naderen, als we weten, dat er moeilijke, zorgenvolle tijden zul len aanbreken, waar we toch doorheen moeten- Om dan te kunnen denken aan den zomer. En tochlaten we het probeerenAls het herfst wordt in ons leven, we de bladeren zien vallen en alles duldt op den komenden wintertijd, die dor en vreugdeloos is, waarin we moetien kam pen met somberheid en kou, laten we dan probeeren over dien tijd heen te zien naar de lente .waarin weer de knoppen en de bladen ko men, ide zon weer gaat schijnen- Naar de lente, die den zomer brengen zal! Dan zullen wij .de komende moeilijkheden ook beter en moediger onder de oogen kunnen zieln. We zien nog geen uitkomst, alle narigheid moet 'nog komen, we vreezen onzen ond|ergiang. Maar laten 'we ons voorhouden, dat er na de droefheid t.oeh een 'oplossing komen zal, dat de wintertijd niet duren zal. Waarom gelooven we in de terugikomst van de lente? Omdat we wéten, van zooveel vorige jaren, dat ze komen zal. Kijken we dan naar ons vroeger leven- Zijn er na .droeve tijden ook niet altijd wejer vroolij- ker, in ie Ier geval rustiger tijden aangebroken? De zomer moet komen; wij weten het uit eigen ervaring. We moeten het dreigende donker tegemoet gaan moedig, durvend, met .de hoop in het hart op den zomer, die komen zal. Dr. JOS DE COCK. Voor de lezers van dit blad geeft onze Psycho logische medewerker Dr. Jos de Cock, van Mer- lenstraat 120 ,Den Haag, gratis zielkundige ad viezen o.m. over de wijze waarop zij hun geest; kunnen verfrisschen en hun Wilskracht; en Ener gie kunnen versterken- De vragien zullen in dit blad geregeld worden behandeld. Mochten de be antwoordingen te uitvoerig worden dan direct schriftelijk aan de aanvragers. Moeder te ZiA Zeker kunt gij uw dochtertje, die duimzuigfe- fij afleeren. Gij koopt bijv. voor haar een poppen- kamer met eenige meubeltjes. Nu zegt gij tegen haar, dat, als zij van het opstaan af tot de 12 uur boterham niet op haar duim zuigt, zij een poppenkamer krijgt. De gedachte hieraan zorgt er voor, dat zij het niet doet. Dan geeft gij haar 'de leege kamer. Wanneer zij nu van 12 uur tot het- middageten het weer niet doet, geeft gij haar de tafel enz. De tijden verdeelt gij natuurlijk in opstaan, boterhameten, middageten enz., daar zij anders van nen tijd geen beggip beeft. Na twee dagen is hef euvel genezen. Verzonden brieven: K- L. te N.8. G te N.S.; Mej. L. te O.; N. N. te B. Revue van de Week 19 Maart. Het ijs is aan het verdwijnen en de lentelucht is krachtiger geworden, veel meer waarneembaar, ofschoon dc avonden nog kil-koude zijn en het duiveltje, griep genaamd, ons nog steeds niet heeft verlaten. We naderen met zeer-rasschen tred de stille week, waarin Eerste en Tweede Kamer vol gens ouden „adat" hun werkzaamheden zullen on derbreken. De hoop bestaat, dat de Senaat op 22 Maart allicht door de Rijksbegrooting zal zijn, ofschoon daaromtrent nog geen zekerheid is ver kregen. Erkend moet worden, dat ons Lagerhuis zich met ernst inspande om te bereiken, dat vóór het Paasch-recès de Ziektewet, met haar onaf zienbare zwerm amendementen, achter den rug zou wezen. De rede door Minister Slotemaker de Bruine op Dinsdag 12 Maart j.l. in de Tweede Kamer over het Ziektewet-ontwerp gehouden had een rustig-optimistisch karakter en werd bo vendien gekenmerkt door eene sympathieke open hartigheid. j Kinderportretten F am i liëng roepen, Busten Bruid- en Bruiloft*foto's enz. in allerfijnste uitvoering. Specialiteit in Vergrootingen naar elk portret. Fotogr. Ateliers Noordscharwoude. Geopend t 1—6 uur. 's Zondags van 912 uur. Z.Exc. van Arbeid ,H. en N. verduidelijkte, 'hoe hij tot het uitschakelen van de particuliere kas sen bij deze wets-voordracht is gekomen door 'het besef ,dat slechts op deze wijze zou worden bereikt: het tot wet worden van dit ontwerp. Het overleg met de Commissie van Voorbereiding had den Minister tot overtuiging gebracht, dat slechts door het kiezen van de bedrijfs-orgamen bij de Ziektewet, practisch resultaat kon worden verkregen. Dit is ongetwijfeld „Real-politiek", maar van de. allerbeste soort. Minister Stotemaker ver klaarde invoering van de Ziektewet op 1 Jan. a.s. volstrekt niet ondenkbaar te achten. Dat de Al- gemeene Beschouwingen reeds op 12 Maart ein digden, was een groote „surprise". Zooals de zaken I nu staan, is de goedkeuring van het ontwerp in de Tweede Kamer, behaLVe dan wat den steun 'der Chr-Historische partij (welke het uitschakelen van de particuliere kassen i.e. niet kan vergeven), j alsook de stemmen van de heeren Kersten en Zandt, tegenstanders van elke Verzekering be- j treft. I In de vergadering van Woensdag 13 dezer kreeg j de Kamer te beslissen over amendement'en-Duijfe I c.3., welke o.a. de strekking hadden óin ieder, 1 die in loondienst arbeid verricht, onder deze wet te brengen, alsmede: de loongrens van f3000. op f 5000.— te brengen. De Minister deed Woenjs- dag j.l. 13 Maart een beroep oip de Kamer om' hem te helpen, het „bereikbare" in deze tot stand I te brengen. Alle amendementen-Duijs werden ver- I worpen, terwijl vrijz.- en sociaal-democraten er j hun stem aan gaven. Ik stip hier slechts aan iets van de voornaamste beslissingen, door de Kamer bij dc behandeling van het Ziektewet-ontwerp ge- nomen. Voor het verdere verwijs ik naar de bladen. In de vergadering van Donderdag 14 Maart nam het Lagerhuis een beslissing met betrekking tot een van de belangrijkste punten: de moederschaps- zorg. Een amendement-Aalberse strekte om te be- j palen, dat slechts de zwangerschap en bevalling van de gehuwde vrouw met ziekte zullen worden gelijkgesteld, d.w.z. onder de Verzekering gebracht als oorzaken van ongeschiktheid tot arbeiden. Wat de ongehuwde moeder betreft, voor haar zou dan het particulier initiatief, gesteund door den Staat, hebben te zorgen. De Minister verduidelijkte, op hoe prachtige wijzé de barmhartigheid zich ont fermt over het lot van de ongehuwde moeder en haar kind. I H •De Kamer heeft den I4en j.l. bijna de gte- heele vergadering aan deze kwestie geiwijd. Het eind was ,dat het amendement-Aalberse zop- even genoemd is aangenomen met 4631 st. Na vrü warm debat heeft de minister Vrijdag j.l. 15 dezer, de bepaling, dat staking en uitsluiting de dienstbetrekking zullen geacht worden te be ëindigen. teruggenomen. Een laatste poging der Chr.-Historische fractie om de particuliere ziekte-kassen te behouden mis- lukte. De Kamer bleef in den middag van 15 dezer steken o.a. in de behandeling van een amendement- Van Gijn, strekkend om gedurende de eerste twiee weken der ziekte het ziekengeld niet op 80 pCt- (gelijk het ontwerp wil) te bepalen, doch op 70 pCt- In de vergadering van 19 Maart zou de Minister zich over dit voorstel, alsmede over andere amen dementen, welke op het tapijt waren gebracht, uit laten. De beslissing hoop ik in het eerstvolgend overzicht te kunne aanstippen. De Senaat heeft, bij 't beëindigen van 't groot- politiek debat, de begrootingen van Financiën, On derwijs, K. en W., alsmede van Justitie, voor de Koninklijke sanctie rijp gemaakt. Jk memoreer er slechts van, hoe minister Die Geer aankondigde, dat de Tweede Kamer half April het ontwerp betreffende de financieöie verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten in openbare behandeling zal nemen. Na de rede van den premier hield de anti-revolutionaire leider, de heer Colijn, nog een senetoriale rede, waarin hij verklaarde alles te zullen in het werk stellen om herstel der Rechtsche Coalitie te bereiken. De heer Colijn blijkt te beseffen, dat de kans ap succes hier niet zeer groot is, maar onbereikbaar acht hij de taak niet De Eerste Kamer zou Dinsdagmiddag ig Maart de Defensie-begrooting voor 1929 aanvatten. Over de verhouding tusschen Nederland en België, ook in veroand met de befaamde „Utrecht- sche documenten", kreeg men in bonte en grillige afwisseling allerlei optimistische en pessimis tische tijdingen, geruchten en 'bespiegelingen te hooien. Misschien zal de behandeling der Begroo- ti.ig van Btiitenlaadsche Zaken in de Eerste Ka mer eenig licht in dezen nevelen brengt.n. Dat de Belgische en Nederlandsche voetbal bonden wijselijk hebben besloten de wedstrijder., welke te Amsterdam en te Rotterdam tusscfr .n voetballers van beide naties zouden worden geb u-„ den, met het oog op de politieke omstandigheden uit te schakelen, is wel een markant „teeken des tijds". De Vrijz.-democratische senator prof. dr. Van Embden had weet men op Vrijdag 8 Maarf j.l. reeds een motie gereed, strekkend om Hoofd stuk III (Buitenlandsche Zaken) onmiddellijk na de algemeene beschouwingen aan te vatten, doch andere merken rookH Hu b/yft van vee/ Maar die zich 1 Zal heeizyn /even héér/yk smoken! JGRUNO'J ECHTE FRIESCME BAAI TABAK t'0 'IQ cento per ft ons m Mient 17 Alkmaar Tel, 526 Corsetten Corselets Buikbanden as tv Rechthouders Elastieken Kousen 5 Zwachtels en Veetmanchetten S£ilUcLTL Uitsluitend verkrijgbaar in prima kwaliteiten (Depót PALTHE - Almelo) treurige familie-omstandigheden (het overlijden van zijn vader) beletten dr. Van Embden die motie in den Senaat te komen verdedigen. Hij trok haar krachtens schriftelijke mededeeling in. Het vooruitzicht bestaat ,dat ook wanneer zij het eigenlijke begrootings-werk vóór de Stille Week kan afdoen, de Eerste Kamer toch al zeer spoedig na Paschen zal terugkeeren. Ook zij staat voor een berg van nog te verwerken legislatievien arbeid. En de stroom van ontwerpen groote en minder belangrijke blijft haar van de overzijde van het Haagsche Binnenhof gestaag toevloeien. Op vragen, door den senator H. Polak gesteld, heeft minister Waszink geantwoord, dat Z.Exc. volkomen met hem eens is, dat een onderzoek moet plaats hebben naar de wijze van verwarming en ver lichting in de openbare gebouwen van, geschied kundige en (of) bouwkundige waarde. De Leidsche Stadhuisbrand tusschen haakjes) worde hier vermeld, dat van den beroemden gevel toch nog misschien meer zal resten dan men ver moed heeft gaf den stoot tot deze „waakzaam heid". Als het kalf verdronken is luidt een oud spreekwoord dan haast men zich Etcetera. De volgende maand zal het een halve eeuw ge leden zijn, dat H. M. Koningin Emma aan de zijde van wijlen Willem III haar „entré joyeuse" te Am sterdam hield. Er heeft zich in de hoofdstad een commissie uit de burgerij gevormd, om onze Ko ningin-Moeder bij die gelegenheid hulde te bren gen H.M. zal zich voor het jaarlijksch Koninklijk bezoek naar de hoofdstad begeven. PESTONALIA De wereldberoemde pianist Paderewski is vóór en tijdens zijn optreden te 's-Gravehage met groote geestdrift gehuldigd. De geheele Koninklijke fa milie was aanwezig op het concert, dat de groote Pool op 11 Maart j.l. in het Haagische gebouw Voor K. en W. gaf. Aan dr. A. Bakhuijzen Schuld is op verzoek (om gezondheidsredenen) door de Koningin-Moeder met dankbetuiging eervol ontslag verleend als Direc teur van het sanatorium*,,Oranje Nassau's Ooord" 'Op 13 Maart j.l. had te Delft de promotie tot' doctor-honoris causa in de Technische Weten schap plaats van de heeren sir Henry Dëterding en ir. C. F. Stork, aan de Technische Hoogeschool. Den heer Deterding werd te 's-Gravenhage des avonds 'n serenade gebracht door personeel van de „Koninklijke". Mr. P. J. H. Patijn heeft ontslag genomen als Nederlandsche gedelegeerde in da Commissie van Toezicht op de weder-opbouw van Oostenrijk. Tot zijn opvolger is benoemd mr. A. H. Zimmerman, oud-burgemeester van Rotterdam en oud-alg. com missaris van den Volkenbond te Weenen. Prof. Dr. E. Mresco, oud-vice-president van den Raad van Ned. Indië, is benoemd tot vertegen woordiger onzer regeering te Genève voor kolo niale aangelegenheden. Uit dc DOODENI.IJST: Arts L. N. Nathans van Loen, op 48-jarigen leef tijd, Der. Haag; in zeer breeden kring betreurd. S. van Willigen, de vermaarde componist en rau- ziek-criticus, 79 jaar, Amsterdam. A. A. Veenhuijzen, gep. luit-kolonel O.-I. leger, 76 jaar oud. Den Haag. Mr. W. R. Veder, oud-gemeente-archivaris van Amsterdam, 75 jaar, Den Haag. Uit de jongste CRIMINAL IA teeken ik aan. dat te Nieuwer-Amstel drie inbraken in één nacht werden gepleegd. Voor het verdere van de lijst van de „cambrio- leurs-euveldaden" verwijs ik naar de bladen. Bij Eindhoven werd een wissellooper gewond en van f850.beroofd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1929 | | pagina 1