NIEUWE 42ste Nationale Kolfwedstrijd van den Nederl. Kt Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier Adwra""s° Dinsdag lO September 1929 38e Jaargang Stemmingsbeeld-» Groentenland .EN tiresOnkosten marktgeld, 3ict ;.g. No 107 IMTERC. TELEPHOOH 52 LAEEDUKËR COURANT Deze courant verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.15 Uitgave: firma J. H. KEIZER. Redacteur J. H. KEIZER. Bureel Noordscharwoude. cent, elke regel meer 16 cent. Groote letters naar plaatsruimte Reeds eerder schreef ik: 't is een in vele opzich ten merkwaardig jaar, dat we beleven. Onvrucht baar kunnen we eigenlijk 1929 niet noemen. Er is heel wat gegroeid, doch het malheur is maar, dat we met een f linken oogst nog lang geen goed jaar hebben. Met de aardappelcampagne in normale jaren om dezen tijd des jaars allang afgeloopen, blijft de af faire loopende, gaande een slakkengang. Voor con sumptiedoeleinden liep on loopt het niet, een dra gelijke Ideaal zie je verkoopen voor 80 a 90 Holland sche centen, de Schotten zijn heel wat hooger in prijs en besommen per 50 kilogram 110 a 120 ets. Met de Geldersche Schotten, tot de vorige week nogal gevraagd voor planters, is het nu ook fout, heelemaal fout. We hoopten op September, dan zou het allicht beter worden, want Duitschland is zoo vriendelijk geweest het tarief algenadigst zwei Mark herab zu setzen. Een enkel aarts-optimist onder de koop lui dacht een slaatje te slaan, kocht wat op voor, wat kan je gebeuren? redeneerden die heeren Nu zie je hier en daar een partijtje liggen, het wil absoluut niet met den verkoop. Ook met den potershandel gaat het niet, het is hier chicanes, ginds katten kortom er is geen mooi aan. Het zal niemand verwonderen als straks nog een heele stuit plantaardappelen voor consumptie-doel einden, natuurlijk voor een appel en een ei, wor den verkocht. Dat is nu één artikel. Nemen we het artikel tomaten. Daar is het mo menteel nog slechter mee dan met de piepers; he den konden pracht A-tomaten geen tiende deel van een cent meer opbrengen dan twee nuchtere centjes per heel Nederlandsch pond. Tot overmaat van narigheid hebben de tomatenbouwers vanwege den slechten prijs het goed nog wat opgehouden, met het gevolg, nu door het zonnige weer, dat het product te rijp is geworden en minder goed ver zonden kan worden. Een ongeluk komt zelden al leen, misère ook niet. Nemen we nu het artikel bloemkool. Met de aardappelen ging het niet best, met de tomaten is het minder dan sober, met de bloem kool is het beneden alles. Er komt zoo goed als niets ter markt, nergens. Bovenkarspel had giste ren een aanvoer van 18 schuitjes, zegge 18 schuit jes, tegen normaal 250. De kwaliteit is evenredig aan de kwantiteit. Het weer is slecht voor de ver zending, de bloemkoolprijs uit dien hoofde matig, tot povertjes. De bouwers sjouwen, tobben en vechten om nog te behouden wat te behouden is. Het bloemkoolge was, mitsgaders de gele kool wordt danig door de rupsen geplaagd. Het is treurig, zooals dat vies ge dierte dezen zonnigen nazomer huis houdt. De bouwer gaat met zijn zoons of knechts eiken dag er op uit, op de „raipenjacht." De dikke, vieze loeders zitten bij bosjes op de bloemkool en vreten tallooze gaten in de gele kool, het laatstgenoemde gewas ziet er uit (als ge de stronk boven houdt) als was het met hagelkorrels doorzeeft. Gevolg van de „rai- penplaag." Met dat al is het niet rooskleurig gesteld in het Groentenland vanwege lage prijzen, rupsen en lui zen. Luizen zijn er ook ai, in niet te tellen hoe veelheden. Dan kan de tuinbouwer zijn pleizier best op in het niet onvruchtbare jaar 1929. Nu komt daar nog bij dat de landman met zorg naar den hemel begint te kijken. Het is erg droog, de insectenplaag houdt met die groote droogte wel verband. Te Grootebroek-Bovenkarspel begint men te vreezen, dat het ook fout zal loopen met de na- teelt, met de herfstbloemkool. Het duurt nog wel 14 dagen eer er iets van beteekenis van dit gewas ter markt komt. En hoe gauw kunnen we in den winter zitten. Neen, rooskleurig is het niet in den Noordhol- landschen tuinbouw. Nog heeft Langedijk, door de Europeesche droogte een goeden kans met de win- terkool. Andere tuinbouw-centra missen dien kans. Hoop doet leven. Moge deze hoop niet beschaamd worden. Voor ditmaal schei ik er mee uit, er is niets goeds te melden; wie meldt nu graag misère? smaakt als room ter geSegenheid van het 10-jarig bestaan van de Kolfclub „Vriendenkring" te Noordscharwoude. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Kolfclub „Vriendenkring" te Noordscharwoude, werd de 42ste Nationale Wedstrijd, uitgeschreven door den Nederlandschen Kolfbond, gehouden in de kolfbaan van het hotel „Concordia" van den hr. L. Hop. Reeds vele kolfliefhebbers waren Zaterdagmiddag aanwezig ter bijwoning van de officieuse opening der wedstrijden, welke ten 2 ure plaats vond in te genwoordigheid van de Hoofdbestuursleden, de h.h. J. Halff van Alkmaar en J. Stammes van Nieuwe Niedorp. De kolfbaan, voor deze gelegenheid feestelijk ver sierd, bood een prettigen aanblik en bij het binnen treden viel het oog onmiddellijk op een keurig af gewerkt schild, waarop met duidelijke woorden prijkte: „Hulde aan den Nederlandschen Kolfbond" en „Vriendenkring." Het hoofdbestuur was gezeteld op het podium en op de bestuurstafel prijkten eenige bloemstukken. Een aardige attentie van den heer Hop. De baan verkeerde in uitstekende conditie, ter wijl de zaal op practische wijze was ingedeeld. Ongeveer half drie opende de voorzitter van „Vriendenkring" de heer T. Kostelijk de wedstrij den met de volgende woorden: Geachte Hoofdbestuursleden, Waarde Kolfbroeders, Als voorzitter van de sociëteit „Vriendenkring" is het mij een aangename taak U hartelijk welkom te heeten op den 42sten Nationalen Wedstrijd van den Nederlandschen Bond. Dat deze wedstrijd hier ter plaatse wordt gehou den ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan onzer sociëteit wordt door ons op zeer hoogen prijs ge steld. Den aanwezigen Hoofdbestuursleden, den h. h. J. Halff en J. Stammes, breng ik een woord van dank voor hunne bereidwilligheid reeds hedenmiddag aan wezig te zijn, waardoor de wedstrijden zoo dadelijk een aanvang kunnen nemen. Ik hoop, dat er gedurende de wedstrijden recht vinnig doch op de meest vriendschappelijke wijze zal worden gestreden en dat de wedstrijden op de meest feestelijke wijze zullen worden gehouden. Hiermede verklaar ik de wedstrijden voor ge opend. (Applaus.) Onmiddellijk hierop werden de namen van drie deelnemers afgeroepen om in het strijdperk te tre den. De scheidsrechters, de heeren A. Berkhout en C. Langedijk Cz., betrokken hunne plaatsen, de schrij ver, de heer P. Kist, zette zich voor zijn omvangrij ke taak, in postuur. Dra werd de eerste slag geslagen en het tournooi was hiermede aangevangen. Intusschen namen wij van de gelegenheid ge bruik, de schitterende collectie prijzen te bezichti gen, voor deze gelegenheid geëxposeerd bij den hr. K. Boot (Fa. A. Groot Nz.) te Noordscharwoude. Dat de kolvers door deze fraaie prijzen aange spoord zullen worden hun uiterste best te doen, behoeft geen betoog. Echter zijn wij genoegzaam bekend met de mentaliteit der liefhebbers, dat zij alles in het werk zullen stellen het aantal punten zoo hoog mogelijk op te voeren, afgescheiden van de werkelijk prachtige prijzen. De wedstrijden werden tot laat in den avond voort gezet. Gedurende de wedstrijddagen bestaat er gelegen heid voor de leden van den bond hun geluk te be proeven op de vlotbrug en met prijsbiljarten. Het bestuur van „Vriendenkring" heeft de geluk kige gedachte gehad, hiervoor dagprijzen beschik baar te stellen, waardoor de attracties voor iederen dag hun waarde houden. De uitslag van Zaterdag luidt als volgt: Prijsbiljarten. Ie prijs C. Swager. 2e prijs K. Langedijk. 3e prijs C. Pranger. Vlotbrug. Ie prijs T. Pranger. 2e prijs C. Swager. 3e prijs G. Langedijk. DE TWEEDE DAG. Ten tien ure werden de wedstrijden voortgezet. In den loop van den morgen groeide het aantal kolfbroeders gedurig aan en weldra heerschte er 'n gezellige stemming en werd het verloop der wed strijden met de meeste aandacht gevolgd. Naarmate het klokje van drieën naderde, werd de belangstelling steeds grooter ter bijwoning van de officieele opening, welke gehouden zou worden door het oudste Hoofdbestuurslid, den heer J. Halff door ontstentenis van den voorzitter en den vice- voorzitter. Klokke drie vereenigden zich het bestuur van den Bond en het bestuur van „Vriendenkring" zich op het podium. Tevens was aanwezig de Burgemeester van de Ge meente Noordscharwoude, de Edel Achtbare Heer Jhr. A. L. van Spengler, eere-voorzitter der jubi- leerende vereeniging De heer Halff sprak ongeveer de volgende rede uit: Mijne Heeren, Aan mij is thans de eer, het genoegen en de zwa re taak opgedragen dezen wedstrijd officieel te ope nen. Ik noem het mij een eer, daar bij afwezigheid van de beide voorzitters, mij als oudste lid deze niet gemakkelijke functie is opgelegd. Echter doe ik dit thans met genoegen, daar de reden van verhindering niet wegens ernstige om standigheden is. Zwaar is mijn taak, omdat ik moet herinneren aan het groote verlies voor den bond, door het overlijden van onze Hoofdbestuursleden, de Heeren Slot en Van den Berg. Met genoegenv ervuli k mijn functie, omdat onze hooggeachte voorzitter, Dr. van Balen Blanken door mij moet worden vervangen, omdat hij verjaart. Reeds is een telegram van gelukwensch uit naam van de leden van onzen Bond aan den Jubilaris gezonden. (Applaus.) Leden van den Bond, mocht ik gisteren bij den aanvang der wedstrijden de voorzitter van „Vrien denkring" u het welkom toeroepen, thans doe ik dit namens het Hoofdbestuur, aan de leden van 't Hoofdbestuur en leden van den bond, echter, in het bijzonder aan de nieuwe vereeniging van 's-Grave- land. Ik feliciteer den Bond met deze aanwinst en de club met haar besluit. Gaarne memoreer ik, dat dit aan den heer Kal- ker is te danken. Hij toch is de Vader van het jon ge kind, zonder ooit getrouwd te zijn geweest. Mijne Heeren, Dat de wedstrijd dit jaar hier wordt gehouden, spreekt van zelf dat dit voor ons genoegen is, als men begint te zeggen, dat de ontvangende veree niging den naam „Vriendenkring" draagt. Als men ziet dat na 10 jaren, deze club reeds een ledental van 50 telt, zegt dit al genoeg. Maar ik was aan het verwelkomen. U, mijnheer de Burgemeester en leden van het Dagelij ksch Bestuur, het is voor mij een groot ge noegen U eveneens het welkom te mogen toeroepen Uwe tegenwoordigheid is een blijk van Uwe groote belangstelling voor de Kolfsport. Tot mijn spijt zie ik geen dames aanwezig. Het was mijn idee geweest naast de jonge vereeniging ook een damesclub te mogen verwelkomen. Dit is nu echter niet het geval. Echter twijfel ik niet of de wedstrijden zullen zeer genoegelijk verloopen en zullen wij ons zeker vermaken, daar hier niet al leen de kolvers als kolfbroeders hun naam eer aan doen, maar tevens dat wij ons bevinden in een centrum van kunst en muziek. Tevens wensch ik mijn dank te betuigen voor de vriendelijke ontvangst ons bereid. Mocht ik in iets zijn tekort geschoten, zoo zal dit de komende dagen zeker worden aangevuld en ein dig ik met de beste wenscnen voor een goed ver loop der wedstrijden en voor den bloei van Noord scharwoude. Hiermede verklaar ik den 42sten Nationalen Wedstrijd voor geopend. (Applaus.) Hierna werd het woord gevoerd door den eere- Voorzitter van „Vriendenkring", Jhr. A. L. van Spneglre. Deze brengt in de allereerste plaats den heer J. Halff dank voor de vriendelijke woorden en zegt er steeds op gespitst te zijn het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Kolfbond te mogen begroeten. De herinnering aan de eerste kennismaking geeft hiertoe een aangename gelegenheid deze te her nieuwen. Het doet spr. groot genoegen dat het Hoofdbe stuur in zulk een groot getal is opgekomen. Als eere-Voorzitter zou spr. willen zeggen, dat het vol gens den naam van „Vriendenkring" niet anders kon, of het welkom is hartelijk geweest, is zoo en zal zoo zijn. „Vriendenkring" heeft getracht U en het Hoofdbestuur het verblijf zoo aangenaam mo gelijk te maken en hoopt spr., dat het Hoofdbe stuur, wanneer het na afloop dezer wedstrijden zal vertrekken tot de conclusie komt, dat het verblijf werkelijk aangenaam geweest is. j Spr. betuigt zijn groote erkentelijkheid voor den wensch, geuit voor den bloei van Noordscharwoude dat zich steeds mag verheugen in een toenemenden I bloei en wanneer de leden van den Kolfbond ver- i trokken zijn, zullen zij weer vrienden, bekenden en anderen spreken hetgeen zeker bijdraagt tot meerdere bekendheid en meerderen bloei van deze i gemeente. Inzonderheid vestigt spr. de aandacht op het be- zoek aan de veiling, welke toch de hoofdader van j dezen bloei is en waardoor de naam van Noord- I scharwoude zich nog verder zal verbreiden. I Met de woorden, geuit tot den voorzitter van den Bond, zegt spr. het geheel eens te zijn, Hij is toch j de eminente voorzitter, hij de eeuwig jeugdige Dr. van Balen Blanken. Met dezen dag zal toch een ieder zich verheu gen. Voor spr. is het dan ook geen bezwaar geweest de officieele ontvangst voor deze gelegenheid een dag later te stellen. Spr, wenscht te besluiten, met nogmaals dank te brengen voor de vriendelijke woorden van den hr. Halff en stelt voor een dronk te wijden aan de jubileerende vereeniging en hierna een „Lang zal hij leven" uit te brengen op den voorzitter Dr. van Balen Blanken, opdat hij nog vele jaren deze func tie zal mogen en kunnen waarnemen. (Applaus.) Hierna werd de eerewijn rondgediend en werd door alle aanwezigen spontaan meegezongen ter eere van den Jubilaris. De muziek van „De Kleine Kapel" deed zich hier in uitstekend kennen. Vervolgkens heette de voorzitter van „Vrienden kring" ale aanwezigen hartelijk welkom en sprak den wensch uit dat de wedstrijd een zeer gezellig verloop mocht hebben. In het bijzonder richtte spr. een woord van wel kom tot den eere-voorzitter. Door den secretaris van de kolfclub ,,'s-Grave- land", den heer de Vries, werd een woord van har- telijken dank gesproken voor het welkom aan de jonge vereeniging. Spr. deelde mede, zonder tekort te doen aan den hr. Kalker, dat in de 2e plaats door den heer Ko perdraad, een reeds jarenlang beoefenaar van de kolfsport, een grooten stoot tot de oprichting dezer club was gegeven. Ook is door genoemden heer een prachtige kolf baan aangelegd en uit spr. den wensch, dat ook 's-Graveland eens de eer te beurt zal vallen den Bond te mogen ontvangen. (Applaus.) Hiermede was ook dit officieele punt van het programma afgewerkt en weldra klonken de vroo- lijke tonen der muziekkapel, waarmede de feest stemming bezegeld werd. Met spoed wordt nu de wedstrijd voortgezet. Met zekere belangstelling zagen wij het oogen- blik tegemoet waarop de nieuwe club 's-Graveland in de baan zou verschijnen. Nu, onze verwachtingen werden verre overtrof fen. Ronduit gesproken, verwachtten wij niet veel van deze pas opgerichte club, die nauwelijks den tijd heeft gehad zich te kunnen oefenen. Maar wij bekennen openlijk, dat, al gaven de to taalcijfers niet zulk een hoog aantal weer, de ernst en de ambitie waarmede gekolfd werd, doet ons voorspellen, dat zij hare plaats in den Nederland schen Bond waardig is. Ons compliment. De drukte nam hand over hand toe en de feest vreugde vierde hoogtij. Den geheelen avond heerschte er een gezellige, feestelijke stemming. Ook voor de verschillende attracties bestond een groote animo. De uitslag voor dezen dag luidt: Prijsbiljarten. Ie prijs C. Swager. 2e prijs Jb. Strijbis. 3e prijs Van Zonen. Vlotbrug. Ie prijs Van der Steen. 2e prijs D. Blaauboer. 3e prijs N. de Boer. DRAISMAvanVALKEHBURG'S 'iLEV v LEEUWARDEN- MAANDAG. De feestgids vermeldde voor dezen dag zeer veel. Te 8.30 bestnod er gelegenheid voor bezichtiging van de veiling te Noordscnarwoude, waarvan door velen een druk gebruik werd gemaakt. De traditioneele boottocht vond te half elf plaats In eenige motorbooten werd vanaf „Concoraia" afgevaren en gold het eerste bezoek de Conser- venfabriek Peter Verburg. Voor een bezoek aan de R. K. kerk bleef geen tijd over. Het prachtige weer droeg niet weinig bij tot het welslagen. De geheele tocht werd opgeluisterd door muziek. Het volgend punt van het programma vermeldde de officieeele ontvangst van het Hoofdbestuur en Commissies op het Raadhuis te Noordscharwoude. Als tijdelijke raadszaal diende de zaal van het hotel „De Burg." Aan de groene tafel zagen wij den Burgemeester, de Wethouders en den Secretaris der gemeente N.- Scharwoude, het Hoofdbestuur met den emihenten, steeds jeugdigen, hoogbejaarden voorzitter, Dr. G. C. van Balen Blanken in het midden. De verschillende afgevaardigden en leden der Commissies hadden alras een plaatsje bemachtigd, hen aangewezen door de zorgende nand van aen hr. K. G. Reinders, Gemeente-scretaris. Spoedig klonk het gehamer van den Burgemees ter. De pen van den verslaggever stond gereed voor de opname van de verschillende uit te spre ken redevoeringen. Vooruit was het den verslaggever bekend dat hij zich op glad ijs bevond. Hem stond toch immers te wachten een woordenvloed, zoo in elkaar slui tend, dat een woordelijk opnemen haast niet denk baar was. Bij voorbaat roept de verslaggever aller clementie in voor zijn pogingen het gesprokene eenigszins woordelijk te kunnen weergeven. De Burgemeester ving dan aan met zijn wel komstrede en sprak ongeveer als volgt: Namens het Gemeentebestuur heet ik u hartelijk welkom, speciaal den voorzitter, Dr. van Balen Blan ken. Het is mij een genoegen u te kunnen zeggen, dat het Gemeentebestuur er naar verlangd heeft, U het welkom te kunnen toeroepen. Ofschoon de wedstrijden reeds eenige dagen zijn begonnen wenscht het Gemeentebestuur door de ze ontvangst een blijk van belangstelling voor de Kolfsport te geven. Toen het Bestuur van „Vriendenkring" tot mij het verzoek richtte deze ontvangst op den dag van heden te stellen en ik vernam hetgeen hiervan de reden was, vond ik hierin direct een aanleiding hieraan gevolg te geven. Immers was het gisteren dan dag, waarop U mijnheer de Voorzitter, verjaar de, en u gaarne dezen dag in uw familiekring wil de doorbrengen. Kolfbroeders! Het Gemeentebestuur voelt zich gedrongen hulde te brengen aan den eminenten voorzitter, aan Dr. van Balen Blanken. Het Gemeentebestuur verkeert thans in de nood zakelijkheid u te moeten ontvangen in een tijdelijk raadhuis. Werd de vorige woning van het Ge meentebestuur onbewoonbaar verklaard, uit het tijdelijk onderdak, elders gevestigd, werden wij ver dreven en nog wel door uw hoofdbestuur. In andere gevallen zouden wij ons dit niet heb ben laten welgevallen, echter nu het den Neder landschen Kolfbond betrof, hebben wij ons gaar ne bereid verklaard onze plaats te ontruimen. Wij hadden u gaarne echter in een omgeving ontvan gen uwer waardig. Dezelfde hartelijke woorden als nu zouden u ons gevoelen hebben vertolkt alsof gij gezeten waart in de raadszaal. Tot onzen spijt kunnen wij niet de raadszaal aanbieden om de algemeene vergadering daarin te houden. Ik hoop echter, dat binnen afzienbaren tijd de gemeente in de gelegenheid zal zijn u in de eerste plaats de raadszaal voor deze gelegenheid te kun nen aanbieden. Mijnheer de Voorzitter, Gisteren heeft u een dag herdacht, welke niet al leen door uw familie is gevierd en niet alleen door alle kolvers is herdacht, maar tevens nog door vele anderen. Ik acht het mij als een plicht, den wensch te uiten, dat het u nog vele jaren gegeven zij, met dezelfde opgewektheid, dezelfde energie en zonder de opsomming uwer vele goede eigenschappen, den Nederlandschen Kolfbond te mogen gadeslaan en te leiden, op dezelfde wijze als thans de Bond door U presteert en zal presteeren. Dit, mijnheer de voorzitter, is mijn oprechten wensch. (Applaus.) Namens het Gemeentebestuur wensch ik het be stuur van „Vriendenkring" van harte geluk te wen- schen met haar 10-jarig bestaan. Dat deze wensch van harte gemeend is, blijkt wel uit het feit, als ik memoreer, dat het geen kleinig heid is, dat deze club gedurende haar 10-jarig be staan zich heeft doen kennen als een van de ge- duchtste concurrenten op de kolfwedstrijden. Ik ben er van overtuigd, dat dit succes te danken is aan de leiding dezer club door den voorzitter en den secretaris, die dan ook in dezelfde functie en evenveel jaren aan de club zijn verbonden. Nogmaals feliciteer ik de club met haar jubileum en ik hoop dat zij nog vele jaren deze leiding zal mogen behouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1929 | | pagina 1