NIEUWE Raad Broek op Langendijk. ieuwsblad v. Holl. N oorder kwartier 1-6 reteI" No 125 ■TERG. TELEPHOOR SI Dinsdag 22 October 1929 38e Jaargang'n «eta I. H. KEIZER. - Bureel Heordscherweude. StemmingsbeeldGroenten I and LANGEDIJKER COIIRM dinsdag, Donderdag en Zaterdag Abonnementeprije per 3 maanden f 1.15 IfltpVO! FiflUS J. H. KEIZER cent, elk» regel meer 16 cent. Groote letters naar plaatsruimte Binnenland Van groote beteekenis is de naam. .Wat wordt er al niet gedaan, om de naam van een persoon, een zaak, een product bekendheid te geven. D|a wijze Salomo, de Israëlietische koning was van de waarde van een goeden naam reeds diep door- doordrongen. In zijn „Spreuken" schreef hij neer: ,jFien goeden naam is beter dan olie". In Salo- mo's tijd gebruikte men de olie vaak als beta lingsmiddel; in dat licht bezien, zou men dus de beteekenis van deze spreuk aldus kunnen weer geven: een goeden naam is meer waard dan geld. 't Is dan ook geen wonder, dat men veel waarde hecht aan een goeden naam, daarvoor soms groote sommen overheeft. Zoo wordt er enorm veel gedaan voor den naam van het Nederlandsche tuinbouwproduct. Op ve lerlei wijze wordt gepoogd, de aandacht op zijn voortreffelijke kwaliteiten te vestigen. Ik her inner slechts aan de reclame voor de tuinbouw- voortbrengselen, door "het Centraal Bureau ge maakt Hoor middel van zeer practische recepten boekjes, waarin de bereidingswijze van groenten door deskundigen wordt aangegeven. Of er in onze omgeving van deze voorlichting, die m.i. uitnemend is, voldoende wordt geprofiteerd, waag ik te betwijfelen, benige huisvrouw zal met het opvolgen van de aangeboden wenken haar voordeel kunnen doen, haar loon zal zijn, het tevreden en voldane gezicht der huisgenooten. Ik denk aan de tuinbouwfilm, reeds eerder in dit blad beschreven, aan de pakkende, mooiei platen, die bedoelen de aandacht te vestigen in binnen- en buitenland op Hollandsche aardappe len, groenten en fruit. Het Centraal Bureau heeft de vorige week, eigenlijk iets langer dan een week, nl. van 1? 20 October, weer eens" een grootsche poging ge daan, om den naam van het Hollandsch product nieuwen luister bij te zetten, door deel te nemen aan een tentoonstelling te Keulen. In Tuinderij en Centraal Orgaan komen mooie foto's voor, van den stand van het Centraal Bu reau. In één woord, prachtig. Het Bureau is wel bizonder gelukkig te noemen, waar het den éta leur-kunstenaar Velders bereid vond, den stand op te bouwen, 't Vorig jaar had ik het genoe gen dezen eminenten étaleur te ontmoeten op de tentoonstelling te Utrecht. Zijn werk is kunst werk, en hoewel ik zijn arbeid te Keulen niet heb gezien, zeggen de foto's mij genoeg. Dat is alles gedaan voor den naam van het product, met de bedoeling den afzet er *van te bevorderen. Er wordt hard gewerkt op velerlei wijze voor dit mooie doel. Is nu door gevoerde reclame voor het .product, de kennis er van alsmede de behoefte er aan,: toegenomen, 'kwil wijzen op nog een gebeuren van den laatsten tijd, dat vooral van beteekenis \s geweest voor onze Streek, sjpeciaal voor Lan- gendijk, of nog nader gepreciceerd, Broek op: Langendijk. 'tis al weer eenigen tijd geleden, dat Broek hoog bezoek kreeg. De Burgemeesters van groote gemeenten in Kheinland en W,estphalen, voorna melijk van de groote steden, hebben een excursie ondernomen naar ons land, met de bedoeling die plaatsen te bezoeken, voor hun' gemeenten van. groot economisch belang. Zoo bezochten zij fa- brieks- en havenplaatsen, als Eindhoven, Am sterdam en Botterdam. Het gezelschap stelde er ook prijs op, overtuigd als de leden waren van het belang ,dat de Duitsche plaatsen er bij heb ben, onze voornaamste tuinbouw-centra te be zoeken. Zoo werd ook Broek op Langendijk bezocht, waar bet Gemeente- en Marktbestuur het gezel schap op de bekende gastvrije wijze ontving. Teruggekeerd hebben de Duitsche heeren ook Nederlandsche Burgemeesters uitgenoodigd tot een bezoek aan Duitsche cultuur-centra; tot da genoodigden behoorde, naast de Burgemeesters onzer groote steden, ook de Burgemeester van Broek op Langendijk, de Edel-Achtb. Heer P. Slot. Dit feit nu acht ik voor de gemeente Broek alsmede voor onze Langendijker cultuur van niet gering belang. Het is bewijs voor het niet te weerspreken feit, dat in de internationale econo mische verhoudingen, onze streek, ons gewest, de plaats Broek op Langendijk naam beeft. Die naam is een niet te waardeeren goéd. Em alles, wat gedaan wordt, om den naam van onze cultuur, van onze Streek in het binnen land en in den vreemde te bevorderen, verdient/ warme waardeering en het kan ongetwijfeld nut tig zijn, hierop de aandacht van ons publiek te vestigen. Aan de veilingen gaat het tegenwoordig zeer kalm toe. De aanvoeren zijn niet groot, wa.t stellig reeds verband houdt met den „koolha- lerstijd". Waarschijnlijk zijn nu de bouwers óf reeds met 't snijden van de winterkool begonnen, óf zullen er een aanvang mee maken. De boeten zijn reeds in orde gebracht om het product te kunnen ont vangen, reeds is in een enkele schuur een waalt je Langs de straat Het laatste stukje onder dit hoofdje is aanlei ding geworden tot een aangenaam onderhoud. Na tuurlijk had dat onderhoud ter veiling plaats. Daar zijn we gewoon (het zal elders wel niet an ders toegaan) van alles en nog wat te behandelen. Het is er ook bij uitstek de geschikte plaats voor. Er worden wat conferenties gehouden. Je bent tegenwoordig nogal bezig reclame te ma ken voor het buitenland, werd me gezegd. Ben je soms ge-influenceerd of ge-interesseerd? Geen van beiden heb ik gezegd, ik kan dat met de hand op het hart verzekeren. Des te beter, sprak mijn intervieuwer, dan ben je tenminste onbevooroordeeld en ontvankelijk voor critiek. Nu is mij niets liever dan goede critiek; het ver ruimt den gezichtskring en geeft je een kijk op anderer kijk op de zaken. Die buitenland-bebouwing heeft veel tegen, heb je daar wel eens aan gedacht? werd me gevraagd. Woningen daar zijn slechts door niet-tuinbouwers te gebruiken. Waar zal een tuinbouwer zijn schuit je laten, hoe zijn oogst er kunnen bergen? Dat is het groote bezwaar. Nu weet ik wel, dat reeds een groot deel van de Broeker bevolking, naar ik eens vernam, wel 40 Pet. uit niet-tuinbouwers bestaat. Gaat een niet-tuinbouwer (die het wel doet is het niet) daar bouwen, dan neemt de man nogal wat risico op zich. Een bouwersspul aldus de rede neering mijner intervieuwer zal niet zoo ge makkelijk in waarde dalen. Een woonhuis, eenmaal daar gebouwd, zonder meer, echter wel. Het is Naar informatiën bij verschillende bouwers op verschillende plaatsen te oordeelen, is de stand van 't wintergewas al zeer verschillend; men oor deelt om „den Oost," dat de te oogsten hoeveel heid kool per snees of roe ver beneden 't mid delmatige zal zijn. Ook in de omgeving van Medemblik hebben de bouwers geen hooge verwachtingen, wat de hoeveelheid betreft. Spreekt men de bouwers, die hun bedrijf grootendeels op oude koolakkers uitoefenen, dan verneemt men van soortgelijke verwachtingen. Komt men echter in de groote polders, als Anna Paulowna, Beemster, Purmer en Schermer, alsmede op min of meer kool-nieuwe akkers in de omgeving van Dirkshorn en Krab bendam dan hoort men van de bouwers daar een ander geluid. Daar is de stand van het gewas goed en verwacht men1 een voldoende hoeveelheid per snees te zullen'êogsten. Toch komen op dergelijke min of meer nieuwe gronden ook grove afwijkingen voor; heden ver nam ik b.v. van zeer onbevredigende resultaten in een polder onder de rook van Amsterdam, on danks beste grond, waarop kool een vreemd ge was is. Natuurlijk worden er reeds schattingen ge-i maakt over de totaal-hoeveelheid, straks in Noordholland aanwezig in schuren,'pak- en koel huizen. iMen hoort reeds gewagen van zeer groote, nimmer te voren getelde hoeveelheden. Laat ons maar kalm het resultaat van de eerste kooltel ling afwachten. Mijn persoonlijke voorloopige in druk is, dat er een grootere totaalhoeveelheid zal zijn; dan 't vorig jaar; 't wil me voorkomen, dat er echter wat minder gele kool is geteeld. Nog steeds worden er, vooral om „den Oost"1 aardappelen aangevoerd en voor 'n schijntje ver kocht. Er worden prijzen besteed van f 0.800.9Ó per baal, 't kan de negentig centen per baal maar moeilijk halen. Voor dien prijs is er eenige, zeer beperkte vraag voor Zuid Amerika, 't Ver wondert mij, dat de veehouders de aardappelen voor dergelijke spotprijzen niet opkoopen voor veevoeder. Volgens berekening is de voederwaar- de hooger dan de marktprijs. Met' de uien wil het ook niet. Er mag wel spoedig een gat voor ger' vonden worden, anders zal het de vraag zijn of de huidige prijzen wel stand kunnen houden. Uitgesproken: 17 October Cf. J. C. Traag, timmerman, den Haag, Heesterstraat 78, Bi.c. Jhr. Mr. Dr. Th. W, O. Calkoen. Cur. Mr. G. Plantenga, den; Haag, Heerenstraat 13. 17 October Ei. Steg- man, weduwe van Joseph, laatstelijk gewoond hebbende te 's Gravenhage, de Bruy nestraat 23, thans vertrokken naar het buitenland, R.c. Mr. G. Scholten; Cur. Mr. S. G. Njiokiktjien, den Haag, van Speijkstraat 31; 17 October J. P. V isser, wijn en bierhandelaar, den Haag, Kijswijk- scheweg 119, B.c. Mr. G. H. B. van den Boom, Cur. Mr. B. W(/E. Paauwe, den Haag, Laan van Meerdervoort; 17 October N. Tap, koopman, Lent gem. Eist, R.c. Mr. J. H. M. van der Grinten, Cur. Mr. Ei. H. Engelkens, Nijmegen. 17 October M. H. Bongaerts, bakker, Susteren, Markstraat 10, B;.c. Mr. van Dporninck, Cur. Mr. A. van Assendorp, Maastricht; 17' October H. Kousen, schoenwinkelier, Bleijerheide-Kerkrade. Bi.c. Mr. Gadiot, Cur. Mr. Ballieux, Kerkrade. 17 October E. de Beer, koopman, Maastricht, Markt 26, Ri.c. Mr. Ruland, Cur. Jkvr. Mr. Graafland, Maastricht; 17 October Joseph Hubertus Baggen, aannemer, Biaggen, Rijksweg Zuid 5, B.c. Jhr. Mr. Testa, Cur. Mr. Vencken, Sittard; '17 October Wilhelm Boltz, winke lier, Schinnen, R.c. Mr. van Doorninck, Cur. Mr. Godfried, Maastricht; 17 October Jacobus v. d. Broek, landbouwer, Heer Kerkstraat 30, R.c. Mr. Hustinx, Cur. Mr. Rikmenspoel, Maastricht. 18 October W. Koppens, boekdrukker, den Bosch, Postelstraat 38, R.c. Mr. Ummels, Cur. Mr. v. d. Pol ,Den Bosch; 18 Oct. L. de Lange, Gro ningen; 18 Oct. G. Wietzes, in galanterieën, Groningen, Atjehstraat 43a R,.c. Mr- H. J. El., Epgelkens, Our. Mr. M. P. Dorhout, Groningen; '18 Oct. Cornells Musters Wzn., hovenier, Bergen op Zoom, R,.c. Mr. F. C. A. M. Tilman;: Cur. Mr. A. A. J. Dirven, Bergen op Zoom; 18 Oct. P. v. d. Berg, bankier en oommissionatP in .effecten, Kesteren, mede kantoorhoudende te Arnhem; R.c. Mr. W. J. Hofdijk, Cur. Mjr. J. van Nes te Tiel. 17 Oct. Paulus Schoutsen, Andijk West (Klein Gouw), doch sedert kort uitgeweken naar Bel gië, R.c. Mr. N. Muller, Cur. Mr. C. H. Bosman, Alkmaar; 18 October Geert Mulder, fabrikant en winkelier, Borger, R.c. Mr. F. M. Pleyte,, Cur. Mr. Ei. E. Oosterhuis, Assen; '18 October Lucus Tammo Houtgast, zonder beroep, vroe ger kleermaker, Assen, Oosterhoutstraat 93, R.c. Mr. F. M. Pleyte, Cur. Mr. M. S. Kalma, Assen; 18 October Pieter van Munster, timmerman, Rotterdam, v. d. Duynstraat 55, R.c. Mr. A, Huygen, Cur. Mr. M. Rooy Jr., Rotterdam; 18 October H. A. J. Pompe, pensionhouder, Rot terdam, Leuvehaven 151, R.c. Mr. A. Huygen, Cur. Mr. A. Blussée van Oud Alblas, Rotterdam. In de week van 14—19 October 1929 zijn in Nederland uitgesproken 68 faillissementen. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 17 Oct. A. J. Leyendekkers, den Haag. 17 Oct. J. A. Nusink, Arnhem. 17 Oct. Jan Gryns,'Maastricht. 18 October C. Wi. de Waal, Rotterdajn; 18 October S. H. Nyhuis, Rotterdam. "Rectificatie In het faillissement B. F. Niesen, Sumatra- straat 148 Amsterdam, is het adres van <len cu rator Mr. M. de 'Vries, Heerengracht 390 en niet 392 Amsterdam. De op 17 October 1929 gefailleerde Joseph Hubertus Baggen, aannemer, woont Geleen Rijks weg Zuid 15. daarom nog niet alles, om in het Buitenland ka pitaal vast te leggen. De risico is er niet gering. Volkomen ben ik het met je eens dat een voort gezette lintbebouwing (alles in één rij) afkeuring verdient. De eilanden-makerij is ook al verre van aanbevelenswaardig. Je idee van bebouwing op zich zelf acht ik voortreffelijk. Maar niet in het Bui tenland. Waar dan? was mijn vraag. In het Westen moeten we het zoeken werd me gezegd daar dienen we een parallelweg aan te leggen. Volgens mijn zegsman, is zulks practisch uitvoerbaar. Ik kan het niet beoordeelen, maar geef de idee door. Toch heb ik me de moeite genomen, eens vanaf een hoog punt de Westzijde op te nemen. Ik be klom de uitzichttoren van de L.G.C.-nieuwbouw, begeleid door den aannemer, den heer Giltjes. Als het gebouw af is, wil ik er graag eens wat van schrijven, het lijkt me nu nog te vroeg. Vanaf dien plek, pl.m. 12 meter boven den grond, keek ik naar het Westen en zag al die slooten en slootjes, legio in aantal. Hoe daar nu een parallel weg te bouwen.? Zeker, het kan, wat zou zoo iets moeten kosten? Ik sidder reeds met het oog op de gemeentebegrooting. Practisch lijkt het me ondoenlijk. Vooralsnog geef ik de voorkeur aan het Buiten land. Het is een niet zoo eenvoudig op te lossen vraag stuk. Onze vaderen hebben kronkelige dijken aan gelegd, de wegen gebouwd voor het verkeer in hun dagen. De dorpenbouw is vrijwel planloos verloopen In dit opzicht prijs ik den goeden ouden tijd niet. We zullen ons hebben te wachten, niet in het voetspoor der vaderen te blijven gaan. Plaatselijk Nieuws NOORHSCHARWOUDE. Bij de dezer dagen gehouden aanbesteding van, diverse kunstmeststoffen voor rekening van le den der vereeniging „Tuinbouwbelang" alhier, werd de levering van 21650 Kg. zwavelzure am moniak, 11750 Kg. Chilisalpeter, 13600 Kg. kalksalpeter en 1800 Kg. Ureum gegund aan het „Landbouwkantoor", vertegenwoordiger den Heer D. Kansen en 39400 Kg. Superfosfaat aan de fir ma Krol en Co. te Alkmaar. Tijd van levering einde Februari 1930. Het onderzoek van het door den heer A. A. Verburg te Alkmaar geleverde kalizout wees aan een gehalte van 45.9 pGt. oplosbare kali. Maandagmiddag vergaderde de raad om half 4 van bovengenoemde gemeente in voltallige zitting, ten raadhuize onder voorzitterschap van den Edel Achtbaren Heer P. Slot, burgemeester. Secretaris de heer H. Schelhaas. De voorz. opent de vergadering met gebed, waar na de notulen der vorige vergadering ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. DRAISMAvanVALKENBURG'S e A ••iLEVERTR LEEUWARDEN Ingekomen stukken. Bericht van den Minister van Onderwijs, bevat tende de vaststelling der rijksvergoeding welke be paald is op 5356.16. Daar een bedrag van ƒ5280.— is uitgekeerd zal nog ƒ76.16 uitgekeerd worden. Bericht is ontvangen dat ingevolge de wet van 24 Mei 1897 de rijksuitkeering over 1928 een be drag is uitgekeerd van ƒ664 en op 30 December een bedrag van ƒ665.50 zal volgen. Goedkeuring van Ged. Staten op het raadsbe sluit inzake de aanvulling van de woningwet. Idem goedkeuring van het raadsbesluit der vorige vergadering, betreffende de geldleening. Idem goedkeuring op de wijziging van de begroo ting dienst 1929. Kasverificatie. Door B. en W. is op 16 September jl. kasverifi catie gehouden bij den gemeente-ontvanger. Con form de boeken en bescheiden moest zijn en was in kas een bedrag van ƒ1044.016. Voorgesteld wordt bovenstaande stukken voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. Ingekomen is een schrijven van de heeren Bree- baart en Kikkert inzake de bijdrage Centraal Ziekenhuis. Z.E.A. deelt mede, dat dit stuk ter inzage heeft gelegen. Voor spr. is dit schrijven niet recht dui delijk, echter heeft spr. er wel uit begrepen, dat een wijziging van het betreffende raadsbesluit wordt voorgesteld, tevens worden den raad aanbe volen als regenten voor het Centraal Ziekenhuis de heeren S. G. L. T. baron van Fridagh, en C. Haringhuizen, resp. burgemeester van Schoorl en van Wieringerwaard. De voorz. deelt mede, dat B. en W. voorstellen, het eensgenomen raadsbesluit, nml. gedurende 10 jaren ƒ0.10 per inwoner per jaar bij te dragen, te handhaven. Voorts kunnen zij accoord gaan met de aanbeve ling. Conform het voorstel wordt besloten. Van de vereeniging „Schuttevaer" is het verzoek ingekomen voor een betere aanleg- en losplaats aan het buitenwater. Aangezièn dit schrijven eerst Zaterdagmorgen is ingekomen en no'g niet door B. en W. is behandeld kunnen worden, wordt door B. en W. voorgesteld het schrijven te renvoyeeren naar B. en W. Aldus wordt besloten. Verzoek van het Langedijker Drankweercomité om een subsidie voor de drankbestrijding. Alhoewel B. en W. weinig dit pad opgaan, meent dit college, dat het gepast is een bijdrage te ver- leenen. Voorgesteld wordt ƒ10. Aldus wordt besloten. Verzoek van de Volksuniversiteit te Alkmaar om als contribuant ad 10 per jaar toe te treden. B, en W. stellen voor goedgunstig te beschikken. Aldus wordt besloten. Aan de orde was het verzoek van de vereeniging „Bloem bollencultuur. (De inhoud hiervan is al genoegzaam bekend en zullen wij die thans achterwege laten. Verslagg.) De voorz. zegt, dat B. en W. het verbieden van de in het schrijven genoemde soorten een ingrij pen achten in het particulier belang, bezit en be drijf en mag de raad zulks wel ernstig overwegen, vooral daar de wratziekte zich niet beperkt tot de vier genoemde soorten. B, en W. wenschen voorloopig niet met een voor stel te komen, vooral ook daar de minder gesitu eerden door dezen maatregel getroffen zouden wor den, door het verbieden van het telen van bravo's, terwijl anderen wel de schotten zouden mogen te len, welke toch eveneens vatbaar zijn voor de ge vreesde ziekte. In velé kringen maakt het thans een punt van bespreking uit en wordt door B. en W. voorgesteld het schrijven voorloopig voor kennisgeving aan te nemen. Aldus wordt besloten. Van het Centraal Genootschap voor Kinderher- stellings- en vacantiekolonies is het verzoek ingeko men een subsidie te verleenen en wel gerekend naar de helft der verpleegkosten van elk uitgezonden kind. De voorz. deelt mede, dat 11 kinderen voor uit zending waren opgegeven, waarvan na keuring door dr. Verdonk 7 zijn uitgezonden. De kosten hier voor hebben bedragen ƒ345,10 zoodat het gevraag de bedrag plm. 175 bedraagt. B. en W. zijn van meening ,dat de raad allereerst dient ingelicht te worden welke 'kinderen zijn uit gezonden. Hiertoe heeft genoemd college zich tot de secretaresse gewend, en zal binnenkort deze op gave toegezonden worden. Voorgesteld wordt het verzoek aan te houden tot de volgende vergadering. De heer Kamp zegt, dat het toch bekend is dat 7 kinderen zijn uitgezonden en vraagt wat nu de bedoeling van B. en W. is? Z.E.A. antwoordt, dat eerst een subsidie is ver leend van 10. Nu deze thans 175 zal bedragen, meenden B.. en W. dat de raad allereerst geheel op de hoogte gesteld diende te worden. Weth. Oijevaar zegt, dat er wellicht kinderen bij zijn, wier ouders de kosten zelf kunnen dragen. Hierna wórdt conform het voorstel besloten. Voorstel van B. en W. tot opnieuw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1929 | | pagina 1