Nieuwsblad y. Holl. Noorderkwartier den Omtrek No. 54 TELEFOON INTERCOMMUNAAL NO. 52. DINSDAG 6 MEI 1930 39e Jaargang NIEUWE LAMDIJKER COURANT Ahnnnment^nrii<?cllic le^el meer 15 cetlt. per 3 maanden 1.15. Uitgave: Firma J. H. KEIZER. Redacteur I. H. KEIZER. Bureel Noerdscharwoude. groote letters NAAR PLAATSRUIMTE. Plaatselijk Nieuws OUDKAREPEL. Meldden ons dezer dagen de bladen, dat de Ned. Herv. Gemeente Oostvoorne een schikking had, getroffen met den Raad van Beheer, waar door deze plaats eerlang weer een predikant zal kunnen"' beroepen, ook uit onze omgeving valt een dergelijk verblijdend nieuws te berichten. Het betreft de gemeente Oudkarspel. Nadat deze reeds een jaar of vier vacant was, werd Lis. Zil'inger Molenaar van Warmenhuizen consulent en hij achtte het allereerst zijn taak met de ker kelijk sympathiseerenden samen te werken ter bereiking van het beoogde doel. Hoewel van vele zijden dit pogen onmogelijk werd geacht en zeker vruchteloos, kan nu worden geconstateerd, dat in een gecombineerde vergadering van Kerk voogden, Notabelen en Kerkeraad met slechts •één stern teg-en, besloten wer.d het groote bedrag te Storten, dy de gemeente na zoovele jaren sehul dig was gev/orden Een woord van hulde moet zeker worden gebracht aan allen, die ondanks' misverstand en lauwheid, tot dit verheugend re sultaat het hare hebben bijgedragen. Nu moeten alle hens aan dek en allen, wien het welzijn der vriie vroomheid ter harte gaat, mogen voortgaan in eendracht om de kroon op het werk te zei len, opdat straks weer regelmatig het, Evangelie worde gebracht. Een vacature is bijna steeds fnuikend voor het godsdienstig leven, er is, be halve de prediking, zoo velerlei arbeid voor een predikant, die niet naar behooren kan worden verricht in een herderlooze gemeente. Het ware. te wensehen, dat meerdere vacante gemeenten in deze buurt het goede voorbeeld van Oud- karspel gingen volgen. Indien slechts eenigen-.; die mnt warme liefde, voor de kerk bezield zijn, de handen ineen slaan, kan de tegenstand, die meestal berust op onwetendheid en traagheid, stellig worden overwonnen. Kerkeraden en Kerk voogdijen hebben éénzelfde groote taak! OUBKAKSPEL. Loop der bevolking over de maand April. Ingeschreven: A. ScRuijt, gekomen van Alk maar Johs. Dekker van Alkmaar. .1. de Boer van Zuidseharwoude- J. Schoon van Avenhorn. flohs. Nugter van Avenhorn. Afgeschreven: N. Schol naar Zeist, - P. Scha- gen naar Alkmaar. Zekveld naar Nieuw - veen. G. Wals naar Schagen. A. P. Rijper •naar Heijthuizcn. E. Broekema en gezin naar Bellinrwolde. - I), de Haan naar St. Maarten. .J. Borst (wed. K. de Geus) naar Amsterdam. Joh. de Weerd naar Barsingerhorn. A. Sehüijt naar Alkmaar. OUDKARSPEL. Telling betreffende het grondgebruik en den veestapel. Tussehen 20 Mei en 20 Juni van dit jaar zal- evenals in 1910 en, 1921 een landbouwtelling in zake hel grondgebruik en den veestapel, worden gehouden. Doel van deze telling is uitsluitend liet verkrijgen van die gegevens, welke voor het vormen van een zuiver beeld van den landbouw en dus voor de behartiging der landbouwbelan gen ten eenenmale onmisbaar zijn. Daarentegen staat de telling in geen enkel verband met belas tingen of andere op den landbouw gelegde lasten. l)e grondgebruikers en veehouders dienen op de eerste plaats hun eigen belang door de inlich tingen die gevraagd worden naai' beste weten te verstrekken. .Mei vertrouwen wordt daarom de medewerking ingeroepen van allen, die het wel nieenen met onzen landbouw, om deze telling zoo goed mogelijk Ie doen slagen. De uitvoering van de telling heeft de Burgemeester opgedragen aan den heer W. Boon, alhier. (HL KAIL-PEL. Aan P. Nieman alhier, dienstplichtige van de lichting 1929, is door den Minister van Defensie voor goed vrijstelling van den dienstplicht ver- leena wegens kostwinnerschap, OUDKARSPEL. Het jaarlijksoh onderzoek van Je verlofgan gers der lichtingen 1918 en 1921 is voor deze gemeente bepaald op 20 Juni a.s. des nam. 1.15 in Heerhugowaard, oude Raadhuis. ZIJI Ié-CHAR WOU DE. Het groote boerenhuis van den heer S. Je Boer Kz., een der oudste uit de gemeente, is voor afbraak verkocht. Op dezelfde plaats zal een nieuw huis verrijzen. OUDE NIEDORP. In net veefonds alhier waren in het afgeloopen kwartaal gemiddeld verzekerd 450 rundoren. Hiervan werden 8 runderen afgekeurd. De om slag werd vastgesteld als volglVoor de maand Februari 0.2 pCt voor de maand Maart 0.pit. en voor de maand April, 0.1 pCit., dit is gemid deld per rund over de drie maanden bcrekenidi f 2.25. SINT PANCRAS. De Emma-bloem-collecte in deze gemeente heeft dit jaar opgebracht f21.27 bruto: SINT PANCRAS. Op Maandag 5 Mei, des avonds 7 uur had een al- gemeene ledenevrgadenng plaats van. de afd. Sint Pancras van „Het Witte Kruis" m het vergaderlo kaal van den heer H. Gerritsen. „Q_„Q De voorz., de heer C. Kloosterboer opende de verga dering met een woord van welkom, er op wljzende dat de aanleiding dezer vergadering in hoofdzaaK werd bepaald door het agenda-punt „Bespreking- aanstelling eener Wijkverpleegster." Nadat de notulen van den heer Sinjewel onver anderd waren vastgesteld, deelde de voorz. mede, dat een t.b.c.-patient ter verpleging kon worden uitgezonden naar de stichting Hoog-Blaricum, mede dank zij de welwillende wijze waarop door de ge meente subsidie was verleend. Hiervoor werd een woord van dank geuit aan den gemeenteraad. Hierna bracht de voorzitter het punt Wijkver pleegster in bespreking. De bedoeling is, een wijk zuster aan te stellen voor de gemeente Koedijk en Sint Pancras in combinatie. Als zoodanig zijn door de gezamenlijke besturen der beide af deelingen 2 gecombineerde vergaderingen gehouden, waarin de ze plannen in finesses zijn besproken. De secretaris deed voorlezing van de betreffende notulen. Uit een en ander bleek dat binnen afzienbaren tijd beide afdeelingen gezamenlijk ook finantieel het be oogde doel zullen bereiken. Hiervan is kennis gege ven aan de ingestelde commissie van tien, die voor dit doel reeds eerder was ingesteld en bleek, dat deze commissie derhalve overbodig geworden was, die in deze de eerste stoot heeft gegeven. Derhalve werd deze commissie ontbonden verklaard. De kostenberekening werd uitvoerig besproken, waarbij door het bestuur naar voren werd gebracht dat de bedoeling is over te gaan tot de stichting van een afzonderlijke vereeniging voor wijkverple ging, welke dit zelfstandig zal beheeren. en de ver schillende noodige regelingen zal treffen. O.a. zal gemeente-subsidie moeten worden aangevraagd voor de behandeling der betreffende gemeentebegrootin- gen. Door de aanwezige leden werden verschillende vra gen gesteld, o.a. betreffende de contributie, welke bleek al eens eerder te zijn vastgesteld op f 1.—- per jaar. Door het bestuur werd echter opgemerkt, dat deze huishoudelijke zaken later door het bestuur zullen worden geregeld. De voorz. wees er op, dat deze vergadering was belegd, opdat de leden zich konden uitspreken en vroeg de machtiging der vergadering om de betref fende plannen door te zetten. Algemeen verklaarden de aanwezigen zich hier - voor. De heeren J. de Vries en J. Spaan wenschten aan- teekening, dat zij blanco hadden gestemd met het oog op de ontbinding van de commissie van tien. De voorz. sprak zijn voldoening er over uit, dat deze plannen algemeen de goedkeuring konden ver werven en hoopte dat de in te stellen commissie uit de beide besturen spoedig hier de vruchtbare resultaten van mochten zien in het algemeen be lang der ingezetenen. Thans moest nog subsidie worden aangevraagd o. a. aan beide gemeentebesturen en zal deze zaak verder door de besturen worden uitgewerkt. Verschillende vragen en opmerkingen werden nog door het bestuur beantwoord. Met het uitspreken van de hoop op een spoe dig en gunstig resultaat en dank voor 'de aange name besprekingen, sloot de voorz. de vergadering. —SINT PANCRAS. Bij de Geref. Kerk alhier is beroepen candidaat Bekker van Kampen. KOEDIJK. Zaterdagavond 3 Mei j.l. werd in de zaal van den heer Groot alhier het 25-jarig bestaan van de Coöp. Boerenleenbank feestelijk herdacht. De Burgemeester, voorzitter van den Raad van Toe- zieh r opende met een woord van welkom 'en zegt, dat, hoewel de toestand in de bedrijven verre van goed is Ut noemen, hof Bestuur van de Boeren- leenbarpv toch heeft gemeend het 25-jarig be staan feestelijk te moéten herdenken. Van de vertegenwoordigers der Centrale B^pk is mede deel ing ontvangen'dat zij verhinderd zijn tegen woordig te zijn, doch hunne hartelijke geluk- wenschen aanbieden en de hoop uitspreken, dat de Boerenleenbank in bloei moge toenemen. Van de oud-bestuursleden Slotemaker en Jon ker 'is mededeeling vtyi verhindering ingekomen eu een gelukstelegram gezonden. Het eeuige oud-bestuurslid, de heer Boldewijn, heel spreker van ha'rt.e welkom. Hierna volgt, de volgende feestrede: Ik vind het een voorrecht om van deze plaats een rede te mogen uitspreken ter herdenking van het 25-jarig bestaan van onze Boerenleenbank. In de eerste plaals herinner ik dan aan het feil. dat zoo ongeveer 25 jaar geleden overal in den lande boerenleenbanken zijn opgericht. Ze verre zen om zoo te zeggen als paddestoelen uit den grond. En onmiddellijk moeten wij hierop laten volgen: welk een zegen is dit feit geweest voor land -en tuinbouw. Onwillekeurig slaan we dan een blik terug naar den toestand van toen en thans slaan we verbaasd over de geweldige vlucht die de boerenleenbanken en voorn,ook tief in deze wil ik van deze plaats gaarne een meening is er dan ook alleszins reden om het 25- jarig bestaan van onze bank feestelijk te herden ken. Dames en heeren. We behoeven thans niet meer over het bestaansrecht der boerenleenbanken te debattceren en ik ducht geen tegenspraak mei mijn bewering, dat de boerenleenbank in ons economisch leven een blijvende plaats heeft in genomen. Dames en Heeren. De promotor van onze "bank is wijlen de heer Jb. Koeman. Voor zijn initia tie fin deze wil ik van deze plaats gaarne een woord van hulde zeggen en ik geloof daarmede, zeer zeker in uw geest te handelen. Ook hel toenmalige bestuur van de West heeft te dien aanzien pionierswerk verricht. Dit waren de hee ren W. de Geus, J. Jonker, Jb. Visser, J. Schip per, benevens de heeren wijlen burg. Kooiman en C. Bos Lz. Deze heeren hielden in die dagen eeine vergadering met den toenmaligen burge meester van St. Pancras, kassier van de boeren leenbank aldaar, die bereid was bevonden een uiteenzetting te geven van de nuttige werking eencr boerenleenbank. Deze bijeenkomst leidde er toe een voorloopig bestuur te vormen, het welk bestond uit de zooeven genoemde heeren. Statuten werden ontworpen, de Kon. bewilliging hierop verkregen zoodat de eerste vergadering kon worden uitgeschreven. Deze had plaats op den len Mei 1905 Na een korte uiteenzetting ^Van de zijde van het voorloopig bestuur traden staande de vergadering 22 aanwezigen als lid *>c. De oprichting der bank was aldus een feit geworden. Het voorloopig bestuur trad af en tot bestuursleden werden gekozen de heeren W. Kooiman, O. Bos Bz. en J. Jonker en tot leden van den R. van de heeren Jb. Visser, J. Schip per en Jb. Keeman. Tot kassier werd benoemd de heer W. de Geus en tot bode de heer C. Beets. Van de genoemde heeren zijn er thans 4 nog in functie. De heeren Kooiman en Keeman zijn in middels overleden en hoewel het in een feestrede meestal niet voorkomt, meen ik, dat het ons past ,een stille hulde aan hun nagedachtenis te brengen voor al hetgeen zij in het belang der bank hebben verricht. De heeren Jonker en Schip per hebben indertijd bedankt om redenen van vort rek en ouderdom. De laatste was tot 1925 lid van. den Raad van Toezicht en heeft der halve met eere 20 jaar in het gareel der bank meegeloopen. Ofschoon de heer Schipper niet aan wezig is. wil ik hem van deze plaats hulde bren gen. Ook de heer Jonker een woord van dank voor het door hem verrichtte werk. Vervolgens hebben ook nog zitting gehad in het bestuur en R, van T(. de heeren Slotemaker en Boldewijn. Ik wil ook i 'oen op dezen dag dank brengen voor alles wat j zij in het belang der bank deden. De opmerkzame luisteraar(ster) zal geconsta- J teerd hebben, dat momenteel 4 jubilarissen in ons j midden zijn nl. de heeren C. Bos Lz. Jb. Visser j W .Je Geus en C'. Beets. Alle zijn zij gedurende 25 jaar, met uitzondering van den heer Visser, die eerst deel uitmaakte van den raad van toe zicht en daarna van het bestuur, in hun huidi ge functie werkzaam. Dames en Heeren. Ik meen, dat we ons. oprecht kunnen verheugen over deze jubilea. In de eer ste plaats omdat, de bank gedurende al die jaren in bezit is gebleven van een vaste kern van mede werkers, "die alras het* klappen van de zweep leenden en die secundo de vreemdeling in Jeru zalem met de noodige soepelheid in de gehei men der boekhouding wisten in te wijden. Dames en Heeren. Ik geloof namens u allen te spreken, wanneer ik deze jubilarissen uit den g'rond van mijn hart dank zeg voor het vele dat door hen in het belang der bank is verricht gc- worden. Bergen cijfers zijn door hen geteld en vooral geldt, dit voor den kassier. Ik acht. het zeer zeker op zijn plaats 'speciaal den heer de Geus een woord van grooten lof te brengen voor de ui i stekende wijze waarop hij gedurende al deze jaren zijn taak verricht heeft. Uit de notulen is mij gebleken, dat de controle der bescheiden van de bank voor hem steeds een pluim op zijn hoed was en dit vind ik zijn grootste verdienste. Ge achte jubilarissen, wij huldigen u allen voor de uitnemende wijze waarop gij immer voor de zaken der bank' zijt- opgekomen- De overige bestuursleden hebben gemeend in uw geest te handelen, wanneer wij hen als blijk van waardeering, namens de bank, aan ieder hun ner overhandigen een foto van het huidige be stuur en raad van. toezicht, benevens de kassier en de bode, welke gevat is in een gouden lijst- Moge het u gegeven zijn nog tal van jaren uw werkkracht in dienst van de bank te stellen. Hierna overhandigde spreker de foto's. Thans wil ik u nog even vermoeien met het geven van een overzicht van de groei van onze bank. De kassier was zoo vriendelijk mij hiervoor de gegevens te verschaffen. Het eerste jaar had een kapitaalsomzet van £14055.28, verlies f 145.91. Nadien hebben we nog over een jaar een verlies geboekt, nl. over 1914. Hieruit nemen wij een paar vergelijkende cij fers. De rekeuing gaf aan in 1906 f44872.69, in 1929 f 477132-94de Balans in 1903 f 15137.05, in 929 f237935.10, Aantal spaargelden in 1903 32 spaarders f 14648.13, in 1929 301 spaarders met een bedrag van f218787.47aantal voorschot ten in 1906 22, met een bedrag van f 14223,50, in 1929 149 voorschotten met een bedrag van f141582; loopende rekening debetcijfers in 1906 f 638.75. in 1929 f 18141.10; winst aan de reserve toegevoegd in 1906 f 19.43, in 1929 t 1006.53; het ledental was in 1906 53, in 1929 152; dag- boekposten in 1906 186, in 1929 1567. Deze cijfers spreken boekdeelen over den groei van de bank. De. groei der bauk valt ook af te leiden uit de huidige belooning van kassier en bode. Aange steld op een vergoeding van resp. f 50 en f 5 per jaar, bedraag-t deze thans resp. f800 en f40 per jaar- Dames on Heeren. Uit de notulen is mij en wél zee.v tot mijn genoegen, gebleken dat de bank zich ook op maatschappelijk gebied bewogen heeft: In de in 1913 gehouden jaarvergadering werd warme propaganda gemaakt voor den aan leg van electriciteit, terwijl voortdurend onder werpen met betrekking tot den tuinbouw bespro ken werden. In den beginne heb ik gezegd geen tegenspraak te duchten nopens de plaats welke do boerenleen banken in het economisch leven hebben ingeno men en ik wil deze stelling illustreeren met het geen door mij in de Raffeisenbode van Feb. '30 onder motto „een jiluim op onzen hoed" gelezen is. Prof. Mr. Treub vertelt in de Haagsche Post van Jan. j.l. het volgende uit zijn 'jonge jaren: Toen wij eens onder Veur aan het inventarisee ren waren in het huis van een overleden ouden tuinder, die als welgesteld bekend stond, konden wij maar niets vinden, dat op het bezit van ver mogen wees totdat wij achter in een lade van een oud kabinet een kluwen vonden, dat met sajet- draden omwonden was. Bij het loswinden bleek dat sinds dertig of veertig jaar al de spaarpen ningen van den man in dat kluwen waren gewon den. De oudsten waren muntbiljetten van 'tien gulden, waarvan verschillende zoo vergaan wa ren ,dat de nummers niet meer waren te ontcij feren, zoodat de verrotte papiertjes waardeloos waren geworden. Geleidelijk werden de biljetten gi'ooler, wij vonden dan ook aan den buitenkant vooral bankjes van veertig, zestig en honderd gulden, alles te zamen tot een bedrag van ruim veertig duizend gulden. Wanneer men nu be denkt, dat. die inventarisatie plaats had bij een kort geleden gestorven groentenboer, die in het groot teelde en verkocht, en die dus geacht kon worden eenigszins op de hoogte te zijn van de waarde van het geld en van zijn vruchtbaarheid bij belegging, kan men nagaan, hoe betrekkelijk kort- geleden het nog is, dat zelfs uitgeslapen boeren, die werkeKjk op eiken cent pasten, op het gebied der belegging nog zoo achterlijk en achterdochtig waren .dat zij liet zekerder vonden hun geld in de beroemde kous, in casu een met sajet omwonden kluwen, te bewaren, dan het naar een bank te brengen of er effecten voor te lcoopen. Gelukkig voor den man dat niemand met inbrekersneigingen de lucht van zijn eigenaardi- gen spaarpot had gekregen, anders zou het met de veiligheid van zijn bezit niet al te best gesteld zijn geweest. Het eenige, waarvoor nu en dan van het opgespaarde geld een deel bleek te zijn uitgegeven, was voor het aankoopen van nabij gelegen land, dat geschikt was voor tuinderij. Een voorbeeld uit vele, hoe goed en voorril voor zichtig geleide Boerenleenbanken en dergelijke credietinstellingen een groote leemte in het eco nomisch boerenleven hebben aangevuld. Dames en Heeren. Ten slotte spreek ik de hoop uit .dat de bank immer moge voortgaan op den tot nu toe gevolgden weg en dat zij tot in lengte van jaren haar zegenrijken arbeid ten behoeve van de gemeente en hare leden in het bijzonder voortzette. Hierna wordt gelegenheid gegeven het Bestuur te eomplim enteeren. De heer W. Visser brengt hierop de geluk- wensehen van de tuinbouwvereeniging ,,dc West" aau liet Bestuur van de Boerenleenbank en sluit zich volkomen aan bij hetgeen door den vorigen spreker naar voren Is gebracht en voegt hieraan nog toe dat hij niet kan nalaten zijn voldoening uit te spreken over de medewerking die het be stuur, de kassier en de bode van het publiek hebben gehad. Hij spreekt den wensch uit. dat vool de Vereeniging in den komenden tijd een periode van bloei mogen aanbreken. Het Bestuur van de tuinbouwvereeniging, dat zoo vaak met de Boerenleenbank samenwerkt beeft gemeend een blijk van waardeering te moe ien aanbieden in den vorm van een bloemstuk- Spr. overhandigd hierop een fraai bloemstuk. Hierna brengt de heer P. Zwetsman de geluk- wonsehen over van de aan- en verkoopvereeniging en spreekt den wensch uit dat de ondervonden medewerking van de Boerenleenbank steeds zal worden verkregen in het belang der leden van de aan- en verkoopvhereeniging, en de Boerenleen bank nog véle jaren het belang van hare leden op dezelfde wijze zal behartigen als tot dusverre. Do Burgemeester brengt hierop als hoofd der gemeente naar voren, 'dat het door hem op hoogen prijs wordt 'gesteld in deze kwaliteit zijne geluk- wenschen aan te bieden, wijl naar zijne meening het belang der gemeente nauw betrokken is bij den bloei van de Boerenleenbank- Spr hoopt dat de Boerenleenbank in lengte van jaren moge bloeien tot heil der burgerij en biedt- namens het Gemeentebestuur een fraai bloemstuk aan. Hierna wordt het woord gevoerd door den kas sier, de heer W. de Geus, die den Burgemeester dankt voor zijn vriendelijke woorden en het be stuur vtfor de aangeboden foto, waarop spr- nog het volgende zegt: Geachte dames en heeren. Een klein woordje zal u van mij verwachten. Heeft onze Boerenleenbank in de 25 jaren in een behoefte voorzien. Mij dunkt van wel. Hel aantal leden, langzamerhand aangegroeid tot 154 leden ,het aantal spaarders geklommen tot ruim 300 is u daar een klein bewijs van. Nog meer blijkt dit, als ik u vertel, dat in den loop. van de 25 jaar 639 voorscnotteu zijn verstrekt en de meesten weer afgelost, het bedrag van f 600-000 te boven gaande. Dat onze Bank, het Béstuur en de kassier hel volste vertrouwen bij u hadden, blijkt vooral hieruit, dat. 24 vereenigingen en corporaties ge bruik maken van de spaarbank. De een wat, meer de ander wat minder saldo, maar men vond t moest naar de Boerenleenbank, naar Willem, de Geus. Wij danken u voor dat vertrouwen en hopen dat wij dat steeds waard zullen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1930 | | pagina 1