Restanten lining HARMONIE „EXCELSIOR" Hike Breijer's ELOEMBOLLENVEIUNG Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier No. 88 ZATERDAG 26 JULI 1930 39e Jaargang Buitenlandsoh Overzicht NODRDSCHARWOUDE - DIRECTEUR P. PRANBER CONCERT Op Donderdag 31 Juli 1930 (op hot schoolplein] AANVANG 8.30 (N T.) Sam Vlessing. Speciaal Corsetten - Magazijn Mient 17 Alkmaar Tel. 526 i Ongekend lage prijzen. van de Langedijker Groente-Centrale it: TELEFOON INTERCOMMUNAAL NO. 52. NIEUWE LANGEDIJKER COURANT DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG. per 3 maanden 1.15. Ililgxi: firma 1.1. KEIZER. Redacteur I. H. KEIZER Bureel Heordscharweude. ADVERTENTIEN Van 1—5 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Feestelijkheden in het ontruimde ge bied. Hulde- en dankbetuigingen. '8tresemann herdacht. De broeders in liet nog niet ontruimde Saargebied. De ontruiming van het Saargebied en de vrede in Europa volgens Duitsch inzicht. Waarop de reisplannen van Hinderburg bijna waren afgestuit. De Stahlhelm. Het verbod opge heven. Aan de gestelde voorwaar den wordt voldaan. De dekkings- voorstellen vonden geen genade in den Rijksdag. De noodverordening, die weer opgeheven werd. Ontbin ding van den Rijksdag. Algemeene verkiezingen. Lord Robert Cecil over de vredesbeweging, schitterende- uniformen enz. enz. De antwoorden op Briand's memorandum binnen. Materiaal voor de Volkenbondsconfe rentie. De Duitsche rijkspresident Hindenburg heeft het voorgenomen bezoek aan de eertijds bezette, thans ontruimde gebieden gebracht en bij zijn bezoek is het er feestelijk toegegaan. Plechtige begroetingen en gejubel overal. Er werden rede voeringen gehouden ook door Hindenburg. Hulde werd door de bevolking gebracht aan den Rijks president en wederkeerig werd door hem en door anderen, kulde gebracht en dank aan de bevol king die met groote offervaardigheid en moed alle leed van de bezetting heeft gedragen, waar voor het' Duitsche volk allen dank zegt. Dir. Curtius wees er op, Ti at de ontruiming niet al leen prettig voor Duitschland. was, maar ook voor de zaak van geheel Europa. Een vreedzaam Europa is toch op den duur slechts mogelijk, wanneer al zijn leden gelijke rechten hebben. Em vermoedelijk zal de Duitsche minister ook wel bedoeld hebben (in elk geval bedoeld kunnen hebben) dat met de ontruiming van het Rijn gebied, wederom een steentje des aanstoots is weggenomen. Er zullen er in elkf geval in het oude Europa, dat vooralsnog niet bepaald een in alle opzichten vreedzaam Europa is, nog meer dan genoeg overblijven, van die steentjes des aanstoots namelijk. En dan zal de Duitsche dank baarheid over de ontruiming zekerlijk ook wel eenigen grond vinden daarin, dat met die ontrui ming het schrikbeeld verdwenen is van een blij vende bezetting als blijvend onderpand van Frankrijk. Als er Franschen zijn, die de ontruiming wegens het verlies van het onderpand betreuren, en uit deft booze achten, en daarom ook het be leid van Briand afkeuren, dan zullen er zeker ook Duitachers zijn, voor wie de ontruiming vooral daarom een opluchting is, omdat er nu van een blijvend onderpand van Frankrijk geen sprake meer is. De naam van wijlen Sresemann werd bij de huldiging meermalen genoemd als van den man, die tot zijn laatsten ademtocht gestreden heeft voor de bevrijding. E,n, de nog niet bevrijde broeders in het Saargebied werden bedacht* en zooals Hinderburg het zei: „Wanneer de bevrij ding van. het Saargebied bereikt is, zal niets meer om den vrede van Europa en de verzoening der buurvolken in den weg staan. Dat kon best waar zijn, maar Europa zou gewis: gelukkig te prijzen zijn, als werkelijk de bezetting .♦an 'het Saargebied nu nog de eenige hindernis was op den langgezochten én veélbegeerden weg naar een duurzamen vrede in dit werelddeel. Het is te begrijpen, dat de Rijkspresident en de minister van Financiën en alle overige Duitschers er bij het gewicht van de ontruiming van het nog be zette Saargebied zoo hoog aanslaan en in ge dachte achter die ontruiming het duurzame vre- deslicht reeds zien gloren, maar ook- zij zullen weten, dat de vrede in Europa en het behoud van dien vrede zeker niet alleen van de ontrui ming van het Saargebied afhangt. Het moet inderdaad niet zoo heel veel ge scheeld hebben of van de reis van President Hindenburg naar de ontruimde gebieden was nog niete gekomen. De reden, *dat Hindenburg niet bereid zou zijn geweest aan de bevrijdingsfeesten te komen deelnemen, lag in het) feit, dat nog steeds het verbod van de iStahlhelm en de bond van frontsoldaten in Rijnland en Westfalen ver boden waTen, reden waarom deze niet aan de feestelijkheden konden deelnemen. Genoemde en andere bonden, die in Duitschland na den oorlog ontstaan zijn, bleken zich in sommige opzichten PROGRAMMA 1. „LE COQ GA U LOIS" Marsch Fr. Popi 2. „ORESTE" Ouverture Dramatique 3. FANTAIS1E Les Contes d'Hoffmann J. Offenbach. 4. WALS uit de Operette „Der Graf von Luxemburg" Franz Lehar. PAUZE 5. „LORELEY-PARA PHRASE" Jos nesvadba arr. L. E. Kugers. 6. Divertissement uit „LES ER1NNYES" J. Massenet. No. 1 Danse Grecque. No. 2 La Troyenne. No. 3 Saturnales. 7. „LES FANTOCCINI" Ballet-Pantomime Ch. Lecocq arr. P. Pranger. No. 1 Polichinelle No. 2 Colombine No. 3 Arlequin No. 4 Cassandre No. 5 Léandre No. 6 Pierrot 8. MARSCH-FINALE nog maar niet met het huidige democratische regime in Duitschland te kunnen vereenigen. Maar Hindenburg heeft door zijn ter elfder ure afzeggen van zijn bezoek pressie uitgeoefend op de Pruisische regeering. 'tis in orde gekomen, nadat door dc Pruisische regeering verklaard was, dat aan het herstel der organisatie, (van de iStahl helm) geen hinderpalen meer in den weg zouden worden gelegd, echter onder voorwaarde, dat toe zegging gedaan werd dat overtreding der wetten niet meer zou voorkomen. De gevraagde verklaring werd verkregen, o.a. in dien zin, dat b.v. oefening der leden van den Stahlhelmbond in het gebruik van oorlogswape nen niet zullen worden geduld. De Diuitsche Rijksdag is ontbonden en de maand September bréngt het Duitsche volk de algemeene; verkie zingen. De partijverhoudingen in Dluitschland zijn heden ten dage zoo, dat het uiterst moeilijk of beter gezegd onmogelijk bleek te geraken tot een regeeringsmeerderheid, welke in staat zou blijken "het land afdoende door den, financieelen crisis heen te helpen. De dekkingsvoorstellen van den minister van Financiën hebben geen genade kunnen vinden bij de meerderheid van den, Rijksdag. Bij de artikelsgewijze behandeling in den Rijksdag bleek dit al gauw en de regeering deelde toen mee op verdere behandeling geem prijs meer te stellen. Toen kwam- de noodwet verordening, op grond van welke verschillende maatregelen in de dekkingsvoorstellen neerge legd ,van kracht werden verklaard. (Er bestaat in de Duitsche grondwet een artikel, 'volgens hetwelk de Rijkspresident de gewenschte maat regelen kan nenien en verschillende grondwets bepalingen buiten werking kan stellen, wanneer de openbare orde en de veiligheid gevaar loopen). Ook voor de noodverordening bleek de meer derheid in den Rijksdag niet te vinden en daarna kwam de ontbinding van den Rijksdag, teneinde het Duitsche volk de gelegenheid te geven zich uit te spreken. Dit zal gebeuren op den 14en September. Te Londen heeft Lord Robert Cecil een woord je, een hartig'woordje gesproken over de vredes beweging en de nieuwe oorlogskansen. Lord Cecil is niet bepaald optimistisch gestemd. Naar hij (vreest, is de vredesbeweging aan het verslappen jen zijn in meer dan één land de leiders der open bare meening bezig met terug te krabbelen naar de oude politiek en verkondigen zij{ „den afge- zaagden leugen", dat men zich ten, oorlog moet bereiden als men den vrede wenscht. Lord Cecil wees op de oorlogspropaganda welke gelegen is, naar zijn meening in het streven naar schitterende uniformen, 'titels, martiale muziek enz. In 't kort, 't is volgens hep met de vredesbeweging nog niet wat het zijn moet. Vermoedelijk behoort Lord Cecil als niet-Duitscher niet totr degenen, die het zwaartepunt voor den vrede leggen in dc ontruiming van het Saargebied. Lord C,eeil is er van overtuigd, dat de meeste Europeeschei vol ken de noodzakelijkheid inzien van steun aan den Vollrenbcnd, naar de warmte waarmede over al over die noodzakelijkheid gesproken wordt 'staat naar zijn meening niet in goede verhouding tot den steun, welke daadwerkelijk aan den Vol kenbond geboden wordt. Er wordt dus. volgens Lord Cecil meer gepraat dan gedaan. Zevenentwintig landen hebben geantwoord op Eet Memorandum van Briand inzake een federa tie van Europeesche Staten en naar we lezen heeft Briand ze met belangstelling gelezen en bevon den, dat de gezamenlijke antwoorden heel' wat stof van behandeling en heel wat kostbare aan wijzingen bevatte voor de in September te hou den V olkenbondsconferent ie te BROEK OP LANGENDIJK op Vrijdag 25 Juli 1930. Na een woord van welkom deelt de veüinglei- der mede, dat het gewenscht is dat enkele aan voerders meer zorg aan hun bollen besteden, wat betreft sorteering en kwaliteit. Er zijn enkele parijten die niet volgns de opgege ven maat zijn. Het is beter geen maat op te geven. De prijzen waren iets hooger dan de vorige week. Enkele partijen uitgezonderd is alles verkocht. LEVERBARE. D. GROET, Warmenhuizen. Flamingo 4300 stuks 4 manden 2.20 Cram. Brillant 3900 stuks, 2 manden 0.50 Peach. Blossom 2600 stuks 3 manden 3.10 J. KLINGELER, Zuidscharwoude. Cram. Brillant m. 11—12 4000 stuks 3 manden 1— Couleur Cardinal m. 12 op 4000 st. 4 manden 3.10 J. GOOTJES Jz., Heerhugowoard. Flamingo z. 11— op 2500 stuks 2 manden C2.10 Herm. Schlegel 10—11 3600 stuks 2 maanden ƒ1.60 A. en P. F. BORST Tuitjenhorn Murillo 14550 stuks 11 manden 2— Murillo 14300 stuks 13 manden ƒ1.30 W. G. J. KNIBBE, Groot-Schermer. Bartigon z. 12 en op 1450 stuks 2 manden 2.20 Bartigon 12150 stuks 9 manden ƒ1.70 1- 2.70 ƒ1.90 2.10 ƒ2.80 ƒ2— ƒ0.90 3.30 ƒ1.30 ƒ3.80 ƒ1.60 ƒ2.20 ƒ2.20 ƒ3.30 ƒ1.80 ƒ3— f 2.70 2.90 ƒ3— ƒ1.50 Bartigon 11700 stuks 7 manden GEBR. TROMP, Heerhugowaard. Theeroos 9200 stuks 9 manden Theeroos 7200 stuks 6 manden La Reine z. 11 3700 stuks 3 manden P. TROMP-BUURMAN, Heerhugowaard. La Reine z. 11 en op 3800 stuks 4 manden Murillo z. 11 en op 2500 stuks 2 manden Murillo z. 10z. 11 7200 stuks 5 manden Pr. van Oostenrijk z. 12 en op 2000 stuks 2 m. ƒ3.30 Theeroos z. 11 —op 7500 stuks 7 manden ƒ2.20 D. DEKKER, Heerhugowaard. La Reine z. 11 en op 5700 stuks 2 manden ƒ2.70' J. DE GEUS Pz., Zuidscharwoude. D.V.T. electra z. 11 —op 4000 stuks 4 manden 5.40 E.V.T. Mon Tresor m. 12—op 1600 stuks 2 m. 5— idem Due de Berlin z. 11—op 3000 stuks 3 m3— idem Cram. Brill, z. 12—op 10300 st. 11 m. 1.60 Dw. Wil. Copland z. 12—op 8350 stuks 10 m ƒ3.50 K. DE GEUS Jz. Zuidscharwoude. E.V.T. Witte Zwaan z. 12op 1450 stuks 2 m. 2. P. J. DOES, Heerhugowaard. Sanders 2350 stuks 3 manden ƒ1.80 Artus 2650 stuks 2 manden 1 50 A. BERKHOUT. Zuidscharwoude. Cram. Brillant 12—op 9000 stuks 10 manden ƒ1.60 idem 1112 8300 stuks 8 manden 1. Witte Zwaan z. 12op 3600 stuks 4 manden ƒ2. N. KOUWEN, Broek op Langendijk. Verm. Brillant 3000 stuks 3 manden C. TIMMERMAN, Broek op Langendijk. D.V.T. Murillo 12300 stuks 9 manden H. DE GRAAF, Broek op Langendijk. Due de Berlin 4000 stuks 4 manden Prosperity 1200 stuks 1 mand Will. Pitt 1300 stuks 2 manden K. WAGENAAR, Heerhugowaard. Pr. van Oostenrijk 4750 stuks 4 manden A. C. OOTJERS, Broek op Langendijk. Cullinan 12 en op 2850 stuks 3 manden W. KOEDIJK Broek op Langendijk. La Reine 2000 stuks 2 manden idem 12 —op 4800 stuks 5 manden Murillo 12op 5000 stuks 5 manden Cram. Brill. 2400 stuks 2 manden A. BEETS, Laanweg, Harenkarspel. La Reine z. 11op 5600 stuks 5 manden GEBR. DE VRIES, de R p. Rose Luisante 8200 stuks 7 manden Brillant Star 3050 stuks 3 manden Murillo 2800 stuks 2 manden JOH. GROOT, Hensbroek. Grisdelln z. 11 en op 3600 stuks 4 manden 2.10 Murillo z. 11 en op 2750 stuks 3 manden 2.40 KL. LEEGWATER, Hensbroek 124a. Murillo z. 10z. 11 20000 stuks 14 manden ƒ2.10 A. BEETS, Laanweg .Harenkarspel. La Reine 300 stuks 3 manden 2.20 Pride of Haarlem 1500 stuks 2 manden /"2.20 JB en C. KRUK, Broek op Langendijk. Murillo 12 en op 8000 stuks 9 manden 2.30 E.V.T. Cullinan 12 en op 3700 stuks 5 manden 3.40 P. TIMMERMAN, Broek op Langendijk. D.V.T. Murillo z. 12 en op 3600 stuks 4 manden 2.70 D.V.T. Murillo z. 11 z. 12 5050 stuks 4 manden f 1.40 E.V.T. Cram. Brillant z. 12 en op 2300 st. 3 m. f 1.60 E.V.T. idem z—11 z. 12 3890 stuks 3 manden ƒ1— J. DEN HARTIGH, Broek op Langendijk. Moore 3400 stuks 3 manden 1.80 JB. GUTTER, Heerhugowaard. Murillo 4450 stuks 4 manden ƒ1.20 J. KALVERDIJK, Zuidscharwoude. Theeroos 1000 stuks 1 mand ƒ2.50 S. BAKKER, Heerhugowaard. Cram. Brillant z. 11 en op 7700 stuks 7 mand. ƒ1. K. VAN LANGE, Heerhugowaard. Verm. Brillant 1400 stuks 2 manden Verm. Brillant 1000 stuks 1 mand Generaal de Wet 500 stuks 1 mand J. KLINGELER, Zuidscharwoude. Theeroos 7000 stuks 7 manden Cram. Brillant 12100 stuks 14 manden P. BLOM. Eenigenburg. Murillo z. 11 5600 stuks 5 manden P. BAKKER, Heerhugowaard. Cram. Brillant z. 11 en op 4400 stuks 4 manden 1.10 Theeroos z. 11 en op 3300 stuks 3 manden 2.10 D. BAKKER, Sint Maarten. Pride of Haarlem z. 13 en op 6750 stuks 9 m. ƒ2.40 idem z. 12 en op 4410 stuks 5 manden gebl. en ongebl.) 1.90 C. PLOEGER, Dirkshorn. Murillo z. 11 z. 12 2050 stuks 2 manden 1.40 Fanre Sanders z. 11z. 12 6250 stuks 5 manden 1.20 G, PAARLBERG, Sint Maarten. Murillo z. 11 z. 12 1900 stuks 2 manden 1.60 C. OUDHUIS, Heerhugowaard. Cram. Brillant z. 1112 4100 stuks 4 manden ƒ1. GEBR. DE GRAAF, Broek op Langendijk. Flamingo 4400 stuks 4 manden O. en C. KOEDIJK, Broek op Langendijk. Wm. Copland 11 en op 525 stuks 1 mand ƒ2.10 D.V.T. Lucretia 11 en op 1050 stuks 1 mand 1.60 JB. VAN TWUIYVER, Zuidscharwoude. Cram. Brillant z. 11 en op 13200 st. 12 mand. ƒ1.20 JB. GROENVELD, Heerhugowaard. La Reine z. 11 3000 stuks 3 manden ƒ2.30 P, TROMP G 145, Heerhugowaard. Verm. Brillant z. 11—op 6600 stuks 6 manden 3.30 Pr. van Oostenrijk z. 12—op 2300 stuks 3 mand. 2.70 Schoonoord z. 12—op 2400 stuks 3 manden ƒ2.50 idem z.ll—12 1720 stuks 2 manden ƒ1.70. Boule de Neige z. 12—op 2900 stuks 3 manden 2.50 idem z. 11—z. 12 1940 stuks 2 manden ƒ1.60 Couleur Cardinal z. 12—op 1000 stuks 1 mand 3.40 A. VOLKERS Az., Heerhugowaard. Murillo z. 11—op 5500 stuks 5 manden B. VAN LOENEN, Zuidscharwoude. Pr. van Oostenrijk 1700 stuks 2 manden Theeroos 2300 stuks 3 manden Theeroos 3150 stuks 3 manden J. LEEGWATER Az., Heerhugowaard. Murillo 2700 stuks 3 manden idem 28400 stuks 16 manden 2.60 3.20 ƒ8.30 ƒ2.80 ƒ1.80 2.50 2.80 ƒ1.80

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1930 | | pagina 1