NIEUWE 1 GRATIS „DE VIERBOND" Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier 39e Jaargang firoi I.I. Mil - Bidicleir I. H, 1EIZH. Bureel NiorUvmgdi. Stemmingsbeeld .uGroentenland I ons Keg's Thee en '|2 pond Keg's Koffie ontvangt U 2 ONS FIJNSTE AMANDEL SPECULAAS Bij ietleren winkelier verkrijgbaar! Deze reclame is geldig t.m. Woensdag 30 Dec. (931 KEG's THEE KEG's KOFFIE NO, 149 TELEFOON INTERCOMMUNAAL NO. 52. DINSDAG 16 DECEMBER 1930 DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG. Abonnmenfcprij s per 3 maanden f 1.15. r COURANT ADVERTENTIEN VaD 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Allereerst wil ik beginnen met mijn waardee ring uit te spreken aan bet adres van het"5|ta- tenlid, den heer P. Kostelijk te Heerhugowaard voor de sj'mpathieke wijze, waarop hij ons.t Groentanlanders heeft ingelicht over den stand van /.aken inzake het. verleenen van crediet aan;' tuinbouwers. Toen ik het stuk gelezen had kwamen bij- mij een tweetal gedachten naar voren. De eerste was deze; inderdaad weten.wij, gewone menschen te weinig van do zoo belangrijke taak, die de Staten Provinciaal op economisch terrein ver richt. Uit de veelal zeer korte verslagen der zittiïigen in de dagbladpers is het -ondoenlijk, hot terrein der provinciale bemoeiingen te over- zien. Noodzakelijk schijnt zij een versterking zoo mogelijk van het aantal leden dat het platteland vertegenwoordigt. Is het gewenscht vraag ik me welt eens af, dat de partijen hun mannen zoeken in de steden, die van Onze bo- langen zo oweinig afweten? En daarnaast kan ik de gedachte niet onder drukken: wat zou hek voor een goede behande ling van veel zaken gewenscht zijn, als zij kon den gehouden worden buiten de politieke sfeer Inzonderheid de land- en tuinbouw belangen lij ken mij zoo bij uitstek geschikt, te worden'ge bracht in de neutrale zone. Ik twijefl er .niet aan, of de heer Kostelijk zal gaarne deze ge dachte onderschrijven. Dan is er plaats voor sa menwerking en waardeering, terwijl niemand zijn overtuiging geweld behoeft aan te doen. Waarschijnlijk zal menigeen zich teleurgesteld gevoeld hebben, te vernemen, dat voor (het te verleenen crediet de gangbare rente en niet als aanvankelijk werd vermeld 3 procent, zal wor den gevorderd. Te meer zal dit gevoeld zijn, toen men kennis nam van het wetsvoorstel van mi nister Ruijs de Beerenbrouck, dat beoogt; de be narde veenkoloniale bedrijven te helpen, waar voor een crediet van 4.5 millioen wordt gevraagd te verleenen tegen 2 procent rente. Men schatte dit verschil niet gering, de rentelast drukt tooh al zwaar op de te helpen bedrijven. Er zal wel niets aan te doen zijn, fin het ren te-type van het te verleenen provinciaal crediet wijziging te brengen. Gaarnee was door belanghebbenden ook verno men, of er op. spoedige hulp kan worden gere kend.. Mijn indruk is, dat spoedige hulp voor vele bedrijven gewenscht zal zijn. liet gaat zeker niet aan diep op dit onder werp in te gaan,, echter wil ik niet »ialaten te zeggen, nu ik nadere bijzonderheden van nabij en verder af kan, dat de algemeene toestand in den land- en tuinbouw zelfs min of meer pre cair is te achten. Set zou bepaald onverantwoordelijk zijn, indien de overheid hier passief bleef. Groote materieele en cultureele waarden staan op het spel, terwijl het vraagstuk eveneens een sterke moreele zijde- vertoont. Wie dit laatste niet juist acht, let te eens op de publieke opinie, zooals die kenbaar is in pers, in samenkomsten in gesprekken. Reeds hoort men hier en daar een 'toon van verztetj ginds van onverschilligheid, gevolg van - er geen gat meer in zien. Men verplaatse zich maar eens in/den toestand van zoo velen, dia hard werken, worstelen voor het dagelijksch brood en wier arbeid geen be- looniqg vindt. Dat is bijzonder hard en wijst op ongezonde maatschappelijke- verhoudingen. Hier moet geholepn en gesteund. Het (geldt toch dat deel van het volk, dat voor ,de. maat schappij ten eenenmale onontbeerlijk is, en te recht de maatschappelijke ruggegraat is ge-noemd Waar stellig de Lands en Provinciale over heid helpend en steunend optreedt, daar blijft' er voor het particuliere initiatief nog volop ge legenheid eveneens de helpende hand uit te ste ken. Een mooi, navolgenswaardig voorbeeld gaf Z. E. de Bisschop van 's-Hertogenbosch, 'waar dezie rk. kerk- en armbesturen dringend aanbeval de land huren in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden. Eenzelfde geest beziele corporaties en particulieren, die grondJ eigendom bezitten. Alleen als! er een geest van gezonde, maatschappelijke rolidariteit gevonden wordt, zal de zware en moeilijke crisis het hoofd kunnen worden geboden. De Staten Provinciaal hebben een commissie benoemd, die tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van sde periodieke1 moeilijkheden in den tuinbouw. Het loont de moeite kennis te nemen van de opinie van een hoogstaand1, buitenlander, kenner bij uitnemendheid van onze agrarische toestan- den. Hier doel ikl op het ook meermalen 'in de Tweede Kamer geciteerde werk' van den Duit- j schen geleerde dr. Frost.i dien ik het voorrecht had voor anderhalf jaar de aardappel en-veiling te j Grootebroek te mogen lateni zien. - j Dr.Frost heeft grootei bewondering voor on ze land en tuinbouw,; maar Reeft een open 'oog j vcor zijn zwakke stee. Ein die ziet hij in het feit, dat beiden zoo sterk afhankelijk zijn van het bui- j tenland. De eigen markt kan maar een geringe hoeveelheid van het totaal geproduceerde opne men. Van élke ongunstige buitenlandsche con junctuur ondervindt Nederland den terug slag. Elke invoerverzwaring en invoerbelemmering uit zich in den gemaakten prijs voor het product. Dit oordeel schreef dr. Frost in zijn boek, toen er van crisis nog geen sprake was. Thans ondervin den we, dat hij goed gezien heeft. Een goede remedie tegen het kwaad zoii zijn, onze onafhankelijkheid van het buitenland te verminderen door het verbouwen vap een pro duct, dat, geheel of goeddeels op eigen markt te plaatsen ware. Dit product is er niet in den tuinbouw, doch in den landbouw wel, nl. do tarwe. Ons land produceert slechts een 5de deel van de behoefte, vien vijfde deel moet uit an dere landen worden ingevoerd. Nu doet zich het geval voor, dat door een groot wereld oogst van tarwe er een tarwe-overvloed is ontstaan, waar door de wereldprijs ver beneden productie-kost prijs is gedaald. De lage tarweprijzen duren) nu al sedert den oogst 1929 en bewogen zich sinds laatstgenoemd jaar steeds in dalende richting. D© akkerbouwer kan practisch geen tarwe meer verbouwen, even min als suikerbieten. Een gevolg is geweest, dat de akkerbouwer zijn heil is gaan zoeken in grove groenteteelt. In de bij Groen tenland gele gen polders is dit in sterke mate het 'geval ge weest. Iln den tijd. van koolsnijden gingen da gelijks vanaf Langendijk meer dan 100 mensehen daar werken. Alleen de zgn. „Tamme Beurt'' heeft ruim 250 wagons kool van de polders naar I angendijk vervoerd. Tusschen twee haakjes zij opgemerkt, dat deze Beurt'' beter blijk! gaf van kennis der tegenwoordige verhoudingen, dan het groote lichaam der Nederlandsche Spoorwegen. Uit eigen beweging toch verlaagden de eenvoudi ge schippers de vracht van f2.50 'tot f2 iper ton, een daad ven de schippers, die groote waardbe- ring verdient. Bekend is, dat er plannen van regeeringswege in vergevorderd stadium zijn,-, ten einde de tar- wecultuur te steunen. Gelijk als steeds in' dergelijke gevallen, ont breekt de eritiek niet; Het zou onjuist zijn te beweren, dat al dia eritiek zonder eehige waar de was. Integendeel, er zijn bezwaren, dat kan niet worden ontkend. Doch. het gaat er om een der grondpeilers van onze nationale welvaart, den landbouw, te stutten. Er dreigt gevaar. Laat men naar sofnmiger advies de crisis uitzieken, en steekt men geen hand uit, de dreigende catastro phe af te wenden, dan is straks de ellende niet te overzien. Het gaa^ om een der primaire 'be langen, die tal van andere belangen verre in be- teekenis overtreffen. Dat wordt' hoe langer hoe beter ingezien, inzonderheid nu de crisis al meer overal gevoeld wordt. Een steunen van' den tarweverbouw helpt ook indirect den tuinbouw, aangezien bij uitzicht op een rendabele tarwecultuur er heel wat akkers aan den teelt van grove tuinbouwproducten zul len worden onttrokken. Het is mij bekend, dat de uitzaai dezen herfst zeer belangrijk is geweest ja nog steeds wordt tarwe uitgezaaid. Critici noemen dit een; schadelijk gevolg van de te verwachten steunj ik ben de meening toe gedaan, óp de zooeven ontwikkelde gronden, dat ev.u uitbreiding van de tarweteelt geen te a.tr is. Een loonenide tarwe-, en suikerbietenverbouw helpt in niet geringe mate om den tuinbouw min der afhankelijk te maken. De productie wordt geringer en de kans; op betere prijzen zal daar door stijgen. Het is dan ook zeer te wensehen, dat het tar- we-ontwerp Ruijs weldra de Staatscourant be reikt. Bij aankoop van (onverschillig van welken prijs) in prijzen van /f-' 39, 35. 30 en 25 cent per ons. in prijzen van 70, 60. 55, 50, 37i/j. 32'/g en 24 cent per halfp pak. Keg s Griesmeel per pondspak 18 cent. Keg's .lavarijst 05 Keg's 3 min Havermoutw 22Va Keg's Zclfrijzeud Bakmeelper pak 18 Deze reclame is geldig fe St. Pancras, Broek op Langendijk, Noord- en Zuid-Scharwoude en Oudkarspel. In het Landbouwhuis te Alkmaar werd Zaterdag;- middag een vergadering van den Vierbond gehouden, waarvan de uitschrijving was aangevraagd door den N. M. B. Diens voorzitter had dientengevolge de leiding. Bij de opening heette hij speciaal welkom de H.H. Hazeloop en M:|llekote, ter vergadering aan wezig met het oog op punt 2 der agenda; Zaad selectie voor het bekomen eener betere soort roode bewaarkool. De notulen, gelezen door den secretaris, den heer Klant, werden goedgekeurd. Door den heer Bakker van Obdam werd meegedeeld, dat aldaar uitsluitend een bon voor onderhandschen verkoop werd ver strekt indien dit noodig bleek voor bijlading. De voorzitter zegt, dat dit ook is volgens de bedoe ling van het betreffende besluit. Door den heer Kliffen werd gevraagd of er reeds iets bekend is omtrent de mogelijkheid van een H. C. B. merk A en B, waarop de seceretaris ant woordde den indruk te hebben gekregen, dat hier naar een onderzoek ingesteld zou worden door den heer P. Slot, als lid van het Centraal Bureau der veilingen. Aangezien niemand er nog iets over vernomen- heeft, werd aan den secretaris opgedragen zich met het Centraal Bureau in verbinding te stellen. Van het resultaat zal het dan afhangen of deze zaak in de vereenigingen aan de orde zal worden gesteld. De bedoeling is dat B-kwaliteit dan ook het label voor uitvoer zal kunnen verkrijgen. Hierna kwam aan de orde het voorstel tot intrek king der korting aan den Handel voor contante betaling der op veilingen gekochte producten. Door den heer Kliffen werd in dezen de zienswijze van den N. M. B. uiteengezet, waarop een zeer breedvoerige discussie volgde. De zaak werd ernstig van alle zijden bekeken met het resultaat, dat de vier vereenigingen het voorstel in de te houden jaarvergadering aan de orde zullen stellen. Voorts werd besloten hiervan kennis te geven aan „Koophandel" en bij de kennisgeving mededeeling ta doen van de motieven, welke tot dit besluit hebben geleid. Vervolgens kreeg de heer Hazeloop het woord ter inleiding van punt 2. Spr. wees er in de eerste plaats op, dat in deze streek reeds een uitnemend product bewaarkool was verkregentoch meende spr. er al terstond op te moeten wijzen, dat zich nog verschillende kwalen voordoen. Het zoeken om een beter produc.t te verkrijgen moet dus niet overbodig worden geacht. Vervolgens gaf spr. een zeer duide lijke uiteenzetting van het feit, dat in de planten wereld producten kunnen worden verkregen met an dere ook meer gewenschte eigenschappen. Mede gaf spr. een overzicht der proeven, welke onder zijn leiding en die van den heer Malekote, op initiatief en voorloopig voor rekening van „Eendracht" te Oud karspel en „Tuinbouwbelang" te Noordscharwoude loopende zijn. Hieruit bleek, dat deze proeven loopen over langen termijn, zeer veel moeite en zorgen eischen, doch ook tamelijk hooge financieële offers. Mede is dit kunnen blijken uit de aan de veilings- vereenigingen gezonden rapport en de begrooting voor het komende jaar. Wijl de genoemde vereeni- ging de kosten niet kunnen dragen, terwijl boven dien de geheele koolstreek bij eventueel slagen er belang bij heeft, werd aan de vier veilingsbesturen gevraagd mede in de kosten te willen bijdragen Enkele vragen werden naar aanleiding van het gesprokene gesteld, welke door den heer Hazeloop werden beantwoord, waarna door den heer Male kote nog een korte uiteenzetting werd gegeven van hetgeen door „Eendracht" en „Tuinbouwbelang" in dezen reeds was verricht. Uit de tiieroop gevolgde discussie bleek, dat men eenerzij ds er meer voor gevoelde om dit onder te brengen bij de tuinbouwvereenigingen, waartegen over anderzijds werd gesteld, dat indien de veilings- vereenigingen er de schouders onderzetten er dan tevens alle tuinbouwvereenigingen er in betrokken zijn. Algemeen werd ten zeerste betreurd, dat de Proeftuin, vooral door het Rijk, niet beter in staat werd gesteld voor dergelijke aangelegenheden. Het resultaat der voortgezette bespreking was, dat be sloten werd aan Rijk en Provincie voor deze proe ven financieëlen steun te vragen. Door den heer Hazeloop werd voorts volle mede- werkiing toegezegd door den Proeftuin, terwijl de besturen van den N. M. B„ der Centrale veiling te Warmenhuizen en van de veiling te Obdam steun toezegden naar verhouding der veilingsomzetten. Door de L. G. C. moest nog een nadere beslissing worden genomen. Op voorstel van de L. G. C. werd besloten op de vier veilingen op Zaterdag 27 Dec. ditmaal geen veillhg te houden. Mede -werd nog besloten, dat, indien ter veiling aangevoerde kool niet den minimum prijs van 60 cent per 100 K.G. kan opbrengen, deze in 't vervolg niét meer voor 30 cent door het veilingsbestuur overgenomen zal worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1930 | | pagina 1