WE i Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier 40e Jaargang lmn: firm 1.1 IfflflL - Hedactear 1. H. KIZEH. - BiubbI Noerdscharwonda. Een wijs woord voor iederen dag Het jagen naar geluk Zuidscharwoude RESTANTEN CORSETTEN BUSTEHOUDERS Uw Zenuwen No. 10 rEtreoon iwtebcommpwaal no. ZATERDAG 17 JANUARI 1931 DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG D®NDERDAG en ZATERDAG. Abonnmentsprljs: per 3 maanden 1.15. AD VERTENTTEN Van 1—5 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. De jeugd stempelt den man, evenals de morgen den dag verkondigt. Milton Geld maakt alleen rijk, als l»$t hart tevens rijk is. Goethe Een schoone menschenziel te vinden is v Een ander heeft altijd de schuld; geen mensch en ziet zijn eigen bult. Jacob Cats. Nog eens Vader Cats. els haai Vondel wat de wil wèl wil, doe niet wat de A S. C. Wallis. „Wanneer het geluk aan de deur klopt, steek dan niet het hoofd buiten het ven ster, om te zeggen, dat 't wel voorbij kan gaan Een moeilijk te beantwoorden vraag is stellig deze: „Wat is geluk?" Wij zouden deze vraag willen be antwoorden als volgt: Geluk is de toestand van den mensch, die alle redenen heeft om zich te verheu gen over de vervulling zijner billijke wenschen en dat genot waardeert. We weten maar al te goed, dat met dit antwoord de beteekenis van het woord „geluk" nog niet juist genoeg is weergegeven. Iedereen kan dit voor zich zelf alleen het best bepalen. Maar toch willen wij trachten een juister beeld te teekenen van het ge voel, dat iemand bezielt, die over zijn lot in alle opzichten tevreden is. En wanneer ook hieromtrent geen juiste maatstaf is aan te geven, dan zal toch stellig niemand ontkennen, de waarheid der bewe ring, dat een ieder behoefte heeft aan geluk en er naar streeft het te bereiken. Geluk - is dat woord niet de tooversleutel waar mede elk menschenhart te openen Is? Geluk - is het niet het kort begj-ip van al het verlangen, streven, jagen der rustelooze mensch- heid? Geluk - is het niet de zoete droom onzer jeugd, het heerlijk ideaal van geheel ons leven? Geluk! - Waar of wanneer de mensch geboren, die er niet begeerig het oog op bleef slaan bij elke lotswisseling, en zelfs al ontvluchtte het hem ge stadig, niet altijd weder de armen naar dit hoogste goed bleef uitstrekken? De geslachten, die voorbij gingen, zij hebben niet anders gezocht op hun doortocht dan datgene wat zij voor geluk hielden. De -/eslachten, die aankomen, zullen geen ander doelwit kennen dan datzelfde geluksbeeld na te jagen met alle krachten. En heel de tegenwoordige wereld; wij kinderen dezer eeuw, wat doen wij anders dan datzelfde droombeeld volgen - of wij eenmaal vinden en grijpen mochten - wat ons zoo betooverend tegenlacht, wat ons zoo verlokkend toe wenkt - ons geluk. De dwaze of de wijze, de rijke of de arme, de jeugd of de grijsheid, de domme of de meest ont wikkelde, kortom, in welken rang of stand men is geplaatst, uit welken kring onzer maatschappelijke samenleving men ook komt - één zucht doet aller boezem zwellen, één begeerte trilt in aller aderen - op één punt is aller oog gericht, n.l.', - zij allen haken en jagen naar „geluk." Is dit een onedele begeerte? - Is die neiging, zou den wij willen vragen, uit den booze? - Is zij ver keerd of strafbaar zelfs? - Die oneindige begeerte naar geluk die zich in elk' menschenhart openbaart? j Maar van het groote huisgezin der samenleving staat hij niet alleen. Hij kan zich niet losmaken van het geheel; hij vormt een schakel in den grooten keten. Hij is aan de wereld, die hem omgeeft, gebonden; heeft daarmede dus rekening te houden, maar zijn begrip van zelfstandigheid, bij den eenen mensch sterker ontwikkeld dan bij den ander, doet de drang ontstaan zijn beheer uit te breiden, zijn arbeidsveld te verruimen, - zijn vrijheid te vergroo- ten - en - zoo meent hij - dat zal zijn geluk zijn. Het is den mensch niet genoeg te leven - wij willen ons aanzijn ook genieten. Er leeft iets in ons, dat ons zegt, recht te hebben op geluk. Een afkeer immers als wij hebben aan rampspoeden en lijden. Wij vlieden het gevaar en trachten den nood te ontkomen. Een onbevredigde begeerte werkt verlammend en versterkt in ons, naar onze kracht en onze ontwikkeling, het bewustzijn, dat het stre ven naar geluk geen onverschillige bijzaak is. Zooals het stamelend wichtje zijn machtelooze -handjes uitstrekt naar het blinkend voorwerp en alle schitterende kleuren, - zoo begon ook de scherpzinnigste wijsgeer, - dé machtigste wereldbe- heerscher - het waren de eerste grepen naar voldoe ning - naar geluk! De jongeling ziet medelijdend op al die kinder zaligheden neer. - Nu eens hangt al zijn heil van de vriendelijke oogen van een lieftallige schoone, straks aan den welwillenden blik van den man, die hem begunstigen kan; - dan wenkt hem de eer; later lokt het genot en blinkt het goud hem tegen, - hij jaagt immer voort, - om altijd meer voldoening te zoeken, - tot dat volkomen geluk te geraken, dat zijn verbeelding hem voorspiegelt. - En man gewor den zet hij zijn jacht voort, langs andere wegen, met andere middelen, maar met hetzelfde doel voor "oogen - tot de grijsheid komt en - de dood. Ja, 't is een brandend verlangen; - 't is de drijf veer, die de gansche wereld in beweging zet - de menschheid voortjaagt haar geluk naar alle zijden te beproeven, het te rieken langs alle wegen, het te verkrijgen tot eiken prijs, Ket te bemachtigen en te veroveren. Tusschen weemoed, strijd en hope Vliedt het leven snel voorbij: Waakzaam, werkzaam wachten wij Dat het Raadsel zich ontknoope, Wat ons korte leven zij. De Gemeenteraad kwam Vrijdagavond in openbare vergadering bijeen. Voorz. Jhr. A. L. van Spengler. Secr. de heer J. Th. Kunnen. Er is een vacature wegens het overlijden van Wet houder Kroon. De Voorzitter opent met een woord van welkom waarna de notulen van de vorige vergadering on veranderd worden goedgekeurd met een woord van dank aan den samensteller. Mededeelingen. Van den Voorzitter van het Centr. Stembureau bericht dat Jb. Kroon Az. zijn benoeming als lid van den gemeenteraad heeft aangenomen. Een commissie bestaande uit de heeren Dijkhuizen, Kramer en Zeeman onderzoekt de geloofsbrieven en adviseert tot toelating. De heer Kroon wordt hierna de raadszaal binnen geleid en legt de vereischte belofte af. De Voorzitter wenscht den heer Kroon geluk we gens zijn benoeming als lid van den Raad. „U zult, zegt spr., de plaats innemen van iemand die vele jaren de belangen van deze gemeente naar zijn beste kunnen en weten heeft gediend en zult U als raads lid een dubbele zware taak hebben om het spoor van Uw voorganger na te volgen. Ik hoop dat U met d-3 andere raadsleden de belangen van de Gemeente zult dienen. In commissievergaderingen is reeds met U tot volle tevredenheid samengewerkt en spreek ik de verwachting uit dat U de belangen van de ge meente Zuidscharwoude zult behartigen. Ik felici teer U en hoop op aangename samenwerking". De heer Kroon dankt voor de tot hem gesproken indien dit werkelijk niet zoo is, is zij dan W00rden en hoopt het in hem gestelde vertrouwen vreemd aan onze natuur of strijdig met onzen waardig te maken. Algemeene felicitatie volgt. DRAISWA-van-WLKEMBUR iLEVER LEEUWARDEN komen tot rust, kal- meeren en worden daarbij tevens gesterkt door het gebruik mijnhard»™ zjenuwtaarletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten Van hetzelfde college goedkeuring op de verleende subsidie f600 voor de kanalisatie welke loopt tot aanleg? Neen toch, immers. - Die zucht vloeit voort uit het diepste weten van den mensch, - is een gevolg van zijn aanleg, is juist in zuivere harmonie met zijn bestemming. De mensch toch is zich zelve niet génoeg. Als lid Verdere Mededeelingen. Van Ged. Staten dat het onderzoek naar de ge meente-begrooting 1931 nog niet is afgeloopen en daardoor nog geen beslissing tot goedkeuring kan worden genomen. Deze stukken worden voor kennisgeving aange nomen. Van de Comm. tot wering van schoolverzuim ver slag over het jaar 1930. Van de afd. van „Het Wite Kruis" een verzoek om de subsidie van 5 cent per inwoner op 15 cent te brengen in verband met de plannen tot het aan stellen van een tweede wijkzuster. Door B. en W. wordt goedgunstig geadviseert. De Voorz. memoreert dat door den heer Zeeman bij de begrooting hierover reeds gesproken is, waar door men wel kon verwachten dat een dergelijk ver zoek zou binnen komen. Gewoonlijk worden der gelijke verzoeken tot de begrooting uitgesteld. Voor gesteld wordt de subsidie te verleenen, mits ook de andere gemeetnen een dergelijk besluit zullen ne men. Spr. hoopt dat dit het geval zal zijn. De heer Du Burck ziqu deze laatste voorwaarde weg willen laten daar deze voorheen ook niet ge steld zijn. De heer Zeeman dankt voor het gunstig advies van en W. Nu met Sint Pancras geen oplossing is verkregen zal getracht worden een tweede zuster voor den Langendljk aan te stellen. Spr. is niet bang dat er geen voldoende arbeid is, daar er in het afgeloopen jaar 3700 bezoeken zijn afgelegd, wat veel te erg is voor een zuster. Spr. dankt den Voorzitter en den Raad voor het gunstig advies en spreekt den wensch uit dat Het Witte Kruis op dit terrein nog meer tot stand mag brengen. Met algemeene stemmen wordt de gevraagde sub sidie verleend. Benoeming van een wethouder. De heer J. du Burck gekozen. Alvorens tot stemming over te gaan vraagt de heer Zeeman het woord. De voorzitter zegt, hiertegen geen bezwaren te hebben mits het niet over personen gaat. De heer Zeeman zegt dat n utusschen de twee grootste partijen overeenstemming is bereikt buiten den raad om. Men kan dus open kaart spelen. Spr. herinnert aan de Wethoudersverkiezing in '19 toen dit niet het geval was. Spr. staat weer op het standpunt dat de Wethouderszetel door de grootste partijen moet worden i ingenomen. Spr. hoopt dat de samenstelling van dit college gezond moge wezen en dat geen afbrekende politiek hierop eenige in vloed moge uitoefenen. Spr. memoreert het werken van de vorige vrijz. raadsleden, de heeren Berkhout en de Jong, die o.m. ijverden voor het verlagen van j het maximum aantal vergunningen, de stichting der j U.L.O.-school enz. De voorz. zegthet verband niet te begrijpen en verzoekt spr. tot het onderwerp te bepalen. De heer Zeeman voortgaande zegt, dat destijds door samenwerking veel tot stand is gebracht, doch dat dit gevolgd is door een afbrekende politiek, nJ. het stelling nemen tegen de verbetering van den Twuyverweg en de Kanaalplannen, zne. Spr. hoopt dat zijn wantrouwen beschaamd zal worden ge maakt én verklaart dit te hebben moeten zeggen om zijn stem te bepalen. Tot stemming overgaande wordt de heer du Burck met 5 stemmen gekozen. Op de heeren Dijkhuizen en Jb. Kroon Az„ wordt ieder een stem uitgebracht Felicitatie volgt. De voorzitter verzoekt daarop den heer du Burck in den Wethouderszetel plaats te nemen, waaraan deze voldoet. De heer du Burck dankt degene die hem gestemd hebben en hoopt de belangen van de gemeente Zuidscharwoude als wethouder te dienen met de zelfde ijver en plichtsbetrachting als toen hij raadslid was. Evenals de Raad wel eens verschil van meening heeft zal dit ook in het college van B. en W. wel eens het geval zijn. Spr. zal zijn een Democraat in de echte zin van het woord, evenals htf dit -was toen de winkelsluiting in den Raad aan de orde kwam. Spr. hoopt het vertrouwen in hem gesteld niet te beschamen. Benoeming ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Vacature J. Kroon. Door B. en W. wordt de volgende voordracht ingediend. 1. G. Bekker. 2. C. Kramer. De heer Bekker wordt met zes stemmen benoemd, terwijl 1 stem blanco wordt uitgebracht. De heer Bekker zegt zijn benoeming met genoe gen te aanvaarden en dankt voor het in hem ge stelde vertrouwen. Benoeming lid Comm. Lichtbedrijven. Vacature J. Kroon. Gekozen wordt de heer J. du Burck met 6 stem men terwijl op den heer Zeeman 1 stem werd uit gebracht. Benoeming lid Plaatselijke Schoolcommissie. Aftr. de heer A. Schene. De voordracht is als volgt: 1. A. Schene. 2. J. de Geus Pz. De heer Schene wordt met algemeene stemmen gekozen. Benoeming leden tot Wering van schoolverzuim. Vacature J. Renaud. 1. J. Renaud. 2. Mej. N. H. Vos van Zon. De heer Renaud wordt gekozen. Vacature C. de Boer Wz. 1. Jsp. Glas. 2. P.azcraadslidwasibzpb, .Kjc 1. C. de Boer Wz. 2. Jsp. Glas. De heer de Boer wordt gekozen. Vacature B. van Loenen (niet herkiesbaar). 1. Jsp. Glas. 2. P. Gutter. De heer Glas wordt gekozen. Vacature C. Kramer. 1. C. Kramer. 2. N. Sneekes. De heer Kramer wordt gekozen. Vacature N. Sneekes. 1. N. Sneekes. 2. J. Kos Kz. De heer N. Sneekes wordt gekozen. Benoeming leden Stembureaux. Hoofdstembureau. Voorz. ambtshalve de Burgem. Leden G. Bekker; J. du Burck; P. Zeeman en Jb. Kroon. Plaatsverv. leden K. Dijkhilizen, C. Kramer en J. Groen. Stembureau 1. Voorz. de Burgem.. Leden C. Kra mer en Jb. Kroon. Plaatsverv. leden P. Zeeman en C. A. Berkhouwer. Stembureau 2. Voorz. Weth. G. Bekker. Leden J. du Burck en J. Groen. Plaatsverv. leden K. Dijk huizen en J. Th. Kunnen. De heer du Burck spreekt er zijn verwondering over uit dat de heer Dijkhuizen noch al lid van het Hoofdstembureau, noch van een der andere bu- reau'x als lid is genoemd, hoewel hij de vorige keer wel zitting had in het Hoofdstembureau. De Voorz. antwoordt dat er naar gestreefd is alle

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 1