NIEUWE 1 i Een Jubileum w INieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier 40e Jaargang liHui: firw I [MEI. - iitelm I. KEIZIR. M Mschamrii. Uit den Omtrek De vierde man NolI6 lEMTOoi.nramcoMMDHiM,Nan. DONDERDAG 1 OCTOBER 1931 DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG - en ZATERDAG. Abonnmentsprljs: per 3 maanden 1.15. ADVERTENTIEN: Van 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Opening vakteekenschool. Op den dag van heden jubileert de firma J. H. Keizer en Zoon te Noordscharwoude. Zij mag gedenken hoe voor nu veertig jaren de zaak door den oudsten firmant, den heer J. H. Keizer werd opgericht. Wat al gebeurtenissen hebben zich in die periode voorgedaan. We kunnen vrijelijk zeggen, dat wel niemand aan den Langendijk in staat is, dia ge beurtenissen zoo precies na te gaan, als de jubilaris van heden. Vanaf het eerste nummer van de Nieuwe Lange- dijker Courant tot het jongstverschenene, ligt een exemplaar in het archief. Veertig complete jaar gangen van een courant, beseft het publiek wat zulks beduidt? Welk een arbeid vertegenwoordigt zulk een archief. Een enkels maal werd ik in de gelegenheid ge steld, in dat archief te bladeren en te snuffelen, 't Kost moeite ervan te scheiden, zóó kan, wat voorbij is gegaan, de aandacht boeien. Men zal begrijpen, dat ik gaarne de gelegenheid aangrijp, de firma te feliciteeren met haar herden- Weinigen van haar medewerkers zullen op zoo vertrouwelijke voet met de firma hebben omge gaan, naar ik meen, als het met mij het geval was. Dat vertrouwen is gegroeid en het is me een voorrecht hiervan op dezen dag te mogen gewagen, en wensch haar verder alles goeds toé. A. T. HEERHUGOWAARD;. Dinsdagavond vond de algemeene vergadering van de plaatselijke afdeeling van het Witte Kruis plaats in café Wester. Na een welkomstwoord van Voorz. den heer Molenaar die speciaal den Burge meester erkentelijk was voor zijne aanwezigheid, volgde voorlezing der notulen, die onveranderd werden goedgekeurd. Bij monde van voorz. werd dank gebracht FEUILLETON 't Spijt me voor het goeie mensch, maar als ik verteld had, dat ze haar huurster waarschijnlijk niet eerder dan voor den rechter-commissaris zal terug zien; waren we morgenochtend nog bezig geweest met haar te kalmeeren", zei hij, toen ze weer buiten stonden. „Voor den rechter-commissarisJe bent nogal zeker van je zaak, al staan je kansen er dan op het oogenblik niet zoo heel gunstig voor", antwoordde Adams." „Je hebt gelijk, het ziet er niet rooskleurig voor me uit; op dit moment lijkt de toestand zelfs hope loosen tochEnfin, laten we het maar aan het toeval overlaten", besloot hij. ,,'t Zou niet voor de eerste maal zijn, wanneer dat me de reddende hand bood. Zonder geluk vaar niemand wel!" Een nachtelijke autorit. Reeds spoedig zou blijken, dat inspecteur Sanders dit spreekwoord niet ten onrechte had aangevoerd, want nauwelijks had hij van de beide anderen, die hem tot het hoofdbureau hadden vergezeld, afscheid genomen, of hij zou ondervinden, dat -rouwe For- tuna voorloopig nog niet het voornemen koesterde haar handen van hem af te trekken. Op zijn schrijftafel lag een telegram dat belang rijk nieuws bleek te bevatten. Nog voor hij echter gelegenheid had gehad van den inhoud kennis te nemen, trad een brigadier het vertrek binnen, die, toen hij bemerkte, dat zijn chef het formulier reeds ontdekt had, een korte mededeeling over de her komst gaf. ,,'t Is: ongeveer een kwartier geleden gekomen", zei hij. „We dachten wel, dat we u hier nog terug zouden zien en hebben daarom nog even gewacht, aa.n het gemeentebestuur voor de verlnoogde sub- HEER HUGOWAARD. sidie, die na dit jaar 20 cent per inwoner zal bedragen, en voor de inrichting van !net oude raadhuis voor 'noogtezonlokaal. Bij de bespreking beschrijvingsbrief algemeene i Maandagavond werd alhier de eerste les van de vergadering vroeg de heer de Jong of !net wel afdeeling Hensbroek-Heerhugowaard der vereeni- _.*.u1-- 1 ging tot bevordering van het vakonderwijs in West- Friesland, in het lokaal der O. L. School II, officieel geopend. Aanwezig waren van het dagelijksch be stuur der gemeente Burgemeester van Slooten en Wethouder Wijnker. De heer Dlrkmaat, voorzitter der afdeeling open de. Speciaal werden door hem de leden van het dag. bestuur welkom geheeten, mede dankte hij de andere aanwezigen voor hun belangstelling. Hij wees den leerlingen op het groote voorrecht in eigen ge meente die kennis op te kunnen doen, die voor iederen goeden vakman als onontbeerlijk wordt be schouwd, n.l. naast de practische ook de theoreti sche grondslagen van het vak. Daar het leerlingen aantal niet te groot was voor het beschikbare lokaal, meende hij dat dit aan het onderwijs ten goede zou komen. Verblijdend was, dat ook Hensbroek weder bleek had gegeven dat als de wil er is den verren afstand geen beletsel behoeft te vormen om een dergelijken cursus bij te wonen. Burgemeester van Slooten, hierna het woord voe rende, zei het op prijs te stellen, een uitnoodiging tot bijwoning te hebben ontvangen. Als altijd was met genoegen aan die uitnoodiging gevolg gegeven. Hij wees den leerlingen op het nut, dat een dergelijken leergang van vijf jaar kan afwerpen als men met den ernstigen wil om iets te bereiken, er aan deel neemt. Dat orde en regelmaat niet alleen op de les sen moesten heerschen, maar ook buiten in het maatschappelijk leven den boventoon moesten voe ren, meende hij deze keer, na de ervaringen het vorige jaar opgedaan, verder niet te moeten aanroe pen. Hij hoopte, dat de leerlingen begrijpen zouden dat het welslagen van een dergelijken cursus niet alleen afhing van de toewijding der leeraren, waar van zij zich verzekerd konden houden, doch voor een groot deel ook bij henzelf berustte. Ook hem deed het goed weer eenigen te zien, die zeer zeker „van ver" kwamen. De heer Hoogland, secretaris, wenschte de aan dacht der leerlingen speciaal te vestigen op den leerling derde klasse der ambachtschool te Alkmaar die, daar hij weinig huiswerk had, hem had ver zocht ook hier den cursus metselen te mogen volgen. Gaarne had hij daartoe zijn testemming gegeven, want hem bleek daaruit dat deze jongen reeds zeer vroeg had begrepen, dat leven leeren is en leeren leven. Hij haalde aan dat voor velen de theoretische vakken hunne eigenaardige moeilijkheden zouden opleveren, dat echter ook aan dit deel van het onderwijs de volle aandacht zou moeten worden geschonken, daar vooral het boekhouden hoe langer hoe meer als onmisbaar In iedere zaak kon worden beschouwd. aanbeveling verdiende, dat de heer Midaels, die lid was van het controloerend lidnaam, tevens zitting nam in liet Inoofdbestuur. De heeren Van Slooten en van Sdnaick meen den ,dat dit een persoonlijke kwestie voor den canididaat gestelde zelf was ,en dat in vele ge vallen gebleken was dat een dergelijke samen vloeiing van functies de vlotte afwerking der zaken bevorderde. Nadat nog besloten was zoo mogelijk in twee der drie open gevallen plaatsen candidaten van het platteland verkozen te krijgen, werd den afgevaardigden verder vrij mandaat gegeven Op een paar vragen gaf de heer Spierings nog eenige inlichtingen, omtrent de werking van 'net Oranjekruis, waarover Dr. Mijnlieff in de alge meene vergadering een inleiding zal houden en over de exploitatie der verschillende sanatoria van het Witte Kruis. Als afgevaardigden algem. vergadering werden aangewezen de heeren Hoogland uit het bestuur en de heer de Jong uit de leden. Plaatsvervangers de heeren Geusebroek en Hartog. Bij de rondvraag gaf de opmerking van Zr. Smit, dat zij in geen drie maanden salaris had ontvangen, aanleiding tort allerlei besprekingen. Voorz. betreurde het dat de 'neer Scholten de laatste dagen door droeve familieomstandigheden ut de gemeente was, daar anders deze zaak haar beslag zou hebben gekregen, aangezien in de laatste bestuursvergadering besloten was, dat eenige leden van het bestuur voor een bij de boerenleenbank op te nemen crediet persoonlijk, borg zouden blijven. Hij weet de treurige gelde lijke toestand der vereeniging v.n.l. aan het groo te tekort der afd tuberculosebstrijding geduren de het laatste boekjaar en een daarmee gepaard gaan, ongewoon lang uitblijven der regeerings- subsidie. i Verschillende stemmen gingen uit de verga dering op, daar algemeen de opinie was, dat aan dezen toestand op de een of andere manier een einde moest komen. Besloten werd nogmaals een actie te voeren om tot aansluiting van alle inwoners te komen en in verband daarmede het boetestelsel te ver- hoogeti en dit voor de beide klassen resp. op f10 en f 25 te brengen. Nadat nog een opmerking van den heer van Schaick over uitleening en terugbrengen der ver- plegingsartikelen was beantwoord, sloot voorz. onder een woord van dank voor de genoeglijke besprekingen deze geanimeerde vergadering. Eén ding hoopte hij, dat allen hier zouden leeren hoewel zij daar nimmer in uitgestudeerd zouden komen, n.l. het nuttig besteden van den tijd. Hij wees er op dat dit laatste den mensch nog beter te pas komt dan alle andere wetenschap. Begint daar hier een voorbeeld van te geven, vanavond al en ga dan zoo door den geheelen winter, zoodat je later, man geworden, altijd nog met genoegen aan de uren hier doorgebracht, terug kunt denken. Nog iets wenschte hij te zeggen, ook In het ver band met de ervaringen bij vorige leergangen opge daan, n.l. dat het een eerste vereischte was, reeds van het begin af den stelregel te huldigen, zelfs het kleinste ding niet uit handen te geven voor het „af" was. Teeken een lijn en vraag, vóór je aan een an dere begint: Is die lijn „af"? Bij dat pogen om de dingen „af" te maken kan je verzekerd zijn van den steun van allen, die dezen winter aan je vorming tot vakman mee zullen werken. En als dan deze cursus voorbij is, zal je tot jezelf kunnen zeggen: Ziezoo, ik heb iets geleerd, waar ik wat aan heb". Het stemde hem tot blijdschap, dat de vijf leerlin gen, die het vorige jaar de eerste klasse vormden, thans allen ln de tweede zaten, temeer daar van die leerlingen gezegd kon worden, dat zij het vorige jaar „gewerkt" hadden. Spr. noemde dit een be lofte voor de toekomst. De heer Dlrkmaat dankte sprekers en belangstel lenden, waarna door den heer Kalf ook practisch begonnen werd met de eerste les. alvorens uw woning op te bellen". ,,'t Is in orde". De brigadier vertrok. Sanders wierp een blik op de klok. Kwart voor elf. „Dat klopt ongeveer", mompelde hij voor zich heen. „Dan zijn we toch nog net op tijd geweest." Hij opende het telegram, waarvan het zegel reeds verbroken was, daar het kortweg aan het Hoofd bureau van politie was geadresseerd. Het bleek af komstig uit Zevenaar, waar het om 9.55 dringend was verzonden. De inhoud luidde aldus: Gezochte bevindt zich in D-trein Amsterdam— Boekarest, doch heeft tusschen Arnhem en Zevenaar plaatskaart genomen naar Dusseldorf. Ik volg en laat voor mr. Govers bericht achter bij Hansa Hotel Dusseldorf Rechercheur Evertsen Arnhem. Sanders raadpleegde het spoorboekje. De eerste D-trein vertrok den volgenden morgen om 7.39, zoo dat hij dan pas tegen den middag in Dusseldorf zou zijn. Dat werd te laat. Vermoedelijk zou er vannacht en morgenochtend vroeg niet veel gebeu ren, maar daarna zou de pseudo-verpleegster zeker weer geschaduwd moeten worden en na déPieder- laag van dezen middag nam hij die taak liever zelf op zich. Die Arnhemsche rechercheur leek hem overi gens geen onhandige kerel. Het feit, dat hij bericht voor Mr. Govers zou achterlaten bewees, dat hij niet van plan was in Dusseldorf met zijn politiepenning te koop te loopen en dat was een heel ding. Voor loopig zou het wellicht niet noodig zijn de assis tentie van de politie ter plaatse in te roepen; later kon dat altijd nog gebeuren. Er zat dus niets anders op dan vannacht met den wagen naar Emmerik te rijden en daar morgenochtend den eersten trein naar Dusseldorf te nemen. Opnieuw bladerde hij thans in een reisgids, dit maal in die van de Duitsche Spoorwegen.' Om 6.48 vertrok de eerste sneltrein van Emmerik. Het beste zou dus zijn nu eerst nog wat rust te nemen en dan om half drie met de auto te vertrekken. Onmiddellijk trof hij de noodige voorbereidingen, liet zich met den hoofdcommissaris verbinden, dien hij in korte trekken van een en ander op de hoogte stelde en gaf een der chauffeurs opdracht hem om half drie met een snelle wagen van zijn woning te komen halen. Het was in tusschen kwart over elf geworden. Opnieuw greep hij naar de telefoon, schakelde auto matisch het nummer van Wils in en wachtte tot hij diens stem hoorde. „Hallo, ouwe jongen, heb je zin in een nachtelijk auto-ritje?Waarheen? Dat zal ik je onderweg wel vertellen. Maar 't kan een paar dagen duren Geen bezwaar?' Accoord! Neem je pas en een kof fertje met wat toiletbenoodigdheden mee en ver voeg je precies half drie aan mijn huisOpblij ven? Ben je dwaas kerel. Neem nog een paar uurtjes rust, je zult het noodig hebben. Tot straks!" Vijf minuten later zat hij in een taxi die hem naar zijn woning bracht. HEERHUGOWAARD. Door de afd. L. T. B. en de Tuinbouwvereeniging „Hugowaard" wordt wederom een 2-jarige tuinbouw- .cursus gegeven in een der lokalen van de R. K. School aan den Hondenweg. Jongens die den leeftijd van 17 jaar hebben be reikt kunnen zich voor dezen cursus aanmelden. Wij kunnen niet nalaten deze jongens op te wek ken den cursus te volgen, omdat het is in hun wel begrepen belang en de daar opgedane kennis van veel nut is voor hun toekomst. DRAI5mA-vAN-WLKEMBURG'S* jLEVERTR LEEUWARDEN Emiel Wils had zich, overeenkomstig het advies van den Inspecteur, ter ruste begeven doch de snelle opeenvolging van gebeurtenissen was oorzaak, dat dat hij den slaap niet kon vatten. Zijn gang naar de woning van inspecteur Sanders, wien hij van zijn wantrouwen jegens de verpleegster deelgenoot had gemaakt, leek hem reeds eenige dagen geleden en toch waren in werkelijkheid sinsdién niet veel meer dan twaalf uren verloopen. Wat was er in dien tijd al niet gebeurd: het verwijt van van Manen, die niet hebben kon, dat hij zijn taak als verslag gever wat serieuzer opvatte dan de meeste zijner collega's, het interview met zuster Robert, die hem, blijkens haar overhaast vertrek, scheen te hebben doorzien, de ontmoeting met den geheimzinnigen bezoeker op het portaal, die hem opzettelijk den rug rug had toegekeerd, daarna wéér naar de krant om het onderhoud met de verpleegster uit te wer ken, bezoek aan het hoofdbureau, de club in Palais Royal, wéér naar het bureau en wéér naar de wo ning van de verpleegsterhet leek een film, waarvan intusschen het eind nog niet te zien was. Zijn voorgenomen reis naar den Haag om te on derzoeken waar de pseudo verpleegster gesollici teerd kon hebben, was nu overbodig geworden. Juf frouw Martens had immers pertinent beweerd, dat haar huurster precies om 9 uur was thuis gekomen. Ze kon dus onmogelijk in 'den Haag geweest zijn, zelfs wanneer ze op het perron onmiddellijk een electrische trein naar Amsterdam terug had geno men. In dat geval zou ze toch minstens twee en een half uur nodig gehad moeten hebben om weer thuis te komen en daar ze om 7.10 was vertrokken Neen, dat was uitgesloten. Maar hoe de zaak zich I dan toegedragen had? Ze had toch inderdaad in den trein gezeten; de conducteur, zoowel als de I forens uit Haarlem hadden haar immers gezien En wie was de vierde man, die bankier Leuvensteyn moest hebben vermoord?Wat wisten ze nu eigenlijk nog? Goed beschouwd: niets. Nog niet eens I of de verpleegster werkelijk medeplichtigheid kon worden kon worden ten laste gelegd. En toch lag de oplossing van het raadsel alleen in een scherpe bewaking van deze verdachte. Intusschen viel het niet te ontkennen, dat hun kansen om de zaak tot een goed einde te brengen de laatste uren belangrijk waren verminderd. Zoo lang de verpleegster in de stad was geweest en onkundig bleef van het feit, dat zij verdacht werd, bestond de mogelijkheid, dat zij op een of andere manier met haar medeplichtigen in aanraking zou komen. Maar nu? Ze had er de lucht van gekre gen, dat zij bewaakt werd en had daarom de vlucht genomen naar het buitenland, waar niet alleen haar arrestatie heel wat moeilijker zou zijn, maar boven dien de kans bestond, dat zij alle relates met haar handlangers voorloopig zou verbreken. Met dat al bleek het een interessant geval, dat zeker de moeite waard was om er z'n gewone jour nalistieke bezigheden een paar dagen voor een an deren over te laten en het vooruitzicht, dat het tweede bedrijf in het buitenland zou spelen, ver mocht de aantrekkelijkheid van een amateur-de tective als hij nog slechts te verhoogen. 'tvWas tegen eenen voor hij eindelijk in slaap viel en reeds een uur later waarschuwde hem een rate lend afloopende wekker, dat het tijd was zich voor den nachtelijken autorit met inspecteur Sanders ge reed te maken. (Zie vervolg vierde pagina).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 1