Vc oor de zuinige Huisvrouw De nood in den Tuinbouw in Noordhoiland Plaatselijk Nieuws - BROEK OP LANGENBtIJK. Bs. J. H. Donner, pred. der Geref. Kerk, heeft voor het beroep naar Bblsward bedankt. OUBKAKSPEL. Gevonden voorwaren: Portemonnaie met inhoud. Inlichtingen bij de politie. Nieuwstijdingen HET TRAGISCHE LEVEN. Terwijl zijn vrouw uit werken was en zijn kin deren naar school waren, is' Dinsdagmorgen om kwart over negen de ongeveer 42-jarige K. Keizer, groentenhandelaar, St. Annastraat, tengevolge van een beroerte plotseling overleden. De man kwam des morgens om negen uur met zijn paard-^n-wagen van de Kanaalkade af en wilde de Fnesche brug afrijden, toen van den an deren kant een auto aan kwam rijden. Over de vraag, wie of den voorrang had, ont stond een twistgesprek tusschen den heer Keizer en een politieagent; het bleek, dat de heer Keizer den voorrang had, zoodat de auto terug moest rijden en de paard-en-wagen het eerst over de brug reed. Bij. het twistgesprek, waarin zich ook de brugwachter had gemengd, heeft de heer Keizer zich zoo erg opgewonden, dat hij, toen hij op de Gedempte Nieu- wesloot aankwam, onwel werd. Een passeerende melkboer hielp hem van de wagen af en bracht hem binnen in het cafe „Het Vosje" van den heer Caarls, waar de man een beroerte kreeg. Spoedig werden de heer Stoutjesdijk en Dr. Dijk huizen ontboden; na enkele minuten was de man echter aan de gevolgen overleden. Met een politie-brancard werd het stoffelijk over schot naar zijn woning vervoerd. Het plotseling sterfgeval verwekte groote ver slagenheid in de omgeving, waarin dit stukje tragi sche leven zich afspeelde. Naar we vernemen, laat de man een vrouw met drie kinderen achter. (Nrd.-Holl. Dgbd.). PRINSES JULIANA NAAR ENGELAND? Als gast op de bruiloft van Lady May Cambridge. Volgens de Engelsche bladen zal prinses Juliana tegenwoordig zijn bij de huwelijksplechtigheid van Lady May Cambridge, dochter van den Eerl van Athlone en prinses Alice. Naar men weet is Lady May een nicht van de koningin van Engeland en een achternicht van onze koningin-moeder. Het huwelijk van Lady May met Kapt. Henry Abel Smith zal den 24en October te Balcombe (Sussex) worden ingezegend. (Hndbl.). DE SALARISKORTING. Een comité van actie benoemd. Dinsdag kwamen te Amsterdam bijeen de bestu ren der Centrales van Overheidspersoneel, verte genwoordigd in de Centrale Commissie voor geor ganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. De besturen waren eenstemmig van oordeel, dat de salariskor ting niet te aanvaarden is. Besloten werd een „Comité van Twaalf te stich ten dat de leiding der actie op zich zal nemen. In dit comité namen de volgende centrales zitting: Permanent Comité van Christ. Organisaties van Personeel in Publieken dienst; Centr. van Hoogere Rijksambtenaren; Comité ter behartiging van de alg. belangen van Overheidspersoneel; R. K. Cen trale van Burg. OverheidspersoneelCentrale van Vereenigingen van Personeel in -sRijks diensten; Centrale van Ned. Overheidspersoneel. (Hndbl.). INKWARTIERING AAN OFFICIER GEWEIGERD. Procesverbaal tegen, een predikant. Tegen ds. Faber te Zutphen, die op grond van zijn anti-militaristische beginselen aan een officier van het Ned. leger, die zich ingevolge de inkwartie- ringswet bij hem om kwartier aanmeldde, onder dak heeft geweigerd, is, naar de „Tel." meldt, een strafvervolging ingesteld. Ds. Faber en een tiental andere bewoners van het Deventerwegkwartier, hadden vooruit bij den burgemeester geprotesteerd tegen het onderbrengen van militairen in hun wo ningen en vrijstelling verzocht wegens gemoeds bezwaren. Die verzoeken werden van de hand ge wezen, waarop ds. Faber demonstratief aan den hem toegewezen officier den toegang tot zijn huis weigerde. Postzak met geldswaarden geroafd. B» dief met minstens eenige duizenden guldens in een auto gevlucht. Even na de sluiting van het bijpostkantoor Wittebrug aan. den Van Lennepweg te Een Haag omstreeks half negen Dinsdagavond is een post zak met geldswaarden geroofd. Op de voorge schreven. wijze 'aadden de met de overbrenging van de waardestukken naar het, 'nqofdkantoor belaste beambte en chauffeur van de postauto, de zakken, afkomstig van het bijkantoor, in den wagen i ngeladen en dezen afgesloten. Zij begaven zch toen naar de plaats in de bestuurderscabine, en waren op het punt te vertrekken, toen de chauffeur aan de adnterzijde iemand zag, die klaarblijkelijk met een valschen sleutel, de deur opemde en in een minimum van tijd een der zak ken uit de auto haalde om daarna 'net hazenpad te kiezen. Dit ging zoo snel in zijn werk, dat de chauffeur, die tradntte eeriige ongeoorloofde ma nipulaties te verhinderen, er zidn slechts toe kon bepalen den vluchtenden dief na 'te rennen, zon der zich den tijd te gunnen den wagen in bewe ging te brengen. Tot zijïi verrassing moest de postchauffeur oonstateeren, dat de dief in een ge reedstaande auto sprong om zich met maximum is het van belang te weten, dat slechts het beste derde deel van de fijnste soort haver tot Quaker havermout wordt verwerkt. Daarom heeft elke portie Quaker in verhouding tot den lagen prijs een verbazende voedingswaarde. 5|C Verlangt uitdrukkelijk de geel-blauw-roode origineele pakken met den bon voor zwaar verzil verd tafelzilver. De inhoud van het tegenwoordige groote Quaker- pak is 5 ons netto. Standpunt van Ged. Staten. Het lid van Prov. Staten van Noordholland, de heer N. Bteuzemaker, Ineeft aan Ged. Staten de vraag gesteld of zij hebben kennis genomen vah den oproep, die een aantal tuinders uit N.-H. in samenwerking met het Nederlandscti Boeren- Comité hebben gepubliceerd, in welke oproep de catastrofale toestand van een zeer groot deel der tuinders in Noordholland wordt uiteenge zet. Of Ged. Staten bereid zijn, ten einde méde te werken om den groeten nood der tuinders. althans voor een deel te lenigen, in overleg met de betrokken tuinders een zoodanige steunuit- I Eeering ineens te verleenen, die het 'aun mogelijk maakt hun bedrijf voort te zetten en tevens in samenwerking met de betrokken gemeenten hun een wekèlijksche uitkeering te verstrekken, ten einde hun directe bestaan te verzekeren; voorts de reeds in vorige jaren aan in nood verkeerende tuinders onder provinciale garantie verleende cre- dieten en voor.,Piotten voor rekening der pro- vncie te nemen. Ten slotte vraagt hij, welkte maatregelen Ged. Staten verder denken te nemen. In hun antwoord zeggen'Ged. Staten nadat zij herinnerd Inebben aan hetgeen de provincie op dit terrein reeds heeft verricht: Ged. Staten vinden geen vrijheid andermaal mede te werken tot het verkrijgen van crediet voor de land- en tuinbouwers, door opnieuw de provincie te belasten met de daarvoor vereischte borgstellingen. Dergelijke maatregelen zoude» thans trouwens billijkheidshalve niet beperkt kun nen blijven tot de tuinders en de akkerbouwers^ doch noodwendig ook andere noodlijdende grote*', peln' moeten omvatten. i Het verstrekken van een wekelijksche uitkeeJ ring z(^u .neerkomen op het verleenen van on dersteuning, waarmede de provincie zich der halve zou gaan bewegen op 'het gebied van de rechtstreeksdue armenzorg, wélke krachtens de wet bij uitsluiting aan de gemeente- en armbe sturen is opgedragen. 'Evenals dit b ijde borgstellingen is geschied, behoort ieder geval individueel te wórden on derzocht. De regeling, waarb ijdé próvincie zidn borg heeft gesteld, laat evenwel voldoende ruim te om aan de belanghebbenden, voor wie dit noodzakelijk mocht blijken, uitstel van aflossing en eventueel ook van rentebetaling te verleenén. Voorzoover Ged. Statdn in dit opzicht laun tus- sehenkomst kunnen verleenen, zullen zij niet na laten van die bevoegdheid in de daarvoor in aan merking komende gevallen gebruik te maken. Aan het Prov. bestuur ontbreken zoowel „de bevoegdheid als de middelen om de gevolgen van dez «economische crisis op te tneffen. Dteze midde- leh zouden van zoodanigen omvang moeten zijn, dat alleen het R,ijk daartoe de noodige stappen zou kunnen doen. Buitenland I)e noodtoestand in Dnitseliland. Noodkreet van het bedrijfsleven. 'Het Bijksverbond der Djiitsche Industrie heeft tezamen met de andere groote organisaties op economisch gebied een memorandum betreffende de economische politiek opgesteld en dit toege zonden aan den rijkskanselier, alle rijksministers enz. Zij betoogen daarin, dat een uitweg uit den btteren nood van het D;uitsdne bedrijfsleven nog slechts kan worden gevonden, wanneer de rijks- regeering zonder aarzelen, krachtig en vastbe raden, volkomen onafhankelijk van belangen en partijen .handelend optreedt. Tussdnen socialisti sche en kapitalistisdne economische methoden be staat geen oompromis. Dte Duitsche politiek moet openlijk en zonder voorbehoud den weg kiezen vaJn het individualistisdne economische stelsel. Het bedrijfsleven moet zelf alles vermijden, wat in strijd is met dat stelsel. Het in een verkeerde richting leiden van economisdne krachten door subsidies moet achterwege blijven. Daartegen over is het de plidnt van het bedrijfsleven alles te do(S», om het prijsniveau soepeler te maken. In verband daarmee moet de regeering alle maat regelen op sociaal e.a- gebied nemen, die dat kunnen 'bevorderen. En de verklaring wordt verder gewezen op de groote geldsommen, 'die worden opgeslokt door de besturen van gemeenten, landen en rijk, welke vaJn 16 pet. van het inkomen der bevolking in 1913 zijn gestegen tot ruim 30 pet. in 1928- Tenslotte worden een aantal eisehen gesteld, die snel en krachtig moeten worden verwezenlijkt o.a- een nog grootere besnoeiing der openbare uit gaven, verlaging van loonen en salarissen, verla ging van belastingen, vereenvoudiging op alle gebieden der sociale verzekering, verlaging spoor weg-, post- e.a- tarieven, consolidatie der vlot tende openbare schuld, enz. enz. MILITAIRE TRANSPORTTREIN IN RUSLAND OPGEBLAZEN. Volgens een bericht van de Helsingsin Sanomat is gedurende de manoeuvres een militaire tran sporttrein ten Zuid-Westen van Leningrad opge blazen. Het aantal dooden is niet bekend, doch moet zeer groot zijn. OPNIEUW BANKROOF TE BERLIJN. Gistermiddag zijn twee gewapende mannen onder het geroep: „Hande hoch", in de dépendance van de spaarbank te Lichterfelde (Berlijn) binnengedron gen. Slechts de kassier en een volontair waren aan wezig. Toen de jongeman door een achterdeur wilde verdwijnen om hulp te halen, losten de roovers'twee schoten, waarvan een den jongen man in den rug trof. De daders roofden 1200 R.M. waarmbede zij in de richting Lichterfelde (Zuid) ontkwamen. On der dezelfde omstandigheden zijn begin van dit jaar reeds 3000 R.M. uit het zelfde filiaal gestolen. Het onderzoek naar de daders is in vollen gang.. Burgerlijke Stand snelheid te verwijderen. Intussdnen gelukte het; den chauffeur nog Inet nummer van de auto te hpteeren. De politie, met het geval in kennis gesteld, deed onmiddellijk een uitgebreid onder zoek, dat bereids tot het vermoedelijke spoor van den dader leidde. De waarde van 't gestolen© kon nog niet met zekerheid worden opgegeven,. Zij bedraagt minstens eenige duizenden guldens. FABRIEKSSLUITING TE OSS. Honderden slachtoffers. Naar „de Volkskr." verneemt, zal spoedig de vet- en de margarine-afdeeling van de N.V. Hartogh's fabrieken te Oss deel uitmakende van het Unile- ver Concern worden stopgezet. Na de stopzetting der Jurgensfabrieken is dit een nieuwe slag voor de Noordbrabantsche gemeente Oss. DRIE MEISJES AANGERAND. De dader achterhaald. Maandagavond zijn te Hallum drie meisjes aan- j gerand door den 20-jarigen P., afkomstig uit Gro ningen, die met een woonschip in de buurt lag. 1 Op hun hulpgeroep kwam een der omwonenden, die 2Tch reeds ter ruste had begeven, te voorschijn en slaagde erin den dader te achterhalen. Deze werd aan de politie, alhier, overgeleverd. DE DUBBELE MOORD TE ZUIDBROEK. Een nieuwe aanhouding. Dinsdag is te Eindhoven, waar hij werkt, aange houden en gevankelijk naar Winschoten overge bracht de ruim 30-jarige Lucas Sch., vroeger wo nende te Winschoten, waar hij zeer ongunstig be kend staat. Heden is hij ter beschikking gesteld van den Officier van Justitie, doch ontkent alle schuld, mededeelende gemakkelijk zijn alibi te kunnen be wijzen. Gemeente ZiUrDfSCïHARWO U DE. Over de maand September. Geboren: Maria Catharina, dodnter van Nico- laas Winder en van Geertruida Kos. Neeltje, d. van Jan Sc hoor 1 en van Trijntke Kapitein,. Johanna Elisabeth, d. van Jan Molenaar en van Mathilda Bulder. Overleden: rijntje Butsen, oud 78 jaar, wed. vah Pieter Heneweer. Ondertrouwd: Willem Buiter en Maria Catha rina Grootjes. Getrouwd: Dezelfden. Binnenland VRAGEN VAN KAMERBEïD'EiN. Dje Wiminger meer polder. Het Tweede Kamerlid de heer Van der Waer- den heeft den minister van Waterstaat de vol gende vraag gesteld Is |de minister bereid, het advies van den Zui derzeeraad, inzake het beheer van den Wderinger- meerpolder en de uitgifte der Zuiderzeegronden bekend te maken, opdat de Staten-Generaal zul len kunnen beoordeelen, welke voorgestelde re gelingen worden af gewézen? Successiebelasting, Het Tweede Kamerlid mevr. Van Itallie-Van E,mbde.n heeft den minister van Financiën de volgende vragen gestelkl: Is het den minister bekend, dat bij1 de bestaan de regeling der Successiewet het voorkomt, dat erfgenamen, die ter wille van- de successiebelas ting gedwongen zijn, over te gaan tot het reali- ceeren van hun effectenbezit, bij de tegenwoor dige catastrofale daling van nagenoeg alle waar den een zoo geringe waarde in geld ontvangen, dat 'niet alleen de erfenis geheel verloren is, maar dat soms ïiog sommen moeten worden bij betaald, hetgeen zelfs tot faillietverklaring lei den kan? Is de minister bereid, een tijdelijke afwijking van de bepalingen der Successiewet te dezen aan zien in overweging te nemen? INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur, Met ingenomenheid las ik het ingezonden stuk in uw blad van Zaterdag onder het hoofd „De nood der land- en tuinbouwers" van de hand van J. V. (waarom geen volledige onderteekening) De schrijver van dit stuk geeft in ieder geval een idee tot oplossing van de crisis, in tegenstel ling met zooveel andere „ideeën", zooals b.v. naar voren kwamen in de vergadering te Alkmaar over hetzelfde onderwerp. Men kan wel iets wenschen, men kan wel spreken van vadertje Staat en steun, zonder zich rekenschap te geven waar de Staat het geld vandaan moet halen, maar dit zijn alle „ideeën" welke niet voor verwerkelijking vatbaar zijn. Niet alsof de Staat hier en daar niet de ergste nood behoort te lenigen, maar, wij gevoelen het allen wanneer de Staat bij een niet rendabel bedrijf zooveel zou moeten bijpassen dat de ondernemer een behoorlijk inkomen heeft, dan zou onze gulden ook zeer spoedig den weg op gaan van het Duitsche en Engelsche geld. Daarom is het idee van J. V. verre boven alle andere lapmiddelen te verkiezen. En nu is wat J. V. schrijft niet nieuw. Er is hier in Nederland een vereeniging voor active handelspolitiek, welke voor hetzelfde al jaren propaganda maakt. De allerbeste koppen verdedigen deze zaak. (Prof. Diepenhorst is één van de ijverigste voorvechters). Hier staat te genover, dat andere ecohomen van naam, het even sterk bestrijden. En al is het een feit, dat wij „van huis uit" vrij handel willen, dan is het toch zoo, dat, als de ge- heele wereld tolmuren maakt, er voor ons niets anders overblijft dan ook een onderhandelingstarief te maken, om daardoor te trachten in de tolmuren van anderen een bres te schieten. En nu hoort men bij deze bewering altijd, dat het ons met onzen vrijhandel nog beter gaat dan anderen met protectie en maakt men dan een ver gelijking tusschen Duitschland en Holland. Maar men vergeet in den regel rekening te houden met het feit dat de Duitsche boer veel hooger belasting te betalen heeft en behalve dat, 10 tot 15 pCt. rente voor zijn schulden en dat bovendien in doorsnee de grond niet zoo vruchtbaar is als hier. Deze vergelijkingen zeggen daarom in den regel niets. Hoe dit ook zij, te bewijzen wat onder de ge geven omstandigheden het beste is, is moeilijk. Wel moeten wij de dingen zakelijk zien en dan kunnen wij dit vaststellen, dat, zoodra er één politieke partij is welke een bepaalde maatregel bepleit, een ander zich hiiertegen verzet en hieruit politieke munt tracht te slaan. Hiervan zijn bewijzen te over. Hoe wordt door „Het Volk" de tarwewet bestreden, on danks het feit dat in de Tweede Kamer zelfs een paar S.D.A.Pè'ers hun stem aan deze wet gaven. Hoe is er geageerd tegen het Schoenwetjei Wanneer wij dus werkelijk iets bereiken willen, dan moet pi.i. elk die iets gevoelt voor het idee J. V. dit in zijn eigen „kiesvereeniging" bepleiten, om via deze kiesvereenigngen onze volksvertegenwoordigers duidelijk te maken, wat er onder de land- en tuin bouwers leeft. Juist de vrees dat zij met een weige ring de kiezers van zich zullen vervreemden, zal een deel van de partijleiders er wel toe brengen vóór een onderhandelingstarief te^zijn, terwijl ook van een groot deel verwacht mag.worden, dat zij in de bestaande omstandigheden zullen inzien dat een verandering van onze invoertarieven noodzakelijk is. En wanneer alle tuinders, van welke richting zij ook zijn, in eigen kring hiervoor werken, dan zullen de resultaten niet uitblijven! Daarom allen aan het werk men vrage met steun van anderen een kiesvereenigingvergadering aan men neme daar het besluit een vergadering aan te vragen van groepsbesturen of Provinciale afdeelingen meq spreke daar niet over allerlei wenschen welke men heeft tot directe steun dit kan men beter over laten aan de tuinbouworganisatie maar men bepleite één zaak een „onderhandelings tarief", en wanneer in deze Provinciale besturen een meer derheid wordt gevonden, dan zullen andere Pro vincies volgen. De tijd is er rijp voor en als alle partijen het zelfde willen dan komt er iets tot stand. Marktberichten NOORDERMARKTBOND, 30 Sept. Aanvoer 7000 kg aardappelen: groote schot ƒ3,10; schotsche muizen ƒ7.507.70; drielingen ƒ7.70—7.80; ronde duken ƒ3.60—3.70; bl. eigenheimers ƒ3.50; 1400 kg spercieboonen ƒ22.20—26.90; 5600 kg uien: gele nep 4.604.70; drielingen ƒ2.00—2.40; uien ƒ1.60 —2.70; grove uien ƒ2.50—2.80. 3400 kg peen ƒ1.70— 2.10; 200 kg kroten ƒ0.60—1.20; 9200 kg roode kool ƒ0.601.20; 46200 kg witte kool 0.600.80. NOORDERMARKTBOND, 1 Oct. Aanvoer 2400 kg aardappelen: drielingen ƒ5.30— 7.70; 2900 Kg spercieboonen ƒ15.1024.70; 31800 kg gele nep ƒ4.60—5.10; drielingen ƒ2.00—2.40; uien f2.202.70; grove uien ƒ2.402.80; 4000 kg peen ƒ1702 20; 4200 kg kroten ƒ0.702.20; 11800 kg roode kool ƒ0.60—1.60; 75600 kg witte kool ƒ0.60— 0.70; 2000 kg gele kool ƒ0.601.30; 750 stuks bloem kool ƒ5.80—6.80. LANGEDIJKER GROENTENCENTRALE, 30 Sept. Aanvoer 4800 kg aardappelen: duken ƒ3.40; schotsche drielingen ƒ7.60—7.80; 10800 stuks bloem kool: le srt. ƒ4.00—9.30; 2e srt. ƒ0.70—1.40; reuzen /6 707.20; 36000 kg roode kool ƒ0.602.00; 2100 kg gele kool ƒ0.60—1.40; 10800 Kg witte kool ƒ0.60— 0.70; 1250 Kg Deensche witte ƒ0.80—1.10; 20000 kg uien: ƒ2.202.60; groven ƒ2.302.70; drielingen ƒ1.90—2.30; nep ƒ4.50—5.10; 1500 Kg. slaboonen ƒ22 80—27.90; 50 kg snijboonen ƒ14.1014.90; 7100 kg bieten ƒ1.50—2.60; 6600 kg peen ƒ1.60—2.20; kleine ƒ0.80—1.00; 3200 kg Tomaten A ƒ3.90—8.90; B ƒ3.90; C 2.00; CC ƒ1.20; 425 kg druiven Alicante ƒ22.00—32.00; Frankenthaler ƒ35.00; 525 Kg rama- nas ƒ0.60—1.60. i LANGEDIJKER GROENTENCENTRALE, 1 Oct. Aanvoer 1500 Kg. aardappelen: schotsche muizen l ƒ770- drielingen ƒ7.90; 2700 stuks bloemkool: reu- zen ƒ4.00—4.40; Lecerf le srt. ƒ5.20—9.00; 2e srt. 0 70—1.10; 42000 kg roode kool ƒ0.601.70; 11000 kg gele kool ƒ0.60—1.30; 112000 kg witte kool ƒ0.60 —0.70; 11700'Kg uien ƒ2.50—2.70; grove 2.60—2.90; drielingen ƒ2.00—2.50; nep ƒ4.80—5.60; 1300 kg>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 2