Gemeenteraad Harenkarspel Binnenland. Een verdronken Zeeuwsche stad BEURSOVERZICHT Vergadering'van den Baad der gemeente Ha renkarspel op "Woensdag 30 .Sept. mm. 3 uur. De heer A. Dekker opende wegens afwezigtaeid van den Burgemeester de vergadering en bracht ter kennis dat de Burgemeester wegens overlij den zijner moeder verhinderd is de vergadering bij te wonen, alsmede dat de heer O. Bakker wegens ziekte niet aanwezig is. Als waarnemend burgemeester fungeerde de heer A. Dekker als voorzitter en leider der vergadering en hoopt dat de besprekingen in het belang der gemeente mo gen zijn. De notulen der vorige vergadering werden ge lezen en onveranderd vastgesteld. 'Mededeelingen en ingekomen stukken. a. Door B. en W. is als plaatsvervangend Bur gen.eester aangewezen de heer A. Dekker en in de tweede plaats 8. J. de Vries. b. Procesverbaal kasverificatie van het elee- trisch bedrijf te Waarland op 24 Aug. j l. Aan wezig in overeenstemming met de boeken f 177.01 2. Voorstel van B'. en W. tot uitbetaling aan het R. K. Sdnoolbestuur te Kjerkbuurt van een bedrag van f 172.30 aan "dat Biestuur ingevolge art. 109 der L.O. wet 1920 alsnog 'toekomende over 1929. 3. Idem tot uitbetaling aan 'het R- K. Sdnool bestuur te Waarland van een bedrag van f263.62 aan dat Bestuur toekomende ingevolge de inge zonden driejaarlijksche afrekening over de jaren 1927, 1928 en 1929. 4. Aanbieding begrooting der gemeente, die van het Burgerlijk Armbestuur alsmede die van het electriciteitsbedrijf allen voor 1932. De Gemeentebegrooting sloot in ontvangst en uitgaaf op f 72518 met een post voor onvoorziene van f 5.383.88 "Kapitaaldienst in ontvangst en uitgaaf f 24500 B'urgerl. Armb- f8646 met een post voor on voorzien van f191. Electr. Bedrijf f 6-251.40, sluitpost f95.75. Kapitaaldienst in ontvangst en uitgaaf f2200. Voorz. zegt dat Bi. en W. voorstellen om voor onderzoek der begrootingen te benoemen den ge- heelen raad buiten B .en W„ dit in verband met de entrede van de nieuwe raadsleden, die alsdan ook in de gelegenheid zijn zich in deze wat in te werken na eenige bespreking wordt deze rege ling voor dit jaar aangenomen. Rondvraag. De heer Borst vraagt in hoeverre onze gemeen te betrokken is bij de verwerkingsinrichting van vee en vleesch te Schagen. De voorz. zegt dat onze gemeente financieel miet bij bedoelde inrichting is betrokken, 'net is ons toegestaan kosteloos gebruik van deze in stelling te maken tot 1932, dan zal er een be sluit inzake al of niet aansluiting moeten wor den genomen. De heer v. d- Sluis zegt dat het hem heeft be vreemd, dat op de- agenda niet voorkwam een plan inzake werkeloosheidbestrijding aangezien cr hier reeds verschillende zijn. De voorz. zegt dat de vorige week de com missie inzake de werkeloosheid heeft vergaderd en dat op die vergadering het loon is vastge steld op f225 per dag met toevoeging van kin dertoeslag te beginnen bij het derde kind, Zoodat het minimum weekloon van f 13.50 per week wordt opgevoerd voor gezinnen met 7 kinderen of f 17.50 per week, zoo "mogelijk zullen de wer keloozen te werk worden gesteld met toeslag op het loon bij land- of tuinbouwers welke niet, of moeilijk in staat zijn arbeiders te betalen. De heer v. d. Sluis vreest dat deze regeling ie werkeloosheid in de hand zal werken. De voorz. geeft toe dat het mogelijk is dat het werkeloozen 'kweekt, maar meende toch dat net Schier geruischloos gleed de zware acht-cylinder, die uiterlijk in geen enkel opzicht aan een politie auto herinnerde, de spaarzaam verlichte stad uit. Een stoere chauffeur in 't eenvoudige uniform, dat zijn vakgenooten gewoonlijk plegen te dragen, hield met zekere hand het stuur, terwijl Sanders en Wils, diep in de kraag van hun jas gedoken, de beenen omhuld door een plaid, het zich achterin zoo ge makkelijk mogelijk hadden gemaakt. „Ik zou je den raad willen geven voorloopig te trachten nog een paar uurtjes van je verloren nachtrust in te halen, wanneer ik niet wist, dat je natuurlijk smacht naar eenige opheldering met be trekking tot onzen nachtelijken tocht", zei Sanders, terwijl de laatste lantaarns langs de Amstel voorbij gleden. „Een beetje benieuwd ben ik wel, ja. Overigens ben ik, ondanks je zwijgzaamheid, gedurende de vijf minuten, die we in dezen zeer comfortabelen wagen doorbrengen, toch alweer iets wijzer ge worden. De reis gaat naar Duitschland en als je nu nog 10 minuten wacht, kan ik je ook vertellen of Rijnland dan wel Westfalen het doel van den tocht is", antwoordde Wils. „Zóó lang zal ik je geduld maar niet op den proef stellen, beste jongen. Je hebt met deze op merking alweer zoo'n duidelijk bewijs van je scherp zinnigheid geleverd, dat ik me waarlijk gelukkig prijs zoo'n assistent in m'n onmiddellijke nabijheid te hebben. Straks zullen we den weg naar Utrecht inslaan en daaruit volgt dus, dat we vermoedelijk eenige dagen in het Rijnland zullen doorbrengen. We gaan naar Dusseldorf, Miel; bij mijn terugkomst op het bureau heb ik bericht gekregen, dat zuster Robert daarheen getrokken is, misschien wel met het doel om het carneval mee te vieren". Sanders gaf zijn metgezel nu een volledige expli catie van hetgeen zich na de mislukte huiszoeking in de woning van de verdwenen verpleegster had afgespeeld. Deze luisterde aandachtig tot de inspec teur zijn verhaal geëindigd had en dit besloot met de woorden: „Zóó Miel, staan op het oogenblik de zaken en ik heb alle reden om aan te nemen, dat je er geen spijt van hebt aan m'n invitatie om mee te gaan de beste oplossing zou zijn, bovendien is er nog 'de commissie om te controleeren. De heer v. d- Sluis meent dat er wel produc tief werk is te vinden voor de werkeloozen, en zoo de raad het goed vindt, zal 'nij zorgen voor de volgende vergadering met voorstellen te jkó- men. Die voorz. zegt dat de genoemde commissie voor werkeloosheidbestrijding geen werk in de gemeente kon vinden, wat in hun oogen produc tief kon worden genoemd, en het zal de raad dan ook zeer aangenaam zijn als in deze èen op lossing is te vinden door den heer v. d. Sluis. Bij de verdere besprekingen bleek wel dat de meerderheid van den Raad zidn zeer goed kon vereenigen met de plannen van de genoemde com missie aangezien op die manier twee partijen werden gediend. D ejvoorz. zegt dat het niet onmogelijk is De voorz. zegt dat het niet onmogelijk is of de plannen van den heer v. d- Sluis geven ons in deze een goede oplossing, ze kunnen, zoo ze ter tafel komen op de eerstvolgende vergadering wor den onderzocht. Niets meer aan 'de orde zijnde, wordt de ver gadering gesloten. ken, heerschte er een geweldige onrust, die zich ook aan anderen mededeelde, zoodat de run die werd gedaan op de Kamper Nutsspaarbank, die von 1914 evenaarde. Alleen gistermorgen werd daar reeds meer dan f 150.000 uitgekeerd. De bank is echter, als gezegd zeer solide en ten volle in staat aan dezen toestand het hoofd te bieden. Ook de Boaz Spaarbank de betalingen gestaakt. Nader verneemt het „Hdbl" nog, dat ook de Boaz Spaarbank, die in hetzelfde gebouow is gevestigd als de Kamper Bank, hare betalingen heeft gestaakt en surséance aangevraagd. Dit wekte groote be roering, daar velen zijn ernstig gedupeerd. De Nuts spaarbank heeft, zooals bekend, de run rustig door- saan. Zij bezit ruim 8 ton reserve op 5'/2 mill, kapi taal. De Nutsspaarbank" beschikt over ruime liquide middelen. (Nrd. Holl. Dgbl.). Faillissement uitgesproken. Het faillissement van de N. V. Kamper Bank en van de Kamper Boaz Spaarbank is door de Zwolsche rechtbank uitgesproken. (Hbl.). KAMPER BANK. Surcéance van betaling gevraagd. De directeur in hechtenis. De Kamper Bank te Kampen heeft hoor loketten geslóten. Zij heeft surséance van betaling aange vraagd. Vermooedelijk is er een groot tekort. Da Kamper Bank is opgericht in 1925. Het ge plaatste en volgestorte kapitaal bedraagt f 249.400 gewone en f945.000 6 pCt. preferente aandeelen. De tot nu toe uitgekeerde dividenden bedroegen 1926 7 pet., 1927 6»/j pet., 1928 6 pet., 1929 6'/„ pet., 1930 5 pet. De reserves bedroegen volgens de jongste ba lans nog f60.00. De oorzaken der ineenstorting. Kapitaal en reserves geheel verloren. Het „Hdbl." meldt: Het kapitaal der Bank bedroeg f300.000, de sta- tuaire reserve f 10.000. Meer dan 3/4 der Kamper neringdoenden en een belangrijk deel der land bouwers uit de omgeving staan met de bank in relatie. Door de bijzondere tijdsomstandigheden, waardedalingen van fondsen, en het insolvabel wor den van eenige debiteuren, gingen de zaken reeds geruimen tijd zeer ongunstig. Toch kon dit feit voor de buitenwereld en mogelijk ook voor eigen commissarissen verborgen blijven, omdat in het zelfde gebouw gevestigd is en staat onder dezelfde directie en raad van commissarissen de stichting Boaz Spaarbank. Door de meer dan 1600 voor een groot deel kleine spaarders was bij de spaarbank ingelegd ruim een mill. gld. Voor dekking der bankmanipulaties is dit geld aangesproken. De toestand der Kamper Bank was zoo onhoud baar geworden, dat de directeur J. v. d. W. voor nemens was zich gistermorgen aan het parket te Zwolle te melden. De Kamper politie heeft echter juist te voren ingegrepen. Na het verhoor dat den directeur werd afgeno men, is wel gebleken dat er verschillende fraudu leuze handelingen door hem niet ten eigen bate zijn verricht, doch voornamelijk om kunstmatig het voortbestaan der bank te rekken. Niet alleen zijn aandeelenkapitaal en reserve ge heel opgeteerd, maar ook is een belangrijk deel van de spaargelden van de Boaz Spaarbank er méde verbruikt. Hoewel met eenige zekerheid nog geen bedrag is te noemen, zal het totale tekort niet Ver van de negen ton verwijderd zijn. Het schijnt dat de boekhouding in orde is, maar toch is de directeur voor de verschillende handelin gen door hem verricht, in voorloopige hechternis in het Huis van Bewaring te Zwolle opgesloten. Ook de Zwartsluizer Bank gesloten. Ook de Zwartsluizer Bank heeft gisteren haar loketten moeten sluiten. Deze toch had een belan gengemeenschap met de Kamper Bank. Bovendien is het deposito der Zwartsluizer Bank bij de Kam per Bank zeer belangrijk. Daar minstens 2000 Kam per ingezetenen bij deze catastrophe zijn betrok- gevolg te hebben gegeven". „Niet het minst! Alleen hoop ik, dat onze ex peditie niet te lang zal duren want tenslotte be staat er ook nog zoo iets van een „Mercuur", die dergelijke uitstapjes van haar redactieleden slechts waardeeren kan, wanneer er voldoende copie inzit." „Men", antwoordde de inspecteur lachend, „als alles achter den rug is, heb je stof genoeg voor eenige tientallen kolommen, waar de lezers van zul len smullen, 't Moet je directie tenslotte toch ook wat waard zijn iemand in dienst te hebben, die zulke buitengewone speurderskwaliteiten aan den dag legt en zijn relaties met het hoofdbureau zóó netjes weet uit te buiten". „Je bent nog steeds zeer optimistisch, Wil" meen de re porter. De activiteit van dien Arnhemschen speurder schijnt haar uitwerking niet te hebben gemist, maar je vergeet, dat er voor mij geen letter te schrijven is vóórdat de dader goed en wel achter slot en grendel Zit. Tot zóólang is mijn werkzaam aandeel in deze onderneming niet veel meer dan liefhebberij en als zoodanig wordt het door m'n directie zoowel als door m'n collega's dan ook be schouwd". Sanders gaf den reporter een bemoedigend klopje op den schouder. „Maak je maar niet ongerust, ouwe jongen! Als de voorteekenen niet bedriegen, zal spoedig genoeg blijken, dat onze werkzaamheden met de kwali ficatie, liefhebberij, wel wat heel laag getaxeerd zijn. Ik voorspel je, dat binnen veertien dagen de naam van „De Mercuur" op aller lippen is, dank zij het feit, dat een zekere meneer Emiel Wils als eerste reporter aan dat blad verbonden is". „Ik hoop het", antwoordde deze, „maar ik wil je wel eerlijk bekennen, dat ik den toestand niet zoo rooskleurig inzie". Ze reden nu door de geheel verlaten straten van Utrecht en met onverminderde snelheid zette de chauffeur koers in de richting Arnhem. Inspecteur Sanders scheen zich inderdaad ner gens ongerust over te maken, want nauwelijk had den zij de Domstad achter zich, of het geluid van een regelmatige, diepe ademhaling naast Wils be wees, dat diens reisgenoot was ingeslapen. Vóór ze in de golven verdween, werden haar resten nog ver kocht voor 90 pond VlaamscLi en 30 schillingen Romerswale, de verdronken Zeeuwsche stad, was een der oudste steden van Zeeland. Ze kwant reeds voor op de kaart, welke omstreeks 600 geteekend, gevonden werd in het klooster van Egmond. ,Men noemde haar eertijds Reimerswale of Reymerswaal. De stad was gelegen ten Wes ten van Bergen op Zoom tegenover Tholen. Ze had sinds onheugelijke tijden haar bijzondere Ree- ren, 'die Leenmannen van Zeeland waren. Ro merswale was reeds vroeg volkrijk en kon lan gen tijd in grootte concurreeren met Middel burg, Veere e.a- 'Eerst op den 1 April 1374 echter, is den Poor teren van Romerswale door Hertog Albert vrij heid vergund de plaats met vesten en wallen te hegraven (omringen), zoodat het van toen af in den rang der steden is opgenomen. De plaats had voordien reeds vele privilegiën gekregen. In 1315 bepaalde Graaf Willem III, dat alle goederen, behalve verscüie visch, uit Zee land naar Brabant of omgekeerd vervoerd wor dende, eerste te Romerswale op de markt moesten worden gekocht. In 1340 werd tolvrijheid ver leend in Holland en Zeeland. Koophandel, zout-winning en andere industrie brachten Romerswale tot bloei; in den aanvang van de 16e eeuw bereikte deze èen toppunt. Zee vloeden, oorlog en brachten volvoerden daarop geleidelijk het verval. In 1520 werd de stad door een ontzettenden brand geteisterd, waarbij meer dan 300 huizen en werkplaatsen werden verwoest. Van de door stane ellende was Romerswale nog niet hersteld, toen óp den 5en November 1530, des morgens te 3 uur, een verschrikkelijke vloed in de ge schiedenis als Sint Felix-vloed bekend geble ven een deel van Zuid-Beveland en daarmee .Romerswale odder water zette. De stad met 25 omliggende dorpen werden zoo goed als verzwol gen; honderden menseden en duizenden dieren kwamen daarb ijom. De bewoners, die nog konden vluchten, wijkten uit naar Dnolen, waar men een deel der bevolking nog langen 'tijd met den naam „Walenaars" heeft aangeduid. Op het dak van een der ondergeloopen dorps- kerkne hebben een 50-tal menseden na dien vree- seijken vlloed nog twee dagen en een nacht in angstig verbijden va nhulp doorgebradnt, zónder eten of drinken. Ze zijn eindelijk door bemiddeling van -den Markies van Bergen op Zoom met een schip gered. Nog hield na dezen stormvloed een deel der De reporter trachtte dit voorbeeld te volgen, maar hoezeer hij zich ook moeite gaf, de gedachte aan I hetgeen hen in Dusseldorf te wachten stond, uit zijn hoofd te bannen, hij slaagde daarin niet. Bo- i vendien was daar nu weer de vraag, wat den in- i specteur zoo optimistisch deed zijn, welke zich tel kens weer aan 'hem opdrong en waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. Van welken kant hij de zaak ook bekeek, er was, behoudens het feit, dat men er in geslaagd was de pseudo verpleegster te blijven volgen, geen enkel lichtpunt. Verwachtte Sanders, dat juist daar in Dusseldorf iets ontdekt zou worden, wat hier voor allen een geheim was gebleven? Wist hij meer, dan hij hem, Wils verteld adh? Had de huiszoeking misschien, zonder dat hij of Han Adams er iets van bemerkt hadden, toch iets belangrijks aan het licht gebracht? i Deze en dergelijke vragen lieten hem geen rust, j terwijl hij met gesloten oogen achterover in de kussens leunde. Toen hij eindelijk vermoeid van het j denken, de oogen even opsloeg, zag hij recht voor zich de onbeweeglijke gestalte van den chauffeur, j die als een standbeeld achter het stuurrad zat en I zich niet in het minst scheen te bekommeren om hetgeen zich achter zijn rug afspeelde. Wils trachtte I zich in de duisternis te oriënteeren. Een breede straatweg met zware boomen die als sombere scha- I duwen voorbij flitsten. Hier en daar een buiten- I plaats, waarin wel alle menschelijk leven gebluscht scheen, dan plotseling meerdere huizen, tramrails en straatlantaarns; ze naderden Arnhem. Hij knipte het lampje in den wagen aan en keek op zijn horloge. Bijna vijf uur. Nog herinnerde slechts een enkele voorbij ratelende wagen of een haastige, diep in de kraag van zijn jas gedoken voetganger aan den naderenden dag. De Wester- voortsche dijk lag echter nog geheel verlaten en voort ging het weer, in een tempo van 70 K.M., in de richting Zevenaar. Het werd tijd Sanders te wekken ,die zich door niets in zijn gezonde slaap liet storen. Toen Wils hem echter onzacht door elkaar schudde, was hij plotseling klaar wakker en bewees slechts een on welluidende geeuw, dat de behoefte aan slaap nog aanwezig was. Romerswalenaars stand op den geboortegrond. Gedurende 34 jaar hebben zij nog geworsteld en (gestreden om de stad te behouden. ,We vinden vermeld, hoe 'net water soms 12 voet hoog in hun kerk stond. Nieuwe stormvloeden en intus- schen nog een groote brand maakten verderen' tegenstand nutteloos, het was op den duur weinig meer dan puin, wat eens Romerswale heette. Nadat de stad in 1574 geheel verlaten was, werd ten behoeve van de sdnuldeischers nog een verkooping gehouden van de straatsteenen en van wat er nog van de stadsmuren en eens zoo trot- sche poorten de Mariapoort, Wiesterpoort en Koepoort over was. "Het geheel „ging" voor 90 ponden Vlaamsch en 3 sdnillingen. Ejn de dichter der Inistorie treurde: Die schoone stad met vele dorpen zijn gdneel in zee verdwenen. Geen torenspits zelfs aanschouwt mijn oog er van, Geen muurbrok, dien het oog nog ondersdneiden "tan', Noch eenig oversdnot van het prachtig slot Loodijke! Wie ke'nd ein ligging of in rijkdom zijns gelijke In zee begraven slot! Nooit heft gij uwen top, Nooit uwen toren weer uit dien afgrond op. FINANCIEELE KRONIEK. Na de opheffing van den gouden standaard in Engeland zijn de Scandinavische landen gevolgd. Het is eigenlijk wel zeer bijzonder rustig aan onze beurs geweest, na het stormachtige, om niet te zeg gen orkaanachtige begin der vorige week. Het is op onze beurs niet tot al te groote catastrophes gekomen. Wel zijn een paar zwakkere zusters in de provincie genoodzaakt geworden hun loketten te sluiten, wel ook hoorde men bij geruchte mom pelen dat een zeer groote moeilijkheden staat, maar wie heeft het op het oogenblik niet moeilijk? De groote financieele kopstukken hebben allen gerust stellende artikelen geschreven, die in de groote pers zijn verschenen. Minder gelukkig was de ver klaring van de Nederlandsche Bank ten opzichte van de ponden-portefeuille. Hiier werd wat al te gemakkelijk gerustgesteld. Want een pond dat tot onder de teen gulden is gedaald kan natuurlijk aan renteopbrengst lang dit verlies niet goed maken. Terecht heeft dit critiek, zoowel in binnen- als bui tenland uitgelokt. Het Financial News schrijft bijv. dat de verkaring van de Nederlandsche Bank den indruk heeft gevestigd, dat de Bank of Engeland eenige garantie zou hebben verstrekt voor den koers van dit pondenbezit. In goed ingelichte krin gen men evenwel, iets van een dergelijke regeling te weten, welke een riskante onderneming zou zijn geweest en bovendien „unfair" tegenover andere centrale banken en alle andere houders van ster- lingtegoed. De „Times" schrijft, dat de terminologie van de verklaring der directie der Ned. Bank raad selachtig is. Het Engelsche blad, bedoelt de passage over het Sterling-bezit en merkt naar aanleiding hiervan op, dat een Sterlingbezit uit den aard der zaak geen goudbezit is, daar Sterling niet meer sy noniem is met goud. Er kan, aldus dit blad, on mogelijk sprake zijn, dat het bezit van een buiten- landsche bank aan sterling gewaarborgd is als goud verplichting. Nu Nederland besloten heeft aan den gouden Standaard vast te houden, moet er op het oogenblik in elk geval een verlies zijn op de ster- ling-wissels in de portefeuille van de bank waarvan de interest intusschen gebruikt kan worden om tegenover dit verlies geplaatst te worden. De verhooging van het disconto door de Ned. Bank heeft op onze beurs geen al te nadeeligen in vloed uitgeoefend. Er was moeilijk anders te ver wachten, omdat men ook op de beurs de overtui ging heeft, dat ook de centrale geldinstellingen alles in het werk zullen stellen om den gulden op peil te houden en gouduitvoer zooveel mogelijk te beper ken. Toch zijn verschillende waarden enkele punten gedaald, maar niet zoo ernstig dat men dit op deze discontoverhooging zou kunnen afschuiven. Voor aandeelen Koninklijke was nauwelijks be langstelling, de koers brokkelde wat af. Ook in an dere afdeelingen was de grondtoon niet vast en H.V.A.'s kwamen tot de 200. Op de obligatiemarkt waren heel wat verkoopen, zoodat de leeningen iets lager noteerden. De vraag daarentegen was maar zeer gering. Daarentegen waren er executoriale verkoopen genoeg, de steun die de Ned. Bank had toegezegd bleek hier niet te gen opgewassen. Mogelijk is natuurlijk dat het hier ging om waarden, die de Nederlandsche Bank niet wil overnemen. Het ziet er dus op het oogenblik vrij somber aan het Damrak uit. Maar men heeft de koppen niet laten hangen en dat is zeer verstandig. Dat we thans aan het einde van den lijdensweg zijn geko men, betwijfelen we echter ten zeerste en dat er nog heel wat „zware buien" zullen losbreken staat wel vast. „We naderen de grens", zei Wils, toen de inspec teur een blik naar buiten wierp en de daar nog steeds heerschende duisternis, die als een sluier om den wagen hing, trachtte te doordringen. „Dat begrijp ik, anders zou je niet zoo onver standig geweest zijn om me te wekken", klonk het gemelijk. De grenscontrole leverde geen moeilijkheden op De legimitatiepapieren van den inspecteur verricht ten wonderen en voorkwamen zelfs, dat Wils en de chauffeur werden lastig gevallen. Wel was op het gelaat van den Hollandschen zoowel als van den Duitschen douanebeambte eenige nieuwsgierigheid te lezen met betrekking tot het doel van deze nach telijke grenspassage, maar geen van beiden acht ten zij zich bevoegd hiernaar te informeeren. Ruim een half uur voor het vertrek van den trein stopte de wagen voor het station te Emmerik en toen een roode gloed in het Oosten den naderenden dag aankondigde, waren zij reeds weer onderweg, naar de plaats van bestemming: Dusseldorf. Wils heeft een ontmoeting. Slechts weinige steden in het oude Europa kunnen bogen op het bezit van een zoo actieve vereeniging voor vreemdelingenverkeer als Dusseldorf, dat haar snelle opkomst voor een groot deel aan een inten sieve propaganda op dit gebied te danken heeft. De groote Machinetentoonstelling in het begin van deze eeuw gehouden, heeft voor het eerst de aandacht der geheele wereld op de „Kunst und Gartenstadt" zooals Dusseldorf teredht genoemd wordt, gevestigd en sindsdien is een vooruitstre vend gemeentebestuur er in geslaagd de stad te maken tot een centrum van vreemdelingenverkeer dat ook in het buitenland een uitstekende repu tatie geniet. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 6