NIEUWE Gemeenteraad Sint Pancras Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier No 117 40e Jaargang TELETOON INTERCOMMUNAAL NO. ZATERDAG 3 OCTOBER 1931 DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG en ZA7ERDAG. Abonnmentsprijs: per 3 maanden ƒ1.15. Uilgwt: Firma I. N. KEIZÏR. Redacteur I. H, IEIZE8. - Bureel Hoardscharweide. ADVERTENTIEN: Van 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. GECOMBINEERDE VERGADERING VAN KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER MET DE BESTUREN DER MIDDEN- STANDSVEREENIGINGEN IN HAAR DISTRICTEN. Woensdagmiddag ten 2.15 ure vergaderde boven genoemde Kamer met de besturen der diverse Mid- denstandsvereenigingen in het stadhuis te Alkmaar. Van de Kamer van Koophandel waren aanwezig de voorzitter en de secretaris. De voorzitter, de heer S. W. Arntz, heet allen hartelijk welkom. Spreker zegt, dat deze vergadering gehouden wordt om het contact met de Midden- standsvereenigingen te behouden en de belangen voor den handel gezamenlijk te bespreken. Mocht spreker het vorige jaar zijn spijt hebben geuit omtrent den slechten tijd, thans zijn de om standigheden zelfs nog ernstiger. Zelfs zijn deze zeer critiek en worden eiken dag nieuwe ongun stige berichten uit omliggende landen ontvangen. Steeds dieper zakken wij in de modder en nog is de bodem niet te zien. Spreker ziet in 1932 geen hoop op herstel, doch is overtuigd dat een nog moeilijker jaar beleefd zal worden. Spreker dringt er op aan het hoofd er bij en den moed er in te houden en zich te wapenen voor de moeilijkheden in dezen crisis. Spreker uit den wensch dat allen hunne moeilijk heden aan de Kamer zullen kenbaar maken om te trachten deze zooveel mogelijk te verlichten, daar de Kamer alle moeite bij de Overheid doet om ver lichting te verkrijgen, zoo wordt getracht verla ging te verkrijgen voor de tarieven van het Prov. Waterleidingbedrijf eveneens van het Electriciteits- bedrijf. Voorts heet spreker in het bijzonder welkom den spreker van hedenmiddag, Dr. G. J. Otten, die eene causerie zal houden over: „en verkoop door middel van automaten." Hierna worden de notulen der vorige vergadering d.d. 7 Mei 1930 ongewijzigd goedgekeurd. Dr. Otten, het woord verkrijgende, dankt voor de vriendelijke uitnoodigpng om het onderwerp hedenmiddag nader uiteen te zetten. Dit onder werp is van dien aard, dat eene uiteenzetting noodig is, eensdeels om de onbekendheid, anderdeels omdat er misverstand bestaat. Het is dan ook een urgent vraagstuk, en is het onderdeel van het raderwerk van een goed verloop van den handel. Spreker wenscht voorop te stellen, dat een auto maat een machine is, die handelingen verricht zonder menschelijken arbeid, dus ook geen arbeid verricht van de zijde van den winkelier, hoofdza kelijk na sluitingstijd der winkels. Het aantal der automaten neemt gestadig toe hoofdzakelijk door de verbeteringen die in den loop der jaren zijn aangebracht, vooral in die landen, waar een wet op de winkelsluiting bestaat. Spreker haalt hierbij aan Amerika, waar de werk tijd kort is en zooveel mogelijk met mechanische krachten wordt gewerkt. Door spreker worden vervolgens de voordeelen der automaten genoemd, zoo zal aan de behoeften van den consument steeds kunnen worden voldaan; lahg wachten op kleine artikelen wordt ondervan gen terwijl de winkelier in dien tijd meer andere klanten kan bedienen en wordt de hygiëne bevor derd daar de artikelen in automaten verpakt zijn. Als nadeelen noemt spreker hooge aanschaffings- kosten, grootere concurrentie alsmede beunhazerij, de oprichting van maatschappijen die automaten exploiteeren hetgeen schade brengt aan winkeliers Ook zal het publiek, door verkeerd gebruik, af- keerig worden van die artikelen. Nu is de kwestie, de voordeelen te genieten en de nadeelen te ondervangen. Spreker gaat na de verschillende regeling in an dere landen, zoo is in Amerika het gebruik vrij. In Duitschland moet de verkoop door middel van automaten gelijktijdig eindigen met de sluiting der winkel. Spreker is niet content met deze regeling. Het beste acht spreker het Deensche systeem. Daar moeten de winkels de automaten de eerste 5 dagen der week om 6 uur, Vrijdag om 7 en Zater dags om negen uur gesloten zijn. Vergunningen voor het plaatsen van een automaat worden ver strekt door de politie, terwijl uitsluitend artikelen mogen worden verkocht, die eveneens in den winkel I verkrijgbaar zijn. In Nederland worden in enkele steden door de I betrokken gemeentebesturen bepalingen gesteld. Door den minister is onomwonden verklaard, dat de verkoop door middel van automaten aan den wet wordt onttrokken en de „verkoop over het i hekje" niet hierop van toepassing is. Door de Tweede Kamer zijn verschillende amen- j dementen verworpen. De wet laat dus de verkoop j door middel van automaten geheel vrij en is het zaak regelingen te treffen om de nadeelen te elimi- neeren. Men zocht naar rationalisatie. De automaat geeft gelegenheid om de omzet te vergrooten. Wat nu betreft dat velen niet kapitaalkrachtig zijn om automaten aan te schaffen hierin moet men consequent blijven, waar het een productie uitgave betreft. Ook rijst de vraag of de consument tevreden is met de afwijking van zijn gewoonte bij het koopen zooals b.v. met sigaren. Het verbod vahP den verkoop van rookartikelen aan kindereh beneden 14 jaar acht spreker niet juist. Een rookverbod voor hen is alleen juist. Omtrent de oprichting van maatschappijen acht spreker niet zoo zwaar, gezien de kosten van con trole en het bedervan van artikelen. In Duitsch land zijn dan ook verschillende maatschappijen failliet gegaan. Tenslotte rest nog de verkoop na sluitingstijd. Echter moet deze beschouwt worden als een ver lenging van den winkel. Worden de automaten eventueel verboden, dan wordt er toch weer wat anders uitgevonden. Daar om moet er getracht worden een regeling te krijgen door gezamenlijk overleg. Dan kan er met de fa briekanten een afspraak worden om alleen die arti kelen in de automaten verkoopen, die in den winkel worden verkocht. Lukt zulks niet, dan zou zulks kunnen geschieden door de gemeenteverordening met aanvulling. Nu kon het zijn, dat de Rechterlijke uitspraak is, dat de gemeenten die bevoegdheid niet bezitten, doch dan kan een Rijksregeling hierin voorzien. Het Deensche stelsel wordt door spreker als het meest geschikte geacht voor ons land met aan te brengen wijzigingen naar de plaatselijke omstan digheden. Meerdere malen Js spreker de vraag gesteld, waarom spreker propaganda voor de automaten maakt. Dit is echter niet het geval; doch spreker antwoordt de consequentie ervan en is het daarom van belang om maatregelen te treffen om de voordeelen te genieten en de nadeelen te coufeeren en te verkrijgen dat alleen die artikelen worden verkocht die in de winkel verkocht plegen te wor den en alleen dan als de winkel is geopend. Hiermede is uitgesloten dat men op eikaars ge bied komt, want eene bloemenzaak zal b.v. geen toestemming krijgen voor het verkoopen van siga ren door middel van een automaat. Hierop volgde een levendige gedachtenwisseling en beantwoordde spreker de hem gestelde vragen op bevredigende wijze. Vervolgens deelt de secretaris der Kamer van Koophandel, de heer D. J. Scheffel, mede, dat de aangesloten vereenigingen aan het einde van het jaar wederom een overzicht zullen ontvangen van de werkzaamheden van het Bureau van Advies. Het aantal aangeslotenen breidt zich uit en hebben de kosten niet meer bedragen dan 10 cent per jaar per lid. Iedere aangesloten vereeniging heeft recht op gratis rechtskundigen bijstaand. Vervolgens brengt spreker naar voren, dat het den laats ten tijd herhaaldelijk voorkomt dat be paalde banken onder bepaalde voorwendsels licht- geloovige lieden gelden aanbieden. Spreker waar schuwt ten sterkste om niet met onbekende lieden in zee te gaan en dringt er op aan eerst inlichtingen te vragen bij de Kamers van Koophandel of bij den Armenraad. De heer Greeuw waarschuwt tegen sommige ad vocaten die ware zwendelaars zijn. De heer Zeeman vestigt de aandacht erop, dat er ook zwendel gepleegd wordt met obligaties, waar van de officieele stukken in de meeste gevallen niet worden afgegeven, ook al zijn deze geheel betaald. RONDVRAAG. De heer Greeuw vraagt de steun van de Kamer van Koophandel ter verkrijging van buurtverkeer op de lijn AlkmaarHaarlem. De voorzitter antwoord dat hieraan reeds 2 a 3 jaren gewerkt is zonder succes. Spreker waarschuwt tegen de voordeelige verbin ding met grootere plaatsen daar deze voor de kleine niet in het voordeel zijn. Spreker zegt de steun toe van Kamer van Koop handel. De heer Rentenaar verzoekt K. van K. adhaesie te betuigen aan het adres van de Middenstandsver- eenigingen gericht aan het gemeentebestuur, het welk gericht is tegen het verzoek van den Bond van Handels- en Kantoorbedienden om één be paalden middag per week de zaken te sluiten. De voorzitter zegt, niet bevreesd te zijn, dat het verzoek zal worden ingewilligd, gehoord de toelich ting van den Minister btereffende de wet op de winkelsluiting. Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hunne opkomst en aan Dr. Otten voor het houden zijner causerie. DRAISMA-vanVALKENBURG'S jLEVERTR •LEEUWARDEN Vrijdag 2 Oct. des avohlds 6 uur vergaderde de Raad dezer gemeente in voltallige fitting. Voorzitter de burgemeester de Edelachtb. heer J. Kroonenburg, tevens secretaris- Ingekomen stukken en mededeelingen. Verschenen is 'net jaarverslag voor maatschap pelijk hulpbetoon. Van Ged. Staten is ingekomen de wijziging op de begrooting der kabileering. "Bericht is ingekomen van den Minister van K. en W, dat op het tractement der onderwij zers voor deze gemeente te veel is betaald f 11.5.23 volgens de wet op het lager onderwijs van 1918. Boor B. en [Wi is 23 Stept. j.l. bij den gemeente ontvanger kascontrole gehouden en boeken en bescheiden in volkomen orde bevonden. V an Me.j M. Blok is e<jn schrijven ingekomen haar dank betuigende voor bet aan haar tqege- stne schoollokaal, des Woensdagsmiddags voor naailessen. Van Ged. Staten is de goedkeuring ingeko men op de legger wegen Koedijkerpad, Twuij- verweg en nog een paar gem .lanen- Van Ged. Staten is afwijzend beschikt over de te b eleggen kasgelden bij de Boerenleenbank, hiervoor wordt- door Ged. Staten onderpand ver langd, b.v. in den vorm van effecten of der gelijke, hieraan -kan de boerenleenbank niet vol doen. Van het cormité van Burgemeesters en Secre- jtarisseln kring A'lkmaar-Purmerend-Schagen is eed schrijven ingekomen, om inzake de steunrege ling aan werkloozen zooveel mogelijk éen lijn 1; etrekken. Het komt in het boerenland nog te dikwijls voor dat arbeiders ongeorganiseerd zijn en hier wijst bet comité ojp, óm op organi- seere'n der arbeiders aan te dringen, zij toch die niet zijn aangesloten, parasiteeren onmiddellijk op Armbestuur -en Gemeente, terwijl zij die wel zijh georganiseerd, het bunne bijdragen om in den eersten nood bij werkloosheid te voorzien, terwijl daar voor hun bijdrage wordt gegeven in den vorm van contributie. Ook wordt in dit schrijven aangedrongen om bij eventueele werk verschaffing de georganiseerden en kostwinners de voorrang te doen genieten en b.v. de loonen te bepalen voor ongeorganiseerden op 90 pet. der georganiseerden, voorts om zooveel mogelijk aan te dringen dat de arbeiders zich organiseeren,. In deze lijn wordt in deze gemeente al reeds gewerkt, zoodat dit schrijven de vólle mede werking van den raad geniet. De gemeenteveldwachter de beer Biarten heeft de gemeentewoning verlaten, en heeft daar staan een loods waarin gevestigd kippenhok enz., de de veldwachter wilde deze loods aan de ge meente overdoen voor f75. B. en Wi. hebben dit onderzocht en kunnen zicb met dezen prijs ver eenigen, temeer omdat deze loods een behoefte is bij de woning, voor bergplaats en dergelijke, de woning is niet groot, dus zou de gemeente verplicht zijn indien we bier niet toe besluiten, een nieuwe schuur te laten bouwen, en dit zou veel ineer geld kosten. Öok heeft de beer Barten vruchtboomen in den tuin geplant, deze zouden moeten kósten f10. De heer Lek. D|oor Bi- en Wis dit onderzocht eli ik wil me er niet tegen verzetten, doch wij kunnen hier ja of neen zeggen, docb wij weten van niets, ik vertrouw dan ook dat Bi. -en Wi- dit wel goed hebben gezien. Met algemeene stemmen wordt tot overname besloten. 'Controle gemeenteland. De heer Diuif was benoemd voor controleur van het gemeenteland en beeft in deze steeds zijn taak vervuld. Thans stelt voorz. voor om de beeren Muurling en Snel met deze taak te belasten. Die heer Snel. Dit is wel een'hoogst noodzake lijk iets, er zijn akkers die allerverschrikkelijkst' worden vervuild, dus hier moet worden inge grepen en dan hoeft er niet zoo geheimzinnig te worden gedaan, het is voorbeen voorgekomen, dat de naam niet werd genoemd, doch dit hindert nets, laten de menschen bet maar weten. I De heer Lek. Ik bón voor controle doch eerst waarschuwen en dan maatregelen nemen, bet hoeft niet onmiddellijk aan de groote klok. I De heer M. Duif- Ik heb voorheen gewaar schuwd éu daar werd gevolg aan gegeven, 't gaat niet op om daar direct maar ophef over te ma ken, verwaarloozen of vuil bouwen maakt nog een groot verschil. Voorz. De macht in deze ligt in bet huurcon tract, daar staat verwaarloozing in vermeld. De heer Spel. Als in eerste waarschuwing niet wordt voldaan, ben ik toch voor publi ceering, en niet dat het gemeenteland gecontro leerd moet worden, doch ook bet armvoogden- land, daar moet ook land liggen dat ergerlijk' wordt misbruikt. Dte heer M. Duif- Dpor de arm voogdij is de controle zelf ter hand genomen, dus moeten zij dit maar uitvoeren ook. Voorzitter. Dan ligt het op den weg der ge meente om de heeren Armvoogden op bun taak attent te maken. -Met algemeene stemmen worden de heeren Muurliug en S|nel als controleurs benoemd. Als plaatsvervangend Burgemeester is benoemd de heer .1. v. Kampen en ln diens plaats de beer H. Muurling. Van den heer Barten is thans een bod inge komen, op het door hem té koop gevraagde land aan dén Achterweg. Die gemeente beeft destijds gevraagd f 900, thans is een bod ingekomen van f 800. B. en W. meenden dit bod te moeten aan vaarden, vooral met H oog op de economische om standigheid is dit land met f800 goed betaald, i De heer M. Duif. Elr stonden 'toch 6 weken om het land te nemen, waarom beeft Barten toen 1 dit niet geboden, ik denk dat f 900 moet worden blijven gehandhaafd, 'tis absoluut niet te hoog. I De heer Lek. Dit aanbod is zoo slecht nog nét, het land is voor ons altijd een schadepost, i en als de gelegenheid zicb voordoet kan de ge meente voor die f800 wel wat anders koopen. Aangenomen met de heer Duif tegen. De gemeentebegrooting is door B. en W. vast gesteld op f53365.15, uitgaaf en ontvangst. Dóór den voorz. worden alle raadsleden be halve de wethouders benoemd om deze rekening na te zien en eventueele aanmerkingen te maken. Van de legwedstrijd te Bieemster wordt we derom een subsidie gevraagd, wat wordt be paald op 'f5. Adres Transportarbeiders om een s'teunrege- ling. Van het transportbedrijf gevestigd te Br. op Lagendijk is een adres ingekomen om steunre geling wegens den slechten toestand in bet tuin bouwbedrijf. B. en W. stellen voor om hier afwijzend op te beschikken, bier is al een werkverschaffing in het leven geroepen en bier wonen slechts drie transportarbeiders, deze kunnen in dezelfde rech ten komen als de tuin bouwarbeiders. De heer Lek. (Gestel eens dat bet winter wordt dan zitten we toch met de werkverschaffing ook, en moet een steunregeling worden gezocht, elke gemeente beeft todn zijn steunregeling. Voorz. "VVij zullen ons zoo lang mogelijk van steunregeling onthouden, inidien de gemeente een steunregeling treft, dienen wij voor de Staat ons bloot te leggen en dit zal voor onze gemeente zwaar zijn om subsidie te verkrijgen, door mij is nog nooit een steunregeling ontvangen, wel heeft zooiets in de couranten gestaan. Afwijzend beschikt. Voortzetting baggeren. Voorz. Het baggeren wat in de vorige verga dering is aangenomen, heeft wel ontzettend in geslagen, op H oogenblik zijn 19 arbeiders en 20 kleine tuinders aan het baggeren. Op 't oogen- bliki s aan kleine tuinders door mij uitbetaald f 2-1950 met de tui-nders welke arbeiders aan het baggeren hebben, moet nog worden afge rekend. B. en W- stellen voor op dezelfde wijze door te gaan. De heer M. Duif- De tuinders welke voor bun zelf baggeren gaat toch wel wat ver, de bedoeling is toch geweest voor werkversdnaffing, en nu zijn er tuinders die dit niet konden betalen, doch zijn al deze 20 tuinders niet in staat een arbeider te nemen, ik wilde de namen wel eens hooren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 1