HERFST- en WINTERJASSEN.s'lTls' Otto Finkensieper SCHÖÜW zeer groote sorteering SCHOUW Aankondiging Aanbesteding. Haakt en breit nu Uw kinderkieeding Alle moderne kleuren. Sterk verlaagde prijzen. Rijwielzaak annex Smederij. Een Huis en Erf, GRASBOTER Bloembollen AFSLAG Het maken van steekschoeiïngen langs den Ooster met eenige reparatiewerken. Perceelen Weiland, Oudkarspel. Perceelen Wei- en Dins,lag 13 Oc,ober l931. Bouwland Hervormde Kerk CATECHETISCH ONDERWIJS 2. Een Boet eo Bouwland, Prijs f 0,70 per pond A. Kz. JAARSMA GROOTE Heden overleed zacht eh kalm na langdurig doch geduldig lijden, onze lieve Vader, Groot- en Overgrootvader, JACOB TOL, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Uit aller naam: C. TOL. Sint Pancras, 3 October 1931. Verzoeke geen rouwbeklag. BEHANDELING WóteW FIRMA DANKBETUIGING Een hartelijk woord van dank richten wij in de eerste plaats in het openbaar tot ons Kantoor- en Tech nisch personeel en voorts tot de Vereenigingen, Agentschappen en Correspondenten van ons blad bene vens vrienden en kennissen voor de vriendelijke en warme blijken van belangstelling ons betoond bij de her denking van het 40-jarig bestaan onzer drukkerij op 1 October j 1. Fa. J. H. KEIZER. Noordscharwoude. Het bestuur van de banne Noordschar woude brengt ter kennis van Eigenaars, Huurders en Gebruikers van Landerijen in genoemde banne dat de jaarlijksche zal gehouden worden op WOENSDAG 7 OCTOBER 1931. Het bestuur voornoemd, J. OOTJERS, Voorzitter, S. SCHUITEMAKER, Secr. Voorloopige Notaris F, I. M. Pinxter te Schoorldam, zal op Dinsdagen 10 Nov. 1931, bij inzet en 17 Nov. d.a.v. bij afslag, comb., en eindtoewijzing, PUBLIEK VERKOOPEN: des mid. 2 uur in het café van den Heer BROERSEN te KALVEUDIJK Last van Likdoorns, Eelt, Kalknagels enz. Spreekuur: 'sMaandags van 6.308.00 uur n.m. te Noordscharwoude. 's Woens dags zelfde tijd. te Oudkarspel. FnidSten 811-113 .it Alkmaar Tel. 517 Noordscharwoude Oudkarspel. Door het College van Dagelijksch Bestuur van den Polder Geestmer- Ambacht (Oostefdijk en Molengeerzen), zal wor den aanbesteed s Bestekken zijn verkrijg baar vanaf heden bij den Opzichter H. Tauber te Oudkarspel tegen beta ling van f 0.50, waar ook tevens inlichtingen zijn te bekomen. Inschrijvïngsbiljetten op gezegeld papier in te zenden vóór 7 Octo ber 1931, bij den Secre taris K. G. Reinders te Zuidscharwoude. Zuidscharwoude, den 28 Sept. 1931. Het College van Bestuur voornoemd J. SWAN, Voorzitter. K. G. REINDERS, Groote sorteering C Va r T 'r .£'S ronde duken van eigieri bedrijf, Verkrijgbaar bij C. DE BOER Wz. Zuidscharwoude Sinds jaren bestaande zaak te HUUR te Oudkarspel. Te bevragen bij Wed. DE LEEUW, Oudkarspel. Or STFHR Tanrlark DE winterlezingen te broek op langendijk tnn "«"Uailö beginnen D.V. mét een VOORDRACHTAVOND in de Geref. Kerk, op Woensdag 7 October a.s. Declamatorde heer ARIE POST van scheveningen. Voorts treden in dit seizoen op Dr. C BOtJMA Dr. Mr. VELDHOEN, Ds R E. VAN ARKEL en Ds. J. H. C KAMSTEEG Aanvang telkens te 7 uur. Kaarten voor de vijf bijeenkomsten sa men a f0.60 in OTTO's Boekhandel en aan de ingang van het dien avoud te gebruiken Kerkgebouw. te Harenkarspel te zamen gr. 5.75.70 H.A, en n.m. 6 uur in het café van den Heer MOSCH te WARMEN- HUIZEN Alkmaar, Bergerweg 16 TELEFOON 351 tegenover de Ambachtschool, heeft van 8 Oct. - 5 Nov. geenZitdag in Oudkarspel Spreekuur'te Alkmaar dagelijks van 10—4 uur. JOHANN W. C. KROON, Notaris te Zuid-Scharwoude, is voornemens op te Warmenhuizen te zamen groot 5.13.40 H.A. Nagelaten door den Heer P. Pronk Sr. Zuidscharwoude De Kerkeraad verzoekt hun, die dezen winter wenzen te volgen, zich te willen op geven op a.s. Dinsdag 6 October, des avonds 7 uur in de Diaconiezaal waarvoor Ds. Dijk van Oudkarspel zitting houdt. s avonds 6 uur, in het Hotel „Het Huis de Brederode" te Oudkarspel, PUBLIEK TE VERKOOPEN: Onder Oudkarspel aan de Westzijde van de straat, sectie D, no. 1429, groot la 33 c. aan de Westzijde van de Voorburg wal, sectie C, no. 1189, groot 4 a. 20 c, Eigendom van den Heer Wm. KOS TELIJK Jbz. - Direct te aanvaarden bij de betaling ZUIVERE voor Winterprovisie Vaatjes van 25, 40 en 50 pond. Aanbevelend, Broek op Langendijk. Jaeger Baai, Rheumathiekbaai, Jaeger en wit Wol en halfwol Flanel, Pyama-Flanel, Effen Fla nel Rheumatieklakens, Flanellen Nachtponnen. U koopt bij ons de bede kwaliteiten voor den laagsten prijs. Bij f20 eassabons f 1 terug. E. BUERS, Houttil Billijk te koop Gevr. in Chr. gez njl. k. flink MEISJE keuze KINDERWAGENS voor alle beurzen A. HILDERING Zaadmarkt 6668, Alkmaar Telef. 236. William Copland en Murillo van de klei. CORNS. TIMMERMAN Broek op Langendijk. Tel. 29 Doorregen Koelapperi per pond f 0.50 Vette -0.45 Magere -0.62 2 '/2 pond Gehakt -1 00 3 pond Sausijsjes - 0.90 Karbonade -0.52 Varkenslappen -0.52 H. W. H. PLOEG, Telefoon 225 Sint Pancras goed kunuende naaj d. en n. ,G,r. w. bui Brieven No. 120, en, voor tl. of ;ensh. Bar. v. d. blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 7