KROOS Aanbesteding. izen GEDEPÜTEERDE STATEN DER PROVINCIE NOORDHOLLAND: Hef maken van steekschoeiïngen langs den Ooster dijk met eenige reparafiewerken. SANGUINOSE 14 October 1931. 83*552° f2-6™3'00' »Se AGENDA Adwententiën QEBOREN DIRK JAN zoon van J. F. WEDER en F. WEDER—Hildering Broek op Langendijk, 5 October 1931 Door het College van Doen te weten, dat de DaSell'iksch Bestuur van MARIE dochter van E. VLUG en R. VLUG—Schoenmaker Noordscharwoude, 4 October 1931. De boren MIETJE JULIA dochter van B. VAN DER HOLT en J. VAN DER HOLT—Pen Broek op Langendijk, 6 October 1931 scnoow door den Raad der ge meente Broek op Langen dijk voorloopig vastge stelde aanvulling van den ligger der wegen binnen die gemeente, betrekking hebbende op den weg ge naamd Prins Hendrik kade, - nadat die stnkken door hun College ambts halve zoodanig zijn ge wijzigd, dat daarin alsnog is opgenomen de aan het einde van den weg over de ringvaart van de Heer- hugowaard gelegen brug, - wan 15 October 1931 tot en met 28 October d.a.v., ter Provinciale Griffie voor ieder, ter inzage zal nederliggen en dat ieder, die tegen die aanvulling van den ligger bezwa ren Polder Geestmer- Ambacht (Oosterdijk en Molengeerzen), zal wor den aanbesteed Bestekken zijn verkrijg baar vanaf heden bij den Opzichter H. Tauber te Oudkarspel tegen beta ling van f 0.50, waar ook tevens inlichtingen zijn te bekomen. Inschrijvingsbiljetten op gezegeld papier in Bij bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is rrteestal het ean- lust een tali ge,?' g ?e sP«svePeering, gebrek aan eet lust een vale kleur; een ouzuivere teint; dat zijn alle teekenen r lm 'af vE t°ed?rv®n zVni en het bloed niet is wat het wezen moet toestande" 1S de Sanguinose het" middel dat U helpt gedurige vermoeidheid1. b® sl»Pel°<*heidVgebrek aan kracht; Neem de SANGUINOSEzij bevat de voedingszouten uit de nnïl6rr ,n 6en ?rm ,die ?emakkelijk in het bloed wordt op genomen. Zij vermeerdert de roode bloedlichaampjes; maakt uw SLtiv^f ^°nd ^n,geeft aan uw lichaam binnenkort hehnort Q-P®ewekth^ld dat blj eene volmaakte gezondheid De Riemerstraat 2c/4. Prijs per fl. f 2.-,6fl. f. 1.1.-, 12fl.f. 21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., Den Haag HET BESTUUR. ren mocht hebben, de- te zenden vóór 7 Octo- ze tot en met 4 Novem- ber 1931, bij den Secre- ber 1931 schriftelijk te taris K" G. Reinders te hunner kennis kan bren- Zuidscharwoude. gen met duidelijke opgaaf Zuidscharwoude, den 28 Sept 1931. van naam en woonplaats Het College van Bestuur Haarlem, jSO September 1931 voornoemd n J. SWAN, Gedeputeerde Staten voornoemd, Voorzitter. A. RöEL, Voorzitter. j ME1NESZ, Griffier1 di SmiHf Dek,ker, aaU de Vaart naar Blot, naar Den Haag terug, terwijl de Zweth werden twee kinderen, een van vrer de burgemeester van Wateringen 'de heer 'Ver- en^een zvan zes jaar i,n hun bedje met bijlslagen hoeven, en de Haagselne hoofd inspecteur, de hr. LANGEDIJKER GROENTECENTRALE 6 Oct sK?^3Lii1100 k% aardappelenschotsche muizen il;l 5o olngen ƒ7.707.90; 19000 stuks bloemkool Vin" fn2J£r500; le srt ƒ2.10—5.50; He srt. ƒ0.70 24000 kg roode kool ƒ0.60—2.00; 13000 kg gele kool ƒ0.601.90; 73000 kg witte koet ft)cn drielingen ƒ1.90—2.40; nep ƒ4.505.80' 275 ke slal fisnn1^ /20.30—25.90; 3600 kg bieten ƒ2.00—2 90 70-^0 90-8einnn t90—2'50; 1900 kg krop andiJvie /u.70—0.90, 1000 kg. ramanas ƒ3.30—3.50. Uit de streek. van0J^,gevr,eesde en t0011 verwachte prijsdaling van dl bloemkool is thans ingetreden. Als gevolg van de groote aanvoer „zelfdekkers" welke de7e week vrijwel het hoogtepunt zal hebben bereikt geraakte het binnenland de vorige week overvoerd' waardoor de prijs kelderde tot f 6^7 00 OpK prijs af werd wat naar Duitschland verzonden echter zonder dat deze ontlasting der markt eenieé kocMeme0ngdneghte?geVOlge ^d Altha^MaaS ondeï eveneens voor f7.00 en daar- PP?eJr°ege ,^euzen' soort Kortbeen brengt meestal een paar gulden meer op. Deze soort is de laatste alsegev!fg00veeia^aena3CehtsoVort. bl0em g0W°rden' met De late reuzen tusschensoort) wordt nog sDora- aa.ngevoerd- Waar hiervan enorm veel Is uit- IrootefLjn aanvoer over enkele weken beslist veel rie^f Hiia^ert S°,°rt Is .speciaaI verbouwd om met handen ruimer te hebben voor de tul- penbouw, waarvan al reeds een groot gedeelte Is gebouwd, temeer daar de gelegenheid thans gunstig gedood. De vader der beide kinderen was reeds vroeg naar het land gegaan in de onmiddellijke nabij heid van de woning, om de koeien te melken. Op génoexiid tijdstip hoorde liij gegil en geschreeuw uit de richting van zijn woning. Hij vloog naar huis, zijn vrouw kwam biem in geheel overspan den toestand reeds tegemoet. Het ontzettend ge beuren had zidn toen reeds afgespeeld. De vrouw was zoo van streek, dat zij aanvankelijk niet in staat was geregeld te vertellen, wat er gebeurd was. 1 Marktover&ht der vorige week, ingezonden door Jac Knoop, Makelaar in aardappelen, groenten en Van den Heuvel,'tot half drie in het huis bleven. Dp lijkjes der kinderen zijn daar onder politiebe waking achtergebleven. TiEr zou ook eenig geld vermist zijn, circa f3(), Odoch hieromtrent bestaat geen absolute zeker- jheid. Omtrent de motieven en 'de(n) dader(s) tastte men Maandag nog in het duister, hoewel (verschillende geruchten de ronde deden. VREEMDE GEB|Ë|URTENI«SEiN. A*üeen km, ,uit kaar"v^warde verklaring Sinds een klein jaaï' woonde Eet edntpaar Dek- worden opgemaakt, dat een man de kinderen ge- ker, nog jonge menschen, de man 29 de vrouw dood heeft. De vrouw was,.naliat haar manQ1 - mouw het land was gegaan, weer te bed gegaan. Tegen half vier hoorde zij honden blaffen, waarop zij opstond en de vreeselijjke ontdekking deed. De [kinderen lagen naast elkaar in het bed, het eene met vier, het andere met zes whnden. Bij beide warén de levensgeesten reeds geweken. 31 jaar, in Wateringen. Zij'kwamen uit Direnthe en leidden ^ogenschijnlijk een rustig leven. Naast hen woonde vroeger een andere boerenarbeider, ook in dienst van boer Janknecht; eigenaar van de twee huisjes, die samen één geheel vormen. Er gebeurde echter achtereenvolgens vreemde toren en een geestelijke waren spoedig ter plaatse. De vrouw werd de H. S&crementen toegediend, -lKa en veiwölgens naar het It. K, gasltiuis vervoerd. I frpiU Nassaukade 158, telef. 81431, Amsterdam, Haar toestand is zorgwekkend. D:e burgemeester deL -.aardappelen te Amsterdam was en de marechasee hebben ter plaatse een onder zoek ingesteld. Be marechausee te Elinl,ïoven werd gewaarschuwd om Van Stekelenberg, "die door door de weduwe als de dader werd aangewezen, bij zijn thuiskomst vast te houden. Oömstreeks streeks half twaalf kwam Van S, te Eindhoven j thuis waar hij terstond werd ingerekend. Hij is naar Geldrop overgebracht, en daar in de arres tantenbewaarplaats opgesloten. Hij heeft eene I volledige bekentenis afgelegd. ,Hpt,.m,erkwaar- dig't: van het geval is, dat de weduwe, die zeer arm is, in het kivstje en bedrag had van fl,40'.. DUBBELE KINDERMOORD.' Het voortgezette onderzoek naa rden dader ..JRw van den dubbelen kindermoord heeft nog geen n„ i.Ttr-,,,— +11 v «ingen bij den andère narbeider. Zoo werden op I resultaten opgeleverd. De bijl, waarmede de onmiddellijk met onverklaarbare wijze, die nooit weid opgehel- I moord geschiedde, heeft men in de kamer, waar ^justitie, te Djen Haag m verbinding en reeds derd, de ruiten ingegooid. Epn anderen keer vond j het drama zich afspeelde, gevonden. Op de klee- hij al zijn kippen met afgesneden hals 'in de sloot, dm^ Van de vrouw zijn voorts bloedsporen ge- zoodat hij het maar raadzaam vond om te ver- vodden. (Handelsblad.) huizen en zoo stond d'e woning naast Diekker sinds eenigen tijd leeg. De vrouw van Diekker moet somtijds zper zon-1 Iderling doen, zoodat het onderzoek der justitie ook' in deze richting gaat. - iiiuouciuaui was aeze afgeloopen week zeer flauw met teruggaande pril- UteitVheb^inten 611 Blauwen die geen g°ede kwa- Voor bonten en blauwe poters is de vraag veel ^™Jnderd:.s.1iech.ts Spuische grove drielingen van puike kwaliteit zijn koopers voor te vinden, Voor Drentsche en Overijsselsche zand eigenheimers is Yraag. deze aardappelen zijn over het alge meen stijf m de kook. Duinzand aardappelen weinig aanvoer, de meeste vraag is er voor blauwe eigen- neimers, blanke eigenheimers en bonken soorten. om half zes Zondagmorgen waren mr. Blok', subs Officier vau justitie, dr. Hulst uit Leiden, hoofd inspecteur ,yan den Heuvel en inspecteur Whit man, beiden uit Den Haag, op de plaats van de msdaad aanwezig. D;e fotodie'nst, der recherche en de honden-bri- ghde waren mede aanwezig. D'é marechausse uit Losduinen en de plaat selijke politie hebben de naaste omgeving afge- ,WAT DiB VAD;EiR; VEiR^DDIEj. Die vader der beide slachtoffers vertelde bij het verinoor, dat hij als boerenarbeider in dienst van den nabijwonenden boér Pauw Janknecht jcderen nacht om half drie op moet, om de koeien te gaan melken. Ook Zondagmorgen waren hij' en zijn vrouw omstreeks dien tijd opgestaan. Zij sliepen boven en de beide kinderen 'beneden. '(Toen zij beneden kwamen lagen hun kinderen rustig te slapen. Tegen drie uur is hij toen 'net la'nd ingegaan, om op een afstand van nauwe lijks honderd meter van zijn woning de koeien van Janknedht te gaan melken. Het was nog donker en bovendien zat hij met de koeien achter sen Jjoscbje in het land, zoodat hij geen gezicht op de Dorpsk'ade had. De man zal hoogstens tien minuten aan 'net melken geweest zijn, toen hij zijn zvrouw hoordje gillen. Elven later kwam zij in hoogst overspannen toestand bij hem, met de verschrik kelijke mededeeling, dat hun beide kinderen dood waren. Inderdaad moest de man tot zijii groote ontzetting ontwaren, dat de kinderen ver moord ware'n en levenloos in hun bedje lagen. Op eenigen afstand zag hij de bebloede bijl, waarmede de vreeselijke daad was gepleegd. Dpze bijl was zijh eigendom. Ooge'nblikkelijk holde hij naar zijn boer Jan- khecht, die er dadelijk op uitging om den burge meester te waarschuwen. Inmiddels was de vrouw zoo overstuur geraakt, ■dat de Justitie overbrenging naar de Ramaer- kinieken te. Loosduinen noodzakelijk achtte. HET MYSTERIE OMTRENT DEN DADER,. Volgehs verklaringen van den vade rder beide kinderen het jongetje Aaldert was zes, 'net dochtertje Harmantin vier. jaar oud, zou hij', aldus het N. v- d. Dj., het uitgesloten, achten, dat "in dèn korten tijd, dat hij zijn huis had ver ten, iemand naar binnen was geslopen om den dubbelen moord te plegen. Het onderzoek der Justitie in de Woning van Diekker duurde van half zes in den morgen tot •twee uur 'snamiddags, eerst toen keerde de sub. H,E|T POLITIE-ONDiEEftOEK. In andere richtingen wordt evénwel ook ge zocht en de politie van alle omliggende gemeen ten is gewaarschuwd om uit te zien naar ver dachte personen. In een politie-radiobericht werd gezegd, dat de dader, met bloed bespat moet zijn en vermoedelijk door den hond gebeten is. Elr moeten de vorige week nog landloopers aan de deur van Dekker geweest zijn, die* om geld en brood vroegen en daarbij dreigend zouden zijn opgetreden. Die vrouw van Dekker had hun toen brood gege tven. .In al deze richtingen worden thans onder zoekingen ingesteld en de geheele politiemacht van Wateringen en omgeving, aangevuld met marechausee cn Rijksveldwacl.it en, zooals reeds gezegd, de hondenbrigade uit Den Haag, is in de weer. BRUTALE: MOORD. EEN WEDUWE DOOR MESSTEKEN ERNSTIG GEWOND. Zaterdag heeft te Geldrop een brutale po- gng tot diefstal gevolgd door geweldpleging plaats gehad. Dies avonds kwam een zekere Steke lenborg binnen bij de weduwe Verstappen in de Heggenstraat aldaar, die alleen thuis was. Na Wat te hebben gepraat ging Si., die vroeger nast de weduwe Stappen heeft gewoond, naar de kast en nam daaruit een sigarenkistje, waarin hij dacht, dat er geld was. Toen hij daarmede weg wilde gaan, dremg het tot 'de weduwe Verstap pen door wat 6,. wilde en sprong zij hem te lijf- (Toen S. zich alle moeite gaf haar van zich af te schudden, mislukte dit, oegon haar te slaan en trok vervolgens een mes, waarmede hij haar verschillende steken toebracht o.a- in de pols en in de nek onder het linkeroor. Ziende wat hij 'gedaan had, ging S,. er van' Sqor en via eenige tunen kwam hij in een andere straat uit. Zijn rij wiel en het geldkistje liet hij achter, terwijl hij zijn portefeuille tijdens het gevecht verloren,, eveneens achterliet. Dé weduwe V. riep luide om hulp. Omwonenden kwamen toegesneld en ivonden haar, badende in bloed. Op de plaats, waar de vechtpartij had plaats gehad, waren bok -grond en muren met bloed bevlekt. Twee doc- T WEE SCHOTEN OP EEN. SLAGER: GE LOST. i Zondagnacht is te Stadskanaal door de ma rechausee in arrest gesteld de ongeveer 30-jarige Oslagerskneeht J. H-, die Zaterdagavond op zijn patroon ,den slager H, Di. ,een moordaanslag heeft gepleegd. Omstreeks 11 uur, even nadat de knecht den wnkel had gesloten, werden in de huiskamer van D1., bij' wien H- inwoont, door den slagers knecht met eën vuurwapen een tweetal scho ten gelost op D:. H.et eene schot ging naast, ter wijl D'. door het tweede schot, slechts licht aan het hoofd wcrd'igewori'd. D- vluchtte uit zijn woning waarna de politie onmiddellijk werd gewaarschuwd ,die D zijn vrouw en'den knecht aan een verhoor onderwierp. D- werd door een nmiddels ontboden geneesheer verbonden en be hoefde niet naar het ziekenhuis te worden over gebracht, terwijl de knecht werd gearresteerd. Omtrent de aanleiding van den moordaanslbag staat nog niets met zekerheid vast. Zeewsche bonten ƒ3.00—3.60; idem blauwen ƒ3.20 —3.50; idem eigenheimers ƒ2.75—2.90; idem blauwe eigenheimers ƒ2.80—3.00; idem bonten en blauwe poters ƒ1.902.20; Flakkeesche eigenheimers f2.80 —2.20; idem blauwe eigenh. ƒ2.80—3.00; Spuische eigenheimers ƒ3.00—3.20; idem drielingen ƒ2.50— 2.60; Vlaamsche Eigenheimers ƒ2.702.75- Haarl meer en Ypolder Bevelanders ƒ2.602.75; eigenhei mers ƒ2.70—2.80; blauwe eigenheimers ƒ2.803 00' Hillegommerzand ƒ4.00—6.00; per 100 kg.; Katwij- kerzand ƒ4.006.00; Aanna Pauwlowna zand ƒ4.00 6.00; Noord-Holl. blauwen ƒ3.00—3.50; Drentsche en Overijsselsche zand eigenh. ƒ3.00—5.00. WARMENHUIZEN3 October. Aanvoer; 4316 Kg. aardappelen: schotsche muizen 7-107.20; eigenheimers ƒ4.204.40; blauwe aard- appelen ƒ4.60; 9500 kg roode kool ƒ0.60—0.7Ö; 3560 kg gele kool ƒ0.60—1.00; 47400 kg witte kool ƒ0.60; 2775 kg nep ƒ4.80—5.50; 18750 kg uien; uien ƒ2.40— 2.60; idem drielingen ƒ2.20—2.40 grove uien ƒ2.30— 2.50; 470 kg slaboonen ƒ13.2020.60. ALKMAAR 3 Oct. Eierveiling. Aanvoer 100000 stuks: Prijzen: 60-62^ kg ƒ5.50— 5.80; 62-64 kg 5.606.00; bruine 60-65 kg ƒ5.70 6.30; kleine eieren ƒ3.405.00; Eendeieren; Aanvoer 18000 stuks; prijzen ƒ4304.50. ALKMAAR, 5 October. 97 vette koeien ƒ150—310; handel slecht; 7 vette kalveren ƒ55—130; per kg ƒ0.90—1.35; 17 nuchtere kalveren ƒ8—26; 679 vette kalveren ƒ0.36—0.42 per kg.; zouters per kg 0.34. Handel matig. BOVENKARSPEL, 3 Oct. Gr. muizen ƒ4.10; kl. muizen ƒ3.95—4.00; due ƒ1.65; bi. ƒ0.95; eigenheimers ƒ2.102.20; uien groote ƒ1.25—1.40; driel. ƒ0.60—1.20; nep 1.85— 2.05; bloemkool ƒ4.90—13.00; 2e ƒ2.90—6.40 3e ƒ0.75 —2.30; roode kool ƒ0.60—0.90; gele kool ƒ0.60—0.90" witte kool ƒ0.60—0.70; gr. bieten ƒ3.00—4.70- kl ƒ2.70—3,40; slaboonen ƒ2.553.65. Marktberichten NOORDERMARKTBOND. 5 October. Aanvoer 700 kg aardappelen: schotsche muizerf 7 70; drielingen ƒ7.20—7.40; 250 kg spercieboonen ƒ19.0023.30; 10400 kg uien: gele nep ƒ4.80—5.00; drielingen ƒ2.30—2.50; uien ƒ2.10—2.80; grove uien A40—2.7°; 2000 kg peen ƒ1.50—1.80; 1000 kg kroten ƒ1.30; roode kool onverkoopbaar; 49800 kg witte kool ƒ0.60; 1900 kg gele kool ƒ0.70; 400 stuks bloem kool ƒ5.50; NOORDERMARKTBOND, 6 Oct. *r,^nvoer: 5800 kg aardappelen: schotsche muizen f7.007.50; drielingen ƒ7.60; ronduken ƒ2.80—2.90; 1700 kg spercieboonen ƒ15.90—26.00; 500 Kg rama- has ƒ3.80; 27200 kg uien: gele nep ƒ3.90—5.10; drie- te?£en J1-702.60; uien ƒ2.002.80; grove uien ƒ2.60 2.90; 5500 kg peen ƒ1.40—1.60; 650 kg. kroten ƒ1:70 —2.50; 15400 kg roode kool ^.6(1—1.30; 18200 kg. witte kool ƒ0.60; 300 kg witte kool ƒ1.30; 15200 kg. 450 k001 /0'60~1-60; 1500 stuks bloemkool ƒ2.10— LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 5 Oct. Aanvoer: 1400 kg aardappelen; Duken ƒ2.40 2.80; 19500 stuks bloemkool: le srt. ƒ2.907.00; reuzen ƒ3.80—6.50; 2e srt. ƒ0.70; 16000 kg roode kool ƒ0.602.00; 750 Kg gele kool ƒ1.30; 63000 kg witte kool ƒ0.60—0.70; 2000 kg Deensche witte 1.30; 15000 kg uien: uien ƒ2.00—3.00; grove ƒ2.70—2.90; drie lingen ƒ2.40—2.50; nep. ƒ4:90—5.10; 750 kg slaboo nen ƒ18.10—25.00 6000 kg bieten ƒ1.60—3.00; 1350 kg. peen ƒ1.80—2.10. Geref. Jongelingsvereeniging „Eben Haezer" te Dirkshorn. Agenda voor Donderdag 8 October 1931. P. Gootjers. Gew. Gesch. Schets 16. „Johannes de Dooper". Dijkstra. M. O. Schets 13. „Armenzorg in den Bijbel". V. „TEN ARBEID GEROEPEN" Broek op Langendijk. Agenda voor Vrijdag 9 October 1931. Aafje de Graaf. Schets 17. N. T. „Jezus en de leidslieden van Israël." Ma Balder, Vad. Gesch. Zie B. en B. No. 12, 1929. Bets van Gelder. Bijdrage. Geref. M. V. „TEN ARBEID GEROEPEN", Afd. B. BROEK OP LANGENDIJK. Agenda voor Vrijdag 9 October 1931. Ali Plugboer. N. T. Schets 29. „De derde en vierde Zendingsreis van Paulus" Neeltje Plugboer. Opvoedk. 15 Jan. '28. over klikken' Janna Bakker, Bijdrage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 3