Uit den Omtrek BeeMmhen SINT PANCRAS. Naar wij vernemen is de heer A. Pool, tweede be steller der posterijen alhier, als eerste besteller be noemd te Andijk. In de plaats van den heer Pool zal dan ambts halve komen de heer Tj. Koelemeij Sr., thans hulp- besteller alhier. SINT PANCRAS. Burgerlijken Stand over de maand September. Geboren: Pieter Jacob, zoon van Jacob de Wit en Trijntje Groen. Hiltje, dochter van Willem Hoek stra en Dieuwke van Dijk. Overleden: Pieter van Stipriaan, 88 jaar, wedn. van Bregtje Sieuwers, eerder van Gaske Koelemeij. SINT MAARTEN. Vrijdag vergaderde ten huize „Rust en Lust alhier de afdeeling van „Het Witte Kruis". Voorzitter opende met een welkom aan de aan wezigen er zijn spijt bij uitsprekende dat zoo weinig belangstelling werd betoond voor de afdeeling en dat vooral de leden van het dorp dit wel meer konden toonen door vergadering bezoek, temeer daar thans reglementswijziging in behandeling Hierna kreeg de secretaris gelegenheid de notulen der vorige vergadering te lezen, welke onveranderd onder dankzegging werden goedgekeurd en getee- kend. De rekening, nagezien door de heeren D. Swart en D. A. Blom, werd goedgekeurd met een ontvangst van f 969.88; op Boerenleenbank f535.81 maakt samen een bedrag van f 1505.69. Uitgaaf f 1036.30, totaal bezit f469.39. Bij veerkiezing bestuur werd bij acclamatie her kozen de heer J. Schermerhorn voor de vacature D A. Blom de heer P. Breed, voor de vacature de Vries de heer D. A. Blom en voor de vacature Not- telman de heer K. Kalf Jr. Tot leden voor het nazien der rekening 1932 wer den gekozen de heeren P. Breed, A. Brak en P. Heneweer. A Als afgevaardigden naar de op Dinsdag 6 October te houden algemeene vergadering te Amsterdam werden gekozen de heeren A. Klerk en T. Rens en tot plaatsvervangers de heeren K. Wit en A. Brak. De heeren, genoemd bij al deze verkiezingen en benoemingen, ter vergadering aanwezig, namen allen hunne benoeming aan. In bespreking kwam thans het bestuursvoorstel „Wijziging Reglement". Voorzitter gaf een toelich ting waarom wijziging hiervan noodig was hetwelk hierpo neerkwam, dat wij door onze afdeeling geen uitzending van t.b.c. patiënten kunnen bewerkstel ligen daar het steeds noodzakelijk bleek, om de Provinciale subsidie hiervoor te krijgen, dat de af- deeeling een wijkzuster moeest hebben. Dit zegt voorzitter, blijkt echter niet noodzake lijk maar is te verkrijgen door wijziging van ons reglement. De kosten der uit te zenden t.b.c.-patienten wor den dan voor de helft door de prov. vergoed, terwijl de gemeente de andere helft moet betalen. Te Schagen zal een consultatie bureau uitwijzen welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. Voor de benoodigde kosten zal een post op de Gem. begrooting worden uitgetrokken. Deze uitzending, zegt voorzitter vindt dan alleen plaats, als de pa tiënt te genezen is. Hierna kwam in behandelig de agenda voor de a.s. Hoofdbestuursvergadering, die na ampele be spreking de vergadering deed besluiten, vrij man daat aan de heeren afgevaardigden te verleenen. De rondvraag leverde niets op zoodat voorzitter over ging tot sluiten der vergadering en de aan wezigen hierbij dank bracht voor opkomst en za kelijke bespreking. SINT PANCRAS. Vrijdag 2 October, 's avonds 7 uur, vergaderde „Het Witte Kruis" in het café van den heer Bouw- stra onder leiding van den heer C. Kloosterboer. Aanwezig waren 22 leden. In zijn openingsrede betreurd de voorzitter de geringe opkomst, ook bracht voorzitter naar voren de nuttige werking der vereeniging in de grieptijd nooit toch werd er misgeloopen, veel materiaal was in gebruik, doch we zijn ruim van alles voorzien. Op de notulen maakte de heer Hart een opmer king van persoonlijken aard, en keurde dit af. Voorzitter meent dat alles persoonlijk moest worden gedaan. De secretaris vind dat er zand over deze kwestie moest, en had dit geschreven uit het hart. De heer Schuur vind dat de secretaris niets van de geheel zaak afweet anders had hij dit niet ge schreven, de heeren de Jong en Booy onderstreepen dit. De secretaris meent als hij dit niet mag, te moe ten bedanken. De heer v. d. Wal meent dat we hier zijn geko men om de gemeenschap te dienen en stelt voor om over te gaan tot de zaken. Ingekomen stukken en mededeelingen. De heer W. Gootjes is opgenomen in een sanato rium. Juffrouw Kliffen is naar Heideheuvel te genezing. Tot ons leedwezen moesten 3 leden worden ge schorst wegens wanbetaling. Benoeming afgevaardigden. 6 October zal te Amsterdam de Algemeene Ver gadering worden gehouden. De heer de Jong stelt vóór om eerst de beschrij vingsbrief te behandelen, wat wordt toegestaan. De heer G. Booy Az. vraagt of er nog nadere ge gevens zijn over Vechtoever. De voorzitter antwoord dat de financieele toestand daar slecht is, en door andere sanatoriums moet worden bijgestaan. De voorzitter bespreekt de salarissen van het Hoofdbestuur en vind deze verbazend hoog. De heer van der Wal meent dat als wij niet weten wat er voor mooet worden gedaan, wij niet kunnen oordeelen. De heer Schuin. Alle hoofdbestuursleden hebben het als een bijbaantje, doch 't geeft op zich zelf een reuze tractement. De verkiezing voor het Hoofdbestuur geeft veel stof tot besprekingen, de een wil deze de ander die candidaat naar voren brengen ten slotte wordt be sloten dat de candidaturen van Dr. Michels; C. de Groot en iviej. Bakker zullen worden gesteund. De afgevaardigden krijgen over de volgende pun ten vrij mandaat. Benoeming afgevaardigen. De heer Hart wil bij acclamatie den voorzitter benoemen, doch dit mag niet volgens reglement. De stemming bracht uit dat de heer C. Klooster boer met 16 stemmen werd gekozen. De heer Kloosterboer dankt de vergadering m het in hem gestelde vertrouwen en neemt de be noeming aan. Als plaatsvervanger wordt gekozen G. Booy Az. De heeren H. Olie en C. de Jong worden benoemd als rekening nazieners over 1931. Rondvraag. De voorzitter doet de mededeling dat de Heer D. de Goede Sr gratis zand disponibel stelt indien dit door den dokter wordt bevolen voor ernstige ziektegevallen, wat dankbaar wordt aanvaard. De heer Groenenberg laakt het harde rijden trots waarschuwingsborden. De heer Schuin vraagt hoe het staat met het vervoer van zieken, het Witte Kruis geeft toch re ductie, en hoe staat het met minvermogenden. Door verschillende sprekers wordt hier breed- voeri over gesproken, waarin naar voren komt dat Witte Kruis en Ziekenhuisverpleging tegenover 81 De^heer de Jong wil dat „Het Witte Kruis" po gingen doet tot oprichting „Vacantie Kolonie". Is reeds eerder aangewerkt zegt secretaris en zal reeds binnenkort voor elkaar komen. Hierna sluiting. ALKMAAR. Optreden van het „Dresdener Kreuzchor" op 12 October a.s. in de Groote Kerk te Alkmaar. Aangezien er waarschijnlijk zelfs in dezen tijd nog wel muziekliefhebbers gevonden zullen worden, die dit wereldberoemde koor beslist willen hooren, dat in 1927 in dezelfde kerk voor een 1300 menschen heeft gezongen, volgen hier eenige bij zonderheden. Het koor dateert al uit de Middeleeuwen, n.l. uit omstreeks 1200. Omdat het in de Kruiskerk zong kreeg het de naam van Kruiskoor. Het was van ouds een knapenkoor. De jongens kregen al gauw een opleiding in een school, de Kruisschool („Kreuz- schule") genaamd, waar zij onderwijs ontvingen in het Latijn en n de muziek. Reeds in de 16de eeuw was er een vaste cantor en werd het zingen op straat afgeschaft. t Wel is in de zeven eeuwen van zijn bestaan veel in het koor gewijzigd, maar nog altijd is ongeveer de helft van de leerlingen in de school gehuisvest om daar dan kosteloos onderhouden en opgeleid te worden. Geen wonder, dat men steeds hooge eischenaan de leerlingen stelde! Dat Richard Wag ner, de bekende componist, één van die leerlingen was, zegt genoeg. Op Zon- en Feestdagen en op Zaterdagavonden vóór de vesper zingt het koor nog altijd in de Kruis- 1 kerk te Dresden. Vaak luisteren dan duizenden naar i hun zang. Het koor maakt nu van 21 September tot 17 Oct. een groote concertreis door ons land. Blijkens critie- ken uit verschillende steden (Utrecht, Leiden, Den Haag) werden de concertgangers buitengewoon ge boeid en ontroerd. Uit deze critieken spreekt be wondering, ja ontzag voor zangers en leider. De sa menzang onder den cantor Rudolf Mauersberger was vaak ongeloofelij k. Dit kerkconcert gaat uit van de „Vereeniging voor internationaal Jeugdverkeer", die contact en daar door beter onderling begrip wil tot stand brengen tusschen de jeugd uit verschillende landen. Waar het batig saldo echter ook ten goede komt aan de noodlijdende jeugd in Roergebied en Rijnland en dus ook voor een liefdadig doel wordt nagestreefd, zal men er des te meer voor voelen, deze bijzondere avond niet te laten voorbijgaan. Het concert, dat half acht begint, is ongeveer half tien afgeloopen. De zang zal worden afgewis seld door orgelmuziek, te spelen door den Alk- maarschen organist Pieket Weezerik. HEER HUGOWAARD. Jan Groot, de Jager. Als een bijzonderheid kan worden medegedeeld, dat door J. Groot Cz„ in onze gemeente algemeen als Jan Groot, de Jager, bekend, heden voor de vijftigste maal een groote jachtacte in ontvangst werd genomen. Groot, die de 73 zeer dicht nadert, beschikt nog over een vlugheid en kracht, die menige jongere hem benijden zal, en die hem de breede slooten in den polder nog steeds met gemak doen nemen. De gouden van vroeger, toen de Waard nog voor De gouden tijd van vroeger, toen de Waard nog voor een groot gedeelte met bosch bezet was, waarin houtsnip en haas een welkom toevluchtsoord von den, terwijl in de dulerige wallen langs de toen niet zoo goed als thans onderhouden graslanden menig watersnipje te verschalken was, is echter voorbij. De voornaamste buit bestaat uit een enkele haas, terwijl mede eendvogel en snip steeds schaarscher worden. VOOR DEN KANTONRECHTER TE ALKMAAR. Strafzitting van Vrijdag 2 October 1931. Een oppositie die geen voor- maar nadeel bracht. Een te Alkmaar wonend melkhandelaar, die zich volgens den eisch des tijds bedient van een vracht auto, de heer Pieter B„ was verzocht op 24 Juli terecht te staan wegens 'n paar door hem te Heiloo gepleegde en geconstateerde overtredingen der mo tor- en Rijwielwet. In de eerste plaats stak hij met zijn melkmotorrijtuig eensklaps den straatweg over zonder een teeken te geven, zoodat een achter- rijdende automobilist, de heer J. H. Dyserinck, koop man te Haarlem, met zijn wagen in aanraking kwam en daarbij een niet onbelangrijke materieele schade beliep. Voorts werd nog opgemerkt door den rijksveldwachter Beekman uit Bloemendaal, die zich in het rijtuig van den heer Dyserinck bevond ter uitoefening der vrijwillige verkeerscontrole, dat aan den vrachtauto een wegspiegel ontbrak. De heer B„ destijds niets verschenen, werd bij verstek veroor deeld tot g geldboeten, een van f 6 of 6 dagen voor den wegspiegel en een van f 15 of 15 dagen ter zake het nalaten van een te geven verkeersteeken, dat hij den rijweg wenschte over te steken. De ver oordeelde kwam tegen deze veroordeelingen in ver zet, doch was ook bij de vernieuwde behandeling niet tegenwoordig, welke afwezigheid niet in zijn voordeel werd uitvoordeel werd uitgelegd. Trouwens had de geheele zaak een ongunstig verloop, aange zien nu de straf werd verzwaard tot f 8.00 boete of 4dagen en f20 boete subsidiair 10 dagen hechtenis. Het einde bekroond hier het doel. 1 De heer N. G. J. H„ assistent aan de bekende zui velfabriek te Stompetoren, wiens zaak bereids op 31 Juli en 7 Augustus werd voorgebracht ter beoor deeling van den Rechter, had heden bij de derde behandeling allerminst reden zich over den afloop te beklagen. Het betrof hier een weinig beduidende aanrijding te Oudorp op 2 Juni met een voor hem rijdende vrachtauto, die, zooals de verdachte ver klaarde, zonder dat eenig teeken werd gegeven, eensklaps dwars over den weg reed. Volgens den chauffeur, die zelf niet reed, maar zich onledig hield met de dressuur van een toekomstigen kilo meter-vreter wat dit teeken wel degelijk gegeven en kon de schuld der aanrijding alleen worden ge weten aan den heer H„ die niet goed uit zijn doppen zou hebben gekeken. Heden bleek echter bij de der de behandeling, de waarheid van het gevleugelde woord: „Wie wel doet, wél ontmoet! De heer H. had namelijk destijds welwillend een voetganger als pas sagier opgenomen in den persoon van den heer de Nobel, destijds te Schagen en thans Haarlem woonachtig en diens verklaring, als onbevooroor deeld en onpartijdig getuige deed de weegschaal van het recht overwegend overslaan ten gunste van den verdachte, die heden van het hem tenlaste gelegde feit werd vrijgesproken, na een daartoe strekkend requisitoir van den heer ambtenaar. Lage en laffe grap, gekweekt uit drankmisbruik en baldadigheidszin! Een tweetal „broodvechters" te Uitgeest, de bol- lenhandelaar N. Willemse en zijn medestrijder voor een droge boterham Cor Twisk, besloten in den nacht van 22 op 23 Juli hun geluk te beproeven met den levende bloemenhandel in Rotterdam en moes ten dus al heel vroeg met hun auto op stap tenein de tijdig op de markt aldaar aanwezig te zijn. Hun wagen stond dus rijvaardig klaar en 'n oogenblik onbeheerd toen zij zich naar de woning van Wil lemse begaven, ten einde nog een partij bloemen te halen. In dat onbewaakte oogenblik maakten echter eenige dorpslosbollen gebruik er met den wagen tusschen uit te trekken, ten einde een nach telijke dronkenmansrit te maken door omliggende dorpen. Tot het proviand behoorde een flesch met sterken drank, men behoeft dus niet te vragen hoe ijverig den beest gespeeld werd door dat nobele gezelschap. Toen de auto dan ook na uren wachtens weer in het bezit kwam van den eigenaar, bleek de wagen vrijwel uitgesloopt, waren de ruiten ver brijzeld, de carburator lek gestooten en wat dies meer zij. Alléén een lege drankflesch was in het rijtuig achter gebleven. De eigenaar dorst echter maar geen critiek uit te oefenen uit vrees door de I opgewonden bachanten tegen de vlakte te worden geslagen. De handelaars waren echter ten zeerste gedupeerd, niet alleen door de schade, ongeveer f 50 aan de auto toegebracht, doch ook omdat voor hen de kans was verkeken nog tijdig in Rotterdam te komen, zoodat ook een partij bloemen als waar deloos kon worden aangemerkt. De voornaamste bedrijver van deze misselijke dronkenmansgrap werd geacht te zijn, zekeren A. S„ 'n bekend type, behoorende tot het clubje nacht rumoermakers, dat Uitgeest op stelten zet. Tot hem wendde de heer Willemse zich om schadevergoeding voornamelijk omdat deze snaak zou hebben ge- chauffeerd, hoewel hij niet in 't bezit was van een ^Toen^alsnu schadevergoeding uitbleef werd het gebeurde ter kennisse gebracht van de politie en omdat men niet met juistheid wist hoe men deze handelingen moest qualificeeren, tegen gemelden St. een strafvervolging ingesteld wegens het bestu ren van een auto zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Vrijdag werd deze zaak behandeld tegen St. ge vorderd f40 boete of 40 dagen, doch de heer kan tonrechter kon zich blijkbaar nog niet met deze strafvervolging vereenigen en vreesde kennelijk een echec. Besloten werd dus tot aanhouding voor on- bepaalden tijd, teneinde te overwegen in overleg met den heer officier van justitie of niet een ver volging ter zake wederrechtelijk toe eigening van den auto kans op welslagen had. In ieder geval was een nader en meer uitgebreid onderzoek gewenscht en nam de ambtenaar de zaak voorloopig terug, teneinde het resultaat van deze instructie af te wachten. Met de beste voornemens bezield zichzelf tot een voorbeeldig staatsburger op te leiden. De 20-jarige Lodewijk St., uit Sint Pancras, is een reuzeknaap met een zeer presentabel uiterlijk maar ondanks zijn jeugdigen leeftijd helaas niet afkeerig van drankmisbruik en knokpartijen. Amu sementen, die hem reeds ettelijke malen in aan raking brachten met den strafrechter, onlangs was het ook weer leelijk mis met Lodewijk, toen hij zich bevond bij een feestelijke gelegenheid te Oterleek, alwaar hij de bierpot weer geducht had aangespro ken en alstoen in gevecht raakte met eenige andere personen, die ook niet gearriveerd waren om 'n uiltje te knappen. De heer St. liet zich natuurlijk niet onbetuigd en sprong zelfs op de treeplank van een auto om de inzittenden door een geweldig ge- beuk op de portierruiten duidelijk te maken, dat hij met den gang van zaken niet te vreden was. Hij stond nu terecht wegens ordeverstoring in staat van dronkenschap en gedroeg zich waarlijk onberispe lijk. Noemde zich slager, scharrelaar en thans wer keloos, deelde den kantonrechter mede, dat hij nu maar eens was uitgescheiden met die „rommelarij" en voornemens was zich behoorlijk te gedragen, vooral, en dit was blijkbaar de grootste stimulans tot zijn bekeering, nu hij in het gelukkig bezit was van een meisje. De heer kantonrechter toonde zich dan ook verheugd over de bekeering van den eenen zondaar, die meer vreugde geeft dan 99 rechtvaar digen, met wieri hij zich niet heeft te bemoeien en liet het voor dit maal bij het opleggen van f 12 boete of 12 dagen en een ernstige vermaning aan verdachte, om zijn goede voornemens standvastig te handhaven. Geen roosjes zonder doornen! Een achtenswaardig gepensioneerd boekhouder uit Amsterdam, de heer Abram Kamminga B„ bevonü zich omtrent 12 Augustus met zijn zoon en verdere bestaande en aanstaande familie te Egmond aan Zee ten einde te genieten van de heerlijkheden en gezondheid bij paplepels, die zee, bosch en duin hem aanbood. Onder het programma dier natuur- genietingen behoorde ook longen en spierenster- kende wandelingen, doch jammer genoeg waren het weer die schrikwekkende borden met strafwet be dreigingen, die het genot vergalde en oorzaak waren dat de heer Abram K. B. heden terecht stond we gens overtreding van artikel 461, het loopen over verboden grond. De zoon Theodorus K. B. was ook met zoo'n gewichtig proces vereerd, doch deze had vertegenwoordiging maar overgelaten aan zijn va der. Wat dezeen hoffelijken ouden heer dan ook zóó goed was toevertrouwd, dat hij de meeste sym pathie verwekte en de kantonrechter met een vrien delijk woord zich vergenoegde aan deze zoo on schadelijke „verdachten" slechts op te leggen fl boete of 1 dag hechtenis. Een motorkarretje dat op een fietspad reed. De handelsreizenden automobilist of automobi- liseerenden handelsreiziger H. V. te Alkmaar had zich veroorloofd op 13 Augustus te Oudorp op den z. g. Breelaan met zijn motorrijtuig het rywielpad te beroeren, 'n misbruik, dat daar ter plaatse veelvuldig voorkomt en volgens den heer V., die heden voor dit feit terecht stond moet worden toe geschreven aan den buitengewoon slechten toe stand van den rijweg. De Kantonrechter kon zich het verleidelijke, zoowel mogelijk beveiligd te wor den tegen het beenenkneuzend, ribbenkrakend ge rammel best indenken, doch vond daarin toch geen vrijheid den overtreder een veroordeeling tot f4.00 boete of 4 dagen te onthouden. Nog geen vaarwel, maar een tot wederziens. Volgens de dagvaarding had de heer Jan Gr. Piet- zoon te Egmond aan Zee, van beroep trawlerboot- visschers, uitgezonderd de laatste 10 maanden die hij als gedwongen rentenier doorbracht, zich in den avond van 17 Augustus in het jachtveld bevonden met wildstrikken, welke voorwerpen blijkbaar niet in den smaak vielen van den surveilleerenden jacht opziener. De werklooze visscher, die thans terecht staande, ontkende botweg het feit, waarop de kan tonrechter de conversatie eensklaps afbrak en aan zijn cliënt beduidde, dat hij volgende week om 10 uur maar op zijn spreekuur terug moest komen, Welken duidelijken wenk voldoende was om Jan met bekwamen spoed te doen verdwijnen. De rechercheur haastte zich nu den reporter te verzekeren, dat het allerminst in zijn bedoeling had gelegen hem of de Hollandsche politie, aan wie men zelfs met betrekking tot deze zaak veel ver schuldigd was, te beleedigen. Hij meende echter aanvankelijk een collega tegenover zich te hebben en dat had tenslotte aanleiding gegeven tot dit misverstand. Politiemenschen, dat zou de heer Wils in zijn intiemen omgang met inspecteur Sanders wel bemerkt hebben, waren nu eenmaal van een bijzonder slag, dat het gewone, burgerlijke leven min of meer ontgroeid was en zich daarbij niet goed meer "kon aanpassen. De reporter vond deze verontschuldiging vrij dwaas, maar waar de man thans weer overvloeide van beleefdheid en met veel strijkages zijn blunder trachtte te herstellen, riep hij den kellner om af te rekenen en maakte hij zich gereed den recher cheur te volgen. Voor den ingang van het café aan de Koningallee wachtte een zware Mercedes, waarvan de chauffeur, Beleefd salueerend, het portier opende, toen het tweetal naderde. De rechercheur gaf opdracht terug te rijden naar het bureau en een minuut later stoof de wagen de Königsallee af in de van de Corneliusplatz. De politieman was thans weer een en al welwil lendheid. Met groote belangstelling informeerde hij naar den toestand in Holland, dat hij, tijdens eenige korte bezoeken aan Arnhem en den Haag had leeren waardeeren, waarbij hij intusschen niet naliet zijn gast te wijzen op de bezienswaardig heden van Dusseldorf, die vooral in het stadsdeel, dat zij nu doorkruisten, bijzonder talrijk vertegen woordigd waren. Met onverminderde snelheid raasde de wagen over den Hindenburgwall en vervolgens door de stille straten van de langs den Rijn gelegen villa wijk. Daar deze in het zuiden begrensd wordt door een klein wandelpark, dat onmiddellijk aan het oude stadsdeel met de Alte Jakobstrasse aansluit, verwonderde het Wils geenszins, dat het bureau van de derde sectie zich in deze omgeving bevond. Juist wilde hij in dezen zin een opmerking maken, toen zijn aandacht getrokken werd door een auto, wilke uit tegenovergestelde richting naderde en waarvan de bestuurder zich alle moeite scheen te geven den chauffeur van de Mercedes te beduiden dat hij moest stoppen. Merkwaardigerwijze maakte deze onmiddellijk aanstalten aan dezen wensch ge volg te geven, doch Wils verkeerde over de reden hiervan niet lang in twijfel, want bijna tegelijker tijd wendde zich de naast hem zittende rechercheur wien een en ander evenmin ontgaan was, tot den chauffeur, met de woorden: „Stop even, Kurt, 't Schijnt dat Oswald een boodschap voor ons heeft." Inderdaad werd nu het portier van den anderen wagen geopend door een heer, die haastig uitstapte en snel de straat overstak. De rechercheur boog zich met een korte verontschuldiging over Wils heen en opende nu op zijn beurt het portier. De andere was inmiddels de Mercedes genaderd en wendde zich, na den reporter vluchtig gegroet te hebben, tot diens metgezel, die in eenigszins gebo gen houding bleef staan. „Heb jij het proces-verbaal van de zaak-Mayer bij je?" Het antwoord op deze, schijnbaar zeer onschul dige vraag, ontging Wils, want plotseling wist hij zich van twee kanten aangegrepen en nog eer hij een hand tot zijn verdediging had kunnen uitste ken, voelde hij, hoe een zwarte kap op zijn gezicht werd gedrukt en een weeë, ondragelijke lucht hem in neus en mond drong. Slechts gedurende een oogenblik, te kort om zelfs maar aan weerstand te kunnen denken, drong het tot hem door, wat hier gebeurde. Een overval.chloroform! Dan ont spande zich de last op zijn borst. Zijn aanvallers lieten hem losHij trachtte zijn arm op te hef fen, doch deze scheen van lood. Nog werd het licht door de zwarte kap verduisterd en een lichte druk op zijn gelaat bewees, dat het ding door iemand werd vastgehouden. Zwaar suisde en gonsde het in zijn ooren, een gevoel van intense loomheid deed hem alle belangstelling voor zijn omgeving verlie zenMet een ruk zette de wagen zich weer in voor de tweede maal op dezen morgen het restau rant binnentrad. De ruime zaal bood nu een geheel ander aspect dan enkele uren geleden. Van de ge dekte tafeltjes was er vrijwel geen enkele onbezet; haastige kelners, beladen met borden, schotels en gerechten van de meest uiteenloopende soort, baan den zich, tallooze malen dezelfde verontschuldiging mompelend, een weg tusschen de gaande en komen de gasten door en het gegons van honderden stem men, af en toe onderbroken door het lawaaierige gerinkel van ijlings neergeworpen messen en vor ken, bewees afdoende, dat het niet uitsluitend een zame zakenmenschen waren, die hier hun middag maal gebruikten. Tot zijn niet geringe verbazing vond Sanders ook de tafel aan het raam, waaraan hij ongeveer twee uur geleden met Wils gezeten had, door ande ren in beslag genomen. Hij had er geen oogenblik aan getwijfeld, of de reporter zou, hoe onaange naam dat ook voor hem mocht zijn hier op hem wachten. Dat was afgesproken en een gevoel van wrevel bekroop hem dan ook bij de gedachte, dat Wils, het wachten moe, besloten zou hebben elders zijn fortuin te zoeken. Juist passeerde hem de kelner die hen dien morgen bediend had en hoewel de man beide handen vol had met een stapel soepbor den en twee glazen schuimend bier, hield hij hem staande om naar den reporter te informeeren. Eenigszins ongeduldig, bijna onmiddellijk nadat de vraag gedaan was reeds weer doorloopend, ant- geen°stappen'te"ohdernemen zonder zijn voorkennis. J woordde de kelner, dat „der.^err" vetrokken was Tot eiken prijs móest hij trachten te voorkomen '1,° hpTri w"kh*ar kwam halen. vonden. De mededeelingen van den Hollandschen collega, wiens achtervolging van een berucht land- genoote geleid had tot de ontdekking van een ver blijfplaats van misdadigers, die met eenige reden verdacht konden worden van een serie in de om geving van Dusseldorf gepleegde en tot dusver on opgehelderde inbraken, hadden niet nagelaten eeni- gen indruk te maken op den dienstdoenden com missaris, die onmiddellijk eenige zijner beste speur ders liet ontbieden om de te treffen maatregelen gezamenlijk onder de oogen te kunnen zien. Unaniem was men van oordeel, dat het wensche- lijk was den terugkeer van rechercheur Evertsen af te wachten, alvorens zelf in te grijpen. Wellicht was de rechercheur erin geslaagd nadere bijzon derheden met betrekking tot de bewoners van het geheimzinnige pand te weten te komen, welke bij het verdere onderzoek of een eventueele noodzake lijken overval van belang zouden kunnen zijn. Sanders stelde echter onmiddellijk de voorwaarde, dat zijn belangen, welke vrijwel uitsluitend betrek king hadden op de faits et gestes van de pseudo verpleegster, door het optreden der Dusseldorfsche autoriteiten niet zouden worden geschaad. Hij begreep zeer wel, dat men hier op het hoofd bureau meer interesse had voor de bewoners van het perceel in de Alte Jakobstrasse dan voor de zaak, die hem naar Dusseldorf had gevoeord en het leek hem daarom geenszins overbodig zijn buiten- landsche collega's op het hart te drukken vooarl dat de pseudo verpleegster er de lucht van kreeg, I dat zij gevolgd werd en, afgaande op den, in dit verband min of meer bedenkelijken dienstijver van Duitsche rechercheurs, leek hem dit gevaar geens zins denkbeeldig. De toezegging van den commissaris, dat niets ,._dbuiten hem om zou worden ondernomen, stelde hem bewegingFluisterende stemmen, onverstaan- tenslotte gerust en als resultaat van de besprekin- --------nn rirlp kwar- bare woorden, die langzaam wegstierven, drongen gen kwam men voorloopig overeen, dat Sanders j bewoordingen mede, _dat_ WUs^ ongeveer^ drie kwar met iemand, die hem blijkbaar kwam halen. Als een schok trof Sanders deze mededeeling. Toen de kelner, nu bevrijd van zijn last, weer naar het buffet draafde, drukte hij hem een geldstuk in de hand, hetgeen zijn uitwerking niet bleek te mis sen. De dienende geest bleef nu uit eigen beweging staan en alle ongeduldige bezoekers, die hij met een minzaam „ik kom zóó bij u" of „direct meneer" den mond snoerde, ten spijt, deelde hij nu in korte Sanders op het oorlogspad. Inspecteur Sanders had op het hoofdbureau van politie, waar hij zich bij de afdeeling „Krimminal- polizei" vervoegd had, een dankbaar gehoor ge weer naar Hotel „Zweibruckenhof" zou gaan om daar den terugkeer van Evertsen af te wachten. Met dezen zou hij zich dan wederom aan het hoofd bureau vervoegen, waarna verdere maatregelen in gezamenlijk overleg zouden kunnen worden vast- Het lunchuur was reeds aangebroken, toen hij tier, nadat Sanders vertrokken was, het restaurant verlaten had met een heer, die zich aan hem had voorgesteld. Beide waren dat had hij duidelijk door het raam gezien in een groote luxe auto gestapt, welke de richting van de Corneliusplatz was opgegaan. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 4