mms J. G. Engeln OttoFinkensieper VERHURING AhonneertUopdithlad Adverteert in dit blad Moderne Brillen. Foto-AMi iiilelen en VERHURING Haakt en breit nu Uw Kinderkleeding SABRASAHI KOMT. Alle moderne kleuren. Sterk veriaegde prijzen Kippenhok lO ets. per half ons Ook In halfpondspakken MEER HOMEER Zlttl' Het groote Magazijn ASTRA- BRILLEGLAZEN VAN BER LIJN's Heerenmodehuis Advertentiën (luplaats van kaarten.) n& Möt blijdschap geven wij kénrfiè Aan dé geböörte van onze dochter,. MARA GRETHA Hk HART A. 11 ART— Swan''- Oudkarspel, 10 'October 1931. Eenige en algemeene kennisgeving. Na een langdurig maar geduldig, lijden, behaagde het den Heere tot zich te nemen onzen geliefden Zoon, Broeder en Zwager EGBERT v. d. BELT, in den ouderdom van ruim 23 jaar. Dat hij thans rust in Jezus' ar- ihen is ons tot een troost. JJit aller naam: too: L- M- BELT- Broek op Langendijk, 9 October 1931. Begrafenis 12 October 's-nam, 2.30 uur. ■g»tOFO*Oi BEHANDELING Last van Likdoorns, Eelt, Kalknagels enz. Spreekuur: 'sMaandags van 6.30—8.00 uur n.m. te Noordscharwoude. 's Woens dags zelfde tijd te Oudkarspel. Bij ons vertrek naar Den Helder be tuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die ons begunstigde. C. VAN GALEN. C. J. VAN GALEN—v. d. Vliet. Bod gevraagd op met groote overdekte ren met of zonder kippen en een klein hok met overdekte ren zonder kippen. Brieven aan C. VAN GALEN, Koning dwarsstraat 16, Helder. A.s. Zaterdagmiddag te Oudkarspel. Noordscharwoude Oudkarspel. Openbare te Sint Maarten op Woensdag 11 November 1931, des mor gens 10 uur, in de herberg van den heer A. ZWAKMAN, ten overstaan van Mr. C.DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Sint Maarten, De Zijpe en Schagen, behoorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groenveld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. Sfl Ï.SSt Munt uit door zacht beid en fijnen geur NE Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen ZËER IVIÓOI EN. VOORDEELIG K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. IN HEEREN- EN KINDERKLEEDING, MANUFACTUREN, MEUBE LEN, VLOERZEIL, KARPETTEN, MATTEN, VITRA GES, GORDIJNSTOFFEN, GOBELIN-GORDIJNEN, TAFELKLEEDEN, LEDIKANTEN, SPIRAALMA- LAAT ALKMAAR WIJ KUNNEN U GARANDEEREN, DAT, AAN ALLE AFDEELINGEN ONZE BESTE ZORGEN ZIJN BE STEED. DAAROM KUNNEN WIJ OOK WAT KEUZE EN PRIJZEN AANGAAT ELKE CONCURRENTIE TROTSEEREN. ONZE ETALAGES GEVEN U EEN KLEIN OVERZICHT VAN HETGEEN WIJ U KUN NEN AANBIEDEN. DE CASSA-BNNEN HOUDEN NOG STEEDS HUN WAARDE. NC0 u u aj Openbare te Oudkarspel op Woensdag 4 November 1931, des mor gens 10 uur, in de kolfbaan van het café „Het Huis de Brederode" van den heer C. VIS, ten overstaan van Mr. C- J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Oudkarspel, Haren karspel, Warmenhuizen en Zuidschar- woude, behorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groen veld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. De roem der Ned. Industrie! Pas nog maar uitgevonden! en in een ommezien in de heele wereld reeds gevraagd! Zij zijn bij ons als Alleen Verte genwoordiger voor den Langendijk en Omstreken verkrijbaar K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. FIRMA .HO'; 'b' v. v - Fnidsen llf-113 Alkmaar Tel- 517 Groote sorteering L VA met dezen BON naar naast Victoria Theater, en U krijgt 20 pCt. KORTING op al onze geëtaleerde artikelen SLECHTS 8 DAGEN GELDIG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 7