VERHURING Amsterdamsch Couponmagazijn VERHURING SABBASAHI KOMT. Vereeniging Tuinbouwbelang Bestelt Uw DRUKWERK Ier drukkerij te Noordscharwoude „EIKEN LINDEN" DAMES Langestraat 42 ASTRA- BRILLEGLAZEN VAN DER LIJN's Heerenmodehuis Advertentiën Heden overleed geheel onver wacht in het Sint Elisabeths- gesticht te Alkmaar, onze ge liefde Man, Vader. Behuwd-en Grootvader, de Hefcr C. GROEN Qzn., in den ouderdom van bijna 69 jaren. Uit aller naam: Wed. C. GROEN- Ruus. Sint Pancras, 10 October 1931 i VERLAAGDE PRIJZEN. MEUBELFABRIEK Niettegenstaande U bij ons reeds koopt uit de VERLAAGDE PRIJZEN. Onze collectie Meube modellen, terwijl a le Meubelen onder votyp garantie verkocht worden. MONSTERZALEN C Op verzoek anderen tijd. HAND, verkoopen wij thans ook nog met verlaagde prijzen. en is onovertrefbaar, en biedt ongetwijfeld de nieuwste VAN 9—12 EN 1.30 TOT 5.30 UUR. Gekochte Meubelen mêgen in opslag blijven. TE KOOP. twee H,A. te veld staande Roode Bewaarkool, bij P. GEEL, Groet-Polder, Winkel. Ter voldoening aan art. 17 van het Regl. Voor de Kamers van Koop handel, maakt de voorzitter van het Hoofdstembureau bekend, dat den 4en November 1931 is vastgesteld als dag der verkiezing en dat het aantal te vervullen plaatsen 6 be draagt voor de afdeeling „Kleinbed rijf' en 6 voor de afdeeling „Grootbedrijf. De aftredenden zijn terstond herkies baar. Alkmaar, 12 October 1931. De Voorzitter voornoemd J RINGERS. LIJDT U aan luchtpijptakken-, luchtpijpen- of longkatarrhe^sthnjatisclie kwalen, benauwdheid, kortademigheid, acute l'joofd-vfrkoud- heid, slijmverstopping op de borst enz., gebruik dan nu reejlS mijn „Anti-Bronchial-Ozon" Geen medicijn, geen toestel, doch gedurende den slaap in te ademen. Begin nu de kuur, dan behoeft U de mistige- dagen in herfet en winter niet te vreezen. Kostelooze informatie». De beste getuigschriften staan ten dienste. SUREN, Bergen (N.-H), Alleenverkoqprecht voor Nederland en Koloniën Spreekuur: Vrijdagmorgen van 9—12 in Cafë M. dei Boer, Friescheweg Alkmaar Openbare te Oudkarspel i Woensdag 4 November 1931, des mor gens 10 uur, in de kolfbaan van het café ,Het Huis de Brederode" van den heer C. VIS, ten overstaan van Mr. C- J. DE LANDE, Notaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Oudkarspel, Haren karspel, Warmenhuizen en Zuidschar- woude, behorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groen veld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr-u. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. Allen deze week naar het Onze étalages doen U watertanden. Wij verkoopen deze week voor W- RECLAMEPRIJZEN Dames! Leest even aandachtig het onderstaande. De roem der Ned. Industrie! Pas nog maar uitgevonden! en in een ommezien in de heele wereld reeds gevraagd! Zij zijn bij ons als Alleen Verte genwoordiger voor den Langendijk en Omstreken verkrijbaar K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. TWEED HQ de mode £y WIT-ZWART RUITJES Qfj 90 cm. breed Qy MODERNE RUITEN HQ 90 cm. breed y FANTASIE STOF IQ nieuwste kleuren fj DIAGONAAL STOF Cl het nieuwste J*f ZIJDEN PQ MANTEL VOERING Qü Gewerkte KOORDFLUWEEL PQ nieuwste dessins Qü MODERNE RUITEN 70 90 cm. breed f Q PEAU DE PECHE QQ mooie kwaliteit Qy EFFEN WOLL. STOF, 90 chi. Q0 breed, de nieuwste tinten yQ CHIFFON FLUWEEL QJ1 nieuwste dessins y Q GEKEPERD FLUWEEL PQ 70 cm. breed {.Ou ZIJDEN VELOUTINE IQ 90 br. alle modekleuren |,|y MANTELSTOF 1 QQ 140 cm. breed |,yQ j Groote sorteering j BONTKRAGEN WOLLEN STOF 130 cm. breed, in bruin, groen1 PfJ per el|,Uü TWEED met bijpassende ruiten, zeer CQ mSol Jy Verder groote sorteering Mantelstoffen. Aanbevelend, K. v. DIJK. Amsterdamsch Gouponmagazijn Langestr42 Alkmaar Telefoon 1012 AMSTERDAM Iste van Swindestr. 44 Kinkerstraat 303-305 Zijlstraat 15 Openbare te Sint Maarten op Woensdag 11 November 1931, des mor gens 10 uur, in de herberg van den heer A. ZWAKMAN, ten overstaan van Mr. C. 1. DE LANGE, Noiaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Sint Maarten, De Zijpe en Schagen, behoorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groenveld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. Waarschuwing MELKMEISJE Internationaal Dit is de afbeeding van de EENIGE verpakking van Klaverblad's Karnemelkzeep „Hef Melkmeisje No. 340" N.Y. „Het Klaverblad" Haarlem. met dezen BON naar naast Victoria Theater, en U krijgt 20 pCt. KORTING op al onze geëtaleerde artikelen SLECHTS 8 DAGEN GELDIG. De gelegenheid tot het inbrengen van aardap- pelbakken in de bewaarplaats, is op de hieronder volgende dagen opengesteld. Gedurende de drie eerstkomende weken: Eiken DINSDAG van I tot 6 uur namiddags; WOENSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG, van 's morgens 7 tot 's avonds 6 uur. HET BESTUUR. De aanvoer van Slaboonen bedroeg over de ge- heele week nog 12.000 kg. en het is wel merkwaardig dat dit product zoo'n uitzondering op den regel blijft vormen. Ondanks de kwaliteit afneemt, werden ook nu nog prijzen van 20 tot 25 cent per kilo ge maakt en sterk afwijkend goed werd nog met min stens 15 cent betaald. Van Uien was een vrij belangrijk aanbod, alles bijeen een 26 wagons. Ook hiervan loopt de prijs nog steeds terug en de mooiste partijen konden nu niet meer dan f 2.00 a f 2.40 per 100 kg opbren gen. Ook de grove sorteering ging voor deze prijzen weg, terwijl de drielingen iets lager noteerden. En kele partijtjes nep brachten f3.50 a f4.50 op. Voor het overige zeer geringe aanvoeren. Tomaten nog slechts op een enkele dag 1200 kg, die 7 cent voor A maakten en voor de andere sorteeringen een ezer laag prijsje. Van Losse peen en kroten elk een wagonnetje per dag en voor de beide prijzen van f 1.20 tot f 2.50 per 100 kg. Ook van aardappelen nog slechts een onbeteeke- nend aanbod. Voor zoover er nog duken kwamen, brachten deze niet hooger dan f2.80 per 100 kg en wat er aan Schotsche muizen was aangevoerd ging voor f 7.20 a f 7.90. NOORDERMARKTBOND, 12 Oct. Aanvoer: 800 kg spercieboonen 16.5022.30, 7200 kg uien: gele nep ƒ4.104.40; drielingen ƒ2.102.50; Uien ƒ2.00—2.50; grove uien ƒ2.20—2.40; 5800 kg. Peen ƒ1.101.80, 3500 kg roode kool ƒ0.60; 6800 kg Witte kool ƒ0.60; 240 stuks bloemkool ƒ0.70. NOORDERMARKTBOND, 13 Oct. Aanvoer 5300 kg aardappelen: schotsche muizen ƒ7.30—7.60; 2300 kg spercieboonen ƒ13.8026.00; 500 kg rammanas ƒ1.90; 27600 kg uien: gele nep ƒ4.00—4.40; drielingen ƒ2.10—2.50; uien ƒ1.60—2.40; grove uien ƒ1.902.60; 8600 kg peen ƒ0.801.60; 1700 kg kroten ƒ0.50—1.20; 11800 kg roode kool ƒ0.60 -—1.30; 5100 kg gew. witte kool ƒ0.600.70; 11400 kg gele kool ƒ0.60—1.00; 2200 stuks bloemkool ƒ1.30 -2.50. LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 12 Oct. Aanvoer: 800 kg aardappelen: drielingen ƒ7.60; 13500 stuks bloemkool: Lecerf. le srt. ƒ1.102.40; reuzen ƒ1.101.50; 600 kg roode kool ƒ0.802.30; 6200 kg gele kool ƒ1.00—1.80; 1800 kg witte kool ƒ0.60; 18600 kg uien ƒ1.90—2.00; grove ƒ2.50; drie lingen ƒ1.80—2.30; nep ƒ4.20—4.60; 265 kg slaboonen ƒ18.90—24.10; 5000 kg. bieten ƒ1.00—2.10; 4700 kg peen ƒ1.70—2.40 LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 13 Oct. Aanvoer: 1400 kg aardappelen: Schotsche muizen ƒ7.90; drielingen ƒ7.908.00; 30700 stuks bloemkool Lecerf le srt. ƒ0.802.30; reuzen ƒ0.902.20; 30000 kg. roode kool ƒ0.60—2.50; 20000 kg gele kool ƒ0.60— 1.20; 11000 kg witte kool ƒ0.60; 16200 uien ƒ1.80— 2.30; grove ƒ2.00—2.50; drielingen ƒ1.902.20; nep ƒ430—4.60; 265 kg slaboonen ƒ9.90—18.90; 11200 kg bieten ƒ0.80—2.10; 2600 kg peen ƒ1.10—1.70; 1500 kg rammanas ƒ2.503.10. WARMENHUIZEN, 10 Oct. Aanvoer: 3600 Kg bieten ƒ0.60—1.90; 1700 kg peen ƒ1.301.70; 9350 kg roode kool ƒ0.600.90; 15100 kg witte kool ƒ0.60; 2775 kg nep ƒ3.90—4.40; 21050 kg uien ƒ1.802.40; idem drielingen ƒ1.70—2.10; grove uien ƒ1.70—2.10; 88 kg slaboonen ƒ11.60— UIT DE STREEK. Bestond hier onder de tuinders aanvankelijk nog eenige hoop, dat de bloemkool nog eenigszins een redelijke opbrengst zou geven, het prijsverloop van de afgeloopen week heeft aan deze verwachtingen finaal den bodem ingeslagen. Het zachte weer was oorzaak dat de „zelfdekkers" met gang los kwamen, waardoor Dinsdag een aan voer ontstond van pl.m. 300 schuiten, voor het grootste gedeelte uit deze soort bestaande, met als gevolg dat de prijs op f3.00 liep, terwijl het 2e srt. op de minimum prijs liep. Op deze prijs werden nogal eenige consignatie zen dingen gedaan met zoodanige resultaten, dat ook deze geringe prijs zich niet kon handhaven. Respectievelijk ging de prijs dan ook terug, zoo dat ook het 2e soort onverkoopbaar werd, aangezien de inmaakfabrieken voor f 1.50 en daarbeneden reeds le soort konden verwerken, wegens totaal ge brek aan kooplust bij de exporteurs, welke hun enkele bestellingen ruim konden dekken met „reu zen". Toen echter de aanvoer in het laatst der week minstens zoo groot werd als in de eerste dagen, had de totale debacle plaats en begon zelfs de eerste soort aelfdekkers door te draaien, terwijl beste schuiten „reuzen" voor iets meer dan één cent voor het vat gingen. Dat op deze wijze naast een zekere downheid een groote mate van onverschilligheid bij de tuinders ontstaat, is dan ook niet te verwonderen .temeer daar de eerste dagen nig geen verbetering is te verwachten. BOVENKARSPEL (station), 12 Oct. aardappelen, Due ƒ1.801.90; blauwe ƒ1.25, bonte ƒ1.20; uien groote gele ƒ1.35, drielingen ƒ0.951.00; nep ƒ2.052.15; bloemkool le ƒ0.752.80; 2e srt 0.75; roode kool ƒ1.00—1.30; gele kool ƒ0.60—0.70; witte kool ƒ0.701.00; slaboonen ƒ2.503.60 per 15 kg. bieten groote ƒ4.80—6.50 per 100 stuks. ALKMAAR, Eierveiling. 10 October. Aanvoer 90.000 kipeieren: prijzen: 60-62 kg ƒ6.30 —6.80; 62-64 kg ƒ6.40—7.20; 62-64 ƒ4.20—5.60;. Eendeieren: Aanvoer 18000 stuks, prijzen ƒ4.00 4.20. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING, 12 Oct. Andijvie ƒ0.80—2.60; bloemkool ƒ4—7; idem II ƒ1—2; druiven ƒ12—20; gele kool ƒ2.60; groene kool ƒ1.60—3.20; kropsla ƒ0.80—1.70; knolselderie 1.00 —2.60; komkommers ƒ0.905.20; Meloenen 816; p^ren ƒ27; prei ƒ4.40—6.20; postelein ƒ0.120.50; roode kool ƒ1.60—3.50; selderie ƒ1.00—2.10; Spinazie ƒ0.12—0.60; Spruiten ƒ2—5; Snijboonen ƒ10—18; sp'erciebonen dubbele ƒ8.1015.10; uien ƒ1.00—2.60; wortelen ƒ2.60—5.00. ALKMAAR 10 Oct. Botermarkt. Fabrieksboter le srt. /0.62'/20.721/,; 2e srt. ƒ0.50 —0.60; eieren (groothandel) ƒ5.706.20; t eend eieren ƒ3.75. ALKMAAR, 10 Oct. Veemarkt. 3 paarden ƒ100180; 29 melkkoeien ƒ180300; 40 nuchtere kalveren (slacht) ƒ620; 246 schapen, vette ƒ25—29; overhouders ƒ2230; 4 schrammen ƒ15; 147 biggen (10 weken) ƒ813; 3 bokken en geiten ƒ410; overhouders matig, overigens handel ALKMAAR, 12 Oct. Veemarkt. Aangevoerd 83 vette koeien ƒ150305; 7 vette kalveren ƒ60—100; 23 nuchtere kalveren 620; 524 vette varken 3842 cent., zouters 32 ct. per kg. Handel in koeien stug in 'varkens goed. Marktoverzicht der vorige week, ingezonden door Jac. Knoop beëedigd Makelaar in aardappelen, groenten en fruit, Nassaukade 158* telef. 81431, i Amsterdam. Afgeloopen week was de handel in aardappelen te Amsterdam weer zeer kalm met terugloopende prijzen voor Bonten en potersoorten. Voor blauwe eigneh. en eigenh. blijft goede vraag. Zeeuwsche blauwen weinig vraag. Duinzand gaan goed weg, I mits extra blank en niet te grof van stuk. Drensche en Overijsselsche Nieuwlandsche zand bijna geen vraag of tegen zeer lage prijs. 12 October werden de volgende prijzen gemaakt. Zeeuwsche bonten ƒ3.003.50; idem blauwen ƒ3.00 3.50; idem bonten en blauwe poters 1.752.20; idem eigenh. ƒ2.702.80; idem bi. eigenh. ƒ2.80— 3.00; Flakkeesche eigenh. ƒ2.803.00;" idem blauwe eigenh. ƒ2.80—3.00; Spuische eigienh. ƒ3.003.20; idem drielingen ƒ2.502.60; Vl'aamsche eigenh. ƒ2.70 2.75; "Haarl.meer en Ypolder bevelanders 2.70 2.80; bi. eigenh. ƒ2.80—2.90; Hillegommerzond ƒ4.00 —6.00; Katwijker zand ƒ4.006.00; Anna Pauwlow- na ƒ4.006.00; Noord Holl. blauwen ƒ2.503.00; Drentsche en Overijsselsche Nieuwlandsche zand ƒ2.50—5.00.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 3