ONZE GROENTEVEILINGEN Uit den Omtrek AGENDA OVERZICHTEN EK PBUSKOTEEKIKGEK tenaren te Weenen vertoefden om tegen Matuschka bezwarend materiaal bijeen te brengen. Inderdaad was Matuschka tegenwoordig bij het spoorwegonge luk en dadelijk meldde hij zich als vrijwilliger bij het reddingswert^aan, waarbij hij verklaarde, dat zijn verwondingen slechts van lichten aard waren. Hij gaf toen een onjuist adres op en verklaarde directeur eener vennootschap te zijn en te Weenen te wonen. De politie te Boedapest kwam echter te weten, dat hij na den aanslag tweemaal te Boedapest ver toefd had. Gedurende dien tijd gedroeg hij zich zeer opvallend. Hij wisselde tweemaal per dag van verblijfplaats en liet zich steeds onder andere namen inschrijven. Hij kwam samen met verdachte indivi duen, waarop de politie hem aanhield. Na zijn ver hoor liet men hem echter weer vrij om hem in den waan te brengen, dat de politie overtuigd was van zijn onschuld. Bij zijn tweede bezoek te Boedapest begaf hij zich naar de plaats des onheils en zwierf langen tijd bij het viaduct van Bia Torbagy rond. HOOVER KAN NIET MEER DOEN. Europa moet verder initiatief nemen. De Washingtonsche correspondent van de „Times" meldt, dat president Hoover heeft verklaard, dat hij niet meer kan dooen dan hij heeft gedaan en dat een verder iniatief inzake de schuldenkwestie thans van Eurpa moet uitgaan en wel in den vorm van een commissie, die öpniuew een onderzoek zou moeten instellen naar de betalingscapaciteiten of in den vorm van een nieuw moratorium. Hoover zal echter niets rrteer doen, voordat het Congres gelegenheid heeft gehad te spreken ovér het moratorium van 20 Juni j.l. OOK EEN OORZAAK VOOR ECHTSCHEIDING. Een vrouw in Chicago heeft echtscheiding van haar man gevraagd, op grond, dat hij te veel be lang stelde in prentbriefkaarten! „Hij stelt meer belang in zijn verzameling briefkaarten, dan in zijn plichten als man", verklaarde zij in haar verzoek om echtscheiding. Een jaar geleden zeide hij tot zijn vrouw, dat zijn verzameling in enkele opzichten te kort schoot. Zij bevatte n.l. geen briefkaarten uit Elkhart, Indianapolis en Sovjet-Rusland. Hij ver trok toen daarop naar Elkhart, uit welke plaats zijn vrouw een brief van hem ontvang met verzoek zijn paspoort op te zenden. Hij schreef, dat hij een aan- genamen tijd door bracht en dat hij naar Rusland zou vertrekken om een merkwaardige verzameling briefkaarten bijeen te brengen. PARIJS DE RUSTIGE STAD NACHTS. In Februari is Chiappe, de prefect van politie te Parijs, een krachtige actie begonnjen tegen het nachtelijke rumoer op straat. Tal van maatregelen werden er genomen, voorschriften uitgevaardigd, waarvan overtreding krachtig werd vervolgd en ge- itrafd. De meeste overtredingen betroffen automo bilisten, die er op los toeterden in nachtelijke uren, waarin er niet getoeterd mag worden, of hun mo toren, terwijl de auto stil stond, lieten loopen. an dere overtredingen betroffen het gebruik van gra- mofonen, radio's, hameren op muren, zingen op straat. Van kleeden kloppen wil Chiappe heelemaal niets weten; niet slechts gedurende den nacht maar ook overdag mag er geen kleed worden ge klopt, wanneer het lawaai daarvan op straat kan worden gehoord. Volgens den correspondent van de Times te Parijs aan wiens mededeeling het bovenstaande is ont leend, is Parijs, inderdaad overdag een van de ru moerig!#^ Stéden ter wereld -gedurefi'dë den nacht een van de rustigste steden geworden. En dit dank zij den meedoogenloozen strijd van Chiappe en zijn staf tegen de „bruits nocturnes". SARRAS ANI. Het tooverwoord, dat slechts uitgesproken behoeft te worden om de poorten te openen van het rijk van fantasie en wonderen. Sarrasani! Evenals het „Sesam, open U!" den toegang opende tot den goud- en diamantberg, zoo opent zich op het uitspreken van den naam „Sarrasani" een we reld van wonderen voor u zonder wederga. Zware vrachtauto's zooals men ze hier wel ziet, maar niet in zoo'n groot aantal, reden langs den straatweg de Nieuwpoortslaan in naar het Alk- maarsche Sportpark. Daags te voren hadden er wedrennen plaats gehad en nu wordt het park in beslag genomen door het „wondercircus Sarrasani". Gouden reuzeletters, die blonken in de schitte rende stralen van de thans ons zoo welwillend zijnde najaarszon, verkondigen den naam, die thans op aller lippen zweeft: „Sarrasani". En de groote vrachtauto's, bergende alle onderdeelen van het groote re.uzecircus, bleven plotseling staan als een machtige sleep zonder verder te gaan. Bij de bocht van den straatweg naar de Nieuwpoortslaan was zoo'n vrachtauto haar steun kwijt geraakt en omge kanteld. Het bijna voltallige circuspersbneel hielp dat „zaakje" weer „op de been", beter is 't te zeggen „op de wielen" en toen kreeg het Sportterrein de zen last te torsen. Het reed af en aan en daar bouwt men het wonder „Sarrasani", dat ons aan stonds zal laten zien wat de dressuur, de kunst, de acrobatische ontwikkeling vermag. De reclame, die dit circus maakt is overweldigend evenals de wonderen die men daar ziet. KRABBENDAM. Vrijdagavond kwam de tuinbouwvereen. in alge- meene vergadering bijeen. Hoofdzakelijk was aan de orde de nood in het bedïjjf, waaraan breede be sprekingen werden gewijd:* Het program van actie dat door het Centraal Bestuur der Veilingsvereen. ter bespreking aan de verschillende aangesloten vereenigingen werd voorgelegd, werd onder de loupe genomen. De vergadering was overtuiggd dat een oplossing niet zoo gemakkelijk was tè vinden, maar dat alles in 't werk moest worden gesteld de Regeering van den onhoudbaren toestand te overtuigen, en op spoedige steun aan te dringen. Met belangstelling wordt de vergadering van de Prov. Commissie te Alkmaar te houden, tegemoet gezien inmiddels. Nieuwstijdingen SINT PANCRAS. Zaterdag j.l. zou de zoon van den den heer Jong een konijn welke uit het hok was ontsnapt, probee- ren te vangen, hij struikelde over de drempel der schuur en kwam zoo ongelukkig te vallen dat hij met een gebroken been moest worden opgenomen. SINT PANCRAS. Melkoorlog. De melkprijs is in deze gemeente gesteld op 9 ct. per liter. x Deze prijs is door de melkboeren ingevoerd omdat een veeboer zelf zijn melk uit gaat venten van den bovengenoemden prijs. KRABBENDAM. Vanwege de tuinbouwvereeniging alhier wordt een tweejarige tuinbouwcursus gegeven. De lessen zijn aangevangen met 15 leerlingen. Het onderwijs wordt gegeven door de heeren J. Turkstra en T. Donia, ieder één avond per week van 7—9.30 uur. KRABBENDAM. Naar ons werd medegedeeld zal Donderdagmid dag a.s. de verbouwde Chr. School alhier officieel worden geopend. We hopen hier nader op terug te komen. STOOMTRAM IN EEN KOPPEL KOEIEN GEREDEN. De machine gederailleerd. De stoomtram uit Winschoten, welke ongeveer half zeven te Nieuwe Pekela arriveert, reed Zater dag avond even voorbij de eerste sluis aldaar in op een koppel koeien van de veehandelaars B. de Levie en N. van Zand te Oude Pekela. De machinist Men- nema remde sterk, doch kon niet verhinderen, dat een der koeien op slag gedood werd, terwijl een ander dier spoedig na het ongeluk moest worden afgemaakt. De botsing was zoo hevig, dat de ma chine derailleerde en aan den koppelstang boven het water bleef hangen. De machinist, de stoker en ook de conducteur Roemeling kwamen er goed af, al leen de eerste liep een paar onbeteekenende wondjes op. De beide reizigers, die zich in de tram bevonden moesten te voet hun reis vervolgen. Het verkeer over den weg was eenigen tijd ge stremd, terwijl het tramverkeer geheel in de was was. Eerst gistermiddag waren de werkzaamheden, waarmede onder leiding van den directeur der tram wegmaatschappij den heer H. Wieling, direct was begonnen zóóver gevorderd, dat de baan weer vrij was. De burgemeester van Nieuwe Pekela was spoe dig na het ongeluk ter plaatse. Tegen de veehandelaren is proces-verbaal opge maakt. EEN OPLICHTER GEARRESTEERD. Te Heeren veen is Zaterdag gevankelijk s binnenge bracht de ongeveer-^35-jarige H. Perekamp, geboren te Assen en woonachtig te Den Haag, die in het dorp Nieuwebrug enkele inwoners had opgelicht. P. gaf zich te Nieuwebrug uit voor opzichter bij het Rijk, die opdracht had daar een kabel te leg- g8Hij vertoonde de kaarten en andere bescheiden om bij de arbeiders vertrouwen te wekken. Hij nam ten slotte 25 arbeiders irx dienst tegen een daggeld van f4.00. Direct werden door hem twee mannen aan het werk gezet met het maken van piketpaaltjes, waar voor hij het hout op crediet bij een timmerman kocht. Hij nam zijn intrek bij den caféhouder Abel, die daar tevens posthouder is. Nadat de beide ar beiders twee dagen gewerkt hadden deze bleven om het veel hoogere dagloon uit de werkverschaf fing weg bleek de opzichter Zaterdagmorgen stilletjes te zijn vertrokken. De posthouder ontdekte heel spoedig dat hij 20 gulden vermiste, kreeg dadelijk argwaan en zette P., die in de richting van Heerenveen per fiets ver trokken was op zijn rijwiel na. Hij waarschuwde daar de politie. Deze stapte in een auto en wist P. dicht bij Oranjewoud in te halen en aan te houden. Bij het verhoor ten gemeentehuize bekende hij al spoedig zijn optreden en diefstal te Nieuwebrug. Maar al heel spoedig kwam veel meer aan het licht. De, fiet§, waarop hij reed, had hij gestolen in het dorp Zuidhorn bij Groningen. Het pak, dat hij droeg, was ook van diefstal afkomstig, hij had dit te Groningen ontvreemd ten nadeele van zijn kost baas. Ook te Hoogeveen had hij geopereerd. Daar had hij zich voor fourier bij het Nederlandsche leger uitgegeven, die belast was met het inkoopen van consumptieaardappelen. Met'verschillende boe ren had hij afspraken omtrent levering van aard appelen gemaakt. Onder valsche voorspiegelingen had hij daar ook geld weten los te krijgen om daar na weer met de noordderzon te verdwijnen. Met de aanhouding van dit heerschap is dus wel een gevaarlijk oplichter geknipt. Hij wordt op transport en ter beschikking van de justitie gesteld. GEEN OFFICIEELE FEESTEN TEN PALEIZE. Naar w$ij vernemen heeft H. M. de Koningin in verband met de heerschende economische omstan digheden besloten officieele feesten, w.o. officieele avondfeesten en diners in het komende winter seizoen te Den Haag niet te doen plaats vinden. SALARISVERLAGING BIJ DE AMSTERDAMSCHE BANK. Het geweigerde onderhoud met de directie. Doo de besturen van den Nederlandschen R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden, „St. Franci&us van Assisië" en de Ned. Vereen van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden, is naar aanleiding van de aangekondigde loonsverlaging a 10 pet. bij deze instelling, een onderhoud bij de di rectie aangevraagd. Op dit verzoek werd een af wijzend antwoord ontvangen. Naar aanleiding hier van hebben de besturen van genoemde organisaties met de R. K. en Protestantsch Christelijke bedien den welke op de kantoren dezer bankinstelling te Amsterdam werkzaam zijn, vergaderd. In deze ver gadering is een motie aangenomen waarin het ver langen wordt uitgesproken dat de Directie alsnog aan de besturen der organisaties een onderhoud toestaat, terwijl aan de organisatie-besturen wordt opgedragen alle wettige middelen aan te wenden, welke kunnen dienen om deze salarisverlaging on gedaan te maken. uitvoerbiljetten voor auto's na te drukken. De po litie was hier echter achtergekomen, ze ging er .daarom toe over de drukkerij scherp in de gaten te Ihouden. Toen er iemand uitkwam, die de gedrukte ■stukken was komen halen, schoot men naderbij, om den man te arresteeren. Deze bleek evenwel niet de opdrachtgever te zijn. De politie meent echter met den thans gearresteerden automobilist ook den aanleggervan de falsificaties gevat te hebben. DOODELIJK AUTO-ONGELUK TE SCHEVENINGEU Bestuurster rijdt met vol gas tegen een boulevard bank op. Zondagmiddag heeft op de strandboulevard te Scheveningen, waar ten gevolge van het bijzonder mooie weer een groote drukte heerschte, een ernstig auto-ongeluk plaats gehad, dat aan een persoon het leven heeft gekost, terwijl twee anderen zwaar gewond werden. Het „N. v. d. D." meldt van dit noodlottige ongeluk de volgende bijzonderheden. Omstreeks vier uur reed op den strandboulevard n personenauto, waarin gezeten waren een Haagsch chauffeur èn een dame uit Amsterdam, mej. v. W., die de auto, welke zij gehuurd had, bestuurde. Vlak voor het Wiener Café zag de bestuurster midden op den weg plotseling een auto voor zich, die wegens een defect stilstond. Zij dacht eerst links te passeeren, doch daar het verkeer aan die zijde zeer druk was, bedacht zij zich en wilde naar recht uitwijken. Op hetzelfde moment greep de chauffeur, die naast haar zat, het stuur en wierp dat naar rechts om. Noodlottiger wijze gaf de be stuurder op dit oogenblik vol gas, zoodat de wagen met volle vaart op het trottoir bij de Galerij vloog juist op een bank aan, waarop verschillende dames zaten. Deze zaten met den rug naar den auto toe, en waren zich van niets bewust. De auto botste met volle kracht tegen de bank en wierp de drie dames tegen het plaveisel waar zij zwaar gewond bleven liggen. Mevr. v. d. Z., wonende Claes de Vries laan te Rotterdame bleek doodelijke verwon dingen opgeloopen te hebben. De 54 jarige mevr. A. P. H„ wonende Lange Vijverberg te Den Haag kreeg een dijbeenfractuur en ernstige hoofdwonden en de 55-jarige mevrouw C. F. van O. uit de Pasteurstraat te Den Haag een ernstige heupfractuur. Mevr. v. d. Z. is naar het Roode Kruis ziekenhuis overgebracht, waar zij spoedig is overleden. Van de beide gewonden is de toestand van mevr. H. De chauffeur en mej. Van W. bekwamen geen letsel. Politie, die weldra ter plaatse was, onderwierp :ien aan een langdurig verhoor en nam de auto in beslag. De bestuurster bleek hij haar aanhouding niet in het bezit van een rijbewijs te zijn, doch vol gens haar verklaring bezit zij er wel een. Na het verhoor zijn beiden weeer vrij gelaten. Nader wordt nog gemeld, dat de toestand van de beide dames, naar omstandigheden redelijk wel was. Merv. H. heeft een dijbeen-fractuur, lipfractuur en hoofdwonden bekomen. Mevr. T. o.m. een heup fractuur. DE CULEMBORGSCHE MOORDZAAK. De vroegere verdachte Sweeris richt zich tot den Minister van Justitie en tot het Arnhemsche Hof. De vroegere verdachte in de bekende Culemborg- sche moordzaak, C. Sweeris, heeft zich schriftelijk gewend tot den Minister van Justitie en het Ge rechtshof te Arnhem. Hij herinnert daarbij aan de klacht welke hij destijds heeft ingediend bij de rechtbank te Tiel om tot strafrechterlijke vervolging over te gaan tegen de gebr. C. en tegen O., terzake van moord, geweldpleging, (gepaard gaande met diefstal, waarop afwijzend is beschikt. Hij verzoekt den Minister aan de Justitie te Tiel of te Arnhem alsnog opdracht te geven tegen de C.'s en tegen O., een strafrechterlijke vervolging in te stellen. In zijn brief aan het Arnhemsche Hof vestigt Sweeris er de aandacht op, dat de procureur-generaal destijds tot een verslaggever van een der dagbladen gezegd heeft,, dat „als de schrijver van den anoniemen brief n.l. die van 24-12-1923) bekend is, de sluier van de Culemborgsche moordzaak wordt opgelicht". Vol gens dr. Hesseling is W. C. de schrijver van dien brief, en hoewel dit sinds P/a jaar bekend is, wordt in die richting niets gedaan. Sweeris schrijft verder, dat hij niet zal rusten alvorens volledig gerehabili teerd te zijn en dringt er op aan dat wordt over gegaan tot vervolging van de gebrs. O. en tegen O., van wie het Hof en de rechtbank te Tiel te over- uiging hebben, dat deze personen debet zijn aan den moord» op de van Wiggens te Culemborg. Tenslotte merkt de schrijver op, dat zijn vertrou wen in de Nederlandsche rechtspraak is geschokt door de tot nog toe gevolgde handelwijze van het gerecht. HEVIGE WORSTELING MET EEN VERVALSCHER. Fraude met in- en uitvoerbiljetten voor auto's. De Amsterdamsche recherche moest Zaterdagmid dag in een huis aan de Overtoom aldaar een per soor arresteeren, die zich had schuldig gemaakt aan een aanrijding met doodelijk gevolg. De verdachte gaf zich allerminst gewillig aan de dienaren der gerechtigheid over. De woning werd 't tooneel van een hevige worsteling, die zelfs ten gevolge had, dat menig stuk huisraad het af moest leggen. Tenslotte gelukte het den beiden recher cheurs den man te overweldigen. Geboeid is hij naar het politiebureau overgebracht. Het bleek, dat de man zich ook aan een belang rijke vervalsching had schuldig gemaakt. In het begin van de vorige week kreeg een drukker in Amsterdam West opdracht om een aantal in- en DE ARRESTATIE VAN DEN AMSTERDAMSCHEN ADVOCAAT. Nadere bijzonderheden over de zwendel-affaire. De „Alknfj Crt." heeft te Limme neen onderzoek ingesteld en weet te melden, dat de benadeelde is mej. Willers, die te Limmen al sinds jaren de ma nufacturenzaak drijft van haar vader, wien dit door ongesteldheid niet meer mogelijk is. De heer Willers drijft gedurende 50 jaar met suc ces aldaar den manufacturenhandel. Sinds zijn dochter de leiding heeft, ging het niet zoo goed meer en in Februari kwam een neef uit Duitschland die het meisje duidelijk maakte, dat de zaak ge moderniseerd moest worden. Hij had een vriend in Amsterdam, een zekere S„ die zoo zeer het vertrouwen van het meisje wist te winnen, dat zij goed vond, dat hij den geheelen boel uitverkocht. Toen dit was geschied, wist hij het meisje te be wegen, om voor f2000 nieuw goed bij een grossier in Amsterdam te koopen. S. had het geld van het verkochte goed onder zich gehouden en zelfs de juweelen en sieraden van het meisje te gelde ge maakt, alles onder het voorwendsel, dat er geld gemaakt moest worden om de zaak te modernisee- ren. Toen de grossier op betaling van de goederen aan drong, wendde mej. W. zich weer tot den heer S., die haar verzocht in Castricum te komen, waar hij haar een paar blanco stukken liet teekenen, onder het voorwendsel, dat er een crediet-hypotheek op het huis en de goederen zou worden gesloten. De heer S. verzekerde bij den notaris J. S. te Am sterdam, dat de taxatie f 18.000 was, in werkelijkheid was deze f8000, waarop de notaris er genoegen mee nam, dat er een 1 voor 8 werd geplaatst. Op advies van mr. S., die inmiddels gearriveerd was, verklaarde de heer Josef Engers uit Bussum zich bereid, om een crediethypotheek van f 10.000 te strekkenken. De heer S. wist het meisje te bewegen, hem een volmacht te verstrekken, waardoor hij het geld voor haar in ontvangst kon nemen. Na een maand had zij echter nog niets ontvangen en aangezien de grossier, die mej. W. failliet heeft laten verklaren, op betaling aandrong, toog zij naar Amsterdam, en moest tot haar teleurstelling vernemen dat S. ver trokken was. Mr. S. is thans evenals S. gearresteerd. Meer ar restaties zijn nog te wachten. woonwagen in te richten, plaatst dit vehikel in het woonwagenkamp en ging naar Rotterdam om zijn meubels in te pakken en deze naar Bussum te zen den, maar de Bussumsche politie nam de tapissière als onbeheerd staande in beslag en toen de Rot terdammer kwam om zijn wandelend huis te be trekken werd hem beduid, dat hij zonder verlof van het provinciaal bestuur geen woonwagen mag betrekken en dat hij dit verlof niet zou krijgen*! omdat een tapissière geen woonwagen is. De RotrO terdammer zakelijk als Maasstadbewoners nu een maal zijn, bedacht zich niet lang. Hij verkocht z'n tapissière, stuurde z'n meubels naar Rotterdam te rug en besloot zich niet in Bussum te vestigen, maar in de stad aan de Maas te blijven. MOTORRIJDERS GEDOOD. Zaterdagmiddag vond te Heesch bij Oss een ern stig motorongeval plaats. Een auto komende uit de richting Nijmegen kwam in aanrijding met een motor komende uit de richting Oss en een motor komende uit de richting Den Bosch. De heer M. uit Oss wiens motor zwaar beschadigd werd kwam daarbij om het leven. Geneeskundige en geestelijke hulp was spoedig ter plaatse. De politie stelt naar de oorzaak van de aanrij ding een onderzoek in. BIJ HET PASSEEREN VAN EEN AUTO. Op den Rotterdamscheweg te Delft is een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan den 29-jarigen motor rijder J. D. H. uit de Tuindersstraat te Rotterdam" het leven heeft gekost. 1 Genoemde motorrijder wilde een kalm voor hem uitreidende luxe-auto passeeren, doch bemerkte te laat, dat van de tegenovergestelde zijde een andere auto naderde. Een botsing vond plaats, waarbij H. onder laatstbedoelden auto terecht kwam en met zijn motor eenige meters werd medegesleurd. Met verschillende been- en armbreuken en inwen dig ernstig gekwetst werd hij, na door een passee- rend geneesheer te zijn verbonden, per politieauto naar het Gasthuis te Delft vervoerd, waar hij na, aankomst is overleden. DE MAASTRICHTSCHE BAKKERS MET ONDERGANG BEDREIGD. Te Maastricht, waar de bakkers veertien centen voor een brood rekenen, wordt op het oogenblik in massa ingevoerd Belgisch brood, hetwelk vor de helft van den prijs verkrijgbaar is. Genoodzaakt een be paalde meelsoort te gebruiken, is de bakker der grensstreken niet meer bij machte te concurreeren tegen den Belgischen bakker van even over de grens die, zonder betaling van -eenig invoerrecht, vrijelijk brood kan importeeren van een samenstelling, welke een Nederlandsche bakker tengevolge van de Tarwe- wet niet mag fabriceeren. Een deputatie heeft vruchteloos ten departemente van Binnenlandsche Zaken en Landbouw getracht tot een oplossing te geraken. Eveneens werd een request gericht door de Maas- trichtsche bakkerijen tot den minister van finan ciën, met het verzoek maatregelen te nemen om de Maastrichtsche bakkerijen uit den noodtoestand te redden. Indien er geen tijdelijk verbod komt op den in voer van Belgisch brood en geen wijziging wordt gebracht in de Tarwewet, dan zullen de Zuid-Lim- burgsche bakkerijen moeten sluiten en zal 't per soneel tot werkeloosheid worden gedoemd. Als uiter ste middel tot bestaansmogelijkheid zullen de bak kers wellicht zelf aan gene zijde der grens brood gaan bakken van een samenstelling, welke hun in Nederland niet is toegelaten. Intusschen ziet het comité van actie tegen Bel gischen broodinvoer niet stil en vergaderde Vrijdag middag te Eysden, alwaar de Bakkersbond „St. Jozef" aan den minister van Binnenlandsche Zakei) en Landbouw het volgende "telegram zond: e,In vervolg op gezonden request deelen wij u eer biedig mede, dat de toestand voor onze bakkerijen steeds verergert. Verzoeken Excellentie beleefd spoe digst maatregelen te nemen ten einde te voorko men, dat wij door de concurrentie gedwongen wor den zelf Belgisch brood in te voeren en te verkoo- pen. Geref. J. V. „TIMOTHEUS", te Noordscharwoude. Agenda voor Woensdag 14 October. Jacob Jong. Gel. Bel. Art. 37. „Van het laatste oordeel". Th. Wijnstra. Vad. Gesch. Schets 22. get. „Rêvolutie in ons land." GEREF. M. V. „WEES EEN ZEGEN." Noordscharwoude. Agenda voor 15 October. Geertje Haaima. Gew. Gesch. Schets 12. Jansje Glas. Gel. Bel. Art. 4. Anne Heeringa Bijdrage. HEEN EN TERUG IS DE WEG 'T LANGST. Een Rotterdamsche werklooze, die naar zijn mee- 'ning te weinig steun kreeg, verwachtte in het fo rensendorp Bussum een betere levenspositie. Dies feocht hij een tapissière, met de bedoeling deze als VEILINGS-OVERZICHT. Het is wel treurig, dat niet alleen van eenige ver betering in den toestand geen sprake is, maar dat elk nieuw weekoverzicht zelf nog van een verslech tering moet gewagen. Zoo is voor den afgeloopen week als nieuwe ramp te vermelden, dat nu ook op verschillende dagen de gewone witte kool niet voor den minimumprijs werd gekocht. In het begin der week was er de gewone aanvoer van 15 a 16 wa gons per dag, maar werd slechts een deel voor f 60' per wagon afgemijnd voor de plaatselijke fabrieken, die de eenige koopers waren. Woensdag werd te Noordscharwoude niets en te Broek een paar wagons, gekocht. Gevolg was dat de bouwers maar niet of zeer weinig meer aanvoerden en het aanbod de laatste dagen zeer gering was. Op een paar dagen werden te Broek enkele partijen Deensche witte kool aangevoerd, die f 0.80 a f 1.20 per 100 kg op brachten, voor welke prijs voorloopig ook wel niet veel liefhebbers zullen zijn. Voor Roode en Gele kool, waarvan het aanbod resp. slechts 3 en 2 wagons per dag bedroeg, bleef de tooestand nveranderd. Groote kool passeerde de klok of bracht 70 of 80 cent op en het mooie kleine goed maakte gemiddeld f 1.50 per 100 kg. Enkele partijen rood kwamen tot f2.00. De regendag van 7 October werd gevolgd door groeizaam en mooi, bijna zomersch weer, met als gevolg dat in de Streek de Bloemkool in flinke hoeveelheden ter veiling kwam en ook hier de aan voer per dag tot een 30.000 stuks toenam. Thans ge beurde, wat wel gevreesd werd als de aanvoer los kwam: de prijs ging met sprongen omlaag, zoodat de reuzen Zaterdag niet meer dan 1 a IV2 cent per stuk opbrachten en lecerf van fl.00 tot f2.50. Er is, behoudens een weinig je voor het binnenland, voor de kool geen afzet. Voor bloemkool beteekent dit, dat het met zooveel zorgen gekweekte product op de vaalt terecht komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 4