Een gelukkig lachje de medewerking en zegt dat met de baten weder goed werk zal worden verricht. Thans gaat men weer aan "den arbeid om kleedingstukken te ver vaardigen en nuttige artikelen aan te schaffen om daar hulpbehoevenden mede te helpen en te steunen. Binnenland FORTUNA'S NUKKEN. En een ongelukkig slachtoffer. Onder de velen die in de Staatsloterij nog steeds een middel zien om zich een plotselingen rijkdom te verwerven behoort ook een loterij club in Rotterdam, wier naam dergelijke clubs dragen bijna altijd een even fantastischen als veelzeggenden naam, wij bescheidenheidshalve zullen verzwijgen, zoo lezen wij in de „Msb". Gezegde club bestaat uit een aan tal leden die gemakshalve uit hun midden een penningmeester hebben gekozen die de administra tie voert en wiens taak is de uitgekomen lijsten nauwkeurig na te pluizen. Van deze laatste taak had de man zich bij voortduring uitstekend gekwe ten maar het resultaat van al zijn moeizaam speu ren was steeds dat hij zijn vrienden in kennis moest stellen van het droeve en ontmoedigende feit, dat weer een „niet" op het na lang wikken en wegen gekozen nummer gevallen was. Zoo langzamerhand had bij den penningmeester de idee vastgezet dat het de club niet beschoren was om ooit een prijsje te halen en in die stellige over tuiging besloot hij bij de laatst gehouden loterij het gekochte lot, waarvan hij slechts voor een klein deel eigenaar was, te verkoopen. Hij bracht dit besluit ten uitvoer, maakte een zacht prijsje voor het lot en bestudeerde daarna met nog meer interesse dan vroeger de trekkingslijsten met dit verschil dat hij thans slechts vurig hoopte dat de reeks gehaalde „nieten" met één vermeerder zou worden. Zooals algemeen bekend mag worden veronder steld, is vrouwe Fortune, ee nnukkig en eigen zinnig wezen en het geviel tiaar dan ook dezen keer op 't lot van de club een prijs van duizend gulden vast te stellen. Met het gevolg, dat de leden van 3© club, die de controle op de lijsten toch blijkbaar ook zelf uitoeefenden in vroolijkén optocht naar bun pen ningmeester trokken, bij wien hun ednter een vreeselijke desillusie wachtte. De vreugd keerde in haat en naar verluidt is de epnningmeester naar onbekende oorden ge vlucht. De loterijclub vergadert dezer dagen ter ver kiezing van een nieuwen penningmeester. weggenaa buurtbewi baalcC onder groote belangstelling van d^| nieuwstijdingen OVERVAL OP BANK TE ROTTERDAM. Twee met revolvers gewapende mannen drin gen een bijkantoor van de Incassobank binnen. Een argelooze bankiooper verijdelt den diefstal zonder het te weten. Employé's van de bank en burgers achtervolgen een der ban dieten en sluiten hem in. Geen buit, twee gewonden. Gisteren omstreeeks vijf uur hebben twee met re volvers gewapende mannen een bankoverval gepleegd in het bijkantoor van de Incassobank, Goudsche Singel 239, te Rotterdam. Er is niets gestolen. Een van de daders is na een wilde jacht, waarbij hij met zijn revolvers twee menschen heeft gewond, gear resteerd. De tweede dader wist te ontkomen. Kort na het gebeurde hebben wij een onderhoud gehad met den procuratiehouder van de bank, den heer A.'Schut. (Alg. Handelsblad). N.-HOLL. NOORDERKWARTIER. Het hoogheemraadschap zal weer het hef fingspercentage van de omslagen verlagen; thans met 0.5. De begrooting 1932 van het hoogheemraadschap is verschenen en sluit, wat den gewonen dienst hetreft in ontvangst en uitgaaf met f 1.192.250 en voor den buitengewonen dienst met f 54.750. Het heïfings- percentage van de omslagen, dat de laatste jaren ge regeld met 0.2 verminderd, kon over 1932 met 0.5 verlaagd worden. Het wordt voor dekking der water- snoodkosten teruggebracht van 1.75 tot 1.70 en voor dat van de andere uitgaven van 4.45 tot 4. Oorzaak hiervan is de geleidelijke stijging van de belastbare opbrengst der schuldpïichtige eigendommen en te vens het geringe bedrag, dat in 1932 voor onderhoud en instandhouding der wegen wordt noodig geoor deeld, benevens de bijdrage der provincie, die in de kosten van het wegenonderhoud is te wachten. Deze bedraagt f 18.000 en door het waterschap is daarvoor f230.750 uitgetrokken. Uitgetrokken is voor instandhouding van de zee weringen f196.640; waarvan voor de Hondsbossche f 163.390; voor ambtenaars- en bureauxkosten f148.470; Het batig slot van 1930 bedraagt f50.590. Aan belastingen wordt een ontvangst geraamd van f 1.088.640. (Handelsblad) Een ratten-paradijs. In de Blloemstraat te Amsterdam k'wam Dins dagmiddag een deurwaarder om er wegens huur schuld Inet pakhuis van een voddenkoopman te ontruimen. Dte koopman was, naar het „Hdbld" meldt, Teeds een jaar onvindbaar en toen de pak- huisdetiren geopend waren, bleek daar een enorme verzameling vodden, afgedankte meubelen enz. bijeen te zijn, welke de stoutste verbeelding tartte. Dte ratten leefden er als in een paradijs, bij tientallen sprongen ze weg. De Stadsreiniging heeft karrevraaiiten vol afval uit het pakhuis Een nationaal comité tot leniging van den nood. Naar wij vernemen is H. K. H. Prinses Juli ana in overleg met H. M. de Koningin, voorne méns het initiatief te nemen tot samenstelling van een Nationaal Comité ter leniging van den nood der slachtoffers van de tegenwoordige cri sis, voor zoover daarin niet op andere wijze kat) worden voorzien. Meisje bewusteloos langs den weg gevonden. Te Waalreis een 18-jarig meise ébjwusteloos langs den weg gevonden. In het R.KGastl.iuis te Eindhoven, waarheen ze werd overgebracht, verklaarde zij van 8 October af zich niets meer te herinneren. Waarschijnlijk is ze van twintig gulden beroofd. Ze zou in Eindhoven in betrek king zijn geweest. De politie stelt een onderzoek in naar het geheimzinnig© geval. D liefs tal van rijwielplaatjes. In een fietsenstalling aan den Tugelaweg te Amsterdam, zijn Woensdag niet minder dan der tig rijwiel-belastingplaatjes gestolen. Negen van de eigenaren der rijwielen kregen dien middag bij het naar huis gaan een bekeu ring van belastingambtenaren omdat de belas tingplaatjes niet aanwezig waren. Buitenland 26 banken staken haar betalingen. Dte Ver. Staten hebben gisteren een nieuw re- oord geboekt, doordat in den loop van Don derdag 22 banken in Zuid-Carolina, 4 in New- Yersey, 2 in Missouri, 3 in Pennsylvania, 2 in West Virginia en 3 in Ohio als gevolg van de crisis gedwongen waren^haar betalingen te sta ken. Macdonald en de loonen. In een deze week in zijn district Seaham ge houden rede treeft MacDonald o.a- het volgende „Ik heb een vriend hier hooren zeggen, dat gij niet z^idt toestaan dat uw loonen verlaagd zouden worden. Wat bedoelt gij met loonsverla ging? Gij nioogt in staat zijn door uw organi satie te voorkomen, dat uw loonen in geld uitge drukt, dalem, zoodat ge aan het einde der week eenzelfde bedrag in shillings thuis brengt. Maar indien ge dan die shillings omzet in levensbe hoeften en bemerkt, dat die shillings geen shil- iing meer waard zijn, dan .is e rgeen vakvereeni- ging op aarde, die de wBking kan voorkomen van de economische wetten, Idie zulke treurige gevolgen voor u hebben. Hierop interrumpeerde iemand, waarna Mae Donald zeide: „Luister even, en ge zult daarna een wijzer man zijn dan nu." „Ik was, zoo vervolgde hij, ook in Duitsdnland' in die moeilijke dagen, toen de arbeidersklasse, sterk ih de vakvereenigingen, besloten had zich^ te verzetten tegen een teruggang van*den levens standaard. Zij waren als een dobber in stroomend water, hulpeloos. De loonen werden niet betaald in een of twee biljetten. D© arbeiders gingen, naar huis, hun zakken uitpuilend van bankpa pier. Maar het is hiet de hoeveelheid, die de loo- hen bepaalt, het is de waarde. Eln de vrouwen had'dén bundels biljetten noodig om één pond suiker te koopeh. Duitschlaind moest dit meemaken, omdat het zijn financiën chaotisch liet worden, tot onder gang 'n ruïne toe. Ik zeg niet, dat hetzelfde ons thans zal otverkomen, maar ik waarschuw u, dat het slechts van uw 'begrip en onafhankelijk- hed aihangt, of gij die u zelf bespaart. Gij moet- de nweg naar de waarheid vinden. Dte dag zal komen, dat ge zult zeggen: „Hij had ook hiCr' gelijk?' Wij gelooven, aldus het „Handelsblad" dat MacDonald's woord ook te onzent gehoord moet worden. Die Fransclu' oorlogsbegrooting. Verhoeginig met een half milliard francs. De radicaal-socialistische „Rlépublique" ver klaart uit zeer betrouwbare bron te hebben ver nomen, dat in de vergadering van den Hoogen Raad van Oorlog, die gistermorgen onder voor zitterschap van den president der Republiek', Dtou mer, iu het Elisée is gehouden, zou zijn besloten de begroeting van oorlog te verhoogen mét een half mi liard frank vergeleken met het vooraf gaande jaar. Zoo gaat 't naar den vrede Met de wichelroede op zoek naar goud. Het zou 12 meter onkler den grond zijn. In een bietenveld nabij Rijssel in Noord-Frank rijk hebbeh vijftien personen mét de wichelroede een onderzoek gedaan boven de onderaardsche gangen en galerijen van-de ruïne van de Abdij van iSo'ysoing, gelegen te Rraisieux nabij de Bel gische grens. Volgens den kanunnik Le Grande te Arras, die eveneens met de wichelroede werkt en de geschiedenis van de streek en van de Abdij heeft onderzocht, moet er in de onderaardsche gewelven van de Abdij voor een groote waarde aan baar goud en siervoorwerpen zijn, vermoede- Ikij zelfs voor eenige tientallen millioenen frs. Urenlang hebben de wichelaars in alle richtin gen het veld onderzocht. Na afloop vond er een bijeenkomst plaats waar in zij hun ondervindingen uitwisselden. Zij kwa- meh eenstemmig tot het resultaat, flat, hun in strumenten er op een bepaalde plaats een 'sterke werking van radio-actieve stralen hadden on dervonden. die door goud kunnen zijn veroor zaakt. De plek, waar deze werking het sterkst werd gevoeld, beperkt zich tot eenige vierkante meters. Volgens een schatting zou het goud zich op een diepte van 1'2 meter onder den grond be vinden. Het bedrog van een sprekende doofstomme. Aan het „fieri. Tageblatt" ontleent het „Hbld- de vclgende vermakelijke geschiedenis. Eenige weken geleden meldde zich op het po- litieoureau te Nvborg (Denemarken) een jong- mensch aan, in havelooze kleeding, lichamelijk uitgeput en geheel verwilderd. De jongeman bleek doofstom te zijn en had zijn geheugen verloren. Bovendien had hij geen enkel bewijs bij zich, waaruit zijn identiteit op te maken was en alles wat een aanwijzing had kunnen geven voor navragen omtrent zijn per soon zooals merken op zijn kleeren of adressen vah winkeliers die hem die kleeren hadden ver kocht, was weggeknipt. Hij had een wonde aan zijti hand en uit zijn gebaren was op te maken dat hij hevige pijn in het hoofd had. Hij werd direct haar een ziekenhuis vervoerd waar hij veel at en dronk, en al spoedig van zijn uitputting hersteld was. Alleen zijn spraakver-. mogeh en alle geheugen kreeg h|ij hiet terug, hoe ijverig de doktoren ook proeven mét hem namen. Na ©enigen tijd echter kon hij zijn naam opschrijven en ook schriftelijk antwoorden op geschreven vragen. Hij ga fop uit Engeland af komstig te zijn en beantwoordde alle verdere v ra gén in goed Etngelsch en met bereidwillg- heed, behalve die, welke hem gesteld werden over zijn verblijf in Dienemarken en over den tijd, vlak voor zijn aanmeelding bij het politie bureau. De politie werd daardoor versterkt in haar meening, dat de jongeman door roovers was overvallen en mishandeld, waardoor hij zijn geheuge hhad verloren. Eten der doktoren stond echter wat ongeloovig tegenover dit geheimzin nige geval. Hij, yroeg den doofstommen Engélsch man eens onverwachts in het Dnitsch. „Hoe gaat het?" e'n de doofstomme Engelschman antwoord de: ,)Sehr gut!" Daarna bekende hij, dat hij de komedie had gespeeld. Hij was uit Duitschland in Denemar ken gekomen om werk te zoeken, maar had dit niet kunnen vinden en was al spoedig zonder eénig middel van bestaan. In zijn wanhoop kwam hij op 'net lumineus idee van deze truc, die hem inderdaad eenige weken kost en inwoning heeft verschaft. i WERKLOOSHEID NEEMT TOE. Volgens of f icieele publicaties bedroeg het aantal werkloozen op 30 September j.l. 747.000, van wie 575.000 mannen en 172.000 vrouwen; 234.000 werkloo zen ontvingen ondersteuning. Het aantal werkloozen op 31 Augustus van dit jaar bedroeg 693.000. (Handelsblad). toovert gij op het gezicht van Uw baby, wanneer gij de gesmette en stukke plekken van zijn huidje inwrijft met Purol en verder drooghoudt met Purolpoeder. AGENDA Geref. J. V. „Soli Deo Gloria". Afd. I. Broek op Langendijk. Agenda voor Zqndag 18 October. Dirk Wagenaar Gew. Gesch. Schts 9. Jb. Glas. Kerk Gesch. Schets 7. Geref. J. V. „SOLI DEO GLORIA". Afd. II. Broek op Langendijk. Agenda voor Zondag 18 Oct. T. Biiersteke^- Gew. Gesch. 14. „Hagar". T. 'Kostelijk. Vaderl. Gesch. schets 8. C. J. V. „DE HEER ZAL 'T VOORZIEN." BROEK OP LANGENDIJK. Inleieding Jn. Wagenaar Pz. 2 Sam. 11. Onderwerp. KI. Dekker. Voordr C. Bak Klz. Chr. Geref. J. V. SPREUKEN 9 10a. Broek op Langendijk. Agenda Zondag 18 October 1931. W. de Groot, Gew. Gesch. Hand. 16 1240. E. Jong. Opstel A. R. Begin. Art. 19 schets 2. „Scheiding van Kerk en Staat" Donderdagavond 7 uur: Ds. J. L. de Vries van Bussum. Onderwerp: „De Lichtenden Geesten wereld." Marktberichten NOORDERMARKTBOND, 16 Oct. Aanvoer: 3700 kg aardappelen: groote schotsche muizen ƒ3.30; >250 kg spercieboonen 16.90—20.40 10800 kg uien: gele nep ƒ4.20—5.10; drielingen ƒ2.10 —2.50; uien ƒ2.30—280; grove uien ƒ2.70—2.80; 700 kg kroten ƒ1.507 5200 kg roode kool ƒ0.601.20; 22800 kg'witte kool ƒ0.60; 2300 kg gele kool ƒ0.60; 470 bos wortelen 1.50; 600 stuks bloemkool ƒ0.80 0.90. NOORDERMARKTBOND, 17 Oct. Aanvoer: 800 kg. aardappelen: Schotsche muizen ƒ7.70; drielingen ƒ7.808.10; 750 kg spercieboonen ƒ13.70—25.20; 19400 kg uien: gele nep ƒ4.50—5.30; drielingen ƒ2.30—2.50; uien ƒ2.20—3.00; grove uien ƒ2.50—2.80; 5800 kg peen ƒ1.60—1.90; 2300 kg kroten ƒ0.70—1.70; 12100 kg roode kool ƒ0.60—1.40; 2700 kg witte kool ƒ0.60—0.70; 6500 kg. gele kool ƒ0.60—0.70; 6500 kg gele kool ƒ0.60—0.90; 200 bos wortelen 1.70 1400 stuks bloemkool ƒ070—3.00; LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 16 Oct. Aanvoer: 3300 kg aardappelen: schotsche muizen ƒ7.20; drielingen ƒ7.20; 6000 stuks bloemkool lecerf ƒ0.70—2.40; 18500 stuks reuzen ƒ0.70—1.50; 26000 kg roode kool ƒ0.60—2.50; 11000 kg gele kool ƒ0.70— 1.10; 33000 kg witte kool ƒ0.60; 5000 kg denen ƒ0.80— 0.90; 8600 uien: ƒ2.602.80; grove ƒ2.70; drielingen ƒ2.00—2.30; nep ƒ5.10—5.20; 500 kg slaboonen ƒ13.40 —18.30; 9200 kg bieten ƒ0.80—2.20; 3500 kg peen ƒ1.00 1.90; 1500 kg rammanas ƒ1.002.20. LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 17 Oct. Aanvoer; 175 kg aardappelen: duken ƒ2.00; 700 stuks bloemkool lecerf ƒ0A0—1.40; 1700 stuks reu- zën ƒ0.70; 31000 kg roode kool ƒ0.60—2.20; 18000'kg gele kool ƒ0.60—1.30; 13500 kg witte kool ƒ0,60; 5000 kg denen ƒ0.80—0.90; 13000 kg uien ƒ2.60—3.10; grove ƒ2.60—3.00; drielingen ƒ2.30—2.50; nep ƒ4.60—5.20; 130 kg slaboonen ƒ1418; 5900 kg bieten ƒ1.502.00; 1300 kg peen ƒ1.80. WARMÉNHUIZEN, 15 Oct. Aanvoer: 1850 kg aardapeelen: blauwe aardap pelen ƒ2.60:1300 kg peen ƒ1.60; 4500 kg roode kool ƒ0.60—0.70; 17500 kg witte kool onverkoopbaar; 375 kg nep ƒ3.90—4.70; 7100 kg uien ƒ2.30—2.80; idem drielingen ƒ2.00—2.40; grove uien ƒ2.30—2.50; 155 kg. slaboonen /15.80->-17.60 WARMENHUIZEN, 16 Oct. Aanvoer: 500 kg. aardappelen: blauwe aardappelen ƒ2.50; 600 kg roode kool ƒ0.60; 11000 kg witte kool onverkoopbaar; 1000 kg bieten ƒ1.70; 200 kg. nep ƒ4.70—5.10; 5300 kg uien ƒ2.40—2.70; idem drielingen ƒ2.30—2.50; grove uien ƒ2.30—2.50 2000 kg peen ƒ1.30 ALKMAARSCHE EXPORTVEILING, Andijvie ƒ0.40—1.80; appelen ƒ3—12; bloemkool ƒ1—5; druiven ƒ12—18; gele kool ƒ0.80—2.60; krop sla ƒ0.40—1.80; knolselderie ƒ1.60—3.60; komkommers ƒ2.80—7.10; peren ƒ3—10; prei 100 bos ƒ2.90—3.90; postelein ƒ0.12—0.37; roode kool ƒ1.20; selderie ƒ0.80 —2.20; spinazie ƒ0.120.46; spruiten ƒ38; snijboo- nen ƒ14.60—17.70; sperciebonen dubbele ƒ7.1013.30; uien ƒ1.802.60; wortelen ƒ1.204.40; witlof ƒ413. 15 Oct. Aardappelen: due ƒ1.551.70; Schotsche ƒ2.85;uien grof ƒ1.40; groote gele ƒ1.20—1.35; drielingen ƒ0.95— 1.10; nep ƒ2.152.35; 126700 stuks bloemkool le srt. ƒ0.75—3.80; 2e srt. ƒ0.75; 5300 kg roode'kool ƒ0.60— 1.50; 14900 kg witte kool 0.60—1.50; slaboonen ƒ2.65 —3,60; 33.100 bieten groote ƒ3.40—5.60 klein ƒ3.10— BELEEFD VERZOEK AAN DEGENEN, DIE GEBRUIK WENSCHEN TE MAKEN VAN DE AUTOBUSSEN NAAR DE ANNA- PAULOWNA-POLDER EN WIERINGER- WAARD, HIERVAN EVEN OPGAVE TE DOEN AAN DE GARAGE TE NOORD- SCHARWOUDE. TELEF. 89. Firma KOK, TUINMAN en WILKEN. Groentevervoer - BROEK OP LANGEND!JjKj. Zaterdag^lO October 8 wagoné. Maandag 12 October 8 Dinsdag 13 October 10 .Woensdag 14 October 7 Donderdag 15 October 2 Vrijdag 16 October 5 Totaal - N OORDSDHARWOUDE. Zaterdag 10 October Maandag 12 October Dinsdag 13-October Woensdag 14 October Donderdag 15 October Vrijdag 16 October Totaal 40 9 wagons. 3 *38 I I Predikbeurten ZONDAG 18 OCTOBER. OUDKARSPEL. Ned. Herv. Gem. Nam. 7. uur W. A. F. van Dijk. NOORDSCHARWOUDE. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 uur Ds. van Dijk. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 uur Ds. A. Dragt J.Hzn. Bediening H. A. Nam 4 uur ps. A. Dragt J.Hzn. Dankzegging.. ZUIDSCHARWOUDE. Ned. Herv. Gemeente. Geen dienst. BROEK OP LANGENDIJK. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 2.30 uur Ds. A. E. van Baaien. Bed. H. A. en Dankzegging. Doopsgezinde Kerk Voorm. 9.45 uur Ds. A. de Jongh. Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 3 uur Ds. J. Drenth. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 uur en nam. 2.30 uur Ds. J. Donner. SINT PANCRAS. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 6.30 uur Ds. Jellema. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 7 uur Ds. R. Bakker. HEERHUGOWAARD. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 uur Leendienst. Nam. 7.00 uur Ds. Dragt van Noordscharwoude.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 2