Buitenland Vechtpartij tusschen Communisten en Fascisten. Het Wilhelmus met de Internationale beantwoord. In „BEurope" te Utrecht werd een fascisti sche vergadering gehouden, waar op leen gege ven oogenblik een handgemeen ontstond tusschen de zwarthemden en een aantal communisten, die de bijeenkomst bijwoonden. De aanleiding was de beantwoording van 't Wilhelmus, dat door de fascisten was aangeheven met de Internationale" door de communisten. Die zaal werd door de po litie, die er tevens voor zorgde, dat het relletje niet buiten de deur werd voortgezet, ontruimd!. Gcea plezierige thuiskomst. Te Eindhoven kwam de Ineer De K. met een vriend thuis, toen hij voor de deur van zijn woning aan het Hendrick de Keyserplein een fiets zag staan, hetgeen hem verdacht voorkwam, aangezien er niemand thuis kon zijn. De^heer de K. besloot langs de voordeur en zijn vriend langs de achterdeur de woning binnen te gaan. Zoodra hij het huis binnen was, zag hij een man de trap af komen. Hij wilde-den man vastgrij pen, doch de inbreker trok plotseling een revol ver en schoot viermaal op den heer de KI, die zich daardoor ednter niet liet ontmoedigen om hem met behulp van zijn vriend te ontwapenen. Men waarschuwde de politie, die den man arres teerde. Hij bleek te zijn de te Eindhoven wonen de Duitscher F. H. Hij was in 't bezit van een automatische revolver met 20 patronen. 'Bij het nazien van de kleeding van den heer K. bleek deze aan den dood te zijn ontsnapt. Een der kogels was afgestuit op een knoop van zijn colbert, een andere was 'blijven steken in ,ean notitieboekje in zijn binnenzak. H. is op gesloten. Onverantwoordelijk rijden met den dood bekocht. Gisteravond omstreeks half elf is onder Dorst nabij Breda de 30-jarige ongehuwde electrician A. de Zwart uit Eitten-Leur, komende uit de richting Tilburg, met zijn motor in een bocht door de gladheid van den weg, maar voorname lijk door de zeer groot.e vaart geslipt. Dte Zwart reed daardoor tegen een boom en werd gedood. Het lijk is haar het St. Ignatius-ziekenlnuis te Breda vervoerd. Do Zwart was in gezelschap van een anderen motorrijder. Die Zwart had als duo-passagier een zekere Gielen. Dieze had D|e Zwart herhaaldelijk gewaarschuwd voor de groote snelheid, doch De Zwart wilde niet luisteren. Gielen is toen bij den anderen motorrijder o pde duo gegaan. Juist toer; dit was geschied, had het noodlottig on geluk plaats. Invoerverboden in Noorwegen overwogen. Naar uit öslo wordt gemeld, worden verschil lende Noorsehe invoerverboden verwacht, in het bijzonder voor luxe artikelen doch ook voor groenten. Deze verboden zullen vooral van invloed zijn op den uitvoer uit Denemarken, doch ook op waren die vi Denemrken naar Noorwegen worden verzonden. Hulde aan,1 Thomas Alva Eldison. In New-York worden de lichten één minnut gedoofd. ïenduizend personen hebben gedefileerd langs het stoffelijk overschot van Edison, dat opge baard staat in de bibliotheek van het laborato rium te West-Oranje. Gister, den dag van de begrafenis, werden op verzoek van burgemeester Walker om 7 uur 's avonds gedurende een minuut alle lichten in New-York gedoofd. LEVENSBIJZONDERHEDEN VAN THOMAS ALVA EDISON. Met Thomas Alva Edison is een der grootste ont dekkers en uitvinders van de wereld en in de ge schiedenis heen gegaan. Zijn proeven en zijn resul taten, kortom heel zijn levensloop grenst aan het wonderbaarlijke. Hij is het typische voorbeeld van den Amerikaan die als krantenjongen begonnen, een der grootste genieën werd, welke de menschheid heeft aan te wijzen. Maar hij kan ook als voorbeeld dienen voor de werkkracht van een man, die wil voor den onverpoosden en onvermoeiden arbeid van 'n mensch, die niet tevreden met de verkre gen resultaten, waarop men trotsch kan zijn, blijft voortzoeken. Hij is het voorbeeld van den geleerde, die weet, dat nog niet een einde is gekomen aan de ontdekkingen en uitvindingen. De Italiaansche dich ter Carduzzi heeft eens de wetenschap vergeleken met den ,,Geist, der stets verneint", die nooit stil blijft staan. Edison werd in 1847 te Melan in Ohio geboren Zijn jeugd bracht hij door te Port Huron. Zijn schoolsche kennis was gering, toen hij als kranten jongen aan den Grand Trunk-Spoorweg, het leven inging. Maar reeds als krantenjongen voelde hij den lust naar onderzoek, niet alleen om het onderzoek alleen, maar ook om geld te verdienen. En terwijl hij zoo reisde van de eene plaats naar de andere, al rijdende zijn kranten verkoopende, richtte hij in een der bagagewagens een drukkerij en een chemisch laboratorium in. Daar zette hij en drukte hij zijn „Weekly Herald", waarvan hij, be halve zetter en drukker en verjfooper, ook uitgever en redacteur was. Dat ging goed, tot in zijn labora torium in den bagagewagen eek geweldige ontplof! fing plaats had, die oorzaak \fks, dat bijna de ge- heele trein in brand geraakte. Van krantenjongen, werd hij telegrafist, maar tegelijkertijd had hij weer zijn laboratorium om proeven te kunnen nemen. En zoo vond hij de auto- matic-repater uit, een toestel om automatisch een telegram van de eene leiding naar de andere over te brengen. Dikwerf werkte hij in zijn werkplaats meer dan achttien uur per dag. Toen kwam hij door zijn uitvinding in dienst van de Goldindicator Company, die van een enkel centraal punt uit, aan honderden kooplieden elk kwartier een telegrafisch bericht zond, omtrent het dalen en rijzen der goudkoersen. Hij werd superintendant van genoemde maat schappij en begon met te zoeken naar een goede electrische lamp. Hij vond haar na vele mislukte proeven en nadat velen aan de resultaten van deze proeven hadden getwijfeld, 21 October 1879 brandde zijn eerste gloeilamp. Een belangrijke datum in de geschiedenis der menschheid. Wat de gloeilamp in de wereld beteekent, behoeft hier niet te worden uiteengezet. Men heeft dit uitvoerig gedaan in 1929 bij het vijftigjarig jubileum van de gloeüamp. Reeds voor hij de gloeilamp had uitgevonden, had hij de phonograaf vervaardigd. Meer dan 800 patenten stonden op zijn naam, waarvan vele echter van weinig practisch nut zijn. halve als uitvinder van de gloeilamp en van de phonograaf, kan Edison genoemd worden de uitvinder van de microfoon, den electrischen accu mulator, de konomatograaf enz. Bij zijn bezoek aan Edison heeft mr. M. H. Schoop, de uitvinder van de methode der bedekking van voorwerpen met een laagje metaal door bespuiting, ons de volgende beschrijving van Edison gegeven- Krachtige kop met sneeuwwit haar, hoog, met groeven doorploegd voorhoofd, met heldere rustige trekken op zijn baardeloos gelaat. Edison, eens „De Toovenaar van Menlo Park genoemd was doof. Reeds in zijn jeugd was hij doof geworden, maar dat belette hem niet scherp te hooren en te luisteren. In alles, wat hij aanpakte was Edison de Ameri kaan, die bij alles wat hij deed een bijzondere vol harding toont en voor geen moeilijkheden terug deinst. Hij was vegetariër en geheelonthouder en hij was de meening toegedaan, dat de mensch over het alge meen veel te veel eet en te weinig werkt. Wanneer hij een uitvinding wilde verbeteren, zag hij niet op geld. Vaak heeft hij daarvoor finan- cieele offers moeten brengen. Aan de uitvinding van den nieuwen alcalischen accumulator heeft hij tien jaar besteed, aan de uitvinding van de magnetische ziftmachine acht jaar lang, zonder onderbreking. Ontkend kan niet worden, dat vele uitvindingen van Edison, Edison zelf volstrekt niet als uitvinder te beschouwen, maar wel als degene, die de denkbeelden, welke den grondslag van de uitvin ding vormden, practisch wist toe te passen of wist te verbeteren. Binnenland Nood der Koedijker tuinders. Vragen! aan den Minister. Het Tweede-Kamerlid de heer Diuijs 'neeft den minister van. Bimnenl. Zaken en Landbouw dé volgende vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat door den ge meenteraad. der gemeente Koedijk in verband met den nood der tuinbouwers een plaatselijke steunregeling is getroffen, die zeer tot bevredi- gng van autoriteiten en belanghebbenden werkt, dioch waarvan de uitvoering groote, de draag kracht dier gemeente overtreffende kosten met zich brengt f Is het juist, dat reeds sedert Augustus van dit jaar het bestuur van gemelde gemeente bezoe ken o phet departement van den minister zijn ken o,p bet departement van den minister zijn afgelegd, teneinde te trachten de medewerking van den minister te verkrijgen 'in het bevorde- reeds sedert maanden de in Koedijk getroffen regeling aan den minister bekend is? Is de minister bereid, mede te deelen, welke de redenen zijn, waarom hij tot beden aan het be stuur dezer gemeente, nog nimmer eenig ant woord heeft gezonden? Is de minister bereid, alsnog ten spoedigste een gunstig ebeschikking op bet verzoek dezer ge meente te nemen? Is de minister niet van oordeel, dat een spoe dige hulp met. Detrekkvng 'tot den nood der tuigbouwers in Noord-Holland het beste kan ge- schiedeb door plaatselijke regelingen, en is 'nij dientengevolge bereid te bevorderen, dat in de dverse betrokken gemeenten 't initiatief tot 't tot stand brengen van zulke plaatselijke steun-, regelingen wordt genomen, hetzij door de burge meesters dier gemeenten uit te noodigen het ini tiatief daartoe te nemen door plaatselijke com missies, waarin mede belanghebbenden en des kundigen zitting hebben, in te stellen, betzij op andere wijze onder bereidevrklaring zijnerzijds om er toe mede te werken, dat de kosten dezer steunregelingen voor een belangrijk deel ten laste van het Bijk worden gebracht? nicatiew^, reden méde. Ter hvogte van^et slot Assumburg kwam een meelvracbtauto vtfo. meel- bandel Haas uit Krommenie achterop gereden en wilde den wagen passeeren. AVijl van den tegenovergestelden kant ook een niet. zand beladen vrachtauto naderde, moést dfe meelauto eerst den van de andere richting ko menden auto laten passeeren en dus achter den bakkerswagen blijven. Doordat niet tijdig kon werden gestopt werd de bakkerswagen van ach teren aangereden. De aanrijding was zoodanig dat de drie personen van den bakkerswagen wer den geslingerd en de wagen zwaar beschadigd werd. Het paard sloeg met het voorgedeelte op nol en kon eerst halverwege Assumtolweg tot staan worden gebracht. Het zoontje van den heer O., de Groot werd bewusteloos bij omwonenden binnengedragen en en naar de ouderlijke woning vervoerd. Het zoontje van wed. J. Öehuijt en de bakkers knecht werden per auto naar huil woning ver voerd. De eerste bleek een lichte hersenschudding te hebben gekregen, terwijl de beer Wi. Dam eenige beenkwetsuren had opgeloopen. De Heemskerksche politie beeft de zaak in'i onderzoek. Nieuwstijdingen B. bekwam zware verwonding»» eng ia per heken- auto naar het Acad. Ziekenhuis te Leiden vervoerd. COMMUNISTISCHE RELLETJES TE AMSTERDAM. De politie met steenen en bloemkool bekogeld. Nadat gistermiddag een bewoner van de Simon Willemstraat te Amsterdam wegens huurschuld uit zijn huis was gezet, heeft een troep communisten, die zich voor het huis ophield, toen de deurwaarder en zijn helpers, onder bescherming van enkele agenten, hun werkverrichten, ernstige wanordelijk heden ontketend. Toen n.l. <ïe uitzetting had plaats gehad en de deurwaarder met zijn helpers onder geleide van vier agenten vertrokken, werden zij in de Bellamystraat op den hoek van de Ten Kate- straat door de communisten, die hen gevolgd waren, met een aantal projectielen, waaronder steenen en stukken bloemkool, bekogeld. Drie van de agenten werden door deze projec tielen pijnlijk getroffen; een van hen werd zelfs vrij ernstig gewond en moest zich later naar huis begeven. Daar de situatie een ernstig karakter dreigde aan te nemen, trok een van de agenten zijn revolver en loste een schot in lucht. Dit bracht er den schrik bij de belhamels in. In een oogwenk stoven zij in verschillende richtingen uiteen. Ernstige auto-aanrijlding. Brie personen van een wagen geslingerd. Dinsdagmiddag omstreeks 12 uur reed de heer W. Dam, bakkersknecht in dienst van de wed. J. Sehuijt te Heemskerk, met een met een paard bespannen broodwagen op den Tolweg. Het zoon tje van de Wied. J. Sehuijt en een zoontje van der. heer C. de Groot, wonende aan den Commu- Gemaskerde mannen overvallen een vrouw. Zaterdagnacht zijn gemaskerde inbrekers bin nengedrongen in de boerderij van de alleenwonen de 58-jarige landbouwster J. F. te P., in de buurtschap Huppel nabij .Winterswijk, aldus de „Tel." De vrouw, vau wie bekend is, dat zij er warmpjes inzit, werd in haar bed overvallen door een tweetal gemaskerde personen, die haar bloedend verwondden. Zij wist zich evenwel dap per te verweren, ondanks Tiaar verwonding, zoo dat de inbrekers een derde persoon, die waar schijnlijk buiten stond, ,te bul priepen. Van dit oogenblik heeft de vrouw gebruikt gemaakt en kans gezien de openstaande buitendeur dicht te Idoen en "te grendelen, waarna ze nog meer alarm maakte. Zonder iets te hebben ontvreemd en met achterlating van een masker en een rooden zak doek, z ijn de inbrekers verdwenen. Met een po litiehond werd bet terrein en de omgeving af gezocht. Het onderzoek naar dedaders duurt voort. Ettor een afsluitboom gereden. Gistermiddag omstreeks 12 uur is op den spoor wegovergang van den Hoogenweg te Amersfoort op "de grens der gemeente Hoevelaken, de 36- jarige motorrijder A. Mik uit Utrecht, komende uit de richting iWieldoorn, met zijn motorfiets waar op de duo dp heer J. Kasteele uit Amster dam was gezeten, vermoedelijk door een defect aan de reminrichting, door den gesloten afsluit boom gereden. Hij is vervolgens tegen een sein paal aangebotst, waarna de motorfiets is omge slagen. De motorrijder is in zorgwekkenden toe stand naar het St. Elisabetb-gasthuis te Amers- voort overgebracht. De duorijder, die een hersen schudding en enkele hoofdwonden opliep, is even eens daar opgenomen. De politie heeft de sleebte licht beschadigde motorfiets in beslag genomen. De geheimzinnige kist van den G. G. Het „Bat. Nbld." vertelt: Toen Z,E- jhr. De Jonge te Priok aankwam, werd .in den trein een kist geladen, een groote, vrij platte kist. Wat zat er in deze bevoorrechte kist, de uitver- kozeme 'boven alle koffers en andere bagage, de eenige, die direct mee mocht naar Weltevreden 6*11 vervolgens naar Buitenzorg? Die pas uit Ne derland gekomen foto ontsluiert het mysterie. We meenen op het plaatje de kist te herkennen. Het is een nieuwe uitmonstering in blauw en goud, bestemd voor de 30 man groote hoftiou- ding van den G. G. Een bekend militair- en burger-passemen^-fa- brek te Dén Haag heeft deze kist met bande liers, schouderbedekkingen, gala- en kleine tenue- nestels naar Lndië verzonden. De 38-jarige fotograaf P. v* d. N. te Gouda, die op den Plas Elfhoeven onder de gemeente Reeu- wijk wilde gaan jagen, door een noodlottig on geval gedoodToen de man 'in zijn roeiboot wilde stappen, waarin zijn geladen geweer tegen een ban kstond, schommelde de boot, waardoor het geweer omviel en de trekker door aanraking met de boot afging. V. d. N. werd in de borst ge troffen en was terstond dood. Zijn lijk' is naar het ziekenhuis te Gouda overgebracht. Twee verkeersongeva lliem. Op den Bredaschen weg onider de gemeente Huiten, ongeveer zes kta. van Tilburg verwij derd, zijn twee verkeersongelukken gebeurd. Des middags slipte bij het plotseling uitwij ken. voor een boerenkar de auto, bestuurd door iemand uit Vilvoorden, bij Birussel, naast troepje wielrijders. Twee personen werden aange reden. A. Abrahams uit Hilvarenbeek kreeg een hersenschudding en een schouderfractuur, P Uijenbroek uit Goirle liep een zware bovenbeen- breuk op. Bleiden zijn naar het ziekenhuis te Tilburg overgebracht. Hun toestand is niet le vensgevaarlijk. Later in den avond reed de militair Broos uit Eindhoven, zijn vriend den milicien Eerdweg uit Gestel op de duozitting vau zijn motor fiets meevoerende, ongeveer terzelfder plaats te gen een melkkar. Eerdweg kwam te vallen en was onmiddellijk! dood. Vrouw van Rjel uit Hul ten, die met nog twee andere personen van den nielkv'agen werd geslingerd, werd doodelijk - ge wond. '(handelsblad). ERNSTIG AUTO-ONGELUK BIJ WASSENAAR. Bestuurder ernstig gewond. Hedenmorgen omstreeks half elf heeft er ter van De Deijl te Wassenaar een ernstig verkeers ongeluk plaats gehad. De heer Van B. uit Amster dam reed daar met groote snelheid met zijn wagen, doordat deze slipte, in botsing met de vrachtauto van den houthandelaar van Hoeken uit Leiden. De personen auto werd geheel vernield. De heer Van PANIEK IN EEN CIRCUS. Tijdens de kermisweek te Breda, geeft het circus Van Bever voorstellingen, waarvan als een der hoofdnummers voorkomt een dressuur van vijf leeu wen. Toen nu echter dit nummer slecht met een viertal leeuwen werd uitgevoerd, scheen dit op de dieren onrustig in te werken. Want nauwelijks be vond de temmer zich in de kooi, of er ontstond tus- schen de leeuwen een hevig gevecht. In het circus zelf werd hét aanwezige publiek door een paniek bevangen, zoodat ieder een goed heenkomen zocht. Vruchteloos trachtte de temmer door schoten in de lucht aan het gevecht een einde te maken. In middels schoot het geheele personeel met ijzeren staven en pieken met vleesch te hulp; eerst na een kwartier wist men de vechtersbazen te schei den. Het mag een geluk wórden genoemd, dat de temmer bij deze vechtpartij niet verwond werd. NOORD-HOLLANDSCHE CINEMA. Zooals wij reeds eerder meldden heeft deze on derneming haar winterseizoen ingezet met de rol prent „Onteerd". Wij waren in de gelegenheid een van de voorstellingen bij te wonen en kunnen niet nalaten opnieuw onze bewondering uit te spreken over het scherpe en duidelijke geprojecteerde beeld. Ook het klankgehalte van het sprekende en musi- seerende gedeelte valt uitermate te roemen. Dat de ondernemers met voortvarendheid aan het werk zijn moge blijken uit het feit dat deze zelfde film dien reeds aan den Langendijk heeft gelopen eerst de volgende week in Alkmaar zal worden ge geven. Een toiletgeheim Men behoeft niet te zien, dat U crëme gebruikt. Want, in tegenstelling met alle andere crèmes, die min of meer op de huid blijven liggen, wordt „Zij "-crème er geheel in opgenomen. Men ziet dus niet, dat U het gebruikt, terwijl de huid er toch zacht en soepel van wordt en fraai van teint. Marktberichten NOORDERMARKTBOND, 21 Oct. Aanvoer: 100 kg spercieboonen ƒ20.40—28.00; 71'jfj kg uien: gele nep ƒ4.70—5.20; drielingen ƒ3.00 —3.30; uien ƒ3.40—3.60; grove uien ƒ3.30—3.50; 1800 kg peen Z2.20—2.30; 11500 kg roode kool ƒ0.60—1.60; 12600 kg gew. witte kool ƒ0.60; 1600 stuks bloem kool ƒ0.70—1.30. NOORDERMARKTBOND, 22 Oct.. Aanvoer: 1000 kg aardappelen: schotsche muizen ƒ7.10; drielingen ƒ7.20—7.60; 275 kg spercieboonen ƒ18.7026.40; 8600 kg uien: gele nep ƒ4.805.30; drielingen ƒ3.10—3.40; uien ƒ3.70—4.30; grove uien ƒ3.50; 1200 kg peen, grooote ƒ2.50; idem kleine ƒ1.70; 6700 kg witte kol ƒ0.60; 2300 kg gele kool ƒ1.90— 2.50. LANGEDIJKERGROENTECENTRALE, 21 Oct. Aanvoer: 320 stuks Lecerf ƒ0.70—3.80; 7700 stuks Reuzen ƒ0.80—3.00; 10000 kg roode kool ƒ1.00—2.00; 225 kg gele kool ƒ1.20; 5000 kg witte kool ƒ0.60; 10000 kg uien ƒ3.10—3,50; grove ƒ2.90—3.30; drie lingen ƒ2.80—3.00; nep ƒ5.00—5.30; 215 kg slaboonen ƒ22.6026.00; 3700 kg bieten ƒ0.802.10; 325 kg Tomaten a ƒ16.10; idem C ƒ12.10; idem CC ƒ5.10; 135 kg druiven ƒ36.00—37; Frankenthaler ƒ34—40; LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 22 Oct. Aanvoer: 1500 Kg aardappelen: Schotsche mui zen ƒ6.90; drielingen ƒ7.60; 1600 stuks Lecerf ƒ0.70 —2.20; 5800 stuks Reuzen ƒ1.00—3.60; 3500 kg roode kool ƒ0.80—2.10; 2100 kg gele kool ƒ1.30—2.10; 700 kg witte kool ƒ0.60; 3800 kg uien ƒ3.403.60; grove ƒ3.40; drielingen ƒ2.90—3.20; nep ƒ5.20—5.40; 300 Kg slaboonen 18.50—27.30; 2600 kg bieten 0.80— 2.10; 850 kg ramanas ƒ1.90. WARMENHUIZEN, 20 Oct. Aanvoer: 500 kg aardappelen: blauwe ƒ2.70—4.00; 4800 kg roode kool ƒ0.60—0.80; 2300 deensche witte ƒ1.00; 825 nep ƒ4.70—4.80; 1350 kg uien drielingen ƒ2.502.60 400 kg gewone witte kool onverkoop- WARMENHUIZEN, 21 Oct. Aanvoer: 2300 kg witte kool onverkoopbaar; 125 kg nep ƒ5.00; uien ƒ3.60—3.70; idem drielen ƒ3.—3.10

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 2