Warmen h u izen. Kalverdij k. Adverteert in dit blad Groofe Afslag SUZE KUIPER Zietonze Etalages Gehoorinstrumenten Bestelt Uw DRUKWERK ter drukkerij te Noordscharwoude Oproeping. tuinman Hl. PIERSi/t N. PIERSMA Krul De Unie Rede op Vrijdag 30 October, Ds. I. VQORSTEEGH Notaris F. J. M. Pinxter Ie. Dinsdag SO Nov. 1931, 17 Nov. d.a.v. Wei- en Bouwland 2e. Woensdag II Nov. 1931 18 Nov. d.a.v. Weiland en Bouwterrein Volksslagerij J. J. BING. Achterstraat 62. Alkmaar. Omdat wij hoofdzakelijk contant verkoopen, koopt U bij ons het voordeeligst P. KLOOSTERBOER Ghrysanfenbloemen Cyclamenplanten P. PUS, Br. op Langendijk lodes - Pelterijen Kouttil 13-15 Onze Collectie is groot. Onze prijzen laag. Onze Modellen apart, HOUTTIL 13-15 Astra-Glazen K. STAM, JOH. LAUWERS, Opticien, Ziekenverplegings-Artikelen Gummi-Artikelen, STAALWAREN, Friedrich Herder enz. enz. Effecten Coupons Prolonptlën SS Des Woensdags van ID tot I uur ZITTING te Breek op Langendijk in het Café „Welgelegen" van den Heer J. DE BOER Az. Oenosito's Safe Qeseslt SUREN, Bergen (N.-H), De Strijd Advertentiën Den 29en October hopen onze® [lieve Pa en Moe, §3 fhun 12 Va-jarige Kchtvereeniging gg jte herdenken. m Hun liefhebbende kinderen jij PIKT HENK g joudkarspel, Oct 1931, ffi i Receptie: des avonds van ga 17 309.30 uur. tij zal gehouden worden 's avonds 7 uur 15 m. in de Herv. Kerk te Broek op Langendyk. door van Den Haag. Het Locaal Comité. te Sclioorldam, zal publiek verkoopen op bij inzet en bij afslag comb, en eindtoewijzing telkens des n m6 uur in het café van den Heer MOSCH te WARMEN- HUIZEN: Perceelen uitmuntend te Warmenhuizen, te zamen groot 5.13.40 II A. bij inzet en bij afslag, comb, en eindtoewijzing telkens des n.m 6 uur in het café van den Heer Blt'JËRSEN te Kalverdijk Perceelen uitmuntend te Kalverdijk gem. Harenkarspel te zamen groot 5.75.70 H^A. Alles te veilen in perceelen Aanvaarding bij betaling kooppen ningen op 30 Dec. a.s. Öehoorende tot de nal. van den Heer P. Pronk Sr Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris, waar tijdig schets kaarten te bekomen zijn. Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of borgtochten bezitten gctcekend door a. wijlen den Heer CORNELIS DOORN, gewoond hebbende en overleden te Zuidscharwoudeden 27 Maart 1931. b. de echtelieden wijlen den Heer PIETER DE GEUSPieterGerrit- zoon, gewoond hebbende te Oud karspel en overleden te Alkmaar den 5 September 1931 en wijlen Mejuffrouw A AF JE DOORN, overleden te Oudkarspel den 22 Juni 1926, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling té doen vóór of op den 28 October 1931, ten kantore van notaris JOH NN W. C J. K ROON te Zuidscharwoude. in de van j Telefoon 603. 5 pond rauw koevet f 1.75 5 pond gesmolten koevet - 1.25 4 pond Schapenvleesch -l.O.' j 3l/s pond gehakt - 1.00 5 pond mager spek - 1.25 Heerlijke metworst, per pond - 0.40 Ham per ons - 0. 8 1 Doe Uw voordeel. Ja dat heeft U nog altijd maar bij KLOOSTERBOER Prima kaliteit en lage prijzen. 2 Kop prima Koelhuisboter v. 1.25 1 K.G. verpakte cacao 05 1 pond versch gebrande Pinda's 16 Voor reclame '/.pond Speculaas 1 ons Bruidsuiker en 1 ons Hoestbonbons te zame i 30 Huishoud jam H.A.P. 3ö Bato jam per beker 25 Gesn. Paardenrookvleesch p.o. 16 Ham per ons 20 Paardenmetworst 45 cent p. pond van Beemsterboer Voor den winter 30 p. Glezerine of Kristal zeep v. 2 75 Tarwe Bloem bij 25 pond of meer zeer voordeeligen prijs. Bij ons koopt U steeds Timmermans Tarwebloem, Graansoorten en het bekende Hoendermeel voor uiterst lagen prijs Dan hebben wij nog aan te bieden zeer goede Sigaren van 4 cent voor 1.75 per Kistje van 50 stuks U koopt bij ons Erwten en Boonen (Eigen teelt.) Aanbevelend, Broek op Langendijk. die zeer rgped bekend is met het op slaan van verduur zaamde kool en het kweeken van bloernkppl en voorjaars- groenten, wordt p oir direct ge- zo c h t. Winstdee hame gegaran deerd Opgave salaris en getuigschriften aan jfi OI'ITZ SCHMANTEVITZ, Post. Wiek a/Rügen. Dagelijks veische verkrijgbaar. Tevens mooie in diverse kleuren van f0,50 tot f 1,50 per stuk. Kweekerij „FDORIA Uw leven lang genot heeft U van een Gritzner Naaimachine. Langdurige garantie v.h. P. ZU9KER, Verdronkenoord 82 Alkmaar aan den kant van de Vischmarkt. Reparatien solied en zeer billijk. alleen ALKMAAR. alleen ÖE BRIL1&SLAN6 WIST_J3S1 HET Vraagt onze FIJNE BRILLEN met ZEER MOOI EN.. VOORDEELIG ZUIDSCHARWOUDE. Payglop 3, Alkmaar Wij hebben een ruime collectie ook electrische in voorraad vanaf f2,75 Ook aan huis te ontbieden Verder voorhanden Hooe*nsche Crediet en Effectenhank N.V. ALKMAAR, HOORN, SCHAGEN, Oude Gracht 297 Dal 3 Marktplein 92 ik N.V. HAGEN. H 'JK J LBJDT U aan luchtpijptakken-, luchtpijpen- of longkatarrhe, asthmatische kwalen, benauwdheid, kortademigheid, acute lioofd-verkoud- heid, slijmverstopping op de borst enz., gebruik dan nu reedsmijn „Anti-BronchiaUOzon" Geen medicijn, geen toestel, doch gedurende den slaap in te ademen. Begin nu de kuur, dan behoeft U de mistige dagen in herfst en winter niet te vreezen. Kostelooze informatiën. De beste getuigschriften staan U ten dienste. Alleenverkooprecht voor Nederland en Koloniën. Spreekuur: Vrijdagmorgen van 9—12 in Café M. de Boer, Friescheweg Alkmaar De strijd om het bestaan is tegenwoordig bitter ernstig. Van velen wordt het uiterste gevergd. Zenuwachtigheidgejaagdheid angst; slapeloosheid; gedurige vermoeidheid; gebrek aan eetlust; het zijn alles teekenen dat iemand niet ongedeerd uit den strijd is gekomen. Versterk daarom in tijds uw krachten! SANGUINOSE zal u de kracht, de levenslust en de energie teruggeven, die gij noodig hebt. Prijs per fl. f 2.—, 6 fl. f. 1112 fl. f 21.-. Twee lepels per dag is voldoende. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag ALKMAARSCHE EXPORTVEILING, 21 Oct. Andijvie ƒ0.40—2.30; appelen ƒ6.00; bloemkool ƒ.2—7; bieten ƒ2.20; druiven ƒ12—18; gele kool ƒ1.20—1.90; groene kool ƒ1.20—3.90; kropsla ƒ0.08 —2.20; knolselderie ƒ1.803.00; komkommers ƒ4.20 6.40; peren ƒ36; prei ƒ6.00; postelein ƒ0.22— 0.48; roode kool ƒ1.903.20; selderie ƒ1.50; spinazie ƒ0.250.69; spruiten ƒ37; snijboonen ƒ15.90— 17.80; dubbele spercieboonen ƒ8.1013.40; uien ƒ2.20 —3.60; wrtelen 1—3.60; witlof ƒ3—8. BOVENKARSPEL, 20 Oct. Uien: grove ƒ1.50; groote 1.551.60; drielingen ƒ1.15—1.25; nep ƒ2.50—2.80; bloemkool le ƒ1.10— 3.60; 2e ƒ0.75—1.70; roode kool ƒ0.60—1.10; gele kool ƒ0.60; witte kool ƒ0.60; groote bieten ƒ4.60— 4.90; id. kleine ƒ2.70—3.30; slaboonen ƒ2.85—4.25; druiven ƒ0.30. PURPEREND, 20 Oct. 3 stapels kleine fabriekskaas ƒ28.18 stuks kl. boerenkaas ƒ31.00; 1 st. commissiekaas ƒ30; Totaal 11.000 kg 1626 Kjj? boter ƒ1.10—1.40; Meiboter ƒ0.85—1.25; 597 vette koeien ƒ0.700.80 per kg.; 127 melk- en geldekoeien ƒ140—330; 42 stieren, 15 paar den ƒ80200; 23 vete kalveren ƒ11.20; 222 nuch tere kalveren, slacht ƒ8—20; fok ƒ12—24; 584 vette varkens slacht ƒ0.36—0.42; zouterij ƒ0.30—0.32; 82 magere varkens ƒ10—24; 280 biggen ƒ7—11; 1200 schapen ƒ20—31; 40 bokken en geiten. 12830 kip eieren ƒ5.50—6.75; 1502 eendeieren ƒ3.85; 444 gan zen ƒ4—4.75. VEILING OVERZICHT. Onder den invloed van de ongunstige stemming die de markt blijft beheerschen, was er ook in de afgeloopen week een zeer gering aanbod van bijna alle producten. Ook wordt een begin gemaakt met den oogst der bewaarkool, wat mede er toe bij draagt dat aan de veiling niet veel omgaat. Nog steeds is het met de Witte kool zooadat de fabrieken voor 60 of 70 gulden per wagon, de eenige koopers zijn. Waar de tijd komt voor deze om de voor hun bedrijf gecontracteerde kool te ontvangen, werkt ook dit nog ongunstig. Meermaieif-is dan ook in deze week de wijzer doorgedraaid en in to taal is er niet meer dan een goede 20 wagons ver kocht geworden. Van Deensche witte kool werden alleen te Broek enkele partijen aangevoerd, die voor 80 a 90 cent per 100 kg gingen. Met de roode- en gele kool bleef het eveneens bij het oude, behalve dan het feit dat de laatsten allen werden verkocht. Bij roode kool kwam het zelfs bij een gering aanbod, voor, dat soms de minimumprijs niet werd behaald. Voor beide soor ten was de noteering f 0.60 a f 1.20, behoudens dan enkele partijen mooi kleingoed, die tot f 1.50 op brachten. Aangezien de aanvoer van bloemkool hier niet van een beteekenis is als elders, werd dit product nog wel verkocht, maar tegen zeer lage prijzen. De prijzen varieerden van f 0.70 tot f 2.per 100 stuks en slechts enkele malen kwam het voor dat voor de allerbesten f2.50 of f3.werd gemaakt. Met dit al wordt er van de koolproductie zoo goed als niets ontvangen en wordt de toestand met den dag nijpender. Alleen van Uien val practisch te zeggen, dat er afzet voor Is, zij het dan ook voor lage prijzen, die een lichte neiging tot stijgen vertoonden. Echter was het aanbod deze week iets minder als in de vorige. De gewone en grove sorteering noteerden de laatste dagen van f2.40 tot 2.80 (een enkele maal f3.—) per 100 kg., drielingen van f2.tot f2.50 en enkele partijtjes nep van f4.50 tot 5.30 per 100 K.G. Van alle overige producten werd ook In deze week zeer weinig geveild. Slaboonen in totaal nog een kleine 9000 kg. De prijs hiervan is met de kwaliteit beduidend ge zakt en bedroeg nu voor de mooisten nog 17 a 21 cent per kg en voor het overige vanaf 13 cent^ Nog slechts een enkel partijtje Tomaten was er aan de veiling en kan het hiermede als afgeloopen worden beschouwd. Van Kroten zoowel als losse Peen was er een to taalaanbod van ongeveer 10.000 kg per dag en voor beide prloducten was de prijs f 1.50 a f 1.80 per 100 kg in doorsnee en moedigt dus ook deze niet fot vellen aan. j Ook aardappelen worden bijna niet meer aange- .voerd. De enkele partijtjes pootgoed gingen, nu ook j hiervoor het seizoen afloopt, voor lagere prijzen, hl. f7 a f7.30 van de hand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 5