[[Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier No. 120 «tolSHBhiitfE*** ZATERDAG 24 OCTOBER 1931 40e Jaargang -ü Mme: Firma 1. IE1ZEB. ladictMf 1. HIEIZEB. hrwi Kuntscharwonéi. Het Witte Kruis Het Wit-Gele Kruis Hef witte doek Uit den Omtrek i'nirt NIEUWE DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG. Abonnmentsprij s per 3 maanden 1.15. mum ADVERTENTIEN: Van 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent. GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Het adres van het Wit-Gele Kruis, afd. Langedijk, gericht aan de Raden der gemeenten Zuidschar- woude en Noordscharwoude, inhoudende het ver zoek om eene subsidie van 15 cent per R. K. inwo ner voor het instellen van eene wijkverpleging heeft de onderlinge verhouding tusschen de Roomsch Katholieke raadsleden en de andersdenkenden eenigszins verscherpt. Zuidscharwoude stelde zich op het standpunt, dat in deze nadere inlichtingen moesten worden inge wonnen, Noordscharwoude besloot afwijzend op dit adres te beschikken. Maar hiermede is de zaak niet uit. Na de verkregen inlichtingen, die, daaraan mo gen wij niet twijfelen, zoo nauwgezet mogelijk en met de meeste zorg zullen worden ingewonnen, komt dit adres bij de behandeling der begrooting te Zuidscharwoude opnieuw aan de orde en mag men verwachten, dat de verdedigers van het voorstel met bewijzen zullen kunnen staven hetgeen zij in de laat ste raadszitting hebben beweerd. Want men kan v/e. iets gaan beweren en als een waarheid verkondigen, maar in dit geval, waar die beweringen niet van verwijten aan het bestuur van het „Witte Kruis" ontbloot waren, zullen de bewijzen het oordeel moeten rechtvaardigen, dat in den Raad werd uit gesproken. Het bestuur van het „Witte Kruis" heeft geen samenwerking gewild, de uitnoodiging tot eene samenspreking onbeantwoord gelaten en niette genstaande dat het wist, dat het Wit-Gele Kruis eene wijkverpleging wenschte in te stellen, toch een tweede wijkverpleegster aangesteld, waarvoor het subsidie van 5 tot 15 cent per inwoner werd ver hoogd. Ziehier in hoofdzaak de uitgesproken beschul digingen aan het adres van het bestuur van het „Witte Kruis". Geen wonder, dat men bewijzen vraagt en dat die ook geleverd dienen te worden. Er is maar één ze delijkheid en, dit begrip dient onverzwakt te spre ken, in de eerste plaats aan de groene tafel, waar ëerbiediging van ieders overtuiging de goede toon moet beheerschen. Aan het goed recht, dat het bestuur van het Wit-Gele Kruis heeft, voor zijn afdeeling een R.K. wijkverpleging in te stellen, wordt blijkbaar ook niet getornd, terwijl van R. K. zijde de wijkverple ging van het „Witte Kruis" hoogelijk wordt ge roemd. Maar bij de gehouden besprekingen in de beide raadszittingen heeft meer gedomineerd de ergernis over de gebleken onwil (waarvan enkele R. K. raadsleden deden blijken) van de zijde van het be stuur van het „Witte Kruis", dan het goed recht eveneens aanspraak te hebben op het subsidie van 15 cent per R. K. inwoner als het „Wite Kruis". En aan de hand van dat goed recht, bezien van die zijde althans, is het besluit van den Zuidschar- wouder raad, dat deze zaak ongetwijfeld tot ophel dering zal brengen, niet zonder beteekenis. Dit be sluit legt de verantwoordelijkheid der uitgesproken beschuldigingen ten volle op de schouders van hen, die deze hebben gelanceerd. Of het stelt de houding van het bestuur van het „Witte Kruis" op de kaak, èf zij blameeren zich zelf. Afgescheiden van het feit, dat het niet het doel is geweest van het bestuur van het Wit-Gele Kruis, deze zaak tot klaarheid te brengen, zoo heeft 't in dezen zijn doel voorbijgestreefd. Maar zijn goed recht blijft onaanvechtbaar. Dat recht is er, bestaat en heeft het.. Aan dat recht tor nen zou trouwens beteekenen, dat in het tegenover gestelde geval hetzelfde streven zou worden nage volgd. En andersdenkenden kunnen of zullen dat recht misschien moeilijk verstaan, maar men heeft het alleen maar te begrijpen, ook al brokkelt in dezen iets van het begrip „gemeenschapszin" af. Hier gelden geestelijke motieven in welken het ontoe laatbaar moet worden geacht doortedringen. Elk oordeel daaromtrent is een uiting van eigen inzicht en dus zoo eenzijdig mogelijk. Maar over „zedelijk heid" en „waarheid" valt niet te twisten, wij wachten af. Ook zullen de notulen moeten uit maken of het verhoogde subsidie voor één jaar of in lengte van jaren is toegezegd. De bewering, dat dit slechts voor één jaar was, was even onjuist als ontactisch, terwijl het door den spreker vooropge stelde belang daardoor eerder werd geschaad dan gediend. In de min of meer onverkwikkelijke discussie over dit adres straalde een lichtschijnsel door, waarop wij nadrukkelijk de aandacht vestigen, n.l. dat de wijkverpleging van het „Witte Kruis" respect verdient en lof inoogstte. Dat stemt bemoedigend. Wij besluiten met het wijze woord van Vader Cats: „Het is naer mijn begrip, het is een rustigh man „Die op een engen hoek syn wagen draeyen kan." Plaatselijk Nieuws OUDKARSPEL. EEN VREDESAVOND. We leven thans wel in een tijd waarin de geest is vaardig geworden over menschen en volkeren, dat er nooit geen oorlog meer mag komen, en er een vrede zal heerschen waaraan niet de gedachte ten grondslag ligt, dat wie den vrede wenscht. zich ten strijde moet toerusten. Aan de idéé van den vrede zit onvermijdelijk ver- bondeir „ontwapening van alle volkeren ter wereld het omsmeden van de zwaarden tot ploegscharen. Zeker, wij weten dat er nog veel, zeer veel water door de zee zal moeten, alvorens het zoover is, dat wij leven in een maatschappij, waarin iedere ge dachte van bewapening vreemd is, maar een maal zal die tijd komen. Maar daarvoor is het ook noodig, dat het aantal vredes- en ontwapeningsvrienden steeds grooter wordt, en zoo'n macht verkrijgt, dat er niat meer aan te ontkomen valt, en de regeeringen zullen moeten bukken voor den volkswil. Men kan natuurlijk verschillen van gedachte op welke wijze men hiertoe zal moeten geraken, maar het petitionnement van de Nederlandsche Dagbladpers is zeker een stap op dezen weg. De ernstige wil van het Nederlandsche volk wordt daarin aan de a.s. Ontwapeningsconferentie te Ge- nève kenbaar gemaakt, het is als een waar schuwing voor hen, die aan de conferentietafel zitting zullen nemen. Maar ook de „Maatschappij tot Nut van 't Alge meen" heeft zich reeds in het begin van dit jaar op dezen weg begeven. Na een rede van den chef van de afdeeling Volken bondszaken va n het Departement van Buitenland- sche Zaken, werd op het tweedaagsch congres een motie aangenomen van den volgenden inhoud: de Maatschappij tto Nut van 't Algemeen: met groote ingenomenheid constateerende, dat eindelijk in 1932 de wereldconferentie zal worden gehouden, zooal nog niet ter ontwapening, dan aoch tot vermindering, althans beperking van bewapening; diep er van doordrongen, dat een belangrijke ver mindering van bewapening de onmisbare voor- waardde is om een herhaling van de ontzettende wereldramp, die oorlog heet, te voorkomen: overtuigd, dat slechts langs den weg van gemeen schappelijk overleg ehet groote doel kan worden bereikt: overwegende, dat in stijgende mate in de volkeren zeiven het verlangen tot uiting komt, dat er nooit meer oorlog zal uitbreken en dat zij steeds dui delijker tot inzicht komen, dat een mislukking van bedoelde conferentie een volslagen misken ning zou beteekenen van wat er in de volken leeft en tot onberekenbare, heillooze gevolgen zou leiden: van oordeel, dat de vol iken zeiven moeten ge- tulgen: spreekt den vurigen wensch en tevens besliste ver wachting uit, dat door de conferentie niets zal worden verzuimd om een bevredigend resultaat te verkrijgen.' Tevens werd aan het Hoofdbestuur machtiging ver leend, zoo noodig een bedrag van f 10.000 te beste den voor het voeren van de noodige propaganda voor de ontwapeningsidee. En om van den ernstigen vredeswil van de Maat schappij te getuigen zullen a.s. Maandag de 312 aangesloten departementen alle tegelijk vergaderen waardoor 35000 leden getuigenis zullen afleggen van hun bezielend streven. Ook het departement Oudkarspel zal bijeen komen Het heeft daarvoor een specialen vredesavond ge organiseerd, waaraan medewerking wordt verleend door den heer Ru Mulder van Hilversum, die op dezen avond verschillende fragmenten zal voordra gen uit de wereldberoemde boeken van Erich Maria Remarque „Van het Westelijk Front geen nieuws" en „De weg terug." Tevens zullen daarbij de ge dichten van Martien Beversluis niet ontbreken. Het programma voor dezen avond is in de ge meenten Oudkarspel en Noordscharwoude verspreid geworden maar van harte hoopt het departement, dat ook van andere plaatsen belangstelling zal ko men voor dezen vredesavond van het Departement. Aan dezen avond gaat vooraf een radio-rede, die om zeven uur wordt uitgesproken doör den voorz. der Maatschappij, mr. Salm, en tevens bedoeld is als opwekking om de vredesavonden te gaen bij wonen. Zij, die den heer Mulder kennen zullen weten, dat hij de kunst verstaat de menschen van 't begin tot het einde te boeien, en dat hij nu de fragmenten heeft gekozen uit de genoemde werken, komt, om dat hij het leed van de vele menschen uit de oor logsjaren wenscht te doen spreken tot de verza melden, waardoor men met afschuw zal denken aan datgene wat achter ons ligt enwat de toe komst voor ons verborgen ihoudt, wanneer niet de wil der volkeren aan de regeeringen wordt op gelegd. Men mag dus zeker verwachten, dat Maandag a.s. de zaal van den heer Vis te Oudkarspel geheel ge wald zal zijn met menschen, die door hun opkomst 'mede wenschen te demonstreeren den wil dat er nooit geen oorlog meer zal zijn en wij gespaard worden voorhet naamloos wee, dat over de volkeren wordt gebracht, wanneer men den vrede wenscht, en zich daarvoor ten strijde rust. De aanvang is bepaald op 8 uur, en de entree be draagt 25 cent per persoon. EEN REIS NAAR INDIë MET DE KON. PAKKETVAART MIJ. VOOR 40 CENT. Het schijnt ongelooflijk, en toch is het waar. De alom bekende vereeniging „Oost en West" te Am sterdam, heeft in haar bezit een film, welke door de K(on.) P(aketv.) M(ij.) is laten vervaardigen. Deze filjn die uit niet minder dan 8 deelen bestaat voert ons, na eerst kennis te hebben gemaakt met het bedrijf der K. P. M., door de Indische Archipel, bezichtigen Java, de Vorstenlanden, Soerabaya en de Zandzee, vervolgens gaan we dwars door Sumatra, naar Borneo, Nieuw Guinea en het sprookjes eiland Bali. Hoe sprookjesachtig en exotisch het in Indonesië is. ervaart men pas, wanneer men zulk een film werk heeft gezien. Maar niet alleen ziet, maar ook hoort, want de film wordt muzikaal geïllustreerd, door speciaal daarvoor vervaardigde gramofoonpla- ten. Wij zien dus bijvoorbeeld niet alleen een echte Javaansche dans, maar hooren tegelijk de eigen aardig aandoende muziek. Het is een gelukkige gedachte geweest, dit film werk hier te krijgen. Het is één van die films die hiet alleen lang in onze gedachten nablijven maar vat men zegt, we zijn rijker geworden, aan kennis en. 4. varing. Wij hebben Indonesië gezien en bereisd. blijven doorgaan op de oude voege, 'tkan toch op veel bescheidener sdnaal, desnoods moeten de cadeautjes zoo maar worden gegeven, en moet St. Nicolaas maan achterwege blijven, dit tocti brengt groote 'kosten mee, voor het kind wordt gauw genoeg opgeloopen. Wordt besloten om als van ouds te doen en lijsten aan de burgerij aan te bieden ter inteekening. De heeren v. 'd. Tak, M. Hoogland en O;, de Ruiter bieden zich aan om naast het bestuur met lijsten te loopen, de regeling enz. wordt aan het bestuur opgedragen, de datum zal zijn 4 December. De gezellige avond zal worden gehouden in Febr. zooveel mogelijk met eigen krachten. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voor zitter de vergadering. - ST. MAARTEN. D,e heer A. W. Deutekom, onderwijzer aan de R. K. School te Rijpje, is in vaste betrekking benoemd als onderwijzer aan de Bisschoppelijke Nijverheidssdnool te Voorhout. iSjT. PANCRA8. De cursus voor rijpere jeugd welke alhier zal worden gehouden (bdnoudens goedkeuring van den gemeenteraad) kan zich in een groote deel name verheugen, reeds 40 deelnemers zijn inge schreven. 1ST. PANCRAS. Vergadering van Volksonderwijs op 23 Oct. in het o ifé van den deer Bouwstra. Aanwezig 19 leden. De heer de Ruiter zegt in zijn openingsrede dat Voor het eerst de taak op Inem rust om de ver gadering te lijden, In de laatst gehouden verga dering is de heer de Ruiter gekozen als bestuurs lid en door het bestuur als voorzitter benoemd. De rekening van den Penningmeester luidt als volgt: Saldo f 18.78, ontvangsten St. Nieo- laasfcest f 173.40, voor het 25-jarig bestaan der vereeniging f78.75, contributie f 98.50, tesamen f406.18, uitgaven f368.25, in kas f 37.93. De heeren de Vries en v. d. Tol Inebben de reke ning nagezien, en adviseeren bij monde van den heer de Vries tot goedkeuring. Medeaeelingen. De, aanvrage aan de gemeente om Dr. Bestree als schoolarts aan te stellen is tot /neden uitge steld, omdat binnenkort Districtsschool artsen in Noord hol land zullen worden aangesteld, t Bestuursverkiezing. Aftredend zijn 0e heeren A. Hoogland Sr. M. 'Zieegers en C. de Jong Jr., de heeren M. Zeegers en O. de Jong Jr., worden herkozen en in de plaats van den heer Hoogland, die wegens tiooge ouderdom niet meer in aanmerking wenscht te kamen, werd benoemd de heer CC. v. d. Ham. Dagvoorzitter dankt den heer Hoogland voor de vele jaren dat hij in kiet bestuur van V.O.', hoeft gewerkt, in 'net belang van het Openbaar Onderwijs. Bespreking Beschrijvingsbrief Alg. Verg. Op '7 en 8 Nov. zal te Arnhem de Alg. Verg. worden gehouden. Door de afgevaardigden zal de heer De Vries van Amsterdam worden gekozen als hoofdbe stuurslid en voor de overige kandidaten welke hier niet bekend zijn, vrij mandaat gegeven. 1 Dbor het hoofdbestuur wordt gevraagd om r f 50 te voteeren voor het onderwijs aan scliip- perskinderen. De vergadering meent dat dit min stens moet worden verdubbeld. Verkiezing afgevaardigde. De heer 1. Kloosterboer wordt gekozen. Als plaa+ s ver van ge V de heer P, de Ruiter. Bespreking St. Nicolaasfeest. Die voorzitter is eeaigszins huiverig om over deze zaak te spreken,, 'tzal een heele toer zijn om in deze crisis een feestje voor elkaar te krij gen, de menschen kunnen thans absoluut geen cent missen voor dit doel al draagt het ook !aun volle sympathie, 'tis zoo leelijk om met een lijst te loopen', als je toch vooruit weet dat de men schen 'net van hun armoede af moeten staan. Die heer Zeegers wilde een circulaire rondstu ren, dan blijven de leden vrij te geven en valsche schaamte of dergelijke worden zoo buitengesloten. De heer Kloosterboer meent dat we moeten Door de Centraal-Bioscoop wordt het speelsei zoen ingezet met een rolprent, die behoort tot de zoo welbekende 'en hoogstaande Ciolumbia- productcn. De film wordt vertoond met zuiver weergege- ven met geluids- en muziekéffecten, die zeker i niet weinig bijdragen tot verhooging van 'net 1 genot om deze film te zien. De inhoud laten wij luier volgen: DE VLIEGENDE MARINE Met Ben Lyon, Shirley Mason, Jason Robards. Een Filma-Columbia-Film onder regie van Albert S. Rogell. Gesynchroniseerd mèt muziek en geluids effecten. De grootste strijd van alle tijden is wel die van den mensch om de heerschappij over de lucht, een strijd die met een volkomen overwinning voor den mensch geëindigd is. Op de jaarlijksche vliegfeesten van de Ameri- kaansche Marine Luchtvaart worden steeds won derbaarlijke staaltjes van durf en bravour ten beste gegeven, maar meer en meer blijkt wel, dat het vliegwezen de kinderschoenen ontwassen is. Tal van onversaagde mannen vinder er een bestaan in, zoo ook Steve Moran, die zoo juist met glans zijn laatste examen heeft afgelegd. Met blijdschap wordt hij door zijn broer Mitch en hun jeugdvriendinnetje Sally begroet. Sally, op wie Mitch heimelijk verliefd is, kan geen weerstand bieden aan Steve's harts tochtelijke liefdesbetuigingen en het duurt niet lang of zij en Steve zijn verloofd. Een filmmaatschappij engeageert hem dan als stuntvlieger en een zon nige toekomst lacht het jonge verloofde paar toe. Na korten tijd echter begint Sally aan haar liefde voor Steve te twijfelen, vooral als deze haar verlo vingsring vergokt b ijhet wedden op de races. Zij voelt 't, het is Mitch, niet Steve, dien zij liefheeft. Doch, hoe het hem te zeggen? Een ernstig vlieg ongeluk heeft zijn gezondheid en zenuwgestel danig geschokt en een dergelijke tijding zou noodlottig kunnen zijn. Een ingrijpende operatie blijkt boven dien noodig om zijn gehoor te redden, doch die zou 11000.moeten kosten. Mitch offert zich dan voor zijn jongeren broer op, door te trachten met vliegen de benoodigde dol lars te verdienen. Hun liefde houden hij en Sally angstvallig voor Steve geheim. Mitch's opoffering wordt belooond de peratie slaagt; Steve's gehoor is gereed. Door een toeval hoort de herstellende Steve, Sally aan Mitch haar liefde verklaren wan neer deze op het punt staat zijn leven te wagen om zijn verpleginskosten te betalen. Diep geroerd beseft hij ten volle zijns broers opoffering. Hij ijlt naar het vliegveld, te laat echter om Mitch's plaats in te nemen. Ongemerkt kruipt hij in den stuur stoel van het vliegtuig, van waaruit Mitch zijn ge waagde parachute-sprong zal volbrengen. Juist als deze den sprong wil wagen, blijft hij aan een der vleugels haken. Zijn dood lijkt onvermijdelijk. Met doodsverachting kruipt Steve dan op den vleugel en bevrijdt zijn broer, die veilig landt. Het vliegtuig zelf stort echter naar beneden en met angst snellen Sally en Mitch naar den doodelijk gewonden Stve. Thans eerst bemerken zije dat deze alles weet van hun liefde en hij gelukkig is in hun geluk. Voor nadere bijzonderheden leze me(n de ad vertentie in dit blad. DRAlSfflA-vANVALKErmiRG'S iLtVtRTR ■LEEUWARDEN-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 1