Hike Breijer's Buitenland Nieuwstijdingen Speciaal Corsetten - Magazijn De Vrouw en de Mode fing, zal men zeggen, en dat wil ik ook erkennen, maar houdt er rekening mede dat de kleinere wer ken naar verhouding meer arbeiders vragen dan de grootere, want bij de laatste komt steeds meer de machine voor, zie naar de Zuiderzeewerkers. Wat het verkeer te water aangaat, dit wordt in Westfriesland steeds minder, althans te sluiswach ters van de Zes Wielen en die te Rustenburg kla gen over steeds mindere ontvangst van schutgelden, want zelfs de beurtveeren uit verschillende plaat sen moeten plaats maken voor de vrachtauto: Ik meen dat aan de veiling te Broek op Langendijk steeds meer wordt vervoerd per as naar de omlig gende, en ook naar de verder afliggende plaatsen. Op de weekmarkten te Schagen en Alkmaar kan men hetzelfde waarnemen, er gaan van daar wa gens naar Utrecht, Zuid-Holland en wellicht nog verder. Men zal mij wellicht vragen, meent u, dat het ver voer per as goedkooper althans niet duurder is, dan per vaartuig? Ik zal een van de laatsten zijn die dat beweert, maar dan moeten er de materialen of de producten voor aanwezig zijn. Laat mij als voor beeld de steenen voor woningbouw nemen. Het is in Westfriesland al een flink gebouw, waar bv. 40.000 steenen aan worden verbruikt, welke zich la ten regelen in drie soorten minstens, zoodat van iedere soort enkele duizenden noodig zijn. Geen am bachtman zal er aan denken om voor zoo'n hoeveel heid naar de steenfabriek te gaan om die daar aan te koopen, omdat hem dit geen voordeel geeft. Een enkele maal zal het voorkomen, dat grooter partijen noodig zijn voor bestrating van wegen, maar de voordeelen daaruit verkregen, kunnen de rentabiliteit voor de kanalen niet goed maken. Dan wil ik nog een punt aanroeren wat mijns inziens overweging verdient. Vanaf den Omval tot Kolhorn volgt men zooveel mogelijk de bestaande vaorten, zoodat de meeste dorpen niet direct aan de kanalen uitkomen. Het gevolg zal zijn, dat overlading nood zakelijk is om in de dorpen de materialen enz. op te slaan. Hierdoor vervalt al weer een gedeelte van de gemaakte winst. Wil men verruiming voor de vaart, laat men dan de vaarten in het westelijk deel van Westfriesland verbeteren, dan kan men met betrekkelijk weinig kosten een vaargelegenheid maken, aanpassende aan de behoeften van dit gedeelte onzer provincie. Waar de belastingen op de landerijen al flink zijn opgedreven, zal het voor vele eigenaars een aange name tijding zijn, wanneer die voor dezen opzet niet worden verhoogd,. In mijn verbeelding hoor ik enkelen al zeggen: maar de boeren moeten dit niet alleen betalen; neen, maar het overgroote deel zal toch direct of indirect op de landerijen worden ver haald. Als bewijs hiervoor meen ik het volgende onder de aandacht te mogen brengen. In het ontwerp Reg lement voor Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland is onder meer vastgelegd, dat de aanslagen voor de landen van Westfriesland, die alsdan onder genoemd Heenmraadschap worden op genomen, zullen worden geregeld naar de aanslagen van de laatste 15 jaren, met uitschakeling van de 3 hoogste en de 2 laagste aanslagen in die jaren, en het gemiddeldevan de resteerende 10 jaren. Mijns inziens is dit een onbillijke regeling, ten eerste omdat in genoemd tijdvak zeer dure jaren zijn voorgekomen en ten tweede, omdat men dan te allen tijde zal moeten betalen voor onderhoud enz. van werktuigen, besturen, ambtenaren enz., welke door de gemeenlegging zijn vervallen, of aan kant worden gezet. Ik heb gemeend er goed mede te doen, het boven staande onder de aandacht te brengen van een groot deel van het publiek, dat van deze aangelegen heid weinig te weten komt. W. (Ongecorrigeerd). der aangesloten Tuinbouwyereeongingen, er wel mochten btimen, en dat er na Zaterdag, voordat er Maandag vergadering zou wezen, er vlug een ingezonden stuk geplaatst werd, door de waarn. secretaris vati de Provinciale Commissie om deze te weeren. En van critiek gesproken. Op de vergadering van de Provinciale Commissie nu, was er een die een cri tisch geluid liet hooren, deze werd zeer vermanend toegesproken. Liever hadden zij dezen persoon ook maar buiten de deur gezet, maar dat ging zeker niet. En nu het Theemiddagje! Was het anders? Wat hebben jullie nu klaar gemaakt? Hebben jullie ge handeld naar den geest van de tuinders, die toch al lang genoeg in de put zitten, en om toch eindelijk al is het dan onder dwang maar eens bij elkaar zijn gekomen? En hoeveel van jullie weten den werkelij- ken nood, wel diegene die een standje kreeg, maar de anderen? En dacht gij nu werkelijk, dat ik de eenige was, die niet tevreden is over de leiding der Prov. Comm. Lees dan het verslag maar van „de Toekomst" van Zuidscharwoude, waar vriend Jb. Kramer het zoo duidelijk zegt, dat de Prov. Comm. het vertrouwen heeft verspeeld, en ik zeg met zoovelen hier en uit den imtrek, „dit is voor den Tuinbouw de grootste beleediging, ooit aangedaan." Gij weet niet wat er onder de tuinders leeft. Nu de politiek, waar gij ook aan doet, meent gij dat deze er buiten blijft? Mijn waarde' heer, deze staat er midden in, en straks zal het wel uitkomen,, dat de oppositie de Prov. Comm. al ver vooruit is. Straks zal ook in de Tweede Kamer ons protest weerklinken, dat de organisatie wel bij elkaar is geweest, maar de tuinders niet heeft gehoord, maar wij zullen zorgen dat de tuinders wel gehoord wor den, al is het dan ook niet door de Prov. Comm. Ook voor u heb ik zorg, dat gij niet begrijpt in wat voor tijd der geschiedenis wij leven. Gij moet echter zelf weten wat gij doet. Wilt gij met de heeren van de Prov. Comm. één lijn trekken, gaat uw gang, meen echter niet dat de tuinders zoo maar met zich laten sollen. Zeker, wij zijn wrevelig, maar niet zonder grond, want zijn de besturen nu baas, of zijn zij ons dienst baar, of zijn wij de dienstbaren. Als wij meenen dat die besturen ons met een kluitje in het riet sturen, dan wordt het tijd voor hen om te gaan, of anders moeten zij maar afwach ten. Dit staat voor mij vast, dat als er een referendum gehouden werd voor afkeuring dat meer dan 80 pro cent dit zou teekenen. U, Mijnheer de Redacteur mijn hartelijken dank, Die kraaien pikken, koe het ook sluit, Nimmer mekaars aogem uit. Mijnheer de Redacteur, Gaarne "had ik nog eens een plaatsje in uw blad, om den heer Kpstelijk van antwoord te dienen, bij voorbaat mijn dank. De heer Kostelijk begint vaag en selhijnt de bedoeling niet goed te willen begrijpen, enfin, ook weet bij blijkbaar niet vee.l van de vergade ring van 21 September. De bedoeling van „de .Wjest" was een massa- vergadering en de leiding werd opgedragen aan de Prov. Commissie, mits zij handelde zooals de motie-Zeeman aangaf, (waar ook ondergetee- kemde zijn naam onder gezet had). Dit werd echter van de hand gewezen. Nu wat de pers betreft, de meeding was toch en dat zult gij met mij eens wezen, dat ieder Tuinder mocht komen, dus behoefden wij ons voordien niet druk te maken. Ook werd dit nog eens ten overvloede bevestigd door den se cretaris van de L. G. O. op haar laatste bestuurs vergadering. Tevens weet u net zoo goed als ik, dat vorig jaar 2 Oct. de leden der Besturen Robert verzocht werd omgaand aan het adres van Staverman, telegraaf restante Amsterdam, terug te seinen, of alles in orde was. Dit was op zichzelf natuurlijk een groote domheid, welke alleen ver klaard kan worden door het feit, dat de afzender in Amsterdam vreesde zich niet tijdig in veiligheid te kunnen stellen. Welnu, Robert voldeed natuurlijk aan dat verzoek. Toen zij ongeveer een uur, nadat ik als de bejaarde heer Fedorra, van de interna tionale vereeniging tot bescherming van jonge mies- jes en vrouwen afscheid van haar had genomen, het hotel verliet stond er een mannetje klaar om haar te volgen. Ze begaf zich zooals ik verwacht had, allereerst naar het telegraafkantoor, waar zij een telegram verzond aan het opgegeven adres in Amsterdam. De rechercheur was zoo vrij kennis te nemen van den inhoud, van dit telegram, doch waar het niet anders bevatte dan de woorde „Alles in orde, Verwacht nader bericht te Berlijn" bestond tegen de verzending onzerzijds geen bezwaar. On middellijk daarop vertrok zij naar Berlijn, waar aan het station Friedrichstrasse alweer een mannetje gereed stond om na te gaan of zij inderdaad aan het in het telegram opgegeven dares Kurfursten- strasse 12, haar intrek nam. Ook hierin ble|ek zij echter precies overeenkomstig de door den man in Amsterdam gegeven aanwijzingen te handelen, Inmiddels had ik me echter reeds telegrafisch met het hoofdbureau te Amsterdam in verbinding ge steld. Daar had men niets anders te doen dan een oogje te houden op het loket in het postkantoor, waar als telegraaf-restante verzonden stukken in ontvangst kunnen worden genomen, en daarbij meer in het bijzonder te letten op den man, die zich onder naam Staverman zoüaandienen. Het spreekt van zelf dat hierbij de noodig voorzichtigheid be tracht werd. Een onzer rechercheurs werd door den directeur van het telegraafkantoor in de gelegen heid gesteld een plaatsje aan de andere zijde van het loket in te nemen en inderdaad vervoegde zich daar Zaterdagmorgen, toen jij nog rustig op een oor lag, iemand, die het voor Staverman bestemde telegram in ontvangst nam. Men bleek hierbij althans in zooverre wat voorzichtiger te zijn ge- JB. DE VRIES Jr., Sint Pancras, 22 October 1931. Mijnheer de Redacteur. In verband met het raadsverslag van Zuidschar woude en de daar in voorkomende subsidieaanvrage door de R.K. Gymnastiekvereniging „D.V.V." wordt er o.m. in den raad door wethouder du Burck gezegd, afwijzend te moeten beschikken, omdat Gymnastiekverenigingen hoofdzakelijk voor pleizier zijn. Mijnheer du Burck, het spijt ons dat u dit als wethouder uitgesproken heeft. Kan een gemeente geen subsidie verleenen, dat is tot daar aan toe. Maar nu u gaat rondbazuinen, dat onze werkzaamheden alleen voor plezier en als een soort pretje worden beschouwd, kunnen wij toch niet nalaten hieronder even te laten volgen, wat wij onder Het doei Gymnastiek verstaan, Mijnheer du Burck, hpt doel onzer verenigingen is: Het bevorderen van den lichamelijken welstand, hetgeen de volgende eigenschappean inhoudt: a. een goede gezondheid. b. een behoorlijke lichaamsvorm en houding. c. de gewenschte lichaamskracht en -vaardigheid Gaarne geven wij den heer du Burck de gelegenheid enkele repetities te komen bezoeken, om dan een oordeel te kunnen vellen over hetgeen wat tegen woordig een Gymnastiekvereniging doet en is. Echter moest dit voor u, als oud-onderwijzer niet noodig zijn, doch u heeft gezien het gezegde in de Raadsvergadering te Zuidscharwoude, blijken gege ven dat u practisch niet bekend zijt met het nut der Gymnastiek, die in de verenigingen wordt ge geven onder deskundige leiding. U. Mijnheer de Redacteur dankend voor de ver leende plaatsruimte, teekenen wij, „HERCULES." „D.V.V." Binnenland Bevordering van het gebruik. Nederlanilsehe steenkool. Bij gelegenheid van de interpellatie van den heer Van den Tempel in de Tweede Kamer over den economischen toestand Leeft de minister van Bjinnenlandsche Zaken en L. een mededeeling gedaan ever verstrekte propaganda voor het ge worden dat men een gewone Amsterdamsche straat jongen deze boodschap ha diaten verrichten. De jongen werd echter nagegaan en deze begaf zich naar het Centraal Station, waar hij in de tweede klas wachtkamer het telegram overhandigde aan „Han Adams" interrumpeerde Wils, in strijd mqt de afspraak. „Uitstekend gecombineerd" lachte Sanders. „Maar daarmee," vervolgde hij, nu weer ernstig, „stond slechts zijn medeplichtigheid aan de misdaad vast. De vraag door wien de moord gepleegd was, bleef nog te beantwoorden over en al rees dan ook on middellijk het vermoeden, dat Adams de dader was, zekerheid daaromtrent hadden wij nog geens zins. Zaterdamorgen werd ik telefonisch van een en ander in kennis gesteld, In overleg met den hoofd commissaris werd besloten Adams voorloopig streng te bewaken en op elk telegram, dat hij eventueel naar Brelijn zou zenden, beslag te leggen. Overbodig bleek vooral deze maatreegel niet, want reeds Maan dagmorgen werd Josephine Marie Portellen telegra fisch apdracht gegeven zich zoo spoedig mogelijk naar Brussel te vertrekken, daar aan een opgegeven adres haar intrek te nemen en het geld op naam van een zekeren heer Jambeau te deponeeren bij de Nationale Bank. Je begrijpt, dat dit telegram nooit zijn bestemming bereikte. Ik had nl. intusschen een ander plannetje uitgfewerkt. Zondagmiddag onmid dellijk na onze aankomst te Amsterdam stelde ik me in verbinding met je collega Kriese van het „Dag blad" die me zeer welwillend een introductiekaart voor het bal masqué verstrekte, waarmee ik een kennisje, een zekere juffrouw van Buren, een dienst meende te kunnen bewijzen. In plaats van hette- legram van Adams ging er nu Maandagmorgen een draadbericht van ons naar Berlijn en wel van den volgenden inhoud: „Kom Woensdagavond in Biedermayer costuum op het jaarlijksche bal masqué van de Nederland- sche Reisvereeniging. Hotel Esplanade, den Haag. Hier kamer ten name van Ada van Buren gere serveerd. Herkenningsteeken camelia. Ik kom per soonlijk en geef nadere instructie. Introductie ten bruik van in ons land gewonnen brandstof. Omtrent deze zaak verneemt het „Hdbld." bet volgende: De vorige week heeft genoemde Minister met drie van zijn ambtgenooten gelijk reeds is vermeld een bespreking gehouden met de jieiders van. de. Sitaats- en particuliere mijnen over de moeilijkheden, welke onze steenkolen- nijverheid ondervindt. Als een der middelen, welke wellicht verbe tering kunnen brengen, werd genoemd een groo ter gebruik van Nederlandsche kolen. Minister Ruys de Beerenbrouck heeft toen aanstonds toe gezegd, aan deze zaak zijn volle aandacht te zullen schenken. Naast tiet nuttige werk, dat de Rijkscommissie werkverruiming ojp dit terrein verricht, zal getracht worden door grootere acti viteit, waaraan de Minister zijn bijzondere aan dacht, zal sdaenk'en, de overheiidsinstellingeiv waaronder b.v. electrische oentrales en deTgelijké te bewegen in deze crisistijden aan het Nederland sche product de voorkeur te geven. Ten- einde een Y0°-r^duren<l contact te hebben tusschen l.iet departement van Ednnenlajndsche Za- kein en Landbouw en de kolenmijnen, hebben eenige heeren de opdradit gekregen aan deze zaak geregeld en gemeenschappelijk Inun aandacht te schenken. Het zijn de heeren N. J. Veen, adj.- drecteur van het Verkoopbureau van de Staats mijnen, ir. G. F. Hpuben, ingenieur van de Rijks commissie-werkverruiming, Meyer de Vries, Bijks inspecteur voor de werkverschaffing in algemee- hen dienst en voor zaken van Staatsrechterlijke^ aard en mr. Dl. G. 'W|. Spitzen, chef van de afd. binnenlandsch bestuur aan het departement, Correspondentie over deze aangelegenheid moet gezonden worden aan den minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw. gave van den heer Dullaert verbrand. Die heer D, is voor f13000 op beurspolis verzekerd. (Handelsblad). Ernstig auto-ongeluk. Minister gewond. In den afgeloopen nacht kwam te Weenen een bondsauto in botsing met 'een taxi. Beide werden omgeworpen en vernield. In de bondsauto bevonden zich de minister vpln landbouw dr. Dpllfuss, de Voorzitter der recohstruetiecommissie der Crediianstalt, oud-mi- hister dr. Gurtier en de voormalige staats-seere- taris afg. Stockier. De drie heeren werden op straat geslingerd,: dr. Dolifuss liep door de glassplinters ernstige kwetsuren aan gezicht en handen op, hij moest eveUals Stockier hevig bloedend naar het zieken huis worden overgebracht. Gurtier kwam er met lichtere wonden af. Die chauffeur vah de taxi werd zwaar en, een xdame, die in dezen wagen zat, levensgevaarlijk gewond. 1 „.Handelsblad", Orkaan boven Madeira. Het N. T. A. meldt uit Lissabon, dat het eiland Madeira door een hevigen orkaan en ge paaid gaande met groote overstroomingen ge teisterd is. Twee vissohersbooten worden vermist eh men vreesde dat hun uit 15 koppen bestaande bemahning verdronken is. Brand in den nacht. Vier vrouwen van het dak gered. Een porte feuille met kostbaren inhoud verdwenen. Omstreeks 3 uur gisternacht is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in het manufacturen- maeazijh van Dullaert aan den Lange Hilleweg. Die" winkel ,de daarachter gelegen opkamer en een benedenkamer, benevens de boven den winkel gelegen etage zijn geheel uitgebrand. D;e brand werd ontdekt door een bakkersknecht, die naar zijh werk ging. Deze man woonde bij zijn patroon op de 2e étage boveU den manufacturenwinkel, zag rook uit den winkel komen en waarschuwde zijn patroon, die o pzijn beurt weer Duillaert wiekte. Be brand woedde intusschen fel door. 'Met plafond van den winkel brandde door en het vuur deelde zich aan de eerste etage, waar de fa milie Duillaert woo.nt, mede. In verband met het gevaar voor uitbreiding werden de omwo nende families gewaarschuwd, die zich intijds in veiligheid wisten te stellen, behalve mevrouw Hooggeboren en haar drie dochters, die door den verstikkenden rook niet meer langs de trap naar berieden kond-en komen. Zij zijn naar den zolder gevlucht en van daar naar het dak geklommen, waar brandweerlieden haar met een ladder gered hebben. De belendende perceelen hebben aanzien lijke waterschade opgeloopdn. De heer Dullaert had in zijn winkel een jas hangen, waarin een portefeuille met f3000. Deze jas is volgens op- Mient 17 Alkmaar Tel. §26 Vertrouwd adres voor: goedpassende Buikbanden Elastieken Kousen Rechthouders en Rechthouder- Corsetien «a w ZAL DE MOF ZICH HANDHAVEN. Dezen winter zullen wij herhaaldelijk kleine by het costuum passende mofjes geëtaleerd zien. Ze staan ontegenzeggelijk aardig en jeugdig, doch zul len zij ditmaal een meer blijvend succes hebben dan verleden winter? Wij vreezen van niet. De moderne vrouw heeft te veel in haar handen (taschje, para- pluie, dikwijls nog pakjes) om er nog een mof bij te kunnen velen. Er zouden heel wat mofjes vergeten worden in trams en autobussen en het zelf bestu ren van een auto is met een mof al heelemaal on mogelijk. Neen, dan hebben wij nog meer vertrou wen in de mode der Wijde bontmouwen, waarin de handen worden samengevouwen. Voorloopig ziet men dit slechts bij avondmantels doen, doch het is tenminste een minder onpraktisch idee. name van Ada van Buren gaat heden per brief af." We verzonden dien dag de invitatie in een blanco enveloppe, voorzien van een getypt adres naar Ber lijn, daarmede een val opstellend, die ook om een andere reden, welke ik je straks zal verklaren, nood zakelijk was. Het kwam qr n uslechts op aan de entecedenten van Han Adams eens wat nader te onderzoeken en na te gaan of zijn aanwezigheid op het kantoor van de bank inderdaad samenviel methettijdstip waarop Leuvensteyn in den trein werd vermoord. Ik deed daarbij in de eerste plaats een ontdek king die in dit stadium van het onderzoek wel iswaar lang niet zooveel van beteekenis was als zij eenige dagen eerder voor ons zou hebben ge had maar die er toch toe beij droeg wat meer licht in de zaak te brengen. Op het bureau van de Bevolking vond ik nl. A- dams als volgt in de registers vermeld: Johan Ro bert Adams, geboren 18 Juni 1898 te Lochem." Wils liet een zacht gefluit hooren. „Wanneer we dat geweten hadden op het moment, waarop ik dien vreemden bezoeker in het perceel aan de 2e Oosterparkstraat signaleerde, zou onze reis naar Dusseldorf waarschijnlijk wel niet noodig geweest zijn," zeide hij. „Dat ben ik toch niet geheel met je eens Miel" antwoordde Sanders, die den reporter ook deze op merking gaarne bleek te vergeven. „Ik betwijfel nl. of de overeenkomst tusschen een van Adams' voornamen en Robert's achternaam toen denzelfden indruk op me zou hebben gemaakt als nu het geval was. Vergeet niet, dat ik me nu dien naam speciaal liet voorleggen met het doel deze eens wat nauw keuriger te bekijken. Er loopen waarschijnlijk dui zenden menschen in ons landje rond, die den voor naam Robert dragen en daarbij kwam dan nog, dat wij voor enkele dagen niet de minster verdenking jegens hem koesterden. Nu deed ik iets, waartoe ik toen misschien in het geheel geen aanleiding zou hebben gevonden. Ik stelde me telefonisch met Lo chem in verbinding en verzocht den ambtenaar van den Burgerlijken Stand eens even voor mij te willen zien of daar- op 18 Juni 1898 inderdaad een Johan PARIJSCHE modenieuwtjes. Chantal is een der ijverigste voorstandsters van de iets kortere avondjaponnen, die slechts tot de enkels reiken. Zij toont veel zwart fluweelen prin sesmodellen, die aan den zoom wijd uitloopen, en van een ruche voorzien zijn. De meeste modehuizen nemen de oudewetsche stijl voo avondjaponnen van jonge meisjes en mee „mo- dene" lijnen, voo de oudeen, doch Bruère keert den regel om entoont ouderwetsere japonnen van zwarte Robert Adams voor de eerste maal het levenslicht aanschouwde Zooals ik verwacht had, luidde het antwoord ontkennend, maar toen ik daarop naar de geboorte van Adam Johan Robert informeerde, had ik meer succes. Deze jongeman bleek de tweede zoon te zijn van Louis Gerard Robert, van beroep land arbeider en fakomstig uit Mechelen en diens echt- genoote wier meisjesnaam me helaas ontschoten is. De familie had eenige jaren in Lochem gewoond en was ongeveer een jara na de geboorte van den tweeden zoon naar Leeuwarden vertrokken. Het in- tersseerde me natuurlijk te weten hoe Han Adams erin geslaagd was zijn naam om te draaien, zoo, dat deze thans zelfs officieel wefd erkend en ook daar kwam ik vrij spoedig achter. Zooals je weet, was mij reeds eerder vanuit Leeuwarden medege deeld dat de familie Robert vandaar naar Burger- steinfurt in Duitschland was vertrokken. Tijndes mijn verblijf in Dusseldorf heb ik de gelegenheid te baat genomen eens te informeeren hoe het deze familie daar verder verging. Mijn voorstel om nog een dag in Dusseldorf te blijven was dus niet uit sluitend een gevolg van een plotseling opgekomen behoefte aan amusement. Miel" liet hij er glimla chend op volgen. „Ik hoop dat je me deze misslag niet al te zwaar zult aanrekenen." Wils maakte slechts een afwerende beweging, terwijl Sanders veïvolgde: „Reeds Zaterdagavond je weet dat ik toen, ter wijl we aan tafel zaten eevn werd weggeroepen kreeg ik bericht. Robert, in dit geval dus de vader, van de pseudo-verpleegster, was jarenlang in Burg- steinfurt als landarbeider op een groote boerderij werkzaam geweest en had zich daar in 1910 als Duitsch onderdaan laten naturaliseeren. Je begrijpt van welke beteekenis dit bericht alleen reeds voor i me was. De dochter van dezen Robert was dus ook I Duitsche en zij bevond zich nu in haar eigen land. Van uitlevering zou derhalve geen sprake kunnen zijn. Vandaar dat ik op het denkbeeld kwam haar uit eigen beweging naar ons land te laten terug- keeren."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 4