Buitenland Nieuwstijdingen PU ROL MarkifoeHishten Groentevervoer Predikbeurten AGENDA loonen eens na te gaan het totaal der aangegane gemeenteleenlngen, dat nu uitstaat en dat bedrag eens te vergelijken met het bedrag der uitstaande gemeente-leeningen. 't Verschil zal zeer groot zijn. 't Heeft er veel van, dat de menschheid min of meer in zenuwachtige opwinding leeft. Wij 13 Jde sterke man, die orde op zaken stelt? Al schrijvende, rijen zich de gedachten aan e«n. Inmiddels schijnt de massa zich van alles al bitter weinig aan te trekken. Voor zoover men niet zelf door de moeite getroffen wordt. Gisteren nog stonden de menschen quene voor een gebouw in de Warmoesstraat in Amsterdam, waar jen factory is gevestigd van de Staatsloterij. Duizenden nemen deel aan deze gokkerij. De bekende straatprediker Baars te Amsterdam vertelde, dat er geen malaise heerscht op het Rem- brandtplein, waar avond aan avond heele rijen auto's parkeeren voor de mondaine pretgjlegen- heden. Komt men tegen vier a half vijf in de buurt van de Munt, dan is er schier geen doorkomen aan. Dan beëindigd Tusschinsky zijn middag voorstelling en ik betwijfel of eenige kerk te Amsterdam zoo veel bezoekers trekt als dit bioscooppaleis. Sarrasani heeft in Amsterdam en ook te Alkmaar goede zaken gemaakt. Wie begrijpt onze tijd? Binnenland Asch in plaats van tarwe. Bied rog op groote schaal. Op het grensstation Herzogenrath, bij Kerk- rade hebben oeambten een bedrog op groote schaal ontdekt, meldt de „Avpt." Bij het onderzoeken' van een wagon tarwe, bestemd voor Nederland, bleek ,dat, van. de 94 zakken er slechts 121 met tarwe waren gevuld. In de overigen bevond zich kolenasch. In enkele zakken bestond de bovenste laag uit tarwe. Eilijkens den vrachtbrief en de declaratie bestond de heele lading uit ruim 9000 K.G., uit tarwe van goede kwaliteit en van Duitschen oorsprong. Alles is in beslag genomen. Iin dolle vaart met een auto er van door. Een bewoner van de Van Gentstraat te Nijme gen bad zijn auto een oogenblik onbeheerd voor zijn woning geplaatst. Een 15-jarige jongen, die niet geheel normaal is en reeds meermalen rijwie len had weggenomen, teneinde daarmede een ritje te maken, klom achter het stuur en bracht den wagen in beweging. In dolle vaart reed hij door verschillende straten, totdat op den Broerweg de auto tegen een boom botste, die ontworteld werd. Wonder boven wonder kwam de jongen er zonder letsel af. Bij het politieverhoor bleek, dat hij' nog nooit een. auto bestuurd had. Toen de wagen een maal op gang was, zag hij geen kans meer hem tot stilstand te brengen. Hjet is ten wonder dat geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Iie:;afsebuwi'Iijke daad van mevrouw Judd. Mevrouw Winny Ruth Judd, de vrouw die haai' twee vriendinnen vermoordde en de vreese- lijk verminkte lijken in koffers naar Los Angeles verzand, in de hoop, dat ze daar in zee zouden kunnen worden geworpen, is naar de plaats van de misdaad geleid. Een groote menigte verdrong zich om het station te Phoenix en wilde haar lynchen, doch zij werd door de politie bewaakt, Men vermoedt dat op een tijdelijke ontoereken baarheid op het moment dat zij de moorden be dreef, wordt aangestuurd. Dit zou dan gebaseerd worden op brieven aan haar echtgenoot, waarin 4Ü schreef over haar meisjesjaren, haar excentriciteiten, haar zenuw gestel en haar onbeheerscht temperament. Het verhaal, dat de moorden uit zelfverdedi ging bedreven zouden zijn, is op losse schroeven komen te staan. Een pientere bediende van een warenhuis vond. in een prullemand in een der kamertjes voor dames, die na het vermoeiende winkelen een stil zitje wilden hebben een brief-snipper, waarop de naam Judd stond. Het was een weggeworpen blaadje, in stukken géScheurd. Men heeft den brief geconstrueerd. Uit den inhoud bleek, dat zij het vreeselijk vond, dat zij de lijken zoo had moeten inpakken, als zij gedaan had. Zij deed het echter omdat zij van meening was, dat zij het moest doen om te voorkomen, dat zij zou worden opgehangen. Het was erger dan de oor log, schreef zij. De brief bestond uit tien met potlood beschreven zijdjes. Het is een weerzin wekkend, realistisch proza, zoo nu en dan senti menteel. v De twist is ontstaan over een man, die bij een jachtpartij zou worden uitgenoodigd. Miss 3a- muelsen zou mevrouw Judd perst in de hand heb ben geschoten, waarop deze haar tege nden grond sloeg en met twee revolverschoten doodde. Me vrouw Leroy heeft zij gedood uit vrees verraden! te worden. Graphologen hebben verklaard, dat de gevon den brief pertinent van mevrouw Judd afkomstig mpet zijn. Be nalatenschap van Edison. Een maatschappij opgericht. Het juiste bedrag van de nalatenschap van Edison valt moeilijk te schatten, omdat de meeste waarden er van in industrieele ondernemingen steken. Niettemin berekent men de waarde van zijn nalatenschap op 7 a 10 millioen dollar. Dp voornaamste erfgenamen zij nEldison's jongste zoons 'CCharles en Theodoor. Zijn andere 4 kin-, deren worden in het testament niet genoemd en legaten aan bepaalde vereenigingen van phi-' lantropischen of religieusen aard worden niet giedaan. Overigens is reeds door 'Edison's zes 'kit deren en Henry Ford een maatschappij op gericht, om Edison's laatste uitvinding, het ver vaardigen van synthetische rubber, te exploi- teeren. BEPERKING DER DANSWOEDE. Beschermende maatregelen voor minderjarigen. De gemeènte 's-Gravenhage wil thans maatrege len treffen 'tegne het dansen van ftünderjarigen in het openbaar. Aan exploitanten van openbare dans gelegenheden is van dit voornemen'mededeeling ge daan, aldus lezen wij in het „Vad." In het algemeen is het verboden in openbare dansgelegenheden personen beneden 21 jaar toe te laten, tenzij onder geleide. Voor sommige inrichtingen, aan te wijzen door den burgemeester, kan hierop in zooverre een uit zondering Worden gemaakt, dat daarin wel minder jarigen (tot 18 jaar) mogen worden toegelaten, mits dan een half uur voor en na en tijdens het dansen geen sterke drank zal worden geschonken. Hotels vallen geheel buiten deze regeling, tenzij het dansen de perken van een hotel te buiten gaat. Goed beschouwd komt deze maatregel dus hierop neer, dat in Den Haag het dansen door minder jarigen sterk wordt ingeperkt, jij, bijna geheel wordt verdrongen. »r te Burger brug, bij het ophalen der kodipn In een "sloot geraakt en verdronken. De heer H.> die ongerust werd over het lange uitblijven van zijn knecht, vond hem in een sloot. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. GEDETINEERDE ONTSNAPT. Uit den trein gesprongen en in de bosschen verborgen I Toen Woensdag twee rijksveldwachters een 26- jarigen gedetineerde in het Huis van Bewaring te Dordrecht voor een andere zaak voor den Officvier van Justitie te Roermond geleid hadden en zij weer mfct hem op den terugreis naar Dordrecht waren, sprong de arrestant te Weert nabij blokpost 78 aan den overweg bij Maarheeze uit den in vollen vaart zijnden trein, die om 12.55 uit Weert vertrekt, meldt de „Tel." Even na het vertrek van den trein uit Weert vroeg de arrestant van de retirade gebruik te mogen ma ken. Hij heeft zich daarop uit het portier weten te werken en is vervolgens op den treeplank geklauterd waar hij afsprong. Een der conducteurs, die dit opmerkte, bracht door aan de noodrem te trekken den trein tot stilstand. Dadelijk zetten zijn begelei ders hem achterna en losten eenige schoten, doch de vluchteling wist zich in de bosschen verborgen te houden. Het mocht den rijksveldwachters niet gelukken den man te vinden. Vermoedelijk is hij naar België uitgeweken. Tf- Kamer. In de Memorie van Antwoord op het voorloopig verslag der Eerste Kamer over het nieuwe ontwerp- Drankwet herhaalt de Minister zijn afwijzend stand punt tegenover de plaatselijke keuze en betoogt, dat deze in een steeds dichter bevolkt wordend land practisch niet is door te voeren. Beperking van het aantal verloven A. kan niet als dwang worden beschouwd. Op ruime schaal blijft het gebruik, dat menn zich meent te mogen ver- oorlooven, mogelijk. Het ligt inderdaad in de bedoeling, de eischen voor vennootschappelijke verkeersvergunning^n voor natuurlijke personen. De minister schets voorts den ongewenschten toe stand, ontstaan door de verpachting. Dat een kroeg ophoudt te bestaan bij den dood van den vergun ninghouder, is sociaal geen nadeel en beteekent economisch niet Veel. Sterft de houder van een kroegvergunning ontijdig, dan is het restant van het daarin gestoken kapitaaltje naar de wet ver loren, maar dergelijk verlies treft evenzeer ieder, die een zaak drijft of een beroep uitoefent, waar- vooor kennis noodig is. De wetgever had zonder eenige speciale overgangsregeling aan den onge zonden toestand door een verbod van verpachting een einde kunnen maken; nu hij zoo goed is geweest de gelegenheid voor een voor Dartijen bevredigende liquidatie van de onwettige verhoudingen open te stellen Reeft hij daarmede gedaan al wat men in redelijkheid zou kunnen vragen. Pot met vet in brand. Bij den caféhouder te Giethoorn geraakte een op de kachel staande pot met vet in brand. De vrouw des huizes wilde de pot van. (net vuur grijpen, doch kwam hierbij in aanraking met de uitslaande vlammen, zoodat ook haar kleeren in brand geraakten. Huisgenooten mocht het ge lukken het vuur te dooven, de vrouw bleek echter vrij eras tig e brandwomjden over het ge- heele lichaam te hebben opgeloopeA. Haar toe stand is momenteel bevredigend. Twee meisjes te Lisse aangereden. Op den Rijksstraatweg nabij restaurant „De Nachtegaal" te Lisse heeft eein ernstige aanrijding plaats gehad. Dp motorrijder B. uit Lisse reed aldaar in de richting Hillegom en kwam in bot sing met twee meisjes, die daar met elkaar ston den te praten, vermoedelijk doordat hij te wei nig acht op den weg sloeg. Een der meisjes weid. met zware verwondingen opgenomen en is naar het ziekenhuis te Leiden vervoerd. De motorrijder zelf, die tegen den grond geslingerd werd, werd eveneens, echter minder ernstig, gewond. Het andere meisje bleef ongedeerd. Onregelmatigheden door een deurwaarder. Naar de „Tel." verneemt is gebleken, dat een deurwaarder bij den Heogen Baad der Nederlan den ,'die reeds zeer veel jaren als zoodanig bij genoemd college optreedt, vermoedelijk onregel matigheden gepleegd heeft. In verband hiermede is hjij op korten termijn ontslagen. Boor den bliksem gedood. De 64-jarige J. de Bi. stond in den 3i. Pie- terspolder tegen een muur voor den regen te schuilen, toen hij door den bliksem werd ge troffen. Hij werd dood gevonden mét verbrande jkleeren, een gat in het hoofd en gewonden rug en schouders. In den muur was een groot gat geslagen. Verdronken. Woensdag ongeveer 5 uur in den morgen, is de arbeider K., in dienst bij den veehouder H. Het faillissement der Bossche Hanzebank. Ourorat wegens verduistering aangehouden. Naai- wij vernemen hebben mr. G. M. J. Kolf schoten en mr. Dj-, C. M. van Leeuwen, curatoren in 't faillissement van de Hanzebank te Dien i p 'n tegen hun medecurator, den heer H. A. T|.t bij de justitie eeu aanklacht ingediend, wegens verduistering van fondsen. Die heer T. is aange houden en ter beschikking der justitie gesteld,. De vereischte maatregelen tot in beslagneming van de fondsen in kwestie zijn'reeds genomen. (Nrd. Holl. D'gbld.) Hollende paarden. Donderdagmiddag geraakten in de Mieervl iet straat te Velsen twee voor een boerenwagen ge spannen paarden op hol. Dte bestuurder, de land bouwerszoon H. werd van het voertuig geslin gerd. Die paardeh draafden met den wagen ach ter zich naai- de richting van het Noordzeekanaal. Zij renden tegen den afsluitboom van den pont- steiger, waarvan de pont aan den overkant lag. De afsluitboom knapte als een rietje af. De om standers dachten niet anders of de dienen zouden va'n den steiger af in het water tenednt komen, doch op eetoige meters van den steigerkant ble ven ze staan. De bestuurder klaagde over inwendige pijnen, om welke reden hij naar een ziekenhuis werd overgebracht. Hij bleek niet ernstig gewond te Ruwe Huid Ruwe Handen Ruwe Lippen Doos 30 cent. Bij A poth en Drogist Het torendrama te Amsterdam. De leidekkerspatrooh J. G. jM. werd heden,, conform den eisch, door de Amsterdamsche recht bank .wegens moord op zijn compagnon Arken bout, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf M. heeft tot het einde van "het proces zijn onschuld volgehouden. Verdachte werd te ruim 10 uur biegevoerd. Dp publieke tribune was tot in de uiterste hoeken gevuld. D'je rechtbank acht te den moord, het eerste ten laste gelegde bewe zen. De rechtbank overwoog, dat de omstandig heden rduidelijk op wijzen, dat verdachte zijn daad. heeft gepleegd om zich te verrijken. Elr is hier geen sprake van een ©ogenblikkelijke ge moedsbeweging, -fteïke tot de daad'heeft gèléid. De rechtbank noemde de gepleegde feiten buiten gewoon misdadig. Verdachte is een sociaal gevaar lijk persoon. Hij is ear niet voor teruggeschrokken om Arkenbout uit winstbejag te dooden en later heeft hij zelfs weer naar een volgend slachtoffer uitgezien. Uit niets blijkt, dat M. eenig medegevoel met zijn slachtoffer heeft. De rechtbank achtte het daarom noodzakelijk en rechtvaardig hem tot le venslange gevangenisstraf te veroordeelen, daar hij een gevaar voor de samenleveing is. KOEDIJK. Meisje aangereden en Dë. 17-jarige Neeltje Slotemaker, uit Koedijk, is op den Heldersehenweg nabij Koedijk in de gemeente Bergen (N.-H.) het slachtoffer gewor den van een snelrijdende auto, die uit Alkmaar kwam. Het meisje werd door de auto aangereden en tegen den weg gesmakt. Zij was onmiddellijk dood. Dp auto kwam daarna in botsing' met een tegenligger, een vrachtauto van den 'neer Vis,, uit Bergen, inet het gevolg, dat de personenauto werd verbrijzeld en de bestuurder in bewüste- loozen toestand naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar moest worden vervoerd. De heer Vis bekwam inwendige kneuzingen, doch kon naar zijri woning te Bergen gebracht worden. OUDKARSPEL. Tot zijn spijt deelt het Nutsbestuur mede dat de bibliotheek niet heden Zaterdag doëh volgende week Zaterdag zal worden geopend. NOORDERMARKTBOND, 30 October. Aanvoer: 23800 kg uien: drielingen ƒ4.604.70; uien ƒ4.60—5.10; grove uien ƒ4.605.00 7200 kg roode kool ƒ0.70—3.20; 4200 kg gew. witte kool ƒ0.60 —0.70; 4000 kg D. witte kool ƒ1.90; 3100 kg gele kool ƒ2.50; 700 stuks bloemkool ƒ0.90—1.60. NOORDERMARKTBOND, 31 October. Aanvoer: 550 kg aardappelen: schotsche muizen ƒ7.20; drielingen ƒ7.70; 43 kg spercieboonen ƒ15.30; 16400 kg uien: gele nep ƒ6.60—7.20; drielingen ƒ4.70 ƒ4.90; uien ƒ4.80—5.20; grove uien ƒ4.30—5.10; 22800 kg roode kool ƒ0.603.00; 11000 kg gew. witte kool ƒ0.60; 3600 kg gele kool ƒ0.70—1.50; 1800 stuks bloemkool ƒ2.304.00; LANGEDIJKER GROENTECENTRALE, 31 Oct. Aanvoer: 1000 st. Lecerf ƒ1.003.70; 4600 st. reu zen ƒ1.30—6.10; 2e soort ƒ1.00—1.20; 38000 kg roode kool ƒ0.60—2.80; 20000 kg gele kool 0.90—2.90; 1100 kg witte kool ƒ0.60; 8000 kg. deensche witte ƒ1.40— 1.90; 172000 uien ƒ5.00—5.40; grove 4.50—5.20; drie lingen ƒ4.304.60; nep ƒ67. LANGEDIJKER GROENTENCENTRALE, 31 Oct. Aanvoer: 3400 kg aardappelen: Eigenheimers ƒ4.40 —5.20; 2300 stuks reuzen le srt ƒ0.70; 160 st. Lecerf ƒ1.80; 180000 kg roode kool ƒ0.70—3.40; 20500 kg gele kool ƒ1.00—2.60; 2500 kg witte kool ƒ0.70—0.80; 4500 kg Deensche witte ƒ1.60—2.20; 18500 kg uien: ƒ4.60 1—5.30; grove ƒ4.40—5.20; drielingen ƒ4.20—4.60; nep J ƒ6.50—6.70; 3200 ƒ380—4.00; idem kleine ƒ1.10—1.50; 12~kg kasanij- boonen ƒ35.60. WARMENHUIZEN, 28 October. Aanvoer: 50 kg aardappelen: drielingen ƒ6.50; 11.000 kg witte kool per wagon ƒ60; 25 kg nep ƒ1.30; 1850 kg uien ƒ5.70; drielingen' ƒ4.60; gróve Vl-30. WARMENHUIZEN, 20 October. Aanvoer: 9275 kg uien ƒ4.90—5.10; drielingen ƒ4.40 —4.70; grove uien ƒ4.604.80. WARMENHUIZEN, 30 October. Aanvoer: 1500 kg uien ƒ5.00—5.20; 160 st. bloem kool le soort ƒ2.003.00. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING, 30 October. Andijvie p. 100 ƒ0.40—1.80; appelen p. 100 kg ƒ2—5; bloemkool I p. 100 stuks ƒ2—9; boerenkool per 100 stuks ƒ1.60—5.90; bieten 100 kg ƒ2.00; drui ven 100 pond ƒ10—J8; gele 100 stuks ƒ1.604.10; groene kool 100 stuks ƒ1.103.10; kropsla ƒ5.60; knolselderie ƒ1.804.30; peren 100 pond ƒ3—17; prei 100 pond ƒ2.6CP5.20; roode kool 100 stuks ƒ1.604.10; selderie 100 bos ƒ0.80—1.80; Spinazie p. bak 0.310.99; spruiten 100 pond ƒ27; snijboonen 100 pond ƒ24.9026.40; dubbele spercieboonen 100 pon ƒ10.40—25.20; wortelen 100 bos ƒ1.10—3.50; wit lof I 100 pond ƒ4—11. BOVENKARSPEL, 30 October. Uien: grof ƒ2.45; groote gele ƒ2.75; drielingen ƒ1.30—2.40; Nep ƒ1.75—2.70; bloemkool le srt. ƒ5.50 8.10; 2e srt. 1.3.60; 3e soort ƒ0.75; roode kool ƒ0.60—1.70; gele kool ƒ1.—1.20; witte kool ƒ0.60- 0.80; slaboonen ƒ4.15—4.50; bieten ƒ3.30—4.10. SCHAGEN, 29 October. 5 stieren 110150; 292 gelde koeien, magere ƒ150 —275; 81 id. vette ƒ190—325; 10 kalf koeien ƒ150— 325; 120 vaarzen ƒ100—180; 201 graskalveren ƒ30 75; 27 nuchtere kalveren ƒ926; 20 schapen, ma gere ƒ26—32; 382 overhouders ƒ16—27.50; 5 paarden ƒ50150; 11 varkens magere ƒ1318; id. vette ƒ0.38 —0.42; 142 biggen ƒ8—13; 4 bokken en geiten ƒ3— 12; 35 konijnen ƒ0.50—2.—; 77 kippen ƒ0.75—3.50; 34000 kipeieren ƒ6.60—7.10 (bruin); wit ƒ6.60—7; kleine witte ƒ2.90—3.50 600 eendeieren ƒ3.90—4. NOORDSCHARWOUDE, Wagonladingen. Zaterdag 24 October Maandag 26 October Dinsdag 27 October Woensdag 28 October Donderdag 29 October Vrijdag 30 October 8 wagons 26 wagons 6 wagons 3 wagons 6 wagons 6 wagons Totaal 31 wagons ZONDAG 1 NOVEMBER. OUDKARSPEL. Ned. Herv. Gem. Voorm. 10 uur Ds. W. A. F. v. Dijk. NOORDSCHARWOUDE. Ned. Herv. Kerk. i Geen samenkomst. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 4.uur Ds. A. Dragt J.Hzn. Evangelisatiegebouw ..de Vrede" aan de Langereis. 2.30 uur n.m. de heer R. Pos Gzn., van Zaandam. Woensdag 4 Nov. 7.30 uur Ds. A. Dragt J.Hzn. Dank- uur voor het gewas. ZUIDSCHARWOUDE. Ned. Herv. Gemeente. Geen dienst. BROEK OP LANGENDIJK. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 uur Ds. A. E. van Baaien. Nam. 2.30 uur Den heer J. van Kempen van Haar lem Collecte uitw. zending. 5 November 's avonds 7 uur Ds. A. E. van Baaien. Dankstond voor het gewas. Doopsgezinde Kerk Voorm. 9.45 uur Ds. A. de Jongh. Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 3 uur Ds. J. Drenth Geref. Kerk. Voorm. 9.30 uur en nam. 2.30 uur Ds. J. Donner. 5 November, 's avonds 7 uur Ds. J. Donner. Dank stond voor het gewas. SINT PANCRAS. Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9.30 en nam. 6.30 uur Ds. Jellema. Collecte voor de Zending,. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 Ds. Bakker. Nam. 3.00 uur Ds. Bakker Voorbereiding H. A.. HEER HUGOWAARD. Geref. Kerk. Voorm. 9.30 Candidaat Verleur van Amsterdam: Nam. 2 uur dezelfde. Chr. Geref. J. V. SPREUKEN 9 10a. Broek op Langendtjk. Agenda voor Zondag 1 November. A. Blakker, Gew. Gesch. Hgnd. 16, 35, 1, 17. Dl Ven, Opstel A.R. beg. Art. 19 schets 2. W. de Groot, Improvisatie. C. J. V. „DE HEER ZAL 'T VOORZIEN." BROEK OP LANGENDIJK. Inleiding: C|. Bjak Cz., 2 Sam. 17:25, 26; 15:1 tot IS. I [(II Onderwerp: KL .Wagenaar Jbz. Voordracht: KI. Huibers. ƒ6.50—6.70; 3200 kg bieten ƒ1.60—2.40; 1400 kg peen Geref. J. V. „Soli Deo Gloria". Afd. I. Broek op Langendijk. Agenda voor Zondag 1 November. Vr. Sietze Dijkstra. Grew. Gesch. schets 11, JNëlehizedek''. Vr. 'Preek Bialder, A.R. beginselen art. 15. „Hy giëne en lijkverbranding".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 10