Gemeenteraad Sint Pancras ?rï*r: le4iTeeM'op wn SSïïdCa'SrSÏSSï'i;; SLS1 de IT term r>« Trr^n^T-SESF015 ARBEIDSBEMIDDELING. De VOORZITTER geeft eene uiteenzetting van het geval door den heer Lek genoemd. Hieruit blijkt dat de naam van den betrokkene over het hoofd Be8le Ee,,, 0|> ee» W De post blijft gehandhaafd. Alleen de heer C. Duif stemde tegen. De begrooting wordt vervolgens voorloopig vast gesteld, wat betreft den gewonen dienst in ont vangsten en uitgaven op een bedrag van f 52.467 785 een Post voor onvoorziene uitgaven ad f 8000 62°kapitaaldienst op een bedrag van A POST GEMEENTEPOLITIE. i hetr M8en,Hfmferkt Z'^'A' op' dat hetseen door den politiedienst Wi goed begr°°ting politiediensten in overleg met den Majoor der Rijks- GASBEDRIJF: volgenae Cljters' Gemeenteraadszitting Sint Pancras. veldwacht te regelen. L A. Heer J. Kronenburg, tevens Donderdagavond half 6 vergaderde de Haad van gewassen "zofr^d^dat B^en w° 5" Wu'tcn seleidelOk Secretaris. Aanwezig alle leden De voorzitter opent i van welkom waarna volgt "de lezing der" notulen van de vorige vergadering, welke behoudens eene kleine opmerking van den heer Lek, ongewijzigd worden goedgekeurd en vastgesteld. Snef stemmingen zullen aanvangen bij den heer INGEKOMEN STUKKEN. Goedkeuring van Ged. Staten van het raadsbesluit betreffende de verkoop van grond aan Barten. r, aangaande de gewijzigde tarieven der firma Kok, Tuinman en Wilken, waarvoor de inwerking stelling is bepaald op 1 November a.s. Verslag van de werkzaamheden van de commissie 6r Malariabestrijding door de Bevolking over het jaar 1930. Jaarverslag 1930'31 vari de Volksuniversite't als mede het programma 1931—'32. Hieruit blijkt dat de bijdrage is bepaald op 15.55 cent per inwoner. Notulen van de vergadering betreffende de dis- trictsschoolartsendienst, gehouden te Alkmaar Mededeeling dat door de commissie, hiertoe aan gewezen, inspectie is gehouden over de gemeente- landerijen, waarbij is geconstateerd dat één daarvan in zoodanigen staat verkeert, dat den huurders is aangezegd, dat binnen 14 dagen in orde te brengen, daar anders maatregelen zullen worden genomen. Bovengenoemde stukken en mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. VOORLOOPIGE VASTSTELLING GE- MEENTEBEGROOTING 1932. De voorzitter deelt mede dat de begrooting door de Raadsleden is nagezien in eene daartoe op het Raadhuis belegde vergadering en vraagt of er leden zijn, die algemeene beschouwingen wenschen te hou den. De heer LEK zegt aanmerkingen te hebben op eenige posten en wenscht deze naar voren te brengen De heer M. DUIF is van meening, dat post voor post behandeld wordt. Hierop ontstaat eene onderlinge discussie, waarbij de meeningen omtrent de behandeling verschillen. Tenslotte merkt Weth. VAN KAMPEN op, dat de Raad destijds het besluit heeft genomen de begroo ting niet meer post voor post op de openbare ver gadering te behandelen, doch dit te doen op eene daartoe voorafgaande vergadering. Als de begrooting nu post voor post wederom moet worden behandeld dan kan de vaststelling nog wel een maand worden uitgesteld en kunnen de leden deze nog eens nazien. Spreker houdt zich echter aan het raadsbesluit. Na nog eenige discussie verleent de voorzitter het woord aan den heer LEK, die opmerkt, dat de be grooting er heel goed uitziet en zou het wonderlijk zijn als er geen aanmerkingen waren. De post waarin de vergoeding van den klerk ter secretarie is opgenomen en nu verhoogd is van f 200 op f 300. Spreker wenscht deze met f 100 te verminderen. De subsidie, groot f 80.aan de vereeniging Koop handel voor de nachttelefoon wil spreker in zijn geheel schrappen en is van meening, dat de koop lui het nog tamelijk goed hebben en het zelf wel kunnen betalen. Door een groote koopman en wel den heer Kloosterboer is dit op de vergadering zelve gezegd. Voor het onderhoud der wegen is f2500.uitge trokken. Spr. heeft, in verband met deze post, eene waarschuwing ontvangen en wel wat betreft de v. d. Vijzellaan en vraagt men zich af, hoe deze weg het volgend jaar zal zijn. Deze is erg beroerd en het stuift er heel erg. Voorts is aan spr. gevraagd de mogelijkheid om de schoolgelden niet per 3 maanden, doch per maand te innen, hetgeen voor velen gemakkelijke zou zijn. Spr. is van meening, dat de Ontvanger, die een salaris heeft van f 1000, dit er best voor kan doen al brengt het wat meer werk mee. Meer als eens zijn er opmerkingen gemaakt om trent het cokeshalen. Het zou ten zeerste vergemakkelijken als er een stukje spoor werd aangelegd met een kipkar, in- plaats het lastige halen met kruiwagens. De post voor de arbeidsbemiddeling is van f100 gebracht op f 150. Spreker is van meening, dat het bedrag van het vorige jaar voldoende is, temeer waar niet alle accuratesse wordt toegepast. Spr. somt het geval op dat een georganiseerde werkelooze niet stond ingeschreven en in diens plaats een ongeorganiseerde tewerk was gesteld Voorts is op de begrooting een post uitgetrokken voor de aanstelling van de gemeentepolitie en wel f 1200 inkomen, f 100 voor vergoeding kleeding en f20 voor de fiets, met 4 j aarlij ksche verhoogingen van f50. Spreker zegt, dat er voor een jonge kerel, die zal worden aangesteld veel te weinig werk is. Spreker zou daarom alleen de Rijksveldwachter, willen, die voor het politiewerk eene kleine vergoe ding zal ontvangen. Al geeft het Rijk eene vergoe ding van f650.— voor gemeentepolitie, toch raadt spreker met klem aan te wachten met de aanstel ling van een gemeenteveldwachter zoodra de heer Barten is ontslagen. Tot slot maakt speker de opmerking, dat door hem, medeonderteekend door den heer Snel een schrijven aan den voorziter is gezonden betreffende het weigeren van eene vergunning tot het houden van een bal bij Bouwstra. Echter heeft spr. hierover nooit iets vernomen op de raadsvergadering. De volgende spreker is de heer C. DUIF, die de vergoeding aan de leden van den Raad en aan de beide Wethouders, met het oog op de huidige tijds omstandigheden met een derde wil verlagen. De heer M. DUIF zegt aangaande de aanstelling van een gemeenteveldwachter, dat door den burge meester alreeds is gezegd, dat er na Barten nie mand meer alszoodanig zou komen. Spreker is er voor deze geheele post te schrappen en te probeeren een rijksveldwachter hier te krij gen, hetgeen eene besparing zal geven van f1400. Ook wat betreft de subsidie aan Kjoophandel is spreker het met den heer Lek eens, vooral met het oog op den slechten tijd en zal spreker daarom de begrooting behandelen met de meeste zuinigheid. Nog wordt door spreker een en ander naar voren gebracht, echter was dit voor de pers onverstaan baar. (Verslaggever) Daar geen der leden meerdere op- of aanmerkin gen heeft, gaat de VOORZITTER er toe over de verschillende sprekers te beantwoorden. Z.E.A. deelt mede, dat door B. en W. de post waar in de vergoeding van den klerk is opgenomen on veranderd is gelaten, waarover in de commissie vergadering een kort woord is gevallen. De vergoe ding bedraagt thans f200.doch de mogelijkheid betreffmide df glJeenSken opT'doen J'fis is Kete?omd8 flnantieele verhouding volstrekt niet de bedoeling om het geheele bedraï Wat de f,® Seven, doch alleen maar de zaak, dat het moge- lijk is, dat een douceurtje hem toekomt. De heer SNEL zegt, dat er bezuinigd moet worden, doch dat het beter is om f 100.— te veel op de be grooting te hebben dan te weinig. En dat B. en W. tenslotte voor elk postje, voor elk akkevietje by den Raad moeten aankloppen, vindt spreker toch wel een beetje te ver gaand. te verzekeren" Wat d8 g€meentepolltie »*treft deze mff,eker heeft in omliggende gemeenten geinfor- meerd naar de salarieering en is de geraamde Dost hét^annaaQ\?en/Uinigen kant- Ten opzichte van de woning der politie, deelt Z.E.A. Afgenomen snees' 7 of 8 snees 231 wor<*en De heer SNEL gaat mee met het voorstel Duif. geven. Spr. is er daarom niet voor om meer op de rustige plaats geen bezwaar Als er ontzettend véfaoncing t zetten als dat er uitgegeven wordt, blik geen politie is, dan is de burgemeester pr°m!é" i6r het voor den klerk hier tevens Spreker wijst nogmaals op de weinige werkzaam een leerschool en moet hem dat ook wat waard heden voor een gemeenteveldwachter werkzaam" hebben°°RZITTER Z8gt' V881 profijt van hem te er^dlr^nTafwafi|Bgt' dat hij t6VenS bode Is en uRgetrokke^voé^' h8t bedrag toch altiJd werd bode apart belfoemTkaïi worden t0Ch W81 88n aanwezig is om die post in zijn geheel uit te geven, j derzoek van den voorzitter of het mogelijk is en°heTSt6lt V°?r inforInatiën te'nemen en het resultaat daarvan af te wachten. Mocht het met een rijksveldwachter niet lukken, dan blijft de post op de begrooting gehandhaafd. Garf E,K handhooft zijn voorstel en laten niet g t maar men en ze&gen dat het maar het kan gebeuren, dat een"extra wordt uitge geven waar de post zoo sober is en moet dan hier- voor dij den raad worden aangeklopt. De heer LEK vindt het niet aangenaam om ver der op de zaak in te gaan, doch zou deze post hebben goedgekeurd, ware het 't geval, dat de zaak met zijn voorganger, den heer Kuiper, gewoon was verloopen. Echter is spreker er toen ingeloopen. Er is toen gezegd, dat het was om zijn pensioen te t ld' eChter bIeek achteraf> dat hij was aange- Weth. MUURLING zegt, dat de verhoogde post misschien heelemaal niet wordt uitgegeven Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht wordt aangenomen met 4—3 stemmen. Tegen stemden de heeren Lek, M. Duif en C. Duif. SUBSIDIE TELEFOON KOOPHANDEL De VOORZITTER memoreert dat de nachttele foondienst is ingesteld in het belang van de kool- handel en is toen beschouwd als een algemeen be lang. Ook nu gelden nog de overwegingen van voor heen. Z.E.A. meent, dat Koophandel niet in om standigheden verkeert om niet alle bronnen op te zoeken om staande te blijven en waarin de telefoon een groote rol speelt Weth. J. v. KAMPEN zegt, dat de heer Lek heeft medegedeeld dat Gebrs. Kloosterboer er tegen zijn dat de gemeente, subsidie geeft. Spreker merkt op dat genoemde heeren bij de nachttelefoon geen voordeel hebben, daar zij zelf al een doorverbinding hadden. Echter ging het hier om de kleintjes, die hiervan verstoken waren, daar zulk eene verbinding te duur voor hen is. De groote koopman kon beter een doorverbinding hebben. Echter is het voor den tuinbouw van groot belang, dat de Langendijk 'snachts bereikbaar is. Vele malen wordt er 's avonds na 9 uur uit Duitsch- land opgebeld en zal men eerder die streek opbellen die per telefoon te bereiken is, dan dat men moet wachten tot den volgenden dag. Spr. geeft de heer Lek in overweging er in mee te gaan, daar over een paar jaar toch een streeknet komt en dan is dit alles overbodig. De heer LEK zegt, nooit een warm voorstander te zijn geweest, vooral daar het adres van koop handel is geweest en niet van particulieren. Spr. blijft er bij, dat Koophandel het toch wel zelf kan betalen. Weth. MUURLING zegt, dat alle leden ervoor waren omdat het een algemeen belang was. De heer LEK zegt, dat hij er toe gedwongen is door de tijdsomstandigheden om de subsidie te schrappen. Weth. VAN KAMPEN brengt nog naar voren dat de nachttelefoon er niet zou zijn gekomen als de gemeenten er niet voor zouden zijn geweest. Hierna wordt tot stemming overgegaan en wordt deze post gehandhaafd met 4—3 stemmen. Tegen de heeren Lek, M. Duif en C. Duif De VOORZITTER zegt, dat het toch niet aan gaat om Ged. Staten voor een voldongen feit te plaatsen aan de hand van de ingewonnen infor maties. Het is in het geheel niet de bedoeling, dat B. en W. een voorstel hunnerzijds langs een kantje er door trachten te halen, nnP® heer M. DUIF zegt, laten wij dan verzoeken om een rijksveldwachter. Weth. MUURLING: Dat heeft de voorzitter toch gezegd en laten wij daarop vertrouwen. De heer M. DUIF: „Dan kunnen wij de post ook wel afvoeren." V^.th- MUURLING zegt, dat de heer M. Duif denkt, dat de post wordt uitgegeven, omdat die op de begrooting staat, dit is een wantrouwen tegen den burgemeester. Tenslotte wordt besloten, dat de voorzitter zal onderzoeken naar de mogelijkheid om in de aanstel ling van een rijksveldwachter te slagen, waarvoor de gemeente eene kostelooze woning verstrekt. Bij niet gelukken zal een oproeping voor gemeentepoli tie worden gedaan en blijven de uitgetrokken posten gehandhaafd. Aldus wordt besloten. ONDERHOUD WEGEN. De VOORZITTER memoreert dat het vorig jaar f 2500.was uitgetrokken en is er toen geaarzeld om uit gaven te doen wegens de plannen der onder- grondsche kabileering. Het geldt hier dus meer een overboeking. Aanhangig de kwestie met het Banne- bestuur en Hoogheemraadschap omtrent eventueele overname van den Boven weg is het mogelijk, dat als het Hoogheemraadschap den Bovenweg over neemt zullen de heele steenen daaruit gebruikt kunnen worden voor den Benedenweg. Daar het Hoogheemraadschap een geheel ander soort steenen gebruikt. Ook is het mogelijk, dat er een veel min der bedrag noodig is, echter hangt dit af van de omstandigheden. Allereerst geldt de roeping om zoo zuinig mogelijk te zijn, doch tevens niet verwaar- loozen. Wat betreft de v. d. Vijzellaan is Z.E.A. niets bekend van klachten. De heer M. DUIF meent dat f2000.— voldoende is. De heer LEK vertrouwt dat B. en W. met beleid te werk zullen gaan. De VOORZITTER zegt, dat de heer Lek niet moet beginnen om deze post vertrouwen te stellen in B. en W. en vraagt hoe het dan wel met de anderen posten staat. Z.E.A. zegt, dat een ieder toch wel overtuigd moet zijn, dat B. en W. alles doen op zoo zuinig mogelijk te zijn. Spreker vraagt, welke reden er zou zijn om het heele bedrag te gebruiken. De heer SNEL zegt, dat het vroeger met den heer Duif reus ging doch niet bekend is hoe het met Muurling zal gaan. dit moet worden afgewacht. Volgens spreker zal het heele bedrag wel noodig zijn. Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht wordt aangenomen met alleen de stem van den heer M. Duif tegen. INNING SCHOOLGELDEN. Aangaande de inning per maand zegt de VOOR ZITTER alle medewerking toe, vooral als het ver betering medebrengt voor de ouders. Na een korte gedachtenwisseling wordt aldus besloten. HALEN. De VOORZITTER zal dit punt in de vergadering van het bestuur der lichtbedrijven ter sprake bren gen. De heer C. DUIF deelt mede van den directeur de toezegging te hebben gekregen, dat een smal spoor en kiep kar het volgend jaar zullen worden aangeschaft. J. SCHRIJVEN LEK EN SNEL. Omtrent dit schrijven deelt Z.E.A. mede, dat het -niet toelaten van een bal geheel tot de competentie behoort van den burgemeester. En ofschoon dit punt in het geheel niet bij de begrooting te pas komt, wil spreker er aan toevoegen, dat de ver kunning is geweigerd op goede gronden en is de bur gemeester - geen verantwoording schuldig aan den Raad. De heer SNEL zegt, als hij dat geweten had had hij er zijn naam niet onder geplaatst. De heer LEK had liever gezien, dat de voorzitter in den Raad had gezegd, dat dit geval tot de competentie van den burgemeester behoorde. VERLAGING HUUR GEMEENTELANDERIJEN Uit het hierop gesprokene van den voorzitter maken wij op, dat de heer M. Duif dit naar voren heeft gebracht. (Verslaggever) De VOORZITTER zegt dat huurcontracten offi cieel zijn en daaraan niets valt te veranderen. Wat er aan het einde van het jaar kan worden gedaan weet niemand vooruit. De heer M. DUIF zegt, dat er toch rekening mag worden gehouden met de begrooting. De voorzitter antwoordt dat zulks niet mag wor den gedaan, daar de contracten onaantastbaar zijn. Wel is het mogelijk dat na afloop van het jaar de Raad besluit om een verlaging toe te staan. PRESENTIEGELDEN De VOORZITTER zegt, dat als die posten in oogenschouw worden genoemen, het nog betrekke lijk kort geleden is, dat deze zijn verhoogd, en wel van f2.op f 3.voor de raadsleden en van f 100 op f 150 voor de wethouders. De werkzaamheden van de leden en wethouders zijn steeds stijgende en gaat aan iedere raadsvergadering 2 of 3 vergaderin gen voor B. en W. vooraf. Spreker weet geen enkele reden om te verlagen gezien de werkzaamheden en stelt voor de post te handhaven. De heer LEK meent dat het salaris van de wet houders te hoog is en al hebben die meer vergade ringen, dan worden die nog goed betaald. Spreker steunt voorstel C. Duif en is hiertoe gekomen, omdat hij de omstandigheden duister inziet. Wethouder MUURLING zegt nog, niet te weten hoe groot de werkzaamheden zijn en of het goed of niet goed wordt betaald, maar is er toch meer werk dan alleen vergaderen en is men vaak halve dagen kwijt om iets in oogenschouw te nemen of te on derzoeken. De heer M. DUIF zegt, uitsluitend rekening houden met de tijdsomstandigheden. De heer KOELEMEIJ oppert de gedachte, dat die het niet wil hebben, het zich ook niet laat uitbeta len. De heer LEK trekt zich terug. De heer SNEL zegt, het voorstel wel te hebben gesteund, als de leden der Eerste en Tweede Kamer verminderen. Doch als spreker hier den geheelen middag zit, dan vindt hij het niet erg daarvoor f 3 te ontvangen en is niet van plan er geld bij te leggen. De heer C. DUIF zegt, dat met de avondverga dering niemand iets verzuimt en moeten de raads leden voorgaan in het versoberen. De heer SNEL zegt, dat die gulden extra niet is gegeven voor het meerdere werk, maar wel omdat het vergaderen meerendeels 's middags plaats vond. De wethouders kregen de verhooging voor het meerdere werk en dat heeft M. Duif naar zich toe gehaald, omdat hij van meening was, dat het hem toekwam. De heeren C. en M. DUIF betoogen dat de tij den toen anders waren. De VOORZITTER deelt mede, dat het raadsbesluit in October 1929 door Ged. Staten is goedgekeurd. Hierna wordt gestemd en blijft de post gehand haafd. Gewone dienst in ontvangsten en uitgaven od een bedrag van f 102060— p Kapitaaldienst f22474.— ELECTRISCH BEDRIJF: Gewone dienst f84614.—, Kapitaaldienst f5445.—. Conform het voorstel wordt besloten. De VOORZITTER deelt mede, dat het voornemen bestaat om andere tarieven voor het electra in te voeren en wel vast-, dubbel en enkel tarief. VASTSTELLING BEGROOTING BURGER LIJK ARMBESTUUR 1932. B en W stellen voor de begrooting goed te keuren die in ontvangsten en uitgaven sluit op een bedrag bedroeg f*i334.6iet het VOrig Aldus wordt besloten, f 9?nnarv,^ depmeentebegrooting een bijdrage van f 2000 voor 1931 voorkomt, zal aan Ged. Staten hier van een begrooting worden overgelegd Wordt goedgekeurd. ,„°aar het de bedoeling is van B. en W. geen be- lastingverhoogmg toe te passen, wordt voorgesteld: °nranderdebeffing 20 opcenten gemeentefonds foSéLtS °nVeranderde 3e klass* gemeente Rf heer LEK zegt zijn standpunt van het vorig jaar te handhaven, en bezwaren te hebben dat in komens van f 600 zijn belast. Spreker stelt voor van te iSKlVop" 5 tWeMe k'aSSC opcente" op het 002 ae on<lles' he'M De VOORZITTER deelt mede, dat door de 3e klas de inwonende zonen worden getroffen en een voor deel gaf van f1750.: De heer LEK zegt c ïn betalen. Hierop ontstaat een langdurige discussie tusschen den voorzitter en den heer Lek, waarbij door Z.E A. de notulen van het vorige jaar nog eens wor den voorgelezen. Weth. VAN KAMPEN toont aan, dat een ongehuw de met een inkomen van f1000 f 19.53 betaalt en gehuwde f 17.13. en bij een inkomen van f900 f 13.06. Dit geeft op f 100 reeds een vermindering van f6. Spreker vindt het jammer dat de oudjes nog moeten betalen, maar anders zal er toch weer wat anders moeten gebeuren. De gehuwden met een inkomen van f 1000 worde door het voorstel van Lek getroffen want ook het bedrag van f 17.23 zal moeten worden verhoogd. De belasting van 't Rijk is tegengevallen en spreker ontraadt Lek zijn voorstel te handhaven. De VOORZITTER merkt op, dat de enkeling wordt ontzien, terwijl de groote massa er onder lyden moet. Het voorstel Lek wordt niet gesteund, waarmede het voorstel van B. en W. is aangenomen. ADRES BONDEN WERKVERSCHAFFING EN STEUNVERLEENING. De VOORZITTER deelt mede, dat dit adres in extenso in de kranten heeft gestaan. In verband hier mede deelt Z. E. A. mede, dat is ingekomen TUINBOUWERS BIJDRAGE LOON VOOR KOOL THUISHALEN. Dit verzoek is onderteekend door een aantal ingezetenen der gemeente, en waarin wordt verzocht een zelfde regeling voor het kool thuishalen in te voeren als voor het baggeren. Z. E. A. deelt voorts mede, dat beide adressen in B. en W. breedvoerig onder de oogen zijn gezien Voorgesteld wordt het eerste adres voor kennis geving aan te nemen, want als een steunverleening noodig is, dan vindt dit zijn oozraak in het feit, dat er geen werk is door de vorst. Betreffende het tweede adres stellen B. en W. voor ten eerste het slikken gedurende de maand No vember stop te zetten. Mocht echter iemand ten achter blijven dan staat voor hem, dus alleen in tweede instantie nog gelegenheid om in November door te baggeren. Ten tweede in comité-vergadering de bouwers aan te wijzen, die een vergoeding uit de gemeente kas van f 9 een knecht te werk stellen of zelf kool thuis halen. Ten derde het slikken na November voort te zet ten. Ten vierde deze regeling aan den minister voor te leggen ter verkrijging van Rijkssteun. B. en W. achten deze zaak zoo ingrijpend, dat zij niet de consequentie durven dragen, wie voor punt 2 in aanmerking komen. Heeft de raad de personen eenmaal aangewezen, dan verhoedt zulks conflicten tusschen B. en W. en den raad. De heer LEK zegt in het algemeen voor deze re geling te zijn, maar toch zijn de voorstellen in het adres van de bonden gebaseerd op een langen win ter met het oog op de menschen, die uitgetrokken raken van hun bond. Spreker zou daarom de maat regelen willen nemen, die gevraagd worden en niet de steunverleening. Spreker wil dat voorstel aan nemen. De VOORZITTER zegt dat de heer Lek in de war is, want er wordt gevraagd om een toeslag op de kasuitkeering tot het bedrag dat wordt voorgesteld. De heer LEK zegt, dat er steeds aangedrongen is dat de menschen zouden toetreden tot de bonden en zou daarom hetgeen de bonden vragen ook willen inwilligen. De VOORZITTER merkt op, dat als er geen werk is, B. en W. wel met voorstellen zullen komen en is het niet de bedoeling de menschen aan hun lot over te latden, hetgeen reeds uitkomt in het voorstel van B. en W. De heer LEK ziet er geen bezwaar in het adres van de bonden aan te nemen daar het misschien niet eens noodig is. De VOORZITTER zegt dat het er om gaat om de menschen onder dak te brengen. B. en W. wenschen zich te bepalen tot het oogenblik waarin men nu verkeert en daarom is het voorstel voor 1 maand om beter den toestand te kunnen bekijken. Deze n is steeds door den raad gevolgd. De heer SNEL is van oordeel dat er terdege moet worden gezorgd voor de werkloozen, maar wil baas blijven in eigen huis en daarom het adres niet aan vaarden. Wanneer er hulp noodig is, aldus spreker, dan geven wij hulp. Spreker zal voor steun mede werken, maar niet vastleggen aan banden van de bonden. Spreker heeft de volle overtuiging, dat de raad nog nooit iets onbeloond heeft gelaten. De voorzitter merkt op dat de toestand nog niet daar i,s zooals die door de bonden wordt aangegeven, daarom moet de toestand van het oogenblik worden bezien. Mocht het zoover komen, dan komen B. en W. weer met voorstellen bij den raad. Weth. MUURLING verklaart dat als het niet noodig is. absoluut tegen een steunregeling te zijn. De heer SNEL is er voor om het adres voor ken nisgeving aan te nemen. Weth. VAN KAMPEN zegt dat B. en W. een on derhoud hebben gehad met de hoofdbestuursleden die zeer tevreden waren over de regeling in Sint Pancras en hebben zij deze overgenomen om te trachten deze ook in andere gemeenten ingevoerd te krijgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 11