mm 19.75 VERHURING VERHURING SIIZE KUIPER EXTRA AANBIEDING WINTERJAS SPAANDER Warmenbuizen. en fltHften. Reparaties snoei ffl. IER, Rlkmaar. Das Land des Lachelns Adverteert in dit blad een Schuur en Erf Wei- en Bouwland Weiland en Bouwterrein ZIJN GOED Geen CADEAUX B.KOORN &Co. Opgericht 1808 MEEft LICHT-MEERZIC(IT v. d. LIJN, Vereeniging voor Christelijk irwijs P. KLOOSTERBOER Kouttil 13-15 2.95 - 3.95 4.85 Ziet vooral onze Etalage HOUTTIL 13-15 Is v. d. Lijn Burgermeisje P.G. „Gulden Vlies' Tandarts ACKEMA, Advertentiën Öjj den- len November. hopen s& [QÖZf gejtefdje. Ouders ffi A. BOOD en - 83 P. BOOD-Vink 1 [hunne 121/2 -jarige Echtvereeni-m (.ging te herdenken. j|| j Hun liefhebbende Kinderen,® KLAAS en. PIE TER. |j ^Nooxdseharwöutie, (K róonstr.) Ëj dl October 1931. gj Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden, mijn geliefde vrouw. Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej Guurtje Kalverdijk, in den ouderdom van 78 jaar en 5 maanden. Uit aller naam: JAN DE WIT A, Bz, Kinderenen Kleinkinderen sr Oudkarspel, 30 October 1931. Notarissen Johann W. C. Kroon te Zuid- scharwoude en F. I A. van Niette Bergen zijn voornemens op Dinsdag 10 November 1931 des avonds uur in het Café Markt- zicht te Broek op Langendijk, publiek te verkoopen: op het Schapenland te Broek op Lan gendijk. kadaster Sectie A no. 2244, groot 1.64 Are. Eigendom van den Heer K. STINS Jn/,.. Te aanvaarden 22 December aanst. Openbare te Sint Maarten op Vrijdag 13 November 1931, des mor gens 10 uur, in de herberg van den heer A. ZWAKMAN, ten overstaan van Mr. C. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Sint Maarten, De Zijpe en Schagen, behoorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groenveld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. Notaris F. M. Pinxter te Schoorldam, zal publiek verkoopen op Ie. Dinsdag 10 Nov. 1931, bij inzet en 17 Nov. d.a.v. bij afslag comb, en eindtoewijzing telkens des ri m6 uur in liet café van den Heer MOSCH te VVARMEN HUIZEN Perceelen uitmuntend te Warmenbuizen, te zamen groot 5.13.40 H A. en op 2e. Woensdag II Nov. 1931 bij inzet en 18 Nov. d.a.v. bij afslag, comb, en eindtoewijzing telkens desn.m 6 uur in het café van den Heer BR'lERSEN te Kalverdijk Perceelen uitmuntend te Kalverdijk gem. Harenkarspel te zamen groot 5.75.70 HA. Alles te veilen in perceelen. Aanvaarding bij betaling kooppen ningen op 30 Dec. a.s. Behoorende tot de nal. van den Heer P. Pronk Sr Een flink en goed onderhouden KOORN's Java koffie met een loodje 55, blauw merk 45, groen 40, wit 35, bruin 25 ct. per half pond. KOORN's Ceylon thee goud merk 40, groen 36, rood 34, blauw 32, wit 30, Mandarijn 28, bruin 25 cent per ons. Koffiebranders en Thee-importeurs met groote afzonderlijk staande Kooischwir aldaar me Erf groot 17A 90 c.a. Eigendom van den Heer JAN PRONK Pz. te Kalverdijk. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris, waar tijdig schets kaarten te bekomen zijn. NE Vraagt onïe FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen ZEER MOOI EN.VOORDEELIG K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. Ja alles wordt goedkooper Prima Koelliuisboter 2 Kop 1.20 Margarine boter per Kop 35 Onze bekende Kopjes Margarine 40 Melange met Natuurboter bereid thans 50 fijne September Kaas (Hollands) per stuk 1.20 j Prima Koffleboonen p half p. 25 Brokken Speculaas per half p. 25 j Kleine Speculaas per half p. 17 j Probeer onze prima handwerk sigaar a 4 cent per half kistje van 50 stuks 1.75 Openbare te Oudkarspel op Vrijdag 6 November 1931, des mor gens 10 uur, in de kolfbaan van het café „Het Huls de Brederode" van den heer C. VIS, ten overstaan van Mr. C- J. DE LANGE, Notaris ie Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Oudkarspel, Haren karspel, Warmenhuizen en Zuidschar- woude, behorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groen veld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. Bericht 500 wollen a 45 ct. p. Sokken paar ..angestraat Alkmaar Naast Victoriat' eater Broek op Langendijk Toegangsbewijzen voor den Ouder avond, welke D.V. zal gehouden worden Woensdag II Nov. a.s. worden gratis beschikbaar gesteld vbor gehuwde leden der Vereeniging i i en ouders van schoolgaande kinderen Broek op Langendijk. De uitreikjng geschifdt: Maandag 2 November en Dinsdag 3 November van 7-9 uur 'savonds in een der schoollokalen. HET BESTUUR. Aanbevelend, Weer aangekregen een partij schitterende bloeiende Cyclamen in diverse kleuren van f0,50 tot f 1,50 per stuk. Dagelijks klein- en grootbloemige Chrysanten verkrijgbaar. Kweekerij „FI'XIRIA" P. GLAS, Br. op Langendijk iodes - Pelterijen alleen ALKMAAR. Wij brengen beden Zaterdag Chique Apart «Qr Hoedje m. veer l.üü Moderne Capjes «r Leuke groote nr Klokhoed 4.35 zeer apart nc Steekje «.80 alleen Meer Licht Meer Zicht Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen VOORDEELIG K. STAM, ZEER MOOI EN. ZUIDSCHARWOUDE. voor Zoo bij aanschaffing van een trapnaaimachine, gratis les in borduren en linnen stoppen Eerste Alkm. Naaimachinehandel, A. HILDERING, Zaadmarkt 6668, Alkmaar. Telefoon 236. Speciale inrichting voor REPARATIEN. Gevonden het beste adres voor HOED, PET, OVEKHEMDEN, PULLOVERS, VESTEN enz. enz. Langestr. 82, Alkmaar naast Victoriatheater Gevraagd half November in Utrecht een als hulp in de Huishouding, met hui selijk verkeer. Brieven, met opgate van leeftijd en verlangd salaris o-nder letter A, bureau van dit blad N.H. Cinema in het te Alkmaar 8 uur. Vanaf a s. Vrijdag, slechts één week Wij zijn enorm gesorteerd ook in JONGEHEEREN maten Langestraat Alkmaar. Nassaulaan 25 - Alkmaar. Telefoon 1229. SPREEKUURdagelijks van 1-3, beh. Woensdags. Maandag en Woensdagavond 7—8. lederen Dinsdag spreekuur te Oud karspel, in ,,'tHuis de Rrederode". van 5—7 uur. Voor ziekenfondsleden geheel gebit f60.-. Bewijs huisarts niet noodig. Alleen contribu'iekaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 15