;,7 ■I's KOFFIE El THEE hi MieM in ilii blad Warmenhuizen. Kalverdijk. VERHURING Mm Hit MiMilii. liiiiïl si Mtt Mits jjlj I. n, Must. VERHURING SIIZE KUYPEI EXTRA WINTERJA SPAANDER DasLanddesLacfiefns Abonneert U op ditblad De Privé-Secretaresse OP een Huis, Schuur en Erf Wei- en Bouwland Weiland en Bouwterrein Boerenhuis ZIJN GOED Geen CADEAUX B.KOORN &Co. Opgericht 1808 N.r MEERUOiT-MEERZKIF P. KLOOSTERBOER Bericht v. d. LIJN, jing voor Christelijk Natiooaal Schoolonderwijs Houttil 13-15 2.15 Klokhoed 4.35 Ziet vooral onze Etalage HOUTTIL 13-15 Is v. d. Lijn „Gulden Vlies' reeds een mooie Burgermeisje P.G. Tandarts ACKEMA, Advertentiën Gp den len November. "hopen CE j anze gdiefde Ouders ffi A. BOOD en P. BGOD-Vink I i hunne 121/2 <-jarige Echtvereeni-ac 1 ging te heidenken. Hun liefhebbende Kinderen,£8 KLAAS en PI ETER. Nobrdschurwoude. (Kroonstr.) dl October 1931 Hedèr, overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden, mijn geliefde vrouw. Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mej Guurtje Kalverdijk, in den ouderdom van 78 jaar en 5 maanden. Uit aller naam: JAN DE WIT A. Bz Kinderen en Kleinkinderen Oüdkarspel, October 1931. Notarissen Johann W. C. Kroon te Zuid- seharwoude en F. W. A, van Riet te Bergen zijn voornemens op Dinsdag 10 November 1931 des avonds uur in het Café Markt- zicht te Broek op Langendijk, publiek te verkoopen op het Schapenland te Broek op Lan gendijk. kadaster Sectie A no. 2244, groot 1.64 Are. t Eigendom van den Heer K.STINS Jnz. Te aanvaarden 22 December aanst. Openbare te Sint Maarten 1 op Vrijdag 13 November 1931, des mor gens 10 uur, in de herberg van den heer A. ZWAKMAN, ten overstaan van Mr. C. 1. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland onder de gemeenten Sint Maarten, De Zijpe en Schagen, behoorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groenveld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. F. 1. M. Pinxter te Schoorldam, zal publiek verkoopen op Ie. Dinsdag 10 Nov. 1931, bij inzet en 17 Nov. d.a.v. bij afslag comb, en eindtoewijzing telkens des n m6 uur in het café van den Heer MOSCH te WARMEN HUIZEN Perceelen uitmuntend te Warmenhuizen, te zamen groot 5.13 40 H A. 8 en op 2e. Woensdag II Nov. 1931 bij inzet en 18 Nov. d.a.v. bij afslag, comb, en eindtoewijzing telkens desn.m 6 uur in het café van den Heer BR 1ERSEN te Kalverdijk Perceelen uitmuntend te Kalverdijk gem. Harenkarspel te zamen groot 5.73.70 HA. Alles te veilen in perceelen. Aanvaarding hij betaling kooppen ningen op 30 Deo. a.s. Behoorende tot de nal. van den Heer P. Pronk 8r Een flink en goed onderhouden met groote afzonderlijk staande Koojscljuur aldaar me Erf groot l7A 90 c.a. Eigendom van den Heer JAN PRUNK Pz. te Kalverdijk. Nadere inlichtingen ten kantore van den notaris, waar tijdig schets kaarten te bekomen zijn. KOORN's Java koffie met een loodje 55, blauw merk 45, groen 40, wit 35, bruin 85 et. per half pond. 35 8 Ce*1™ »heegoud merk 40, groen bruin ^S p™.2' ■"d28> KofTiebranders en Thee-importeurs Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen ZEER MOOI EN.VOORDEELIG K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE; Openbare Ja alles wordt goedkooper 1.20 35 40 50 1.20 25 25 17 Prima Koelhuisboter 2 Kop Margarine boter per Kop Onze bekende Kopjes Margarine Melange met Natuurboter bereid thans fijne. September Kaas (Hollands) per stuk Prima Koffieboonen p half p. Brokken Speculaas per half p. Kleine Speculaas per half.p. Probeer onze prima handwerk sigaar a 4 cent per half kistje van 50 stuks 1.75 Aanbevelend, Broek op Langendijk. te Oudkarspel op Vrijdag 6 November 1931, des mor gens 10 uur, in de kolfbaan van het café j „Het Huis de Brederode" van den heer j C. VIS, ten overstaan van I Mr. C. J. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, I van diverse perceelen uitmuntend Weiland en Bouwland j onder de gemeenten Oudkarspel, Haren karspel, Warmenhuizen en Zuidschar- woude, behorende tot de Administratie der goederen van wijlen R. Az. Groen veld. De verhuring geschiedt voor 5 jaren, ingaande 1 Januari 1932. De huurders moeten met twee borgen op de verhuring tegenwoordig zijn. Inlichtingen worden gegeven door H.H. Administrateuren en ten kantore van de Notarissen Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Breedstraat 10, Alkmaar. 500 wollen Sokken a 45 ct. p. paar .Langestraat Alkmaar Naast Victori^t' eatér Broek op Langendijk Toegangsbewijzen voor den Ouder- j avond, welke D.V. zal gehouden worden Woensdag II Nov. a.s. worden gratis beschikbaar gesteld voor gehuwde leden der Vereeniging en ouders van schoolgaande kinderen De uitreiking geschiedt Maandag 2 November en Dinsdag 3 November van 7-9 uur 's avonds in een der schoollokalen. HET BESTUUR. Weer aangekregen een partij schitterende bloeiende Cyclamen in diverse kleuren van f0,59 tot f 1,50 per stuk. Dagelijks klein- en groothloemige Chrysanten verkrijgbaar. Kweelcerij „FLOR IA"' P. GLAS, Br. op Langendijk iodes - Pelterijen alleen ALKMAAR. Wij brengen heden Zaterdag Chique Apart Hoedje m. veer Moderne Capjes nr 2.95 - 3,95 4.35 Leuke groote inr zeer apart n- Steekje ü.bü alleen Meer Licht MeerZicht Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Astra-Glazen ZEER MOOI EN.. VOORDEELIG K. STAM, ZUIDSCHARWOUDE. Zoo bij aanschaffing van een trapnaaimachine, gratis les in borduren en linnen stoppen Eerste Alkm. Naaimachinehandel, A. HILDERING, Zaadmarkt 6668, Alkmaar. Telefoon 236. Speciale inrichting voor REPARATIEN. Gevonden het beste adres voor HOED, PET, OVERHEMDEN, PULLOVERS, VESTEN enz. enz. Langestr. 82, Alkmaar naast Victoriatheater N.H. Cinema in het te Alkmaar voor Wij zijn enorm gesorteerd ook in JONGEHEEREN maten Langestraat Alkmaar. Gevraagd half November in Utrecht een als hulp in de Huishötiding, mét hui selijk verkeer. Brieven met opgave van leeftijd en verlangd salaris onder letter A. bureau van dit blad. 8 uur. Vanaf a s. Vrijdag, slechts één week Nassaulaan 25 Alkmaar. Telefoon 1229. SPREEKUUR: dagelijks van 1—3, beh. Woensdags. Maandag en Woensdagavond 7—8. lederen Dinsdag spreekuur te Oud karspel, in ,,'tHuis dé Brederode". van.. 5—7 uur. Voor ziekenfondsleden geheel gebit f 60. Bewijs huisarts niet noodig. Alleen contribu'iekaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 7