I. G. Engeln KLEM MAAR DAPPER LAUWERS, Opticien, Payglop 3, Het Amsterdamsch Couponmagazijn GEWERKTE PUI K PECHE Bestelt Uw DRUKWERK ter 88 mmmm WINTER- Klein meer Dapper Geeft ons Concurrentie Lauwers, Elastieken Kousen, Kniestukken en Enkelstukken Rechthouilers, Breukbanden (enkele en dubbele) vanaf f3,--, Positiebanden enz. enz. K. STAM, GOED GEKLEED STOFFEN Langestraat 42 Bezichtigt U even onze Etalage's. 40 cent per El. Aanbevelend, K. v, DIJK. Amsterdarnsch Couponmagazijn Langestr42 Dr. STEHR Tandarts Alkmaar, Bergerwug 16 „Haf Melkmeisje No. 340" ASTRA- BRILLEGLAZEN K. STAM, Het groote Magazijn laa t Effscfen mm 1 Coupons I Prolongation Des Woensdags van 19 tot I uur ZITTING te Broek op Langendijk het Café „Welgelegen" van den Heer J. DE BOER Ai. Dagsslte's -te lissssl! De Strijd Jassen en Jekkers uit het Heerenkleeding-Magazijn zijn solide en zeer voordeelig Heeren Winterjassen vanaft 10.- Heeren Jekkers vanaf f7.50 MAX v. d. HORST. Boterstraat 4, bij de Langestraat, Alkmaar Zondags tot I uur geopend. 'ïi In deez' duist're najaarsdagen, In deez' nood-misère-tijd, Zijn er menschen die ons plagen, 't Zij uit nijd of zelfprofijt. Geeft ons concurrentie heeren, Stond laatst in dit blad geerift; Inderdaad, dat zijn de woorden, Alles dient thans uitgezift. Steunt de concurrentie mannen, Dwingt het af, het iis uw verweer, Gij vangt voor uw prima kooltjes, Ook geen dertig gulden meer. Concurrentie moet er wezen, Wis, de tijd die roept er naar, Concurrentie, concurrentie! Ook de dienst op Alkmaar. Stukken staan er in de kranten: Tuindedsnood; elk gaat gebukt, Dwingt in die dienst concurrentie, Dit is iets wat ieder drukt. Hulde maar aan Mussolini, In Italië is het goed, Alles twintig procent lager, Dat is zoo het wezen moet. Trouwens nog voor luttel jaren Tleed ik twintig centen neer, En het spoortje bracht me deftig Voor een schelling heen en weer. Ja, wat concurrentie doen kan Voor de heele burgerij: •k Wil 't u zeggen, dames, heeren, Het bewijs? dus hoort naar mij. Petroleum kostte veertien, Doch een vrije concurrent Bracht tot heil van al de burgers, d' Olie thans op negen cent. Van benzine niet te spreken, Dit kost thans een suiver maar, Heil, ja, heil de c oncurrentie, Zij pseelt alles voor u klaar. Vraagt dus concurrentie, dringend, En dan waarlijk is het verloop, Alles moet thans voor een schijntje, Ook het reizen wordt goedkoop. Gaat waar gij goedkoop te gang kunt, Dit is waarlijk uw behoud, 't Is bij A. TEN BRUGGENCATE, Dit adres is toch vertrouwd. Zeer veel kunt gij bij ons vinden, Op HUISHOUDELIJK gebied, KACHELS, HAARDEN, KACHELPIJPEN, Ja, dat wist ge misschien niet. SMMERS, TOBBES, WASCHMACHINES, Ook de MIELE ORIGINEEL Koopt gij bij ons zeer voordeelig, Elders kost ze veel te veel. Koopt bij ons ook uw EMAILLE, Prima en voor weinig geld, Ieder is toch op zijn voordeel, Concurrentie dus, gesteld. Wilt ge een goedpassende buik band Bij Payglop 3, Alkmaar krijgt ge vakkundige bediening! Gediplomeerd Verpleegster aan wezig. Verder specialiteit in: DE BRILSLANG W8ST Vraagt onze FIJNE BRILLEN met Asfra-Rlazen ZEER MOOI EN. VOORDEELIG ZUIDSCHARWOUDE. JAC. KNOOP, Reëedigd Makelaar in AARDAPPELEN, GROEN TEN en FRUIT. Nassaukade 158, Telefoon 81431 AMSTERDAM. Los- en Verkoopplaats. Aardappelen- en groentenmarkt. Marnixstraat, achter perceel 200. Uitsluitend Commissieverkoop. Oud vertrouwd adres. Onkosten: Commissie, losloon en marktgeld 32 cent per 70 K.G. Direct na verkoop afrekening en geld per giro of b ijeen Bankier op uw plaats. Per telefoon te spreken 's morgens van 910 uur, 's mid dags van 1—2 uur, 's avonds van 6—7 u. en 'e Maandags van 121 u. in Hotel Coomans, Rotterdam gaat iedere dame die koopt in Damer Deze week als extra reclame i ook voor Lumbers Prettige vakkundige bediening. Alkmaar Telefoon 1012 AMSTERDAM Sste van Swindestr. 44 Kinkerstraat 303-305 Zijlstraat 15 TELEFOON 351 tegenover de Ambachtschool. heeft van 8 Oct. - 5 Nov. geen Zitdag in Oudkarspel Spreekuur te Alkmaar dagelijks van 10—4 uur. Waarschuwing ALKMAAR Dit is de af heeding van de EENIGE verpakking van Klaverblad's Karnemelk/.eep N.V ,,llet Klaverblad" Haarlem. De roem der Ned. Industrie! Pas nog maar uitgevonden! en in een ommezien in de heele wereld reeds gevraagd! Zij zijn bij ons als Alleen Verte genwoordiger voor den Langendijk en Omstreken verkrijbaar ZUIDSCHARWOUDE. IN HEEREN- EN KINDERKLEEDING, MANUFACTUREN, MEUBE LEN, VLOERZEIL, KARPETTEN, MATTEN, VITRA GES, GORDIJNSTOFFEN, GOBELIN-GORDIJNEN, TAFELKLEEDEN, LEDIKANTEN, SPIRAALMA TRASSEN, BEDDEN, DEKENS, ENZ. IS ALKMAAR MELKMEISJE Gedeponeerd. V A Internationaal WIJ KUNNEN U GARANDEEREN, DAT AAN ALLE AFDEELINGEN ONZE BESTE ZORGEN ZIJN BE STEED. DAAROM KUNNEN WIJ OOK WAT KEUZE EN PRIJZEN AANGAAT ELKE CONCURRENTIE TROTSEEREN. ONZE ETALAGES GEVEN U EEN KLEIN OVERZICHT VAN HETGEEN WIJ U KUN NEN AANBIEDEN. DE CASSA-BNNEN HOUDEN NOG STEEDS HUN WAARDE. Hcornsche ©redlef en Effectenbank M.tl» ALKMAAR, HOORM, SGHAGEII, Oude Gracht 297 Dal 8 Marktplein 92 De strijd om het bestaan is tegenwoordig bitter ernstig. 1 an velen wordt liet uiterste gevergd. Zenuwachtigheid; gejaagdheid; angst; slapeloosheidgedurige vermoeidheid; gebrek aan eetlust; bet zijn alles teekenen dat iemand niet, ongedeerd uit den strijd is gekomen. Versterk daarom in tijds uw krachten SANGUINOSE zal u de kracht, de levenslust en de eneigie teruggeven, die gij noodig hebt. Prijs per fl. f 2.—, 6 fl. f. 1112 fl. f. 21. Twee lepels per dag is voldoende. Verkrijgbaar bij Apothekers cn Drogisten. VAN DAM Co., I De Riemerstraat 2c;4. ^en Haag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1931 | | pagina 8