i TREFPUNTEN 50 cent Binnenland. Laatste Nieuws JL SCHEHE Radio Programma's ZONDAG 3 SEPTEMBER. HILVERSUM, AVRO: 12,00 tijdsein 12,01 het omroeporkest olv. Nico Treep 2.0Ó boekenhalfuur 2,30 pianorecital door Egbert Veen 3,00 Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen. Concert door het Residentie-orkest 4,30 grmuziek 5.00 sluiting 8.00 tijdsein 8,01 Vaz Dias 8.15 Kovacs Lajos en zijn orkest 9.15 grmuziek 9.30 Het omroeporkest 10.15 gr muziek 10.30 het omroeporkest 11.00 grmuziek 12,00 tijdsein en sluiting BLOEMENDAAL, 10.00 kerkdienst en nam. 5.00 kerkdienst uit de Geref. kerk Vaste predikant Ds J G Brussaard HILVERSUM, VARA: 8,30 postduivenberichten 8.32 tuinbouwhalf- uurtje 9.00 grmuziek 10.00 sluiting 5.00 Dilet tanten-uitzending 6.00 Arnhemsch Salon-orkest 6,35 Zang 6.50 Uitzending voor den Alg. Ned. Bond van Handels en Kantoorbedienden 7.10 Arnh. salon orkest 7,45 zang 8.00 sluiting. HILVERSUM, VPRO: 10.30 kerkdienst uit de Ver. van Vrijz. HeTv. te Haarlem HUIZEN, NCRV: 8,30 morgenwijding 5,00 Gewijde muziek 5.20 Kerkdienst uit de Geref. Kerk, Parklaan, Groningen HUIZEN, KRO: 9.30 grmuzeik 10.00 Hoogmis 11,30 grmuziek 12,00 middenstandskwartiertje 12.15 Kro-orkest 1,50 grmuziek 2.10 boeken en schrijvers 2,30 Kro-orkest 3.00 grmuziek 3.10 Aansluiting met het sportterrein der Pater Augustijnen te Eind hoven 4.45 grmuziek 5.00 sluiting 7.45 gr muziek 8,00 Aansluiting met gebouw „Tivoli", Utrecht. 10.30 Vaz Dias 10.40 Epiloog door het klein koor. MAANDAG 4 SEPTEMBER. HILVERSUM, VARA: 8.00 grmuziek 10:00 morgenwijding VPRO 10,15 Carel Rijken draagt voor 10,30 Amsterd. Trio 11,45 voordracht 12,00 Vara-klein-orkest 12,45 zang 1,00 concert 1,45 zang 2,00 orgelspel 2,30 voordracht 3.00 grmuziek 3.45 overschakelen zender 4.00 concert 4,30 Na schooltijd 5.00 Vara-orkest 5.45 voordracht 6 00 Vara-orkest 6.30 causerie 7.00 concert 7,30 Causerie 7,45 concert 800 Herhaling SOS berichten 8.02 Vaz Dias 8.20 concert 9.50 voordracht 10.05 vervolg concert 10.45 con cert 12,00 sluiting HUIZEN, NCRV: 8.00 schriftlezing en meditatie 8.15 grmuziek 10.30 morgendienst 11.00 lezen van Chr. lectuur 1130 grmuziek 12,00 politieberichten 12.15 grmuziek 12.30 orgelconcert 2.00 uitzending voor scliólëii'— 2.35 A. J Herweg 315 grmuziek 3,45 verzorgen zender 4.00 Bijbellezing 5.00 gr. muziek 5.15'Christelijk liederenuur 6.15 grmu ziek 6.30 vragenuurttje 7.00 poliieberichten 715 ned Chr. persbureau 7,30 vragenuurtje 8.00 Concert 10.50 grmuziek, DINSDAG 5 SEPTEMBER HILVERSUM, AVRO: 8.00 tijdsein 8.01 grmuziek 10.00 tijdsein 10.01 morgenwijding 10,15 grmuziek 1030 orgel concert 11.00 Kook- en bakpraatje 11.30 ver volg orgelconcert 12.00 tijdsein 12.01 lunch concert 215 pianorecital 2,45 grmuziek 3.00 accordeonmuziek 3.45 verzorgen zender 4.00 grmuziek 4.30 radio-kinderkoorzang 5.00 voor kleinere kinderen 5.30 grmuziek 6.30 RVU 7.00 AVRO het omroeporkest 7,30 causerie 8.00 tijdsein 8.01 Vaz Dias 8.05 het Omroeporkest 9,00 Radio-tooneel 9.40 Kovacs Lajos 10.15 grmuziek 10.30 Kovacs Lajos 11.00 Vaz Dias 11.00 grmuziek 12,00 tijdsein en sluitng. HUIZEN, KRO: 8.00 morgenconcert 10.00 grmuziek 11.30 Godsd. halfuurtje 12.00 politieberichten 1215 Kro-boys 1,45 verzorgen zender 2,00 vrouwen uurtje 3.00 grmuziek 3.30 voordracht 3.45 liederenrecital 4.00 grmuziek 415 voordracht 4,30 vervolg liederenrecital 4.45 grmuziek 5.00 Kro-Sextet 7.00 politieberichten 7.15 grmuziek 7,25 Prof. dr. W Lampen 7,35 verbondskwar tier 800 Kro-Orkest 8.30 Vaz Dias 8,35 zang recital 8,45 Wat nog overbleef 9.05 orkest 9,45 vervolg liederenrecital 10.00 Een Pandoer avondje 10.20 orkest 11.00 grmuziek Plaatselijk Nieuws BROEK OP LANGENDIJK Rijkspostspaarbank. Aan hei postkantoor Broek op Langendijk en d« daaronder ressorteerende hulppostkantoren wercl gedurende de maand Augustus 1933 inge legd '6204.06, terugbetaald 7720.11. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boek je draagt het nummer 2085. KOEDIJK. De heer G. H. Raat uit Alkmaar, is met ingang van 1 September 1933 benoemd als Ambtenaar ter Secretarie in onze gemeente. OUDKARSPEL. Uitslag publieke verkooping te Oudkarspel, ge houden door H. W. Smit, Notaris te Zuidschar- woude, op Vrijdag 1 September 1933, des avonds 7 uur zomertijd, in „Het Huis de Brederode" te Oud karspel. Een Winkelhuis en Erf aan de Oostzijde van de straat te Oudkarspel, sectie D nr. 1385, groot 2,30 A. In huur bij J. Wijte tegen f 4.00 per week en eigen dom van de nheer P. J. IJff. Kooper H. Hart Mz, voor f1330. OUDKARSPEL. Onder het vee van de Gebroeders de Boer alhier is mond- en klauwzeer geconstateerd. DE A.S. HULDIGING VAN DE KONINGIN. Reeds 25000 personen uit Nederland hebben zich voor het défilé dat op 9 September in het stadion zal plaats vinden opgegeven. 350 burgemeesters heb ben plaats besteld op de burgemeesterstribune. Velé hooge autoriteiten zullen aanwezig zijn. Alle klok' ken in Amsterdam zullen liuden, en zijn alle plaatsen in het stadion bijna uitverkocht. BEKEND LETTERKUNDIGE OVERLEDEN. Na een korte ongesteldheid overleed in den Haag de bekende schrijver Henri Borel, die verscheidene werken over China geschreven heeft. In latere jaren was de overledene, die 63 jaar oud geworden is, kunstcriticus aa nenkele groote dagbladen. EEN DROGE AUGUSTUSMAAND. Augustus is een droge maand geweest. Naar het Kon. Met. Instituut mededeelt is slechts 44 m.M. regen gevallen, terwijl het gemiddelde 64 bedraagt. De natste Augustusmaand in de laatste 25 jaar was 1623, met 200 m.M. en de droogste 1932 met slechts 12 m.M UIT DE GEREF KERKEN Op de generale Synode van de Geref. Kerken, die te Middelburg wordt gehouden komt gezangenkwes tie aan de orde. Prof. Hoekstra uit Kampen advi seert een nieuwe bundel „Eenige gezangen" aan de kerken aa nte bevelen, na eenige wijzigingen te hebben aangebracht, echter met dien verstande, dat de kerkeraden vrijelijk over al of niet zingen' mogen besluiten. ONZE AARDAPPELENEXPORT NAAR ENGELAND Het Ministerie van Landbouw deelt officieel mede, dat aan Nederland een contingent van 8000 ton is toegewezen voor de vier maanden van September tot ultimo December. Ook ten opzichte van andere landen zijn dergelijke besluiten genomen, welke be doeld zijn als noodmaatregelen, in afwachting van een permanent stelsel van invoerbeperking. lieu wstijdingen MODERNE OUDERS. Een cabaretliedje is er in den handel, waarvan de omslag een beeld vertoont van een klein meisje voor een kroeg, dat op vader wacht. Dat vinden we sentimenteel en overdreven. Dat komt niet meer voor. Maar wat zeggen we dan, als we lezen hoe ip Zaandam zich het volgende afspeelde? Dinsdagavond ongever 11,30 uur liep op den Dam te Zaandam rond een ongeveer 4 a 5-jarig jonge- j tje. Op een tot hem gerichte vraag: „Moet jij niét naar huis?" antwoordde het ventje: „Moeder is nog niet thuis." Een politie-agent ontfermde zich over j het kereltje en bracht het naar het bureau. Omstanders die het ventje kenden, vertelden dat j dit wel meer gebeurde als moeder en vader des j avonds in een kroeg zitten. Een wereld van leed zit achter dit nuchtere kran tenbericht! AMSTERDAM Het blijkt dat de berooving van den kaslooper van -den gemeentelijken woningdienst gefingeerd is. De aangevallene heeft zich zelf bij de politie aan gegeven. ROTTERDAM. De politie heeft een man gearresteerd, die in een park aangetroffen werd met een bewusteloos meisjé Het bleek dat hij met het zesjarig kind onzedelijke handelingen had willen plegen. Onder Nieuw Vennep is een roeiboot overvaren door een motorboot, waarbij twee dames verdronken zijn; Als gevolg van de begrootingskwestie heeft het partijbestuur der S.D.A.P, aan vier raadsleden ver zocht hun zetels ter beschikking te stellen BUITENLAND. Een geweldige cycloon heeft heden Cuba geteis terd. Hoe groot de omvang der aangerichte schade is, valt nog niet te zeggen, daar alle telefonische en telegrafische verbindindgen met het gebied, dat door den cycloon is bezocht, sinds hedenochtend zijn verbroken. Dientengevolge is ook nog niet be kend, of de ramp veel menschenlevens heeft gekost. Predikbeurten De „Uniek" artikelen zullen het doen. Ze zijn niet duur en gaan gepaard met een cadeau regeling die „Uniek" dat wil zeggen „wonderbaarlijk" is Ligstoelen, Rugzakken Raamhorren Tiiermostlesschen zijn Zomerarfikelen welke verkrijgbaar bij Fa. R Maak gebruik van onze Sectie Rittenkaarten Geldig op alle H.A.B.O Autobuslijnen Kanos en Peddels o.li, Firma CJ. BdllGER Hoeren Heitle Mis zijn Ulij liet adres Ranbeueinnd, n. SCHEHE Paddels nanet t 2.2! GEUS' TABAK van 25 ci. p. pond is zoowel geschikt voor 't rooken als voor pruimen magdaSenenstraat 14 BöTTGER Huigbrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef. 1476 bDE NIEUUISIE 1RPDHSIDFFEN. NOORDSCHARWOUDE Ned. Herv. Kerk. Geen samenkomst Geref. Kerk. Voorm. 10 en nam. 4 uur Ds Dragt. Bvaiogelisatiegcbonw Die Vrede aan de Langereis Nam. 2 ur Ds. Bakker van St. Pancras. ZUIDSCHARWOUDE BROEK OP LANGENDIJK Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9,30 uur Jeugddienst door Ds. Grootjans van Vlaardingen. Nam. 2,30 Ds Van Baaien Doopsgezinde Kerk. Chr. Geref. Kerk. Ned. Herv. Kerk. Geen opgaaf. ZONDAG 3 SEPTEMBER. OUDKARSPEL. Ned Herv. Kerk. Voorm. 10.30 uur Ds Van Dijk. Twee-tons FORDVRACHTWAGEN ie Aan de Waschinrichting te Oudkarspel huur met en zonder chauffeur. kunnen nog een paar NETTE Adres C. Kuiper Wzn., Noordschar- f WASSCHEN geplaatst worden des- I verkiezend ook per wasch. Voor nette woude en G. Hart, Radio-, Qud- j behandeling wordt ingestaan, ook karspel. f wat betreft boorden en overhemden. Corn. v. d Abeele 4.10; 1400 kg zilveruien ziiveruien ƒ0.80; drielingen ƒ0.80/i>9uznvernep ƒ343o; üuu Kg peen .>,30 3,50; luaeO Kg spercieooonen ƒ2m,3o; lau Kg snyooonen 2.00—10.30; ZoOü kg Kroten ƒ0.60—l,6o; 12*oo kg roode kool ƒ12,lo; 192oO Kg witte kool 1,40^1',70; 10400 kg gele kool ƒ1—1,30 L. G. C., 1 Sept, Aanvoer: 3500 kg Aardappelen r duKen ƒ0,75; eigenneimers ƒ1,102,20; bi. dito ƒ2,50; 17000 kg uien: drielingen ƒ11,50; grove ƒ1,902.20; geie nep 3,80—4.40; 24U0 kg spercie boonen ƒ2,4u—7,40; Houo Kg roode kool 71,20—1,70; 3»ooo Kg witte kool ƒ1,201,80; 8000 kg geie kool 11,403300 st bloemkool J 6.6012,oO; dito 2e srt ƒ1,104.20; 850 kg bieten 70.00—1,30. L, g, C, 2 Sept, Aanvoer: 42uo kg aardappelen eigenn. 2.00—2,lu; bi dito 722,70; 12000 Kg uien drielingen ƒ1.201,40; geie ƒ1,702,20; geie nep ƒ3,604,uü3UO kg biet71,30; 150U kg Spercieooonen ƒ4,308,10; 40000 kg rooae kooi ƒ1—2,10; 54000 kg witte' kool ƒ1,30—1,70; 190ÜO kg geie kool ƒ1—1,60; 750 st bloemkool ƒ4.408,80 2e ƒ1—2,6U; Tomaten 3300 kg A ƒ9,10—B ƒ10.10; C ƒ8.30; CC 4.00 Warmenhuizen, 31 Augustus. Schotsche muizen ƒ1—1,60; grove ƒ0.90—1,50; drielingen, ƒ0,750.80; Eigenn. ƒ1,302,50; duken ƒ0.75; geie nep ƒ3,50— 3,80; uien ƒ1,90—2,20; drielingen ƒ1,30—1,40; zil- vernep ƒ4,4u4,90; drielingen 70.8O; uien ƒ0.80; snij- boonen 74,50—6,40; xoode kool ƒ1,00—ft,30; geie kool ƒ1.30; witte kool ƒ1,10—1,20; slaboonen ƒ2,30— 7,40; bieten ƒ0.60. Warmenhuizen, 1 Sept. eigenheimers ƒ1,70— 2,00; gele nep ƒ3.803,90; uien ƒ1,90; drielingen ƒ1,30—1,50. Witte kool ƒ1,30; slaboonen 2,40—6.10. Alkm. Exportveiling, 1 Sept. Aardappelen ƒ0.80 2,40; Andijvie ƒ0.502,20; appelen 73—8; augur ken 5—17; bloemkool I ƒ15—22; id. IX ƒ3—6; drui ven /12—19; gele ƒ1,60; groene kool ƒ1—4; kropsla ƒ0.501,80; komkommers ƒ14; meloenen ƒ520; peren ƒ310; postelein 1027 et; rabarber ƒ12,50; roode kool ƒ1,603.20; selderie ƒ0.501,60; spinazie 1038 ct; snijboonen ƒ413; spercieboonen dubbele ƒ0.301,55; Tomaten 14.50; uien 12.60; wortelen 71—4,50 Amsterdam, 1 Sept. 1933. Amsterdamsche Vei ling van Land- en Tuinbouwproducten. Dir. H. J, Houtkooper. Gemeentelijk Veilinggebouw, Marnix- straat 282, Amstredam. C. Aardappelen: Blauwe eigenh. ƒ1,602,10; bonte idem ƒ1,90—2,20; blanke id. ƒ1,60—1,80; Zeeuwsche bonte ƒ3,20—3,80;, id blauwe ƒ2,50—2.80 per 100 kg. Groenten: Enkele spercieboonen 48 ct; dubbele id. 38 ct.; tomaten A 0—8 ct; B 68 ct; C 46 ct Spinasie 6—10 ct; andijvie 5—7 ct; postelein 5—7 ct peen 410 ct; selderie 24 ct; prei 58 ct; pie terselie 13 ct; komkommers geel ƒ2,504.00; roo de kool ƒ2,50—3,50; gele kool 2,50—3,50 Augurken fijn fijn 16—20 ct; fijn 12—16 ct; grof 2—4 ct; bas terd 7—9 ct per kg. Fruit: Perziken 5—8 ct; 2e 2—4 ct; meloenen: Oranje- 10—14 ct; net 10—14 ct; suiker 13—18 ct; bessen rood 1618 ct; pruimen witte dubbele 1015 ct; Friesche pruimen 10—12 ct; peren claps Fa voriet I 1018 ct; Precose 812 ct; Sijsjes peren 46 ct; suikerperen 35 ct; Diamant 47 ct; Hee repeeren 3—5 ct; appelen keswick 5—8 ct; druiven witte 2130 ct; Frankenthalers 2532 ct; Alicant 3632 ct per kg. Marktbericht bloemen. Opgemaakt naar de vei ling van van 31 Augustus. Rozen hadley 24 ct; Briarclif 1—3 ct; Edith Helen 2—3 ct; Roselandia 1—3 ct; Butterfly 1—2 ct; Snijgroen 1012; lilium longiflorum 46 ctt; Lilium Rubrun 5—10 c; Lilium Oratum 4—6 ct; Am. Anjers 46 Chaband anjers 1020 ct; Dahlia's 515 Bouvardia 2030 per bos. Voorm. 9.30 en nam. 3 uur Ds. J. Drenth. Geref. Kerk. Woorm. 10.30 en nam. 3,30 (n.t) Ds Beets van SINT PANCRAS ülar,ktber,i©literi Noordermarktbond, 1 Sept. Aanvoer: 2200 kg. aardappelen: schotsche muizen ƒ1,60; bl. dito ƒ2 2,30; 11500 kg uien: ƒ1,80—2.20; drielingen ƒ1,40— 1,60; gele nep ƒ3,80—4.20; 425 kg zilveruien: nep ƒ4,70—5.70; 150 kg peen ƒ3,50; 8700 kg Spercieboo nen ƒ27,50; 10O kg snijboonen ƒ2,403.10; 4000 kg Roode kool ƒ1—1,40; 8200 kg witte kool ƒ1.20— 1,30; 2400 kg gele kool ƒ1,201,'70. Noordermarktbond, 2 Sept. Aanvoer: 15900 kg aardappelen: schotsche muizen ƒ1,40—2,00; grooten ƒ1,50; eigenheimers ƒ1,60—1,80; bl dito ƒ1,70—2,40; bl aardappelen ƒ2.00; 17400 kg uien: ƒ1,70—2,10; drielingen ƒ1,401,60; grove ƒ2.10; gele nep ƒ3.80

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2