11 111 - MiS I Slit. '33 Bloembollenveiling Buiteniandsch Overzicht FELLE TAAL IN DUITSCHLAND. OOSTENRIJKS WEERMACHT VER STERKT. MOEILIJKHEDEN IN AMERIKA. THEE IN PLAATS VAN STABILISATIE. In de afgeloopen dagen heeft het Duitsche nationa lisme hoogtij gevierd bij tal van herdenkingen en plechtigheden. Te Koningsbergen bij Tannenberg en in het Saai gebied is geparadeerd en ,Hoch" ge roepen en zijn dingen gezegd, die voor de ooren der naburige volken minder aangenaam waren. Het blijkt dat het nat. soc. Duitschland thans in een stadium is, waarin veldslagen-geschiedenis wordt herdacht met het doel, het nationalisme bij het volk stevig aan te wakkeren. De Duitsche redenaars winden er geen doekjes om; te Koningsbergen bv. was het „Oberpraesident" Koch, die verklaarde, dat niemand in Duitschland ooit het verdrag van Ver sailles of den Poolschen Corridor zou erkennen. Een volk dus, dat het verdag dat het teekende zij het gedwongen niet erkent. Aan alle gren zen woedt de Duitsche actie. Tannenberg en Ko ningsbergen waren tegen Polen gericht, de Saarbe- tooging tegen Frankrijk, Oostenrijk wordt gedupeerd door radio- uitzendingen en economischen boycot, aan do grenzen van Denemarken en Nederland wordt een felle nat. soc. actie gevoerd en uit Eupen en Malmedy komen dergelijke klachten. Duitsch land schijnt nog steeds niet de goede manier ge vonden te hebben om zich eenigszins bemind te maken. Tegen deze Duitsche actie heeft Oostenrijk dat het meest bedreigd werd, thans een afweermiddel gekre gen in de reorganisatie van het legerstelsel. Naast het bondsleger dat bestaat uit beroepssoldaten, zal thans een militieleger worden gevormd, dat met half j aarlij ksche lichtingen van 8 tot 10 duizend man wel dra een respectabele sterkte za lhebben verkregen De minister van defensie, Vaugoin, verklaarde, dat hij edze concessie had verworven blijkbaar dus op gezag van de groote mogendheden, die Oostenrijk in bescherming nemen. Deze concessie is overigens we der een nieuwe afwijking van het beginsel, dat na den oorlog overal gehuldigd werd, en volgens het welk de veiligheid van eein staat niet moest berus ten op militaire macht, maar op internationale ver dragen en sancties door den Volkenbond. De vonfe- rentietafel beginnen weer plaats te maken voor wapengekletter en de herinnering aan den verschrik kelijken wereldoorlog begint blijkbaar te vervagen. Toch lijkt de legeruitbreiding voor Oostenrijk wel gerechtvaardigd te kunnen worden. Zijn noordelkij naburen hebben dit land inderdaad het vuur aan de schenen gelegd. Maar ook Mussolini bv. ver klaarde bij de manoeuvres van het Italiaansche leger dat slechts een sterk lees: militair sterk volk vrienden heeft en dat een zwak volk geïsoleerd wordt. Een moderne vertaling dus van het oude „Si vis paceme para helium" (als gij den vrede wilt, bereidt u aan tot een oorlog.) Intusschen stiijden Frankrijk en Italië nog steeds om hun beider beschermeling Oostenrijk. FranknjK komt daarbij v< or'oopig nog slechts met politieke garanties Daiadier heeft verklaard, dat zijn regee ring de onafhankelijkheid van Oostenrijk altijd zal blijven waarborgen en is dus in het nadeel tegen Italië, dat economische voordeelen belooft, zooaU een vrije zone vcor Oostenrijk in de haven van Triest en veigrooiing van den Oostenrijkschen uit voer na ar Italië. In Amerika doen zich steeds nieuwe moeilijkhe den voor in den strijd tegen de ec u.rmische crisis Wel kan de nat tr.al* regeering bt pen op het be halen van nieuwe r uitaten met kolenmijn-';, dustrie hebben zich thans alle groote industrieën gevoegd naar de wenschen van de Nira maar het in praktijk brengen van de regelingen voor de be drijven schijnt niet zonder wrijving te geschieden. Op het oogenblik is het voornamelijk de kleinhan del, die erover klaagt, dat hij in het gedrang komt. Immers, wanneer de kleinhandelaren niet het sym bool va nhet nationale herstel, den blauwen adelaar dragen hebben zij den boycot van het publiek te vreezen. Zij zijn dus vrijwel gedwongen, aan de nieuwe regelingen mede te werken, maar kunnen de daaraan verbonden opofferingen en kosten bij na niet dragen in verhouding tot het grootbedrijf, dat daardoor een nieuwen voorsprong verkrijgt. Overigens verklaarde Roosevelt, dat hij optimis tisch gestemd is en dat hij verwacht dat de Nira haar werk met succes zal volbrengen. Zonder het tegendeel te willen beweren, wijzen wij erop, dat de president zich er wel voor zal hoeden, te beweren, dat hij pessimistisch gestemd is. Want het is al meer gezegd: moreele factoren spelen bij de ople ving van handel en industrie een groote rol. Eenige verrassing is gebaard door het aftreden van Moley het hoofd van de befaamde „brain trust" het raadgevende lichaam Dit aftreden behoeft overigens niet ais een ongunstig teeken te worden beschouwd als men verneemt, dat Moley het was, die een groo te voorstander is geweest van nationale afsluiting en dat zijn terugtreden waarschijnlijk het gevolg is van meeningsverschil met Cordell Hull, die daar entegen meer voelt voor internationale samenwer king. Het was in het laatst van de vorige week dat de gouverneur van de Bank van Engeland zich naar Amerika begaf om daar een onderhoud te hebben met Amerikaansche autoriteiten. Geruchten deden de ronoe over de mogelijkhei dvan stabilisatie van Dollar en Pond, de wereld legde haar oor te luis- leren maar het werd een desillusie. Want thans wordt verklaard, dat over finantieele kwesties niet is gesproken, zoodat ér blijkbaar alleen thee is ge- De raad dezer gemeente vergaderde gisteravond. Voorzitter-secretaris de Edel Achtbare heer A. J. Wijnveldt, burgemeester. Aanwezig alle leden. Voorzitter opent met een woord van welkom aan den Raad en de vertegenwoordigers van de Pers, en hoopt dat de besprekingen kort en zakelijk in het belang van de gemeente zullen zijn. Notulen. De notulen der vorige vergadering worden onver anderd vastgesteld. Mededeelingen De voorzitter deelt mede dat: i a. Ged. Staten dezer provincie berichten, dat kas en boeken van den gemeente-ontvanger door een lid van hun college werden onderzocht en dat i het onderzoek geen aanleiding geeft tot het ma- ken van opmerkingen; I b het bestuur der voetbalvereeniging D.T.S. har telijk dank betuigt voor het verleende subsidie van i ƒ75.-; j c. burgemeester en wethouders nog geen prae- j advies kunnen uitbrengen op pet daers van de Ou dercommissie inzake aanstelling schoolarts, om re den zij inlichtingen hebben ingewonnen in hoeverre gevorderd zijn de pogingen om te komen tot vor- ming van districts-schoolartsendiensten. Ingekomen stukken. Proces verbaal van kasopname bij den gemeente- I ontvanger. j Verslag van de werkzaamheden van de commis sie van Vakonderricht aan het gemeentelijk politie personeel in Noordholland en van den cursus over 1932—1933. I De veldwachter zal dezen cursus weer bijwo- j nen. Verslag van de vereeniging ter bevordering van het vakonderwijs in Westfriesland over 1932: I Brief van het Burgerlijk Armbestuur waarbij ter j goedkeuring wordt ingezonden de begrooting over 1934; Aanbieding gemeentebegrooting dienstjaar 1934; 1 Adres van de aïdeeiing Scnagen en omstreken van den Ned. Bond van Koffiehuishouders Restau ranthouders en Slijters, houdende verzoek verlaging personeele belasting; Begrooting van ae gezondheidscommissie gezeteld I de Scnagen voor het dienstjaar 1934. j De stuKken ac worden voor kennisgeving aan- i genomen. Ten aanzien van punt e deelt de voorzit ter mede, dat de leaen tijdig gelegenheid tot studie wordt gegeven. Betreiiende punt f stellen B. en W. voor deze bij de begrooting de behandelen Aldus besloten. Punt g voor kennisgeving aangenomen. VOORSTELLEN VAN B. EN W. De voorzitter merkt op dat Burgemeester en Wet houders met het Burgerlijk Armbestuur een confe rentie hebben gehad, waarin dit bestuur mededeelde dat het zich genoodzaakt zag om verhooging van het subsidie voor 1933 te verzoeken, daar het met het over dat jaar toegekende bedrag van ƒ6200, niet tbekomt. Uit dit onderhoud en uit de boeken is burgemees ter en wethouders gebleken dat op zeer bezadigde wijze wordt gesteund en niet, dan na een ernstig ingesteld onderzoek. Dat het subsidie van ƒ6200, wat in verhouding met naburige gemeenten reeds zeer hoog is. niet toereikend is, moet dan ook uit sluitend worden geweten aan de zeer ongunstige om standigheden, waardoor kerkelijke en bijzondere in stellingen niet meer aan hare verplichtingen kunnen voldoen. Ziekenhuisverpleging en doktersfonds vra gen ook geldelijke offers, daar de leden niet altijd in staat zijn de verschuldigde contributies te beta len. Burgemeester en wethouders kunnen dan ook niet anders adviseeren op het verzoek gunstig te beschikken. Aldus besloten. Wijziging gemeentebegrooting dienst 1933. De voorzitter merkt op dat voor 1933 geregeld moet wrden het zooeven door den raad genomen besluit tot verhooging van het subsidie met 1500. Tevens zal het noodzakelijk zijn om de opsten „werkverschaffing" en „steunverleening" welke in de raadsvergadering van 30 Juni jl. verhoogd zijn respectievelijk met 4000.en 1500.nogmaals te verhoogen met respectievelijk 300.en 500. Deze bedragen kunnen niet meer worden geput uit de post „onvoorziene uitgaven" waarop oor spronkelijk is geraamd ƒ2321,53, doch waarvan een bedrag van 2225,is gebruikt tot dekking van de hierboven vermelde verhoogde uitgaven van 4000 en 1500.Teneinde te voorkomen dat de dienst 1933 daardoor met een nadeelig saldo zou sluiten stellen burgemeester en wethouders voor tot dek king van het bedrag dezer wijzigingsbegrooting voor 1933 zijnde ƒ5000,— te bestemmen een gedeelte van het vermoedelijk batig saldo van den gewonen dienst van het dienstjaar 1932, welke dienst een ba tig saldo vermeldt van 18240.92. Van dit bedrag is echter teneinde de begrooting voor 1933 slui tend te maken een bedrag van ƒ7000,naar deze begrooting overgebracht, zoodat het batig saldo van 1932 zal verminderen tot 6240,92, met welk bedrag de begrooting voor 1934 zal aanvangen. Gemeenterekening 1932. Ontvangst engew. dienst 105384,65, uitgaven totaal 87143,73 batig saldo ƒ18740,92. De kapitaaldienst sluit in ontvangst en uitgaven op ƒ85739,15. De commissie van onderzoek heeft alles prompt in orde bevonden en adviseert tot voorloopige goed keuring. Aldus besloten. Rekeningen gas- en electriciteitsbedrijf. Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Gasbedrijf voordeelig saldo 935,84 voor electri- citeit ƒ3617,41. De helft is gestort in het reserve fonds de andere helft wordt verdeeld over de vijf gemeenten. Rekening Burgerlijk Armbestuur. Ontvangsten 11322,83, uitgaven 11800,67 De heer Rijper als commissielid adviseert de rekening goed te keuren. Aldus besloten. Aangaan overeenkomst met het Hoogheem raadschap inzake den Twuyverweg. De voorzitter merkt op, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergaedring van 25 October 1932 heeft besloten in het onderhoud van den Twuyverweg bij te dragen naar een bedrag berekend naar een uitkeering van 700. Uitdrukkelijk heeft de gemeen teraad zich uitgesproken tegen een zoodanige ver breeding van den weg waardoor de uitkeering zou moeten worden verhoogd tot 900, Wat is echter het geval? In het concept-overeen komst wordt in artikel 5 melding gemaakt zoowel van een uitkeering van ƒ700 als van ƒ900 afhan gende van de omstandigheid op welke verhardings breedte de Twuyverweg zal worden gebracht. Nu geetf artikel 6 het Dagelijksch bestuur van het Hoogheemraadschap Noordhollandsch Noorder kwartier gelegenheid voorstellen te doen tot ver- breedmg van de verharding van den Twuvverweg tol G meter. De colleges van Dag Bestuur de:- onderhoudsplichtige gemeenten kunnen daarom trent hun oordeel kenbaar maken. Indien omtrent eventueele veH reeding geen overeenstemmi g wordt ve: kregen c.an is de uitspraak van Ged. Sta. n beslissend. Pet is van genoegzame i ïeid met welk ten g.. e tegenzin uw raad bos.cieo heeft in het ot.c.erhoud van den Twuyverweg: bij te dragen en in uw vtv.adering van 25 Ocnbei 1932 tv f; u niet dan na zeer ernstige overweging ten lange leste met 6 tegen 1 stem besloten in te gaan op het verzoek van het gemeentebestuur van Sint Pancras om dezen weg aan voormeld Hoogheem raadschap over te dragen tegen een uitkeering van ƒ700 waarvan voor rekening dezer gemeente komt een bedrag van ƒ116. Gelet op dit, raadsbesluit kunnen burgemeester en wethouders u dus niet anders daviseeren dan aan Ged. Staten te berichten dat de gemeente raad niet bereid is de concept-overeenkomst te tee kenen tenzij art. 5 zoodanig wordt gewijzigd, dat de bepaling omtrent een eventueele uitkeering van 900 komt te vervallen. Aan de gemeenten zal het besluit medegedeeld worden. De heer Zaagman zegt weinig sympathie voor de wegenplannen van het Hoogheemraadschap te hebben. Dit college is overbodig geworden. Spr. ver baast zich er over dat er tuinders-raadsleden zijn, die nog met het Hoogheemraadschap meegaan. Rondvraag. De heer de Boer vraagt, voor welke kosten de gemeente komt voor de werkloozen in de Wierin- geimeer. Er is nog niets van bekend zegt vo> vuil er De heer de Boer wil dan liever een bagger- regeling. De voorzitte: zegt dat er ruimte komt. Seizoen arbeid is in voorbereiding en twee werkloozen zijn aar den weg geplaatst. Plaatselijk Nieuws - NOORDSCHARWOUDE. Ongeval aan den nieuwen weg. Gistermorgen geraakte een ongeveer 14-]arige jonp.pn zekere Tijbe bekneld tusschen twee kipkar ren, waardoor zijn voet ernstig letsel bekwam. Op advies van den dokter is hij naar zijn woning vervoerd. Vermoedelijk is de voet inwenaig ge kneusd. DE WAARDDIJK. LEVENSGEVAAR DREIGT. Reeds eerder hebben wij gewezen op het gevaar bij passeeren vanautomobielen op den Waarddijk en het doet ons genoegen dat correspondenten van andere bladen deze wenk hebben overgenomen. AUTOMOBILISTEN, het is daar bij nacht levensge vaarlijk. Aan de eene zijde de ringvaart mfct pen: bfdriegelijk graskantje, aan den anderen kant een s.'.rris steile helling, waartussohen een smalle weg vol kuilen en gevaarlijke bochten. Het is onverant woord elkaar des avonds, anders dan met de groot ste voorzichtigheid te passeeren. Tot heden waren de incidenten klein, maar vandaag of morgen ge beurt er een ongeluk. Kijkt uit! (Levensgevaar dreigt daar!!! OUDKARSPEL. VERLOTING V.V.V.V.V Dinsdag 29 Augustus heeft de vereeniging de 5 V's haar verloting gehouden. De uitslag was als volgt: De eerste cijfers geven het prijsnummer de tweede cijfers geven het lotnummer aan. 1—569, 2—955, 3—518, 4—197, 5—1096, 6—1066 7—772, 8—1680 9—676, 10—333, 11—921, 12—500. 13—343, 14—1667, 15—1975, 16—756, 17—716, 18—1019 19—975, 20—1356, 21—1521, 22—76. 23—1042, 24—411 25—1449, 26—1325, 27—1848. OUDKARSPEL. Verkiezing Notabel. Tengevolge van het bedanken van den heer C. Borst als notabel der Ned. Herv. kerk te Oudkar spel, is men overgegaan tot de benoeming van een ander, waarvan op C. Vennik 13, op G. Langedijk 11 en op C. Bankersen 7 stemmen werden uitge bracht. zoodat een herstemming moet plaats hebben tusschen C Vennik en G. Langedijk. RIJKSTELEFOONNET LANGEDIJK. Vervall envermelding. 244 Dijk, mr. F. G. van Pastorie, Oudkarspel ZUIDSCHARWOUDE. 25-jarig bestaan. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer W. C. Bouman drukkerij te Zuidscharwoude, zich aan den Langendijk vestigde. Het zal den jubilaris dezen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Byitenland VEREENIGDE STATEN. HET ARBEIDSCHARTER. Henri Ford, de autokoning weigert nog steeds het arbeidscharter voor de automobielindustrie te tee kenen, daar hij het als oneerlijke concurrentie be schouwt. Aan een medelid van zijn club verklaarde hij niet bang voor een boycot te zijn. Men tracht Ford nog vrijwillig zijn handteekening te doen zet ten, maar alle pogingen stuiten af op zijn onver zettelijkheid. Slechts heeft Ford aan President Roo- seveltt verzocht hem een „speciaal arbeidscharter toe te staan". Van andere zijde stuurt men het thans op een boycot van Fordartikelen door het publiek aan. KINDERARBEID AFGESCHAFT. Vanaf 31 Augustus mogen kinderen beneden 16 jaar geen arbeid meer verrichten, voor zoover het fabrieke nen werkplaatsen betreft. In andere be drijven, als landbouw, mogen zij echter niet langer dan 3 uur per dag werken. Een kwart millioen kin deren zal hierdoor uit de fabrieken verdwijnen en wil men hun plaatsen vervangen door volwassenen. AUTOBANDIETEN. In Sout St. Paul hebben bandieten twee post- looper aangevallen en beroofd van 30000 dollar. Begeleidende politiebeambten warden met een ma chinegeweer beschoten. Een werd gedood, de ander zwaar gewond. In vligende vaart verdwenen de ban dieten weer per auto, een rookgordijn achter zich latend, waardoor achtervolging vrijwel onmogelijk werd. AVIATRICE NEEGESTORT. Tijdens een vlucht langs de Engelsche kust is de aviatrice Tycack met haar toestel neergestort, waar bij een draagvlak een 20-jarige student het hoofd verpletterde en diens broeder ernstig verwondde. De machine stortte in het water. De aviatrice werd gered doch liep verwondingen aan het hoofd op. „Tel." CHECHOSLOWAKYE GELEERDE VERMOORD. Naar de Prager Tageblatt meldt is de vroegere hoogleeraar aan de hooge school te Brunwyk. Prof. Lessing, te Marienbad vermoord. Een onbekend per soon dronken zijn slaapkamer binnen en doodde hem met twee revolverschoten. Politieke drijfveeren schijnen de oorzaak van dit drama te zijn. WEILAND UIT MOERASSEN. In tien jaar tijd heeft het fascistisch regime 25 milliard lire besteed aan openbare werken. Er zijn 6000 huizen en 35000 boerderijen gebouwd en is er een net van kanualen en wegen ontstaan. Verschil lede moerassen zijn thans vruchtbare weiden ge worden. PINDAMAN DANST NIET. De pindamannetjes zullen, als zij in China terug komen, evenals al hun landgenooten trouwens niet meer dansen. In Peking zijn alle cabarets en dan cings gesloten. Volgens de regeering mag geen en kele vaderlandslievende burger zich in deze tijden van dergelijke Westersche vermaken overgeven. NEDERLANDSCH INDIë. Twee militairen gedood. Een van de parade op het Waterlooplein te Ba- taviawelke werd gehouden ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin terugkeerend vliegtuig, viel bij een noodanding in het meer Tji- boeroej, nabij Padalarang. De kapitein der infanterie a la suite dr. ir. C. P M. M Bogaerts en de luitenant der infanterie J C Pols werden gedood. Van het toestel werd de romp afgerukt. In de Tel. lezen wij nog de verdere bijzonderhe den waaruit blijkt dat het ongeluk aan een mis lukte noodanding te wijten is. Het toestel, lag mid den in het meer, en werden na zeven uur dreggen de lijken gevonden. Het Tjboeroejmeer ligt in de nabijheid van de dessa Tjiboeroej welke is gelegen aan den grooten weg BandoengTjiandjier. op plm. 17,5 kilometer ten N. W. van het militaire vliegveld Andir, dat even ten Westen van Bandoeng ligt. VEREENIGDE STATEN. Slaapziekte. In St. Louis is slaapziekte geconstateerd, die zich onrustbarend uitbreidt. Er zijn thans 890 gevallen waarvan 58 reeds doodelijk. Alle lijders zijn van middelbaren leeftijd. VRIJDAG 1 SEPTEMBER 1733. De aanvoer begint nu sterk te verminderen en bleef voor deze veiling beneden het millioen. De kooplust was weer gering waardoor zeer veel doordraaide. Aanvoerders kunnen hun onverkochte bollen in het gebouw laten staan waarvoor een vergoeding gerekend wordt van f0.35 per mand. We noteeren als volgt. Farme combe Lenders 1,90 Murillo 1,45 1— Centinaire 65 55 Witte Valk 140 110 Prosperity 75 Maria Louise 65 Clara Butt 65 50 Bartigon 65 50 Lodewijk XIV 65 King Harold 100 Valentine 65 Baron de Latonaije 65 Salvator Rose 140 105 Allard Pierson 120 Queen of the Pink 1,30 La Pulipe Noir 100 Belgische Hyacinth 10 Iris Imperator 14—16 Plantgoed per kg. William Copland 15.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3