De Alkmaarsche kermis. OUD NIEUWS. Waar vrouwen graag van lezen. Allerlei Uit ons nummer van 3 Sept. 189! Rob de Avonturier DE ALKMAARSCHE KERMIS. iwAïirlnroTi irnnrol nro q hpf. nn Hp lMVrmiR en is tevens een beeld van de onevenwichtigheid in het gevoelsleven vto de jongere meisjes, die zich in het volle leven werpen met de vraag: „wat de man mag, mag ik dat niet?" Het zijn deze levensopvattingen die leiden tot dde tragedie, die in het stuk ,,In den nacht van 17 April" zoo meesterlijk wordt beschreven. nouwTflvn'rtón viin lipt <r.n'/pï«pVinn trrnn- Te Viel de Koninginnedag in de kermis, en wanneer dit het geval is, is het er alttij d buitengewoon druk. Zoo ook nu. In de morgenuren werden muzikale rohdgangen gehouden en de jeugd getrakteerd op een bioscoopvoorstelling. De avond had het Oranje comité een gondelvaart gearrangeerd. Het sprook jesachtige schouwspel werd door honderden gade- ONS WEKELIJKSCH KNIPPATROON. Ditmaal brengen we iets heel bijzonders, dat zeer zeker in den smaak zal vallen van onze leze ressen. No. 170: snoezig eenvoudig wandeljaponnetje van geruite zijde of katoen. Het modelletje is zeer ge schikt voor zwaardere figuren. Dit komt zoowel door de raglanmouw, die geen verbreeding der schouders ten gevolge heeft en door het lange blousje, dat de taille en heupen slanker doet schijnen. De rok sluit om de heupen aan en is een banen rok. De eenige garneeringen van de japon zijn een aangezet klokmouwtje, een strik en een cein tuur van effen stof. Benoodigd: 4 a 41/» M. geruite stof en 50 c.M. effen stof. No. 176: pelerine. Deze pelerine kan zoowel als avondcape gebruikt worden, als voor completeering van een japon. Dat hangt geheel af van het ma te- Appelen wasschen en boren, in een braadslee in den oven zetten tot zij zacht zijn. De schil voorzichtig er afnemen. Bruine suiker en water tot stroop koken en de appelen er mee bedekken. Een geconfijt kersje in vieren snijden, doch niet doorsnijden, zoodat het Definities van het geld. Deze vraag voor te leggen aan B. en Wj.'s, verskillende organisaties en arbeidersvereenigin gen was het doel van de N. en V. Ons Aller [Be lang te Sint Pancras, waarvoor een vergadering was belegd op Woensdagavond jl. bij den heer Bouwstra. Op deze vergadering is duidelijk uiteen gezet de nood ook onder nering en vak en wend eery De „Monde illustré" heeft aan zijn lezers de vier blaadjes vormt. Hiermee de appel garneeren. vraag gesteld: „Wat is het geld?" en o.a. deze ant- Dien de appelen op de rijst in een vuurvasten scho tel. HET SPOORKAARTJE. In den trein van den Haag naar Rotterdam zaten eenige passagiers, die in een druk gesprek gewikkeld waren. „Duur, dat reizen met den trein in dezen slechten tijd; voor- velen een opoffering", zei een van hen. De heer in den hoek lachte zoetjes. „Waarom lacht u", vroeg een der reizigers hem. „Dat zal ik u vertellen," zei de heer. „Ik ga iedere week naar Rotterdam. Maar vandaag heb ik pas voor het eerste een kaartje." De oude heer met de puntbaard wendde zich tot den speker: „Ik heb het misschien niet goed verstaan! U reist voortdurend naar Rotterdam, maar zonder kaartje." „Juist", zei de heer en scheen er trotsch op te tellen, namelijk, dat de ouderdom het gewicht van zijn „zoo is het j het lichaam aanmerkelijk vermindert. De jaren De oude heer was zeer verontwaardigd. Ook de maken ons lichter, wie zou het kunnen denken? De anderen vonden het standpunt van den heer juist.lever, waarvan het gewicht ongeveer 1500 gr. bij den De oude heer ging verder: „Weet u, wat dat, volwassene bedraagt, weegt nog slechts 800 a 900 juridisch gezien, beteekent? Weet u dat? Dat is be- gram bij den grijsaard. De hersenen verliezen ge- drog, verstaat u. mijnheer!" i middeld 150 gram; ze wagen 1165 gram bij den vol- Da't was den heer nublijkbaar te veel. wassene, 900 gram bij den grijsaard. De nieren van „Let u asjeblieft een beetje op uw woorden, me- den volwassene wegen 170 gram, bij den grijsaard neer!" riep hij. niet meer dan 100 gram. Hetzelfde is het geval met „Wat?!" schreeuwde de oude man. „Ik zal den de milt, waarvan het gewicht de helft verminderd conducteur roepen en u aangeven." van 200 tot 100 gram. Het hart evenwel doet aan die „Uitstekend meneer, dat mag u doen, als u daar Èewichtsvermindering niet mee, dat gaat intege- woorden daarop ontvangen: „Een goed dienaar en een slechte meester"; „het universeel paspoort"; „het eerste vergif door den mensch uitgevonden"; „het voertuig van de achting"; „de cocagnemast van het geluk'; „de tooversleutel"; „een zorgen- mijn'; „het verstand der domkoppen"; „het beste passe-partout"; „de zenuw van den vrede in de gezinnen"; „een talisman, waarvan de eigenschap pen veranderen naar gelang van de huizen, waar door hij passeert". Onzerzijds voegen we hieraan toe: „Een middel gegeven ten goede, maar, helaas, door al te velen ten kwade gebruikt." De „last" der jaren. Die uitdrukking heeft veel kans een logenstraf fing te krijgen en haar recht van bestaan te verlie zen. Wisten we langs proefondervindelijken weg, dat grijsaards korter worden, dat in den regel de man op 75-jarigen leeftijd ongeveer 75 millimeter kleiner is geworden, minder bekend is ongetwij feld wat een Fransch geleerde ons thans komt ver plezier in hebt", was het ironische antwoord. „U schijnt er u nog al over te verheugen?" j „Ja. dat doe ik ook." j Toen stond de oude heer op en riep den con ducteur, ja „Conducteur, deze heeft zooeven openlijk ver naai, dat men er voor gebruiken wil. De pelerine klaard> dat hij iedere week naar Rotterdam reist, valt iets klokkend en wordt gesloten met een groo- €n dat hy vandaag pas voor 't eerst een spoor- deel met den leeftijd groeien. Bij grijsaards weegt het 100 gr. meer dan bij volwassenen. ten strik van ander materiaal. Benoodigd: voor de cape 1,25 M. van ten minste 90 cM. breed; voor de kraag 25 c.M. Beide patronen zijn tegen den prijs van 50 cc. per stuk te verkrijgen bij de „Afd. Knippatronen" van de Uitgeversmmaatschappij„De Mijlpaal' postbox 175 te Amsterdam. De lezeressen worden vriendelijk verzocht bij be stelling niet alleen het nummer van het gewenschte patroon, maar ook de maat, d.w.z. boven-, taille- en heupwijdte, benevens den leeftijd van het kind op te geven Gelieve verder naam en adres duidelijk te ver melden. N.B. Met het oog op de vacanties van onze cou peuses. maken we onze lezeressen er op attent, dat de toezending der bestelde 'patronen hierdoor eenigszins vertraagd wordt Gelieve hier s.v.p. reke ning mee te houden Smakelijk eten POMMES AU RIZ. 1 L. melk, 150 gr. rijst, zout, 1 rol amandelpers, 5 appelen, 100 gr. bruine suiker, halve d.L. water, 5 geconfijte kersjes (groene) Bereiding: Rijst wasschen in een zeef, gaar koken in kokende melk met iets zout, af en toe roeren, amandelpers kaartje heeft. De conducteur wendde zich tot den overtreder. „Geeft u toe meneer, dat dat waar is?" „Natuurlijk is het waar!" „Dus u heeft de spoorwegen bedrogen?" „Ik? Hoezoo?" „Omdat u zonder kaartje hebt gereisd." „Ik had er ook geen noodig" „Waarom heeft u er geen noodig? „Omdat ik al die andere keeren met mijn auto heb gereisd." Een daverend gelach klonk door het comparti ment. De oude heer met het puntbaardje stapte bij de volgende halate uit. ZUIDSLAVISCHE SPREEKWOORDEN Een mensch is harder dan een rots en ook breek baarder dan een ei. Vuur en water zijn goede dienaren, maar kwaad aardige meesters. Een leege ransel drukt meer dan een volle. Waar de munten klinken, zwijgen de wijsgeeren. Het is gemakkelijk royaal te zijn met de goederen van een ander. Een zoete mond opent ijzeren deuren. Kindervragen. Pappi, wat is een vegetariër? Een man, die geen vleesch eet. Wat eet hij dan? Groenten en zoo. Pappi, wat is een vleeschetende plant? Een plant, die vleesch eet. En vader, als nou zoo'n vegetariër groenten eet van vleeschetende planten, wat dan? Zij heeft goed gedaan. Zij„Ik heb het recept voor deze pudding uit het kookboek genomen!" Hij: „Daar heb je goed aan gedaan, kindje; dat had er nooit in moeten staan." Aanprijzing. „Ik wou graag een verlovingsboeket'hebben, maar een dat lang goed blijft." „Als u dit hier, goed en geregeld in het water houdt, kan hij op uw zilveren bruiloft nog dienst doen!" Het hedendaagsche theater. „Wil je een vrijkaartje voor den schouwburg, van avond?" „Dank je, ik wil liever eens goed uitslapen. „Dat kun je daar doch ook ongestoord doen?" PLAATSELIJK NIEUWS. Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat bij Kon. Besluit tot ridder in de orde van Oranje Nassau is benoemd onze burgemeester, de heer c. Kroon Mz„ Dijkgraaf van Geestmer-Ambacht. Ds. H. A. Ludwig, pedikant te Zuidscharwoude heeft toezegging van beroep ontvangen naar Den Helder BERICHTEN. Niet altijd is de liefde bestendig van duur. Zoo dacht ook een jong echtpaar te Assen, dat eerst Woensdag 1.1. was getrouwd en reeds in de eerste wittebroodsweken den huwelijksband te knellend vond. Man en vrouwlief besloten dus, met weder- zijdsch goedvinden, maar weer te scheiden. Een koopman voor den inboedel was dra gevonden en reeds Zondag ging weer elk zijns weegs. Het jaar zal vroeg oud worden, zoo stond vermeld in ons nr. van 40 jaar geleden. Dit schrij ven wij er nu bij om de lezers thans niet ongerust te maken. Er komt laat ons het dankbaar vooi het genotene aanvaarden naar de profeten zeg gen, een vroege herfst na onzen vroegen en langen zomer. Er zweven al herfstdraden door de lucht en op vele plaatsen maken de zwaluwen reeds aan stalten voor de reis naar het zoelere Zuiden. Zooi zal dan ook aan deze inderdaad nogal verdraaglijke „reeks van schoone dagen" een einde komen. Zijn afscheid. Sequah heeft in den tuin van „Buitenlust" van de groote stad Utrecht want zij is waarlijk goed voor hem geweest afscheid ge nomen, met het tentoonstellen van eenige door hem genezen patiënten en 't wrijven van een persoon met stijve armen. Deze laatste was gehuld in een berenvel, zoodat alleen zijn hoofd, schouders en: armen onbedekt waren. Deze lichaamsdeeleh, het hoofd uitgezonderd na tuurlijk, werden door Sequah goed ingeolied, zoodat de man letterlijk het „glanspunt" van den avond was. De patient werd genezen, althans voor het oogen- blik. Een der tentoongestelden was zelfs door Se quah van zijn ruggemergslijden verlost. Uit Warmenhuizen. Op 6 September a.s. wordt te Warmenhuizen een Rijkstelegraafkantoor inge richt met telephoondienst, geopend. MARKTBERICHTEN. Noordscharwoude. De prijzen der Bloemkool ƒ2,—; ƒ3,—; ƒ4,50; Middelbare ƒ1,00; ƒ1,75. Uitschot ƒ0.50; Roode kool ƒ4,50—5,50; Witte kool 00—7,00; Gele kool ƒ6.00; Nep ƒ4.00; Broek op Langendijk. Aardappelen ƒ0.750.80; Bloemkool ƒ4.00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,25; 13,00; 14.00, Lichte ƒ0,70; 0.60; 1,00; 3,00; Reuzen ƒ15.00; Roode kool ƒ3,50—4.50; Witte kool ƒ6.00—7,00; Gele kool ƒ4.00—6.00; wortelen ƒ0.60; ƒ1,80; ƒ3,50; uien ƒ2.00 ƒ3,50; Nep /l,00;Bieten ƒ9,00—10,00. Verontwaardigd. „Kun je vierhandig piano spelen?" „Ik ben toch geen aap!" ,Majy, hoe oud is iemand die in het jaar 1875 geboren is?" „Is het een dame of een hc r, juffrouw?" llv. o^ocu.g mommen ook ouwe uaan en LiOima aan dek. „Wat scheelt er aan?" vroeg Rob nogmaals, ter wijl hij op het meisje toeliep. „Hoe komt U hier zoo alleen?" Als eenig antwoord deed het meisje een diepe zucht van uitputting hooren, liet het wiel los en zakte in elkaar. „Vlug Daan, ze valt flauw riep Rob. 111. Voorzichtig pakte Daan het meisje op, en bracht 'haar naar beneden in de kajuit, waar ze op een rustbed gelegd werd. 112. Onder de goede zorgen van Lorma kwam het meisje spoedig bij en n uvertelde ze wat er gebeurd was. De schoener behoorde a&n een naburig zende lingenstation. Haar vader was daar leider van een uitgebreide nederzetting, en vaak voer zaj, geholpen door eenige inboorlingen-matroozen, over zeer naar naburige nederzettingen. Maar de laatste maal was de bemanning haar ontrouw geworden en had haar 's nachts stil verlaten, zonder eenig voedsel. Al dagen lang dreef ze rond, zonder uitzicht op hulp. 113. „Het is het beste, Rob," sprak Lorma, „dat jU met ouwe Daan het arme kind met de machine naar haar vader terug brengt. De machine kan ons alle maal niet dragen, daarom blijf ik met kapitein Smit op de Schoener, tot je ons ook komt afhalen. WÜ zijn hier wel veilig Zoo gezegd zoo gedaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 6