1 I Nieuwsblad v, Hoil. Noorderkwartier Vacanti@-Fi!m No 106 DONDERDAG 7 SEPTEMBER lïtt.3 42e Jaaiijan^ HUNKERT - Fotosraaf - Fotohandel - Alkmaar. Fotograaf NIEUWE LAIGEIUkll COURANT DEZE COURANT DINSDAG PD ZATERDAG. AbonnmentsprU s - per 3 maanden iJiieave: Firma J. H. KEIZEH .fiedactaar J. K. KEIZER. Bureel Mscharvoude. AD VERTEN TIEN 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. Buiteniandsoh Overzicht DE TROONREDE VAN HET NATIO NAAL- SOCIALISME. DE VERWIK KELINGEN DER EUROPEESCHE POLI TIEK. FORD BLIJFT ZICH VERZET TEN. AZIE VOOR DE AZIATEN. In de laatste dagen is de aandacht der geheele wereld geconcentreerd geweest op de oude Duitsche stad Neurenberg, ufear de Rijkspartijdag der NS DAP. werd gehouden en weer zou men, kunnen zeggen de Troonrede van het antionaal-socia- lisme is uitgesproken. De kopstukken van de NS DAP. waren er tegenwoordig en er is heel wat gezegd. Als wij ons tot het belangrijkste bepalen, kunnen wij wijzen op de verklaring in Hitlers pro clamatie, dat een verdeeling van de hoeveelheid arbeid over het volk logischer is dan het in de perfectie uitwerken van een steunsysteem. Men zal hem daarin geen ongelijk geven, reeds te lang hebben wij vastgehouden aan de gedachte, dat de arbeiders precies zooveel uren moeten werken, en dat dus een deel van de werkkrachten niet geplaatst kan worden, wanneer er gebrek aan werk is. Het is inderdaad de meest logische,oplossing, dat niet de opbrengst van het werk, maar het werk zelf over de werkkrachten wordt verdeeld, en men heeft dat ook reeds in Amerika ingezien. Hitier betoogde verder in een rede, dat het nat.-- socialisme de vorm van het heroische huldigt, en dat het dus in lijnrechte tegenstelling staat tot het internationalisme, pacifisme en democratie. Dat stemt voor den internationalen vrede niet zoo heel hoopvol, maar we kunnen hopen dat hier rethorische overdrijving in het spel is. De Zuidelijke nabuur der Duitscher kan anders over dat nationalisme meespre ken, een nieuwe; uittarting van Duitsche zijde was de hartelijke ontvangst van den nat.-soc. leiedr, Hofer die uit een gevangenis in Oostenrijk was ont vlucht. Een eigenaardige toon werd gehoord in de rede van den minister van landbouw Darr'. Hij verklaarde dat de bevolking der groote steden onrustbarend afneemt en dat slechts het hoerendom voor versch bloed kan zorgen. Hier is de leus: terug naar de na tuur vernomen. Het valt niet te ontkennen, dat in de Europeesche politiek Italië steeds grooter rol gaat spelen. Het thans met Rusland gesloten verdrag heeft weer een Fransch-Russische persschermutseling uitgelokt eooals ook inzake Oostenrijk het geval is geweest. Van Fransche zijde schijnt men wel zeer bevreesd te zijn dat Italië in Europa een overwicht zal krij gen doordat het steeds met meer staten op goeden voet komt. Intusschen worden in het Fransche kamp ook ver zoenende stemmen gehoord, niemand minder dan öji Fransche minister van buitenlandsche zaken ver klaarde, dat samenwerking met Italië noodig is. voor het verkrijgen van een duurzamen vrede in Eu ropa. En de Franschman Berenger betoogt, dat het Italiaansche initiatief inzake de Oostenrijksche aan gelegenheid zeer doelmatig was, daar Italië, dat vriendschappelijker tegenover Duitschland staat dan Frankrijk, Berlijn het best kon wijzen op de nood- zakelijkhefd van Oostenrijks onafhankelijkheid. Nit Amerika komt het bericht, dat thans 80 proc. der industrie de door de Nira opgestelde codes heeft aanvaard. Van veel belang is daarbij het in werking treden van het verbod van kinderarbeid voor kinde ren beneden 1& jaar. Hoe ook de afloop van de actie der-Nira moge zijn, dit staat vast, dat een resultaat als de afschaffing van den kinderarbeid van gan- scher harte is toe te juichen. Hoewel het verbod niet geldt voor den landbouw in verband met de patriarchale verhoudingen, die nu eenmaal aan dat bedrijf verbonden zij, worden toch een kwart millioen kinderen uit de verschillende bedrijven ge nomen waardoor tevens de werkgelegenheid voor ouderen wordt verruimd. De automagnaat Ford is een der weinigen, die zich met kracht tegen de Nira blijft verzetten. Men be hoeft hem daarom niet ongunstiger te beoordeelen, want het schijnt dat hij in een eigen code betere arbeidsvoorwaarden heeft vastgesteld. In het Oosten van Azle, het werelddeel, dat altijd min of meer aan onze aandacht wordt onttrokken gaat Japan voort met het uitbreiden van zijn in vloedssfeer. Met Mandsjoekwo wordt een handels- federatie gesloten, Japan gaat spoorwegen aanleg gen in Mandsjoekwo en nestelt steeds vaster Ta het vasteland van Azie. Uit de statistieken blijkt, dat op het oogenblik de uitvoer uit Japan sterk toe neemt. Politiek wordt steeds heftiger de bevrijding van Azie gepredikt. Bij een groote jeugddemonstratie werd de jeugd in het hoofd geprent, dat Japan, China en Mandsjoekwo een eenheid moeten vor men en dat de verderfelijke invloed van Europa en Amerika moet worden overwonnen. „Azië" voor de Aziaten." Plaatselijk üieuws N oor:! schar woud e 0,nze plaatsgenoot P. Kramer Cz. behaalde op het poütie-examen be Amsterdam het diploma met aanteekening. Breek op Langendijk. In verband met de nieuwe regeling op de binnenscheepvaartwet hebben „de wilde" en dè „makke beurtbevrachting" welke de laatste ja ren ieder afzonderlijk de groenten voor de koop lieden vervoerden, besloten 1 organisatie te worden. Dit besluit zal ongetwijfeld en handel en schipperij ten goede komen. Broek op Langend ijk. De heer B. van der Holt, commies der directe belastingen is met ingang van 1 October a.s. als zoodanig overgeplaatst naar Borne. Noardscharwoude. De renners vereeniging Onderling Genoegen hield -een lange afstandrit voor A én B klasse. De te rijden afstand was voor de A klasse 128 kilometer voör de B klasse 80 kilometer. Voor klasse A startten 4 renners, waarvan als no. 1 aankwam Joh. Bienaud, no. 2 C. Jongsma .,en no. 3 A. Rossen. No. 4 had opgegeven -we gens bandenpech. Van de B klasse waarvoor er negen startten was no. een Oostdijk, no. twee Riddebos en (no. 3 G. Zeeman. De anderen hadden opgegeven De tijd van no. een in de A-klasse was -3 5uur 50 minuten. Van de B-klasse was de tijd 2 uur 26 minuten. Nftordscharwioiide. De Floral iatentoonstel ling. Gisteren is de Floraliatentoonstelling alhier, georganiseerd door de damesclub WOL. in al haar bloemrijke luister in de groote zaal van Concordia geopend. Er'prijkt een keur van bloemen en planten, op de meest smaakvolle en kunstzinnige wijze gear rangeerd, waarvan de. dames het geheim blijken te bezitten Men vindt er asters, begonia's, margrieten, bou- quetten, bloemstukken, vrije inzendingen, waar .onder Clivia, bladbegonia, aaronskelk, tradescan tia, balsemien, verder varens, hanekam, fuchsia, petunia, geranium, colea's, bloembakken en een collectie cacteae. Dat alles laat zich bewonderen, maar niet minder trekt de alandaebt de schitterenidie collectie dahlia's en last not least de prachtvolle inzending fruit. Het is om te watertanden wanneer met de -prachtige vruchten daar ziet, om er de tanden meteen in te zetten. Ein menigeen vliegt in gedachten jaren terug, wanneer hij den schotel bramen ziet, door iemand uit eigen tuin ingezonden, en toeft op de schout en boschakkers in den Noordscharwouder polder waar die reusachtige bramen groeiden, toen de bosschen er nog waren het Puntbosch Spoor bosch Overbosch en Heerhugowaarder bosch die opgeofferd moesten worden, toen de toevoer lijn naar den nieuwen Noordermarktbond werd gelegd. Ein natuurlijk staat menig kind voor de uitstal ling van prijzen, beschikbaar gesteld voor de be kroonde plantj-es. Daarnaast staat keurig opgemaakt de taf-el met prijzen vo-or de verloting en menig dame hoorden wij den wensch uitspreken dat zij dat mooie gehaakte kleed zou winnen. Daarom koopt men natuurlijk een lot om de, kans te hebben het te winnen. Men kan deze loten krijgen in de zaal. Ook een kleine attractie ontbreekt niet en menigeen laat zich verleiden eens te sjoelen om in het bezit te komen van een kistje (kostelijk fruit. Wil men een oogenblik verpoozenv het tooneel is daarvoor de aangewezen plaats, waar men ge niet van al dat moois onder het gebruik van een kopje koffie of thee luisterende naar de fmu- zeek die luide in 'de zaal weerklinkt. Eir heerscht een prettige en gezellige geest, die gisteravond nog verhoogd werd door idie belange- looze medewerking van de zangvereeniging Gres oendo, welke vereeniging -een zestal nummers teln gehoore bracht. Waar alles hier in het toeken van de bloemen staat, siert men» zich zelve natuurlijk ook- met -|een tuiltje door lieve kinderhanden u ten verkoop Film, met ontwikkelen(ing) af drukking 95 ct. Mergrootangen van Uw film of "ilafen 18x24 c.m. formaat 60 ct. 13 x 18 c.m. formaat 30 cent. Telefoon 302 (Zioo mag reeds nu gezegd worden -dat idieze ten toonstelling weder alle waardeering en belang- ling geniet die zij verdient. 1 [Men ban er hedenmiddag en vanavond nog van genieten en wij zouden een ieder willen opwekken dit b ezoek ook nog 'heden te brengen. Wij laten hier den Uitslag volgen van de toe gekende bekroningen: Langesfraat 93 FLORALIA 1933. KINDEREN. No. 67, 103 punten, le prijs, Marie Scheltus; no. 114, 96 p., le pr., Jannie Wagenaar; no. 99, 93 p., Ie pr., Piet Heidsma;; no. 113, 82 p., 2e pr., Riek Wagenaar; no. 21, 73 p., 2e pr.. Didi Deutekom Jd.; no. 43, 71 p., 3e pr. Kees Bleek. no. 59, 68 p., 3e pr Marie Bos; no. 51, 58 p., 4e pr., Didi Deutekom Pd. BEGONIA. No. 37, 128 p., le pr., Teunie van Dijk; no. 34, 116 punten, le pr., Maartje Hemke; no. 89, 103 p., le pr., Klaas de Geus; no. 33, 100 p., le pr., Betsie Hart; no. 94, 96 p., 2e pr., Kees Visser; no. 105, 94 p., 2e pr., Doris Muileboom; no. 51, 92 p., 2e pr., Didi Deutekom Pd.;no. 95, 91 p.. 2e pr., Bert Visser; no. 32, 90 p., 3e prijs, Jaap Hart; no. 64, 86 p., 3e prijs, Levine Ootjers; no. 103, 85 p., 3e pr., Gonnie Smit; no. 3, 78 p., 3e pr., Eef Bos; no. 93, 78 p.. 4e pr., Jan Visser; no. 30, 75 p., 4e pr., G,rard Bar- neveld; no. 74, 72 p., 4e pr., Klaas de Bakker; no. 10 71 p., 5e pr., Lies Keeman; no. 16. 69 p., 5e prijs, Jan Tuin. MARGRIETEN. No. 97, 136 p., ie prijs, Jeltje Heidsma; no. 48, 127 p.; le prijs, Geri Langedijk; no. 91, 122 p.,le pr. Martinus Oom; no. 76, 112 p., le pr.. Adriaan Bood; no. 28, 106 p., 2e prijs, Annie de Groot; no. 17. 93 p., 2e prijs, Wim Tauber; no. 112, 17 p., 2e prijs, Arie van Nienes; no. 94, 84 p., 2e prijs, Kees Visser; no. 93, 81 P., 3e prijs, Jan Visser; no. 98, 80 p.. 3e prijs, Agnes Duyves; no. 42, 79 p., 3e prijs, Ko Bleek; no. 41, 78 p., 4e prijs, Guri Jonker; no. 38, 77 p., 5e pr., Klaas Oud. VRIJE INZENDINGEN. BOUQUETTEN. No. 4. 98 punten, le prijs, K. de Vries; no. 4, 91 p., 2e prijs, S. de VriesBorst; no. 17, 88 p., 3e prijs, D. Kooy-Bos; no. 1, 87 p., 4e prijs, D. Schuitemaker. BLOEMSTUKKEN. No. 3, mandje Colchicum, le prijs, N. Kooy; no. 4, Gladiolus, 2e prijs, J. Deutekom Jbz.; ro. 3. Flora- lia, 3e prijs, J. Kooy-Bak. VRIJE INZENDINGEN. No. 8, Clivia, 118 p., le prijs, R. Borst—Hart; no. 23, Bladbegonia, 116 p., 2e prijs, S. Groot; no. 23, Aaronskelk. 110 p., 3e prijs, S. Groot; no. 29, Tra- descantia, 107 p., 4e prijs, P. Feller; no. 19, Balse mien, 96 p., 5e prijs, J. Heidsma. OUDEREN. VARENS. No. 15, 125p., le prijs, R. BorstHart; no. 47, 113 p., le prijs, T. Visser—Butter; no. 51, 97 p.. 2e prijs, D. Kooy—Bos; no. 9, 95 p., 2e prijs, A. v. DijkNol; no. 23. 93 p., 3e prijs, A. TauberOotjers. Buitenland Twee mannen, die in het Engelsch-Amerikaansche stabiliseeringsplan een groote rol spelen. WILLIAiVi WOODIN, Amerika's Minister van Finantien. MONTAGU NORMAN, Directeur van de Bank van Engeland. FUCHSIA. No. 40, 82 p., le prijs, Wed. J. van Nienes—Hoog land; no. 35. 69 p., 2e pr., A. Glas; No. 4, 68 p., 3e prijs, G. Swager—Hopman; PETUNIA No. 14, 114 p., le pr., N. Keemanter Meulen; no. 42, 108 p., 2e prijs, J. DeutekomBerkhout; no. 10, 84 p., 3e prijs, A. Langedijk—Slooves; no. 15, 81 p., 4e prijs, R. Borst—Hart. GERANIUM No. 10. 118 p., le prijs, A. Langedijk—Slooves; no. 11, 103 p., le prijs, Nel Langedijk Kd.; no. 12, 87 p., 2e prijs, T. Bos-Wardenaar; no. 15, 86 p., 3e prijs, R. BorstHart; no. 12a 85 p.. 3e prijs, T. BosWar denaar. t COLEAS no. 47, 113 p., le prijs. T. Visser—Butter; no. 43, 103 p., le prijs, A KliffenSlooves; no. 17, 89 p., 2e prijs, T. HopLangedijk; no. 16, 83 p., 2e prijs, Nee Ootjers Jd., no. 42, 79 p.. 3e prijs, J. Deutekom— Berkhout. PLANTEN VORIG JAAR. OUDEREN. No. 2, 94 p., 2e prijs, R. Borst-Hart VRIJE INZENDINGEN KINDEREN, no. 3, 91 p., 2e prijs, D. Kansen. No. 1. 90 p., 2e prijs, Mej. RijperJonker. COLLECTIE CACTEAE. 90 punten, 3e prijs, Wed. W. Kaan—Barton. VeMinigde Staten. 'Z>e actie tegen Forid. Generaal Johnson heeft heden verklaard, dat hij niet voornemens is een actie tegen Ford te beginnen tenzij deze d-e code voor de automobiel industrie overtreedt. De houding van Ford blijft niettemin Washington verontrusten, daar men vreest dat nu ook andere fabrikanten weigeren zullen de codes te onderteekenen. iTe New York is een algemeene staking uitge broken in de dassenindustrie, waar 10.000 arbei ders werkzaam zijn. Dit conflict is een gevolg van het afloopen van het dusver geldende ar beidscontract. De arbeiders eischen o.a. -een "35 urige-e werkweek en -een sterke stijging der loo- nen. i Cuba. Naspel van de revolutie [Onder de soldaten en onderofficieren van. het Cubaansehe leger is, naar United Press meldt een opstand uitgebroken welke niet alleen ge recht is tegen de aanhangers van oud-president Maehado die in het leger zijn gebleven, maan ook tegen den huidigen president D-e Cespe'des,! tegen wien de radicale groep der ABC. in verzet is gekomen. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 1