Binnenlandsch Overzichl SllVlÜilII 1IIIISTIFFI1 Nieuwstijdingen Radio Programma's VRIJDAG 8 SEPTEMBER HILVERSUM, AVRO: 12.00 gr.muziek 12,30 Kovacs Lajos 2,10 eau serie 2,30 Pianorecital 3,00 gr.muziek 4.00 sluiting. 8,30 aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen HILVERSUM, VARA: 8.00 gr.muziek 10.00 VPRO, morgenwijding 10,15 VARA voordracht 10,30 kwartet 11.00 onze keuken 11,30 kwartet 12.00 sluiting 4,00 overschakeling zender 4.05 Trio Guaroni 4.50 Na schooltijd 5.30 orgelspel 600 Vara-klein orkest 6.40 J. van Zadelhof 7.00 Vara-orkest 7,40 Vioolspel door Eddy Walis 800 sluiting 11.00 grmuziek 12,00 sluiting. HILVERSUM, VPRO: 8.00 n.m. tijdsein 8,01 Ds W. Mackenzie 9,45 Cursus 10,25 Vrij. Godsd. Persbureau 10.30 declamatie door Albert van Dalsum HUIZEN. KRO: 8,00 Morgenconcert 10.00 grmuziek 11,30 halfuur voor zieken en ouden van dagen 12.00 Politieberichten 12.15 John Brown' Melodians 1,45 verzorgen zender 2,00 orgelconcert 3.00 Concert 5.00 grmuziek 5.30 Thè Arts: Land- en Tuinbouwhalfuurtje 6.00 Kro-Boys 7.00 politie berichten 7.15 D. van Dantzig 7,35 grmuziek 8,00 Kro-orkest 10.30 Vaz Dias 10.35 Aan sluiting met Heck's Lunchroom ZATERDAG 9 SEPTEMBER VARA: 8.00 grmuziek 10.00 VPRO morgenwijding 10.15 VARA: Uitzending voor de arbeiders in de continubedrijven 12.00 De notenkrakers 2.00 grmuziek 2,40 Van het witte doek 3.00 de Flie refluiters 3,45 overschakeling zender 4.00 letterkundig overzicht 4.20 Albertt de Booy zingt 4.30 orgelspel 4.45 Piatrogibas 5,15 Amster- damsche Orkestvereeniging 6.30 optreden van Willy Derby 6.45 Orkest 7.15 optreden van Willy Derby 7.30 Amsterd. orkestvereeniging 8.00 herhaling SOS-berichten 8.03 Vaz Dias 815 De Flierefluiters 9.00 Nederl. dubbelmannen- kwartet „Neerlandia" 9.20 Vara-orkest 10.00 dubbelmannen kwarter „Neerlandia" 10.15 Vara- orkest 11.00 Carel Rijken draagt voor 11.15 de Notenkrakers 12.00 sliuting. HUIZEN, KRO: 8.00 Morgenconcert 10.00 grmuziek 11,30 Godsd. halfuur 12.00 politieberichten 12.15 Kro- Sextet 1.00 Postduivenberichten 1,00 kinder- uurtje 2.30 Aansluiting met ret Stadion te Am sterdam 5.30 gr.muziek 6.20 weekoverzicht 6.40 Kro-orkest 7.00 politieberichten 7.15 H. F, R, Enoek 7,35 orkest 8,15 Kees Bormans in zijn repertoire 8,30 Vaz Dias 8,35 Kro-Boys 11.00 Vliegramp. Te Loposnia nabij Moskou is éen militair vliegtuig neergestort,, waarvan de acht inzitten "dea zijn gedood. Er bevonden zich in het toestel vijf ^cporaanstaande leiders van de militaire en .burgertak eluchtvaart van Sovjet Rusland o.w. Baranof, ut* Iswler van de luchtvaartindustrie en Goldman de leide'h van de burgerlijke lucht vaart. De ramp 'kan worden".^vergeleken met den ondergang van het Britsche luahtschip B iCl waarbij eveneens luchtvaartautoriteiten om het leven zijn gekompn. Een regöeringscommissaris is belast met het onderzoeknaar de oorzaak van het ongeluk. 1 Hongarije. Merkwaardig. In het ziekenhuis te Boedapest is, naar de Tel. meldt, een iman overleden tengevolge van ver wondingen, die hem door een kat zijn toegebracht Daar het 'dier aan een kwaal leed en veel pijn 'had wilde de man het dier laten afmaken. De kat vloog hem echter aan en takelde hem dus danig tpe dat de man in stervenden toestanjdi naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De kat is echter nog steeds in» leven;. Frankrijk. Maurice wil niet muer glimlachen. Als we schrijven Maurice en glimlachen, weet ieder dat we De Maurice en ,,"de' 'glimlach be doelen. Voor de enkelingen, die het wegens een bepaald gebrek aan hun opvoeding niet mochten we'ten. zij het hier dan verteld, dat het betreft Maurice Chevalier de Fransche filmartist, die veroordeeld 'is in films alsmaar veroevringen te maken en alsmaar te glimlachen. Het begint hem nu zeker zelf ook durven we niet te schrij ven te vervelen. Althans hij maakt bekend, dat hij de onderhandelingen met Metro GoMrwijn Mayer aangaande het vervullen van de rol van Prins Danilo in ,,die Lustige Witwe" heeft af- gebroken omdat hij er eindelijk genoeg van heeft 'altijd den glimlachenden bonvivant, wel of ui et van prinselijken bloede te moeten voorstellen* Hij zou nu wel eens als een gewoon mensch op het witte doek willen verschijnen. Br. geland. Groote boschbrand. Uit Londen wordt bericht dat in Zuid En geland een hevige boschbrand woedt. Het blus- schingswerk schijnt weinig succes te hebben en worden tal van dorpen bedreigd. Duizend sol daten zijn gerequireerd maar zijn er nog niet in geslaagqd den brand te blusschen. Cuba,. Een onderzoek per vliegmachine heeft uitge wezen da thet dal van de Bio Grande in een ware doodenvallei is herschapen. Honderden inwoners zijn gedopd en staan door de overstroomingen groote stukken land onder water. VercGiigde Staten. Treinbotsing. United Press bericht aan de Tiel. dat te Bing- hampton nabij New York een sneltrein op een melktrein gebotst is, waarbij veertien personen zijn gedood, ruim honderd gewond en groote materieel© schade is aangericht. De oorzaak is dat de melktrein door een onveilig signaal deed. Forfd in nood. De Fordfabrieken worden thans bewaakt, uit vrees voor bomaanslagen. Men sclüjnt wel heel boos op den autokoning te zijn. DE NIEUWE OMZETBELASTING. WIJZIGING DER AMBTENARENWET. Een van de middelen waarnaar de regeering heeft gegrepen om een verdere verslechting van den fi- nantieelen toestand des lands tegen te gaan, is de voorgestelde omzet- annex weeldeverteringsbelasting Een dergelijke indirecte belasting belooft heel wat geld in het laad je te brengen en de heffing ervan gaat waarschijnlijk met weinig moeite gepaard. Het voorgestelde tarief bedraagt niet minder dan 4 procent, een percentage, dat wel het hoogst is in vregelijking met de andere landen, welke de meeste sinds vele jaren een dergelijke belasting hebben ingevoerd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling slechts 1 procent te heffen en ook om de heffing bij eiken verkoop te laten geschieden. Het voorstel is evenwel gewijzigd, het percentage is verhoogd en de heffing zal, als in Belgie, slechts eenmaal plaats hebbei: bij de bron, terwijl de eerste levensbehoeften zullen worden vrijgesteld. Deze belasting is ,naar het oordeel der regeering, vooral noodzakelijk geworden om het evenwicht in' het belastingsysteem te herstellen. De balans is wat te ver doorgeslagen naar den kant van de di recte belastingen, die geheven worden bij een bron van inkomsten. Nu die inkomens belangrijk zijn ver minderd, moet naar andere middelen worden om gezien en men denkt daarbij in de eerste plaats aan belasting van het verbruik, dat relataief geno men nog zeer groot is gebleven. De nieuwe belasting wordt dus eenmaal geheven aan de bron en niet zooals door den vorigen mi- nister was voorgesteld, bij elke transactie omdat 1 zulks zo uleiden tot tal van onbillijkheden, omda! wil men den tusschenhandel niet uitschakelen, de meeste artikelen op hun weg naar den verrbuiker j verscheidene malen worden omgezet. Toch -zijn thans niet alle onbillijkheden vermeden 1 Immers de nieuwe belasting bekommert zich niet j om de gezinsgrootte. De groote gezinnen worden dus zwaarder belast. Met het principe der kinderaftrek wordt hier dus gebroken. In overweging kan worden gegeven, deze dan bfj de directe belasting als compensatie voor de zwaar dere last, die de omzetbelasting Veroorzaakt, te verhoogen. De belasting wordt geheven bij de bron, d.i. de producent, of den importeur, (de invoer zal nies met vier doch met vijf procent worden belast.) De belasting wordt geheven van den f.o.b.-prijs aan den eersten verkrijger na de fabriek, dus van den groothandelsprijs. Hier komt een tweede onbillijkheid voor den da0. Er zijn toch vele goederen, wier distributiekosten hooger zijn-dan den groothandelsprijs. De artikelen nu met geringe ditstributeikosten worden dus rela tief hooger beiast. Er is nog een derde onbillijkheid aan te wijzen. Uitdrukkelijk is vastgesteld, dat de heffing niet zal geschieden van de op de goederen rustenden accijns. Zij wordt echter wel geheven van de le vering van gas en electriciteit. op welke in een aan tal gemeenten een zware gebruiksbelasting rust. D;. omzetbelasting zal derhalve in die gemeenten dus zwaar althans zwaarder dan eldersr waar geen ver bruiksbelasting is ingevoerd, gaan drukken op de productiekosten der bedrijven, die alleen vrijgesteld zijn voor wat de grondstoffen betreft dus niet voor de hulpstoffen en middelen als machines, olie steenkool, gas, electriciteit enz.) Als onze exportindustrie, wier concurrentievermo gen met het buitenland nu verzwakt dreigt te wor den, maar niet in het gedrang komt. Men ziet er zijn nog al wat bezwaren tegen het ontwerp aan te voeren. En daarbij is het belangrijkste nog niet eens genoemd, nl. de in het ontwerp begrepen weel deverteringsbelasting van 10 procent. Juist dezé laatste blijkt voor velen een steen des aanstoots te wezen. Het regent eenvoudig in den Haag adressen om deze belasting terug te nemen. Toen wij destijds de waschlijst van niet minder dan 58 groepen van artikelen onder de oogen kregen, sloeg ons reeds de schrik om het hart. Het is waarlijk geen peulschilletje, dit ontwerp waarvoor onze volksvertegenwoordiging zich ge plaatst ziet. Dat bij een juiste beoordeeling van deze materie ook de overige begrotingsposten onder den loupe worden genomen spreekt vanzelf. De behandeling van dit ontwerp zien we met belangstelling tegemoet. De moeilijkheden die eten aantal groote en kleine re gemeenten hebben gehad om hun begrooting slui tend te maken, liggen nog versch in het geheugen en wel speciaal het conflict tusschen déze ge meenten met het rijk. Wij releveeren in dit verband de door het kabinet Ruys afgekondigde kortingswer waardoor de gemeentebesturen drie procent de sa- lanssen van het gemeentepersoneel moesten verla gen. De regeering stelt zich thans voor in deze materie krachtig in te grijpen en het laat zich aanzien, dat de gemeentelijke autonomie opnieuw een deuk zal krijgen. Het voorstel houdt in eenige wijzigingen van de ambtenarenwet, waardoor de regeering de vrije hand zal krijgen ten aanzien van de regeling van de salarissen van gemeenteambtenaren. Uit drukkelijk zegt de regeering, dat in de toekomst de gemeenten bij het samenstellen hunner begroo tingen behalve met de verlaagde Rijksuitkeering rekening zullen hebben te houden met een verlaging De „Uniek artikelen zullen het doen. Ze zijn niet duur en gaan gepaard met een cadeau regeling die „Uniek" dat wil zeggen wonderbaarlijk" is Ligstoelen, Rugzakken Raamhorren Thermostlesschen, zijn Zomerartikelen. welks verkrijgbaar bij Fa. B. LIMING Maak gebruik van onze 100 Sectie- Rittenkaarten Geldig op alle H.A.B.O Autobuslijnen Kanos en Peddels Is je adres 1 Qudkarspel 0.1. Firma c.m. boiiger Door Mm (Mettle Easterns zijn lülj tiet adres naneeoetid, i schene Peddels vanat 12,es G. GEÜS' TABAK van 25 d. p* Va pond is zoowel geschikt voor 't rooken als voor pruimen Maydalenenstraat 14 J. B T T G E B Huigbrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef. 1476 van de ambtanerensalarissen. Hiermede wordt het proccc van gelijkschakelen der gemeente en rijks'.oo- nen welke laatste steeds meer omlaag gaan. be vorderd Evenals de voorgestelde omzetbelasting is deze maat regel een gevolg van den finantieelen noodtoestand waarin het rijk verkeert. Over het algemeen zit achter de beoogde regeling het sterven naar grooter uniformiteit om zoodoende krachtiger als te voren mee te werken aan de verlaging van bedrijfs- en productiekosten, zooals de regeering zegt, maar waarmede eigenlijk bedoeld wordt: de loonen. De regeering zal als het voorstel wet wordt, met dwang kunnen optreden tegen gemeenten, die de loonen en salarissen niet of niet genoeg willen ver lagen. Wij vreezen dat de nieuwe wet aanleiding zal geven tot onaangename en min of meer luid ruchtige conflicten en politieke beroering teweeg zullen brengen. De regeering schrijft nu wel, dat- wat zij voorstelt neerkomt op een loutere verplaat sing der bevoegdheden, maar zij zal toch niet willen ontkennen, dat slechts een doel bij haar voorzit, zich te bemoeien met het peil der gemeentelijke sa larissen, iets wat de ambtenarenwet 1929 juist niet heeft kewild. Naar den geest dus hebben we hier wel degelijk met een buitengewoon ingrijpende wij ziging te maken. Dit alles is nu niet erg duidelijk geformuleerd, en dat is wel jammer, want het zal waarschijnlijk aanleiding geven tot veel misverstand. Wij hopen nu maar dat de wet in de praktijk niet van regelenden uitwerking zal zijn, doch slechts correctief zal op treden tegen voorkomende excessen op het gebied der gemeentelijke huishouding. Over de werking nog dit: Alle regelingen van de rechtspositie van personeel - in overheidsdienst zal onder bijzonder repressief toe zihet van den Kroon worden gebracht. In eerste instantie blijft het bevoegde gezag van een lager openbaar lichaam gerechtigd, de rechtpositie van zijn personeel te regelen naar eigen inzicht. Is het bevoegd gezag echter in gebreke gebleven een zoo- j danige regeling te treffen of acht de Kroon aanvul j ling, wijziging of intrekking van gegeven voor- 1 schriften gewenscht, dan krijgt dit gezag een aan maning om zich binnen tenminste drie maanden naar het inzicht van den Kroon te schikken. Vol doet het lagere orgaan niet aan deze aanmaning. dan kan de Kroon, of Gedep. Staten of B. en W. uitnoodigen het noodzakelijke besluit vast te stel len en blijven ook deze in gebreke dan gescheidt de vaststelling door de Kroon zelve. Ciantingen toering van manufacturen en1 texliel- goederen. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier Oudegracht 182 Alkmaar, zijn formulieren verkrijgbaar voor het aanvragen van invoervergunningen voor de met ingang van 1 September jl. verlengde contin- genteering van onderkleeding, geverfde, bedruk te en bontgeweven katoenen manufacturen, en tafel en servetgoed. Tevens worden belanghebbenden erop opmerk zaam gemaakt, dat thans ook gecontingenteerd zijn gebleekte en ongebleekte katoenen manu facturen, waarvoor tevens aanvraagformulieren verkrijgbaar zijn gestelcf. Burgerlijke Stand Gemeente Oudkarspel. Ingeschreven over de maand Augustus Geboren; Paulus Nicolaas, zoon van Petrus Zijp en Maria Molenaar. OverledenPieternella Voorthuijzen 34 jaar, echtgenoote van Albert Cornelissen. Getrouwd: Jan Beenken 21 jaar en Klazina Man 19- jaar beiden te Oudkarspel. Loop der bevolking: Ingekomen personen: A. de Koning van Harenkarspel. J. Klein Teeselink en gezin van Nuth. N. J. Kooijman en echtgenoote van Alkmaar. J. M. C. Tuinman van Zuid scharwoude. J Vertrokken personen: A. H. A. Ascboff en zoon naar 'Alkmaar. G. D. Grootes naar Bergen N.H. H. Sorgdrager naar Haarlem. W. Nugter en gezin naar Alkmaar. G. A. Zeeman naar Nieuwe Niedorp. H;. A. M. Bte. ggrs naar de Bijp. H. Behmet naar Bergen N.H. E. G. van Dijk naar Winschoten. De trasten te Amsterdam. De koninklijke familie is in Amsterdam zeer hartelijk ontvangen. In de burgerzaal van het koninklijk paleis waren tallooze bloemstukken opgesteld aangeboden uit de burgerij. Na aan komst bezikhtigde de koningin deze met smaak gearrangeerde bloemenweelde en toonde zich door de spontane hulde diep getroffen, pnd%r die bloe men waren soms typische geschenken of kléine y briefjes verborgen, die de liefde yan de gevers yvoor ons vorstenhuis wilden doen uitkomen. Gistermorgen heeft prinses Juliana'een rit door de stad. gemaakt. Gistermiddag heeft |de konin gin vergezeld van de andere leden van het vor stelijk huis een bezoek aan het rijksmuseum ge bracht, waar o.a. de nieuwe Bembrandt's be zichtigd zijn. Zaterdag zal het massadefile in het stadion plaats vinden. HET UNIFORMVERBOD. Het wetsontwerp strekkende tot een uniformver bod is in de Tweede Kamer algemeen gunstig ont vangen. De dracht van de A. J. C. en de Graal- meisjes lokte nogal besprekingen uit. Men zal een onderzoek instellen naar de in het buitenland gel dende uniformverboden DE OMZETBELASTING. In de Tweede Kamer is de omzetbelasting uitvoe rig besproken. Voordeel en nadeelen zijn tegenover elkaar gewogen. Men erkent vrij algemeen dat de schatkist de opbrengst niet kan missen. De weelde- verteeringsbelasting ontmoet tamelijk veel verzet. Hitler-Duitschland. In de haven van Enkhuizen lag een pleizier- jacht van Duitsche nationaliteit, dat een niet alledaagsch vlagvertoon hield. In het want was een middelmatige groote pop met slaphangende armen en voorovergebogen hoofd neergehangen. Deze pop moest voorstellen de Duitsche rijkskanselier Adolf Hitler en han gende in een strop, dus demonstreeren hoe de bemanning van dat jacht over deze bewindsman, denkt. Misschien is een dergelijke handeling hier niet strafbaar maar in Duitschland zou men iets dergelijks niet moeten probeeren. Dan 'zou de gevangenis of nog erger ook spoedig een woordje meesprekenn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2