1908 - 1933 Buikbanden Firma Joh. Lauwers Bestanten-Week voor halve prijzen B. K5STER Aparts ■s Waardevol cadeau BEUOIiT'S KWALITEIT Tropische visschen Bestelt Uw DRUKWERK ter drukkerij te Neordscharwoude Jacob Kuijf vanaf f 5,50 BftSKOBt Dit is de klap op den vuurpeil. - Zegt U maar waf 0 geven wilt, dan leveren wij een pak. - Onze vakken moeten voor bet nieuwe seizoen geheel schoon. van Zaterdag 9 tot 16 Sept. 15 Sept. a.s. L B. Pruimboom Fnidsen hoek üppelsteeg Piano- en Orgelstemmen 5% Oranjekruis-Obligatiën Staats- en Premieloten 1.113.400 gulpen w- 120.000 -*** N. langed. Courant' Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan onzer zaak geven wij aan 5 der koopers van HAARD of KACHEL een Bestaande uit een 20-deelige EMAILLE-KEUKENUITRUSTING een Kinder-Auto, een Jongensrijwiel, een Poppenwagen en een Vliegende Hollander. ZIET DE ETALAGE Aanbevelend, elk model, goed passend, prettig zittend, en uit stekende kwaliteit Vakkundige bediening. Gedipl. Verpleegster aan wezig. - Elastieken Kousen, Enkelsfukken, Knie stukken. Ziekenfondsleverancier LICMTPETR.OLEUM GAS-OLIE. EPt BENZINE WJSSCHEBkl -ABTIKELEN fS/OS. Door dezen zijn wij zap vrij U aan te bieden, onze uitsluitend prima kwaliteiten: Lichtpetroleum Motorpetroleum Gasolie Stookolie Benzine BlanKe cil oil Cardanoil Consistentvet Groen en Zwart Cardanvet Auto- en Tractoroliën Industrie oliën Poetskatoen, wit en bont Scheepsartikelen (groote sorteering) Jacht- en Kano-artikelen Touwwerk (groote sorteering) Hennep Manilla en Sisal Hercules (sicuratas) Naai- en Bindgaren Pers en Bindertwijn Verfwaren (bereide) Ripolin op aanvraag met opgaaf van kleur Droge Lood- en IJzermenie Teerprod.: Kool, Bruine en Carbolineum Creoline en Vruchtboomcarbolineum Taancarbolineum en Tanol Paratol en Kleurcarbolineum Lijnolie, Sikkatief en Harpuis Kleedensmeer (zwart en bruin) Dekkleedenverf Kwasten, Bezems, Luiwagens enz. Visscherij artikelen Natuur en Kunstcachou Zijde Goudgeel. Sina parel en Super Simmen en Katoengarens Aalhaken en Fuikenrotting Tuinders handwerk en gereedschap Bollen, Kool en Aardappelmanden Bollen- en Aardappelzeeften Platen in alle maten Onder- en Bovenranden Grondzeeften rond en vierkant Maatjes 2- en 5-deelig Gieters, Kloeten. Tuitemmers Trekhamen, Koe- en Kalvertouwen Baggernetten en Boeischoppen Oliegoederen (ruime sorteering) Lantaarns voor Scheepvaart en Landwerk Schiemansgereedschappen Electr. Strijkbouten, Stofzuigers en Waschmachines Petroleumstellen en Kachels (inkoopsprijs) Schaatsen (Nooitgedacht) Gem. en Ongemonteerd Kunst, Doorloopers en Kinderschaatsen. Wij garandeeren onze kwaliteiten en leveren tegen de laagste prijzen. Beleefd aanbevelend, A. TEN BRÜGGENCATE. Deze verkoop van RESTAHTEW HOOR HALVE PRIJZEN duurt slechts één week Haast U! Nu of nooit is het parool! Langestr. 22, Alkmaar Magdalenenstr. II (Köster's Volkszaak) TABAK is I TREKKING Nieuwe zending zeldzame soorten en twintig verschillende kouslwater soorten Beleefd aanbevelend, per keer en bij Abonnement Beslist vakkundig bij De Firma P. TH. YPNIA LANGESTRAAT 69 ALKMAAR JAC. KNOOP, BEEEDIGD MAKELAAR in Aardappelen, Groenten en Fruit, Nassaukade 158, Telefoon 81431 AMSTERDAM Los- en Verkoopplaats Aardappelen- en Groentenmarkt, Marnixstraat achter per ceel 200. Uitsluitend Commissieverkoop. Oud vertrouwd adres! Onkosten: Commissie, losloon en Merktgeld: 32 cent p. 70 K.G. Direct na verkoop afrekening en geld per giro of bij een Bankier op Uw Per telefoon te spreken 's morgens van 9—10 uur des middags 1—2 uur, des avonds 6—7 uur, des Maandags 12—1 uur in Hotel Coomans, Rotterdam. De grootste prijs f 120.000,- kunt ook U winnen! Niet aarzelen! INSCHRIJVING OP GROEP „A" Vanaf heden opengesteld en de volgens de loterijwet 1905 voor geheel Nederland wettig geoorloofde Zonder nieten! Elk lot een prijs! Jaarlijks 10 groote winstkansen, waarin uitgeloot worden MET HOOFDPRIJZEN VAN; 72.000160.000148.000 36.000130.000122.500 en duizenden gemiddelde en kleinere prijzen, alle in contanten, kunt U winnen door inschrijving op een of meerdere dezer loten zonder nieten. Geheele Loten vanaf f 3.— per maand _Jdus geen gedeelten] Uitlotingslijsten gratis na iedere trekking. Tpg BESTELBRIEF. Gelieve duidelijk in te vullen en te adresseeren: Aan de Hollandsctie Crediet- en Obligatiebank N.V. Amsterdam, Postbox 577 (P.C. Hooftstraat 165 Ondergeteekende bestelt hiermede Uitvoerig Prospectus „A" gratis-franco en wenscht in ie schrijven op de wettig geoorloofde geheele „STAATS- EN PREMIELOTEN" slechts f 3.- per maand, recht gevende vanaf de a.s. trekking op den vollen prijs EEN ZOO GUNSTIGE GELEGENHEID OM SPOEDIG EEN VERMOGEN TE BEREIKEN MAG VOORAL IN DEZEN TIJD NIEMAND VERZUIMEN Naam en Voort Woonplaats: Straat en No.: Naam dar Courant:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 10