in Hi - Mm a a '33 P fie 46e Hat KoMstrijd vi NederlandsohenKoilbonii V V O r1f Voor het in de week zetten der wasch Maakt het schrale water zacht als regenwater en bevordert daardoor de schuimvorming! Nieuwstijdingen Aan de r.k. kolfclub „Gezellig Samenzijn" te Zuidscharwoude valt dit jaar de eer te beurt de nationale kolf wedstrijden van den Nederland schen kolfbond te mogen organiseeren'. Deze wedstrijd is verdeeld over de dagen 910—11 en 12 September en worden gehouden in de kolfbaan van „De Sehelvisch" eigenaar de heer Bijper. De Jaarvergadering heeft plaats Maandagmid dag t uur in de zaal van den heer P. -Kramer terwijl vooraf de officieele ontvangst van hét Hoofdbestuur in het gemeentehuis zal plaats vinden. Heeds een paar maal hebben deze feesten binnen Zuidscharwoude's veste een zeer genoe glijk verloop gehad. Wij zijn overtuigd dat door de ontvangende vereeniging en de Lan- gedijker kolvers deze feest met enthousiasme worden begroet. De alhier wonende penning meester van den Ned. Kolfbond, de heer A. Kjist zeide ons dat het kolfspel van heden niet meer het kolfspel van voorheen was. Het resultaat van het werken der propagandacommissie is niet zonde rsueees gebleven. In 1926 bestond de bond uit 23 clubs, terwijl thans een getal van 28 genoteerd staat. Plm. 400 kolvers zijn voor dezen wedstrijd ingeschreven. Met de meeridiere animo is ook de intensiteit van het spel tot groo- tere ontplooiing gekomen. De welbekende eer ste klas kolver de heer P. Molenaar van Z,uid- scharwoude resumeerde de ontwikkeling van het kolfspel als volgt: in 1911 behaalde een goed kolver bij den wedstrijd alhier in 3 series plm. 144 punten, dus een gemiddelde van 48, in 1926 toen hier eveneens een wedstrijd was, waren de ze cijfers 156 en 52. Natuurlijk ligt het voor de hand dat men gedurende den wedstrijd aan stonds zal trachten deze cijfers te overtreffen. Ook d eheer J. Kraakman voorzitter van „Ge zellig Samenzijn" betoont de noodige energie en hoopt dat goede cijfers geslagen zullen wor den en dat een goed verloop mede een belooning zal zijn voor het vel© voorbereidende werk. Wij gingen even een kijkje nemen in de kolf baan van den heer Bijper. Men was hier nog volop aan den arbeid om het den bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken. Een nood- garderobe en loket, is aan de kolfbaan ge bouwd, terwijl ook een tent van 6.5x22 zijde lings van de kolfbaan is daargesteld en waar in allerlei attracties gelegenheid geven zich te kunnen amuseeren. Bovenal wordt natuurlijk ge tracht 'de kolfbaan in perfectie 'te brengen. Zpo wordt dus alles gedaan wat gedaan kan wordien om de wedstrijden naar wensch te doen slagen. Nog een korten tijd is men van het aanvangsuur af en Zaterdagmorgen tien uur "hoopt de voor zitter van Gezellia- Samenziin de eerste kol- I zitter van Gezellig Samenzijn de eerste kol vers te kunnen verwelkomen. En daarna zullen de eerste slagen gegeven worden. Vermeldenswaard is het dat die 16-ja- rige zoon van den heer Bijper tot oof.pskolver is aangewezen. Dit is een unicum en natuurlijk is men vol verwachting wat de prestaties van dezen knaap zullen zijn. iïondag heeft de eigenlijke officieele opening plaats bij monde van den bondsvoorzitter, dr. G. C. van Balen Blanken. 'Ook voor zes jaren terug woonden wij deze opening bij en herinneren ons zijn begeesterend woord met als inzet: salve, salve, heil u, heil u Sijt nu wellecome." Des voorzitters woord van toen, dat met de zen edelen wedstrijd en dit feestelijk samenzijn alleen wil bedoelen „het weer elkander hebben in eigen vriendenkring" moge weer ©en kenmerk zijn in deze reünie van de beoeefnaren van deze edele sport: het kolfspel. Die tieirpte dag vain de wedstrijden van dein Ni|di;rlandsehtn kolfban;!. Als er feest is in onze gemeente, dan slaagt zulks altijd, hetgeen allen volmondig zullen er kennen. Ik twijfel er niet aan of dit feest zal op een waardige wijze gevierd worden" aldus sprakj de waarnemende burgemeester in 1926, bij gelegenheid der opening van den 39ste:n Na- tionalen kolf wedstrijd, en toen is dat kolf feest in alle opzichten geslaagd. Als wij nu met de voorbereidende werkzaamheden van den 46sten Nationalen kolfwedstrijd op de hoogte zijn ge bracht en nu het resultaat daarvan aanschou wen, dan ligt het voor de- hand, dat diezelfde verwachtingen als in 1926 gekoesterd worden. Is dus wat betreft de ontvangst, regeling enz., naar beste weten en kunnen geschiedt^ dan is het verklaarbaar dat de voorzitter van „Gezellig Samenzijn" als het ware onder den indruk van bovengenoemden variant, met opgewektheid het podium betrad en ongeveer de volgende, w.i.w korte, maar kloek uitgesproken openingsrede hield: f Hooggeachte kolfvrienden, Zoo is dan eindelijk het moment aangebroken, dat de 4fjo Nationale kolfwedstrijd een aanvang gaat nemen. Het is voor mij als voorzitter der ontvangende kolfclub „Gezellig Samenzijn" een groote eer u allen een hartelijk welkom te mo gen toeroepen, In het bijzonder leden van het hoofdbestuur. Den heeren zeg ik dank voor hunne tegenwoordigheid en laat ons hopen dat wij pretitg in deze dagen zullen samenwerken^ De komende dagen van strijd en spanning, van feest en genoegen mogen een groot succes zijn voor opze vereeniging. Doet allen uw best en probeert een prijs te behalen. Gij weet, dat in oen renbaan niet alle -renners een prijs kunnen behalen. Zoo is dat ook hier natuurlijk het geval, niet allen kunnen eeln prijs hebben, maar wel kunnen allen hun best doen. Verder bracht de voorzitter een woord van, dank aan den hos pes en zijn gezin voor de vele voorbereidende werkzaamheden, welke in samenwerking met het bestuur zcV prettig geschiedden en s,prak de hoop uit dat dit in deze dagen zoo moge blijven. Nadat de markeurs en schrijvers eveneens een erkentelijk woord int ontvangst hadden genomeb sprak de voorzitte rtenslotte de hoop uit, dat deze wedstrijd en deze feesten naar de beste wenschen mogen slagen. PSaatselBjk Nieuws langendijk. De definitieve regeling der werkzaamheden van de Nederlandsche Aardappel Centrale. Omtrent de regeling van het aanvoeren en ver voeren van aardappelen naar de^veiling en van het land naar het bedrijf werdea Woensdagmorgen eenige mededéeiingan gedaan, welke velen onze tuinbouwers-lezers zeer zeker zullen intaresseeren. Het vervoer van aardappelen van het land naar ht bedrijf, dat over den openbaren weg gaat. is ver boden zonder vervoervergunning. Dit heeft men vanzelf in de streken, waar, in het „vaste" land niet al het land van een bouwer bij het bedrijf is gelegen Deze vervoervergunningen worden echter op aan- ge kosteloos verstrekt. Ht vervoer van aardappelen van het bedrijf naar een laadplaats zonder dat ze verkocht zijn is ver boden. Als ze wel zijn verkocht mogen ze wel worden vervoerd, indien ze zijn gekocht door een erkende handelaar en als deze aan al zijn verplich tingen tegenover de N.A.C. heeft voldaan. Bij verkoop vanaf het bedrijf, dus niet over de veiling, moet een koopbriefje in drievoud worden opgemaakt, waarvan de kooper en verkooper ieder oen exemplaatr mogen behoudne, terwijl bet derde aan de Centrale moet worden overgegeven. Op dit briefje moet worden vermeld het organisatienummer van den teler, het gewicht en soort van het gekochte Prijs, betalingscondities, plaats van bestemming, tijdstip, van verlading en de wijze van vervoer. Betaling koopprijs en kosten. De betaling van alles, zoowel van den koopprijs als der te betalen rechten der organisatie moeten aan de centrale geschieden, welke dan later weer voor uitbetaling aan den bouwer zorgt. Betreffende me uitbetaling merken wij echter op, dat niet den vollen bedongen prijs wordt uitgekeerd. Bv. voor een Partij aardappelen, waarvoor men ƒ2,40 heeft ge braakt en voor welke rubriek den minimumprijs van 2 is vastgesteld, wordt er uitbetaald drie vierde van den vastgestelden minimumprijs, d.i. ƒ,1,50 Plus hte meer gemaakte dan 2,in dit geval dus .71,40 zoodat de teler inplaats van 2,40 slechts 7 1,90 ontvangt. Inplaats van een verbetering betee- kent dit dus een verslechtering op het oogenblik. Het ingehouden een vierde gedeelte wordt in een reservefonds gestort, Wat men daaruit terug-ont vangt zal moeten worden afgewacht. Uit dit reserve fonds worden nl. de aardappelen betaald, die teveel zijn, dus zal het er van afhangen hoeveel overcom pleet er komt. Voor den export krijgt men gratis plombeering en vervoerbewijs, evenals avoor veevoer. De teler grossier staat onder voortdurende controle der con- trolurs. Met de kleinhandelaren-uitventers is dit ook het geval Ze mogln geen aardappelen in voor raad hebben die niet zijn gedekt door een vervoer bewijs. Wat betreft de vermindering van de heffing van 2 op 1 dit is meer schijn. Evengoed komt er 2 belasting op de aardappelen doordat de klein handelaren die in een andere plaats van een grossier koopen verplicht zijn ook weer een vervoerbewijs van 1 per 100 kilogram aan te vragen. De aanvoer aan de veiling Aanvoer ter veiling in schuitjes en boerenwagens kan op bonnen geschieden door de veilingverestcet. Op deze bon wordt de datum het kwantum en de wijze van vervoer aangegeven, Aanvoer ter veiling per vrachtauto al of niet van meerdere telers geza menlijk dient in geplombeerde zakken te geschie den tenzij een andere regeling wordt goedgekeurd. Zoo de controle er niet onder lijdt kan de geheele partij worden verzegeld. Voor vervoer in kisten is een speciale vergunning noodig. Doorgedraaide con- sumpiteaardappelen worden weer naar het bedrijf vervoerd tenzij ten behoeve van export of anders zins een andere regeling wordt getroffen. Bij de veilinleiders zijn de kostelooze vervoerbewijzen ten behoeve van den aanvoer naar de markt verkrijg- bawar. Het door de handelaren te betalen recht inclusief restitutie marge en plombekosten bedraagt ƒ1,60 per 100 kilogram. BROEK OP LANGENDIJK. Vervaardigd in de Persil-Fabrleken. Se.;0^r^nn^x,-^a,KJelAI,,-,\.V,Am5l;erdanx. FabriekenJy. li'X, De Floralia-tentoonstelling. Op Woensdag 6 en Donderdag 7 September werd vanwege de vereeniging Floralia een tentoonstelling van bloemen en planten georganiseerd in de kolf baan van den heer S. Borst. Den eersten dag werd des avonds na het spelen vaneen pittige marsch door de plaatselijke muziek- vereeniging de tentoonstelling geopend door den heer Vinke welke na een woord van welkom memo reerde spreker de verkregen resultaten en de mede werking van autoriteiten en burgerij om deze ten toonstelling te doen slagen. De kolfbaan welke in en ware lusthof was herscha pen leverde bij het binnenkomen reeds een fraaien aanblik op, terwijl bij het nader oriënteeren van ae prachtige inzendingen bleek, dat er hier ter plaatse veel gevoeld wordt voor het kweeken van flora's kinderen. De schooljeugd nam hierin wel een bij zondere plaats in, daar de eene kant geheel bezet was met opgekweekte bloemen en planten, waaraan door meest allen bijzonder veel zorg was besteed waarvan de vele prijze getuigen toegekend door dè Jury bestaande uit de heeren Glas, Witteveen en Bos. Verder waren aanwezig twee prachtige standen cactussen van de heeren M. Kaas en R. Neumann, waaronder zeldzaam mooie exemplaren, daarnaast een mooie stand opgemaakte bloemenmanden van den heer P. Glas welke door hun mooie kleuren- scnakeeringen de bijzondere aandacht vormden. Ver der waren door vele burgers prachtige bloemen en planten Ingezonden, ter opluistering, welke een bij zondere vermelding verdienen. Om meerdere luister aan deze tentoonstelling bij te zetten, ook al mede tot dekking der onkosten, waren ditmaal daarvoor eenige aardige attracties verbonden, waarvan we eerst opnoemen de thee tuin welke door de firma Holsmuller te Alkmaar belangeloos werd beschikbaar gesteld tot het schen ken van Sabina Koffie sa Thee, hetwelk voor deze firma zoodoende een aardige reclame met zich mede bracht. Vervolgens was er gelegenheid voor sjoelen raden naar den naam van een pop,blazen enz. net welk zoo alles bij elkaar deze tentoonstelling tot een waar succes maakte. Er heerschte dan ook een aangename en prettige geest onder de ruim 800 betalende bezoekers, waarvan om de vijf en twintig personen een aardige verrassing was beschikbaar gesteld. donderdagavond werd door den heer Glas har telijk dank gebracht aan allen die töt het Wl.o ygen~ dezer tentoonstelling hebben medegewerkt. De uitslag der ekroningen is als volgt: Coleus: le prijs Grietje Glas, 2e Maartje Boon 3e Annie Balder. Lobelia: le Grietje Jong, 2e Geertje Kamp, 3e Marletje Boon, 4e Dieuwertje Kloosterboer. Madame Sallerloi: le Anton Bonnet, 2e Immie Wagenaar, 3e Kees van der Wel. Balsemien: le Gert J. Biersteker. 2e C. Wage naar, 3e Maartje Glas Ad., 4e Marietje de Graaf. Asperagus Plumosis: le Arie Deeker, 2e Nies Kostelijk Jd., 3e Maartje Kuitwaard, 4e Nelie Kos telijk. Fuchsia: le Sijtje Bak, 2e Nelie Bak, 3e Jannie Leegwater. Begonia: le P. de Wit, 2e Geertje Glas, 3e Wim van der Molen, 5e Gert Wagenaar. Geranium: le Grietje Bakker, 2e Jan Balder, 3e Elsje Bonnet, 4e Dirk Otto. Asperagus Springeri: le Nelie Vinke, 2e Igana de Hartigh. 3e Willy van der Molen, 4e Willy van Gelder. Ageratum: le H. van Zuidam, 2e Hermannie Beenders, 3e Trine de Wit. Floralia-inze;.dingen niet schoolgaande kinderen: le C. Kooy, Coïtus. 2e Ali Bak, Fucnsiu 3e L. Pasterkamp Ageratum. Cactussen: le M Kaas. 2e R. Neumann met lof der jury voor de opstelling. 3e Annle Koning. Particulieren. Ster le W. Bak. Fuchsia le J. Blom, 2e M. Oijevaar Amarylus le G. Bakker, 2e S. Kloos terboer, Billlbergus, le P. Sint Nicolaas. Mand le G. Glas, 2e K. Kool. Aloë le W van der Molen Palmen le Kouwen 2e D. de Jong. Bak 2e J Kostelijk—Wit. BROE KOP LANGENDIJK. geld anders schiet ik. De heer B. gaf eenig geld maar haalde meteen van boven af een viertand© vork om zich zoo noodig daarmede te verdedigen. Hij wist niet of er een of meerder© personen waren. Na eenigen tijd was er niets meo te zien. Ook een buurman had gerucht- gehoord en was' ook het bed uitgegaan. Tevens was hij rond het huis geloopen, maar had even mm iets gezien. De gemeentepolitie heeft deze zaak in onderzoek. Koedijk. De afdeeling van d©n Neutralen bond van boeren, land- en tuinbouwers, heeft een adres aan den gemeenteraad gericht, om te komen tot een fondsvorming voor het betalen' van de wa terleiding door de gelbruikers. Dit naar aan leiding van een onderhoud met het hoofd van de administratie van het waterleidingbedrijf, die medewerking toezegde van de Provincie, Koedijk. Bij de gemeente is aangevraagd om eenbag-- gerregeling in het leven te roepen. De tuinders; moeten zich hiervoor opgeven op de gemeente secretarie. Koedijk. Door 'de tuinbouwvereeniging „de West" zul Ier, pogingen aangewend worden om een cursus in het leven te roepen voor tuinbouwonderwijs voor- jong—en- oud- onder leiding van den heer Stuffers. (i Door een auto aangreden. Een 5-jarig zoontje van den heer G. Glas Jbz. ge raakte al spelenderwijze tegen een aankomende beladen zandauto. Door krachtig te remmen wist. de chauffeur nog te voorkomen dat het kereltje er nier onder raakte, zoodat het ongeval met eenige ernstige verwondingen aan het aangezicht afliep. Uit den Omtrek Reedijk. Hl den nacht van Dinsdag op Woensdag werd te ongeveer elf uur bij den alleenwonenden 84 jarigen Joh. B. een inbraak gepleegd. Een groot raam in de achterkamer was geheel verbrijzeld waardoor een persoon naar binnen gekomen was Door het maanlicht door een ruit van de voor deur dat ook stuk was, zag de heer Bi. den in dringer in de gang staan. Door B. werd,, toen hij uit zijn bed gestapt was, gevraagd of er volk was, maar kreeg geen antwoord. Toen hij ech ter achter kwam, werd er gevraagd: geef eenig Diefstal bij den Raad van Arbeidt Wijlezen in de Crt. dat bij den Amsterdamschen Raad van Arbeid gevestigd aan het Droogbak in het rijksgebouw een belangrijke diefstal van zegels is ontdekt. Uit de kluis, waarvan slechts eenige personen een sleutel hebben zijn zevenduizend ze gels van 60 cent per stuk ontvreemd. De politie heeft een onderzoek ingesteld, doch de dader is nog niet gevonden. Het drama te Muiden. De toestand van burgemeester de Raadt blijft gunstig. Zelfs heeft de burgemeester al weer geïn formeerd naar ingekomen stukken. Wethouder Hot tentot bevond zich vrij goed en had ook een rusti- gen nacht. Wat den toestand van den heer De Beus betreft, deze blijft ernstig, doch hij heeft een vrij rustigen nacht gehad. De heer Veth moet zich nog uitrest kalm houden en zijn toestand is ook nog De koningin heeft telegrafisch naar den toestand der gewonden laten informeeren. Sir Henry Dickens, een zoon van den groo- ten schrijver Charles Dickens, gefotografeerd 'met zijn vrouw tijdens een vacantiereis in de Zweedsche badplaats Bostad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3