Nieuwsblad v. Holl. jNoorderkwartier No 108 T"M— B DINSDAG 12 SEPTEMBER 1938 42e Jaargang Htm: Firmt I. II. IEIZIR Macltui I. H. IllZIfl. fiureei Noordscharwoude. FEUILLETON Langs Dwaalwegen NIEUWE USIiKIUKEI (III MVT COURANT DINSDAG en ZATERDAG Abonnmentaprijs: per 3 ma&uden 1.15. MEDEOEELIÜO AD VERTENTDSN Van 15 regels 75 cent; elke regel meer 15 cent GROOTE LETTERS NAAR PLAATSRUIMTE. WIE ZICH THANS PER 1 OCTOBER ABONNEERT ONTVANGT DE NOG IN SEPTEMBER VERSCHIJNENDE NUM MERS GRATIS. VANAF 1 OCTOBER BESTAAT GELEGENHEID DE COU RANT PER WEEK DESGEWENSCHT TE BETALEN a EEN DUBBELTJE. VOOR LOOPENDE EN NIEUWE ABONNEMEN TEN KAN DIT WORDEN OPGEGEVEN AAN ONZEN AGENT-BEZORGER VOOR DE LANGENDIJKEN, DEN HEER SJ. MAAKAL OF AAN DEN HEER KAN TOORHOUDER TE ZUIDSCHARWOUDE EN ST. PANCRAS. MEN KAN ECHTER NATUURLIJK OOK DE COURANT PER DRIE MAANDEN (f 1.15) BLIJVEN VOL DOEN. DE ADMINISTRATIE. PlaaiseSSjk Süieuws van Duin te War- öii den Omtrek ALKMAAR. Het staat thans vast dat burgemeester Wende- laar de gemeente gaat verlaten, daar hij een zetel zal aannemen in de Tweede kamer. Ir. Koster heeft namelijk bedankt als lid van de Eerste Kamer, en wordt opgevolgd door Mr. H. J. Knottenbelt, wiens plaats in de Tweede Kamer zal worden ingenomen door Mr. Wendelaar WINKEL. Vrijdagnacht is in de centrale broodbakkerij „De Tijdgeest" ingebroken. Vermoedelijk is gebruik ge maakt van de gelegenheid, dat het perceel naast de bakkerij onbewoond is en zijn de inbrekers door een raam van de bakkerij binnen gekomen. De deur, die toegang geeft tot het kantoor, is geforceerd. In het kantoor is men rechtstreeks afgegaan, op de brandkast waarin geld geborgen was. Een groote brandkast is onaangeroerd gebleven. De andere brandkast is aan de achterzijde opengescheurd. Den kelijk hebben de daders een bedrag van ƒ5000 ge stolen. j LANGENDIJK. i De saneering van het Bloembollenbedrijf. Het vonnis voltrokken? Wat zal men doen? I Dezer dagen bereikte den bloembollenkweekers een circulaire van de Nederlandsche Bloembollen- kweekers Centrale, naar aanleiding van door deze Centrale genomen besluiten in verband met de in levering van de nog resteernde tulpenbollen, j Den kweekers wordt hierin bekend gemaakt, dat i in overleg met de verschillende commissie's is be- I sloten dat voorloopig het volende van de resteerende j reserve's moet worden ingeleverd in de week van 1116 September a.s. Van de vroege tulpen zullen de geheele reserve's i van leverbaar, zoowel als van plantgoed moeten I worden ingeleverd. Dit bedraagt dus halve Kg. le- j verbaar en halve Kg. plantgoed van elke R.R., be- plant in het plantjaar 19332-33. Voor plantgoed mag ook leverbaar worden ingeleverd. I Ten opzichte van Darwin- en andere tulpen werd l besloten, voorloopig nog 50 pet. van het gereser- I veerde gedeelte leverbaar te laten inlevern, wat I beteekent 5/8 Kg van elke R.R. of wel 62 en een halve Kg van 100 R. Ro. Met betrekking tot het plantgoed van Darwin- tulpen besloot de Kweekers Centrale aan Zijne Ex- cellentie den minister voor te stellen hiervan geen i verdere inleveringen meer te laten floen j Voor Darwintulpen leverbaar mogen ook vroege tulpn leverbaar worden ingeleverd, mits de hoeveel heid. die voor Darwinttulpen is vasgesteld, wordt ingeleverd; echter mogen voor vroege tulpen geen Darwintulpen worden ingeleverd. Er wordt nog uitdrukkelijk op gewezen, dat zoo wel tulpen als Narcissen op soort moeten worden ingeleverd en er bij iedere zending een gespecifi ceerde nota moet worden gevoegd, waarop de soor- ten zijn vermeld, daar men anders de kans beloopt dat de zending geweigerd zou worden. Tenslotte wordt er nog op gewezen, dat voor deze inlevering de vastgestelde datums en pereentagers definitief zijn dat geen latere gelegenheid tot inle vering wordt gegeven. Naar wij van verscheidene kweekers vernemen, is dit voor velen een vonnis, waarover zij niet heen kunnen Vomen, daar zij niet In' staat zijn,' om, als ze het gevraagde percentage in moeten leveren, het toe gestane percentage bollen voor het volgend jaar te verbouwen. Zooals te begrijpen is, zijn de kweekers over deze regeling zeer slecht tet spreken en hoorden wij ook nog door enkelen opmerken, da zij niet zouden inleveren. Maar wat moet men dah. Als niet aan de inleveringsvoorschriften wordt voldaan, krijgt men geen teeltvergunning, zoodat wij ver wachten, dat men tenslotte toch wel zal zwichten voor deze consequentie. Voor hen, die nog in de gelegenheid zijn, om voor Darwintulpen vroege in te leveren, is deze laatste circulaire nog wel een tegemoetkoming, maar van deze zijn er niet bijzonder veel. Intcsschen wacht men af, wat de resultaten zul len zijn van het voorstel van de Kweekers Centrale aan den Minister, om de restant plantgoed niet te doe inleveren. GENERAAL O'DUFFY. De leider van de oppositie, die op het oogenblik heftig tegen het bewind van president De Valera in Ierland ageert. ZUIDSCHARWOUDE. Alg. Verg. van den Bond van Loonploegers. De bond van Loonploegers hield zijn eerste alg. jaarvergadering ten huize van de nheer P. Kramer, alhier. De opkomst der leden was vrij goed. De voorzitter, de heer J. Bruin, van Zuidschar- woude opende de bijeenkomst met een hartelijk woord van welkom, waarna de secretaris, de heer Tj. Koelemey van St. Pancras de notulen der vo rige vergadering voorlas welke zonder op- of aan merkingen werden goedgekeurd en vastgesteld. ORIGINEELE DEENSCHE KERKBOUW. In Kopenhagen wordt op het oogenblik een merk waardige kerk gebouwd. Het is een tempel ter ge dachtenis aan den grooten Deenschen geestelijke Grundtvig, wiens 1 ^0-jarigen geboortedag dezey dagen gevierd zal worden. Dit gebouw is een merk waardige expositie van de moderne kerkachitectuur. De origineele 700 meter hooge toorn geeft den indruk van een geweldige orgelfassade. „Buschbeck!" riep hij en stak den baron zijn rechterhand tpe. „Wanneer je naar den raad van een eerlijken Ouden vriend zoudt willen luisteren, zoo volg dan de inspraak van je hart en laat dan alles komen wat wil. Geloof mij, hoe ouder men wordt des te meer zwarigheden schijnen zich voor te doen, maar het hart kan daarbij toch jong blijven." Buschbeck had zijn paard stilgehouden en drukte de hand van izijn vriend vast in de zijne. Zijn breede borst adèmde dieper en sneller, het was alsof een zware last van hem was afgewenteld. „Plötsznitz," zeide hij. „Je spreekt alleen maar van de stem, die zich in mijn hart laat hooren maar haar haar gevoelens! Is het niet als waanzinnig te beschouwen, dat dat jonge meisje een ouden man zou kunnen liefhebben? Sinds dat ik haar gezien heb ken ik mij zielf niet meer. Ik zou kunnen jui chen in jeugdigen overmoed en wanneer ik alleen ben, dan overvallen mij weer zoovele bedenkingen en zwarigheden. Meermalen heb ik mij zelf in alle ernst afgevrakgd of herfst en lente zich ver eenigen laten. Het verschil is zoo groot, als het ware biet te overbruggeri." De kapitein lachte. „Je kwelt je zelf, zonder daarvoor een reden te hebben," antwoordde hij. „Zou de herfstzon, die thans zoo warm sclïijnt niet in staat zijn lente bloemen tot bloeien jte brengen? En overigens sta Je nog lang niet in dén herfst van je leven." >,Zie maar eens nalar mijn haren! Verkleuren de bladeren ook in den z/omer?" "Schijn bedriegt al'tijd; je hart bewijst toch zeker reeds, dat je nog niét oud bent." .Zoo oordeel jij, Plösznitz. Moet een jong meisje dat niet met andere oogen aanzien? Of denk je, dat het Dora door haar schoonheid en den rijkdom haars vaders aan huwelijkscandidaten zal ontbreken?" „Stellig niet," antwoordde de kapitein rustig. „Ik ben zelfs overtuigd, dat zij met meer huwelijksaan zoeken zal worden lastig gevallen dan haar vader lief is; ik ken haar echter nog te weinig, maar wan neer mijn menschenkennis mij niet geheel in den steek laat, dan meen ik, dat ik in haar oogen toch iets heb gelezen, dat voor jou spreekt." „Wat bedoel je daarmede?" vroeg de baron leven dig. „Een zekere berekening," antwoordde de kapitein. „Zij zal bij zichzelf eenvoudig denken, dat geen van allen, die aanzoek om haar hand zullen doen, haar den naam en den stand kunnen geven, als jij. Of geloof je, dat een vrouwenhart vrij van ijdelheid is? Dat eene woord, „barones" zal op haar hart meer invloed uitoefenen dan de jonkheid." „Op haar hart? Wellicht meer op haar verstand.' „Neen," ging Plösznitz verder. „Buschbeck, of schoon ik nooit getrouwd ben geweest, ken ik de vrouwen beter dan jij. De vrouwen raadplegen in het algemeen haar hart. Wanneer Niemitz' dochter een barones wenscht te worden, en dat zij dit wil, daarvan houd ik mij vast overtuigd, zoo behoort haar hart jou. Doch jij zelf zult toch zeker het beste weten, hoe zij tegen jpu is. Zou je werkelijk nog in twijfel verkeeren of zij ook van jou houdt?" „Ja," „Dan geloof ik. dat de schuld meer bij jou ligt dan b ijhaar. Een meisje zal heel zelden haar neiging openlijk laten blijken, dat mag je ook niett verwach- en zoolang jij haar liefde voor haar niet hebt ver klaard. Heb je dit reeds gedaan?" „Neen ik heb daarvoor nog niet den moed ge had." „Hoe is zij tegenover jou? Onbevangen en toe schietelijk?" „Zij is zeer vriendelijk, maar toch eenigszins te rughoudend, zij is ook meer ernstig dan vroolijk, wat wellicht." „Dat is toch eigenlijk heel natuurlijk. Zoo ver ik haar beoordeelen kan heeft zij een meer ernstig In het hierna door den secretaris uitgebrachte jaarverslag werd de oprichting van den Bond ge memoreerd. Hiertoe was de aanleiding wel de crisis in den tuinbouw. Aanvankelijk met een twintigtal leden begonnen, heeft ihen op het oogenblik een kleine zestig leden. Verder werd er op de werkzaam heden van het bestuur gewezen, om verbetering in dn toestand der loonploegers te verkrijgen, waartoe men zich tot de verschillende land- en tuinbouw- bonden heetf gewend. Eveneens tot de Commissie van 5 uit de 50 Wes-Friesche gemeenten. Afles zon der succes. Van den L.T.B. en den Chr, Boeren en Tuindersbond heeft men niet eens antwoord ont vangen. Wat betreft ons adres aan de regeering, als het kamerlid Van der Sluis niet had gevraagd, wat er met de loonploegers moest gebeuren, zou men geen antwoord hebben gekregen. Nu was het ant woord, dat er steun werd gegeven aan den tuinbouw, waarvan alles moest worden betaald. Het jaar verslag werd aldus vastgesteld onder dankzegging aan den samensteller. De rekening van den penningmeester, de heer C. Langedijk Az. te Oudkarspel gaf een nadeelig saldo aan van f 9.18. Onderzocht door eenige leden, werd alles in de beste orde bevonden en de penning meester gedechargeerd. Aangaan de contributie-heffing was men verschil lend van gedachte. De een wilde het op f0.75 per jaar stellen, terwijl een ander f 1.00 voorstelde Een derde wilde de oude contributie van f 0.50 handha ven omdat hij bang was, dat er te royaal werd om gesprongen met het geld, als er veel geld in kas is. Het voorstel om de contributie op f1— per jaar te stellen werd daarna met groote meerderheid van stemmen, er stemden 3 tegen, aangenomen. De aftredende bestuursleden, de heeren J. Bruin, Tj. Koelemeij, C. Langedijk Az., W. Borst en K, Buisman werden met bijne algemeene stemmen'her kozen, terwijl tot nieuwe bestuursleden de heeren J. karakter. En bovendien mag je ook dat eene niet vergeten, dat zij als jong meisje tegenover een man van rijperen leeftijd staat en verder ziet zij in jou nog den baron. Van de volle toestemming van den apotheker kun je je verzekerd houden, daarvoor is hij veel te voorkomend tegenover je. Maar één vraag moet je mij openhartig beantwoorden. Buschbeck, zeg mij nu eens oprecht, is het werkelijk je bedoe ling Niemitz' dochter te trouwen?" „Ik heb in dezen nog geen besluit genomen ik ben het met mijzelf nog niet eens geworden, omdat ik niet weet, of ik het geringste uitzicht mag koesteren Dora's hart te veroveren." „En wanneer dat werkelijk zoo eens was, zou je haar dan trouwen?" „Natuurlijk," antwoordde Buschbeck. „Nu, dan zal zij ook de jouwe worden riep Plös- nitz, alsof hij oyer dit anttwoord zeer verheugd was. Hij had nog geen tijd kunnen vinden, te overleggen of zijn eigen belangen daarbij gediend konden wor den of moeilijkheden zouden ondervinden. „Niemitz zal zich gelukkig gevoelen zulk een schoonzoon te krijgen. Toch moet ik aannemen, dat je zwijgen on aangename gevolgen zullen hebben gehad, want ik wilde den apotheker zien te winnen voor het koopen van den wissel." „Dat mag hij nimmermeer!" zoo viel de baron met klem in. „Heb je er hem reeds over gesproken?" „Nog met geen enkel woord en dat is mij thans hoogt aangenaam. Natuurlijk zou Niemitz je met het grootste genoegen je het geld geven, maar ik kan mij indenken, dat dit op het oogenblik niet meer gaat. Waartoe ook zou hij thans een blik slaan in je moeilijke financieele omstandigheden? Later han hij je met zijn vermogen tot steun zijn." „Daaraan heb ik nog niet gedacht," antwoordde Buschbeck en hij sprak de waarheid, want zijn ge dachten waren in hoofdzaak op Dora gericht ge weest. De weg werd verder naar het landgoed zwijgend afgelegd. Plösznitz wendde bij zijn thuiskomst hevige hoofd- j pijn voor en begaf zich onmiddellijk naar zijn j kamer. Hij had de behoefte alleen te zijn om rustig Blankman te Krabbendam en menhuizen werden gekozen. Als volgend punt stond op d eagenda de bespre king van het frauduleus ploegen. Volgens het con tract, wat de leden van den bond hebben onder- teeken. mogen leden van den bond niet voor tuin ders ploegen, die nog bij een ander lid in het krijt staan. Nu werd <lr. door Verschillende personen medegedeeld, dat verscheidene ploegers zich niet aan dit contract hielden. Het gevolg was, dat deze overtreders van de over eenkomst zullen worden aangeschreven en op hunne verplichtingen gewezen. Er kwamen nog eenige vooorstellen om met deze bepaling de hand te lichten, als het om kleine klusjes tte doen was, doch men besloot, het contract onvoorwaardelijk te handhaven en zullen de leden bij elkaar inlichtingen moeten halen, als de klanten van den een bij den ander komen. Bij de rondvraag merkte de heer Koelemeij op, dat er over de weinige resultaten van den Bond wordt geklaagd, doch dat is der menschen eigen schuld. De ploegers hebben besloten, om niet dan a contant te ploegen en is er geschreven aan den mi nister, dat er zeer veel land braak zou blijven lig gen. Men gaatt echter door met ploegen of er niets is gebeurd. Dat is verkeerd. Dan geeft het niets als er werk van wordt gemaakt. Hierna werd nog even gesproken over het geven van eenig crediet aan eerlijke, betrouwbare men schen. waarvan men zeker is, dat ze zullen betalen, waarbij men tot de slotsom kwam, dat een ieder dit voor zichzelf moest uitmaken. Op vooorstel van den heer M. Blm zal verschil lende groote paardenverhuurders worden verzocht, geen paarden te verhuren aan menschen, die bij leden van den bond in het krijt staan. In Noord scharwoude heeft men iemand reeds zoover, Voor leden van den Bond is het niet gepermitteerd, paar den te verhuren aan personen die schuld hebben bij een ander lid. Daarna sluiting. NOORDSCHARWOUDE. .Tot lid van het bestuur van de Banne Noordschar woude is herkozen de heer P. Kostelijk. ARTURO TOSCANINI. De beroemde Italiaansche orkest-dirigent heeft opgehouden met het geven van zijn Opera-gast- voorstellingen en zal zich uitsluitend gaan wijden aan het Concert-repertoire. te kunnen overleggen, welke positie hij nu zou in nemen. Langzaam liep hij de kamer op en neer. Hij erger de zich, in hoofdzaak omdat hij de verandering, die in Buschbeck's houding had plaats gegrepen, niet had kunnen vermoeden. Dat de toegenegenheid van Buschbeck voor de dochter van den apotheker daar van de schuld droeg! Het was hem zelf onbegrij pelijk, dat hij zich zelf in dezen had vergist. Voor hem was deze vraag het gewichtigst: Zou hij door de plannen van den baron winnen of verliezen. Hij kende Buschbeck's hartstochtelijk karakter en hij wist, dat wanneer de baron zich eenmaal iets in het hoofd had gezet, dat hij daarvan niet zoo spoedig was a fte brengen. Nog geloofde hij het in zijn hand te hebben of de baron met het meisje zou trouwen of niet. Werd Dora zijn vrouw, daan zou hij onge twijfeld enkele voordeelen moeten verliezen, in de eerste plaats zijn invloed. Hij hoopte echter, dat de baron hem niet geheel zou loslaten, hij mocht ook verwachten, den apotheker tot vriend te houden, want meer dan tot heden het geval was moest het verleden van dezen met het oog op de wijze, waarop hij zijn vermogen had verworven, een ge heim blijven. Kwam de echtvereeniging tusschen Buschbeck en Dora door zijn tegenwerking niet tot stand, hetgeen hoogst moeilijk zou gaan, omdat de baron nu eenmaal bezwaarlijk van een in zijn hoofd gerijpt plan was af te brengen, dan wist hij vooruit, dat deze zich uit vertwijfeling aan het meest dolzinnige leven zou overgeven. Dit zou de totale ontreddering zijn van zijn financieele positie en had hij bovendien ook eiken steun verloren. Na rijpe en ernstige overdenking besloot hijde trouwplannen van Buschbeck, voor zoover hij daar toe in staat was, te ondersteunen. Zijn hoofdpijn was nu ook geweken en hij begaf zich naar zijn vriend, dien hij eenigszins in zich zelf gekeerd bij een glas wijn aantrof. Hij had thans een geschikt middel den baron weer wajt vroolijkidr te stemmen, hij vulde eveneens een glas en hield het zijn vriend tegen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 1