Pyama flanel Prima effen flanel 1. ITSEN ümihisi wtpiiijiiiiiiii tahM Kermis Zuidscharwoude f933 Ajouren en Ptisseem Vervoerbewijzsn Aardappelen „Brittanje" Adverteert in dit blad 1 EAST de Hingen v£*naf12ct. IS cent A. HILDERING LAAT 175 DAAN en T POOL as» ommy Bonman Woensdag Prijskolvest in 3 klassen en Biljarten P. KRAMER Huize L.0.L r_JMm Prolongatie Hofei-Fension Ges Woensdags mn 10 tot I uur ZITTING te Broek op Langendijk in Sief Gafé „Welgelegen" van den Heer l DE BOER Az. Deposito's Safe iiieimaiiek .die heien dj.n ook at- otbrug, het kegel A. v.d. W. het hoofd at een foal even boven woniie ont worden in- rdbeien jiiit dragen. ren }iet het mooie tbalvereeni ehouden in jn openings Jotjers het, n doorgaan .eden. L goedge - ïg, diat een Eecen over houtvlotten )e Firma g naar 'het men. H,ier- met de Fa. irschillende ineln zijn en Dntrole van e leden op, peuren, dit «lat er met proken kan jen wij aan betreft iets i goed is te zingmeester '2 aan uit- Bij de ge beide aftre- hun bejnoe elijke rond de vergade- esprekingen aard- irdap- mvoer l Gelei rijzen (open- Peen -mm®® de aanvoer 5. daar geen Arïver»teniiën Nieuwe collectie ontvangen. Mooie strepen Aanbevelend, PAYGLOP 10 TELEF 861 ALKMAAR KAN OP GEWACHT WORDEN ZAADMARKT 66—68 ALKMAAR Telefoon 236 Kan ook gebracht worden. bij de DAMES KLOET, recht over de R.K. Kerk Hasirict 2 Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat de vervoerbewijzen, gratis ver voer bewijzen enz. in district 2 verkrijgbaar zijn aan de navolgende adressen: Alkmaar: Alkmaarsche Exportveiling. Avenhorn: Coöp. Veiling „Avenhorn n Omstreken". Andijk: Jb. de Kort. Bobeldijk: Marktvereen. „De Westerkogge". Broek op Langendijk: Langedijker Groentencentrale. Castricum: Exportveiiing. Castricum: R. K. Tuinbouwveil. „Ons Belang". Edam: Coöp. Afslagvereen. „Edam en Omstreken." Enkhuizen: Veiling „Bloemenlust". Grootebroek: Veiling „De Tuinbouw". Heiloo: Coöp. Veiling „St. Willibrordus" Hem: Coöp. Marktvereen. „De Zuiderkogge" Hoogkarspel: Marktvereen. „De Eendracht". Medemblik: Veiling „De Eendracht". Medemblik: Veiling „St. Joseph" Noordscharwoude: „De Noorder Marktbond". Obdam: Veiling „De Tuinbouw". Opperdoes: Veiling „Ons Belang". Purmerend: Afslagvereen. „Beemster, Purmerend en Omstreken". Stompetoren: A. Jansen, Secretaris van District 2. Warmenhuizen: Veiling „Warmenhuizen en Omstreken". Wester blokker: Veiling „Op Hoop van Zegen" Winkel: Fruit- en Groenteveiling. Wognum: Veiling „De Volharding" Wij denes: Veiling „Tuindersbelang" Zaandam: Veiling „De Zaanstreek" Zwaag: Veiling „Bangert en Omstreken". t De Voorzitter van District 2. P KOSTELIJK. „DE ROOBE LEEUW" biedt een attractie ais nooit tevoren. Eiken dag de best denkbare Dansznuziek. Prima prima consumptie. Maandagavond 8 uur (n.t.) optreden van mei eigen schitterende tooneelaanklee- ding. Geheel nieuw Programma, eerste en eenige opvoering aan den Langendijk Entrée 75 cent alles inbegrepen. Plaatsbespr. vanaf heden a 10 ct. extra Om teleurstelling te voorkomen is het aangeraden dadelijk uw plaatsen te bespreken, want heden vóór de eerste aankondiging is de plaatsbespreking reeds in volle gang, Speciale feest verlichting alle dagen in de groote zaal 5 AANBEVELEND, Huigbrouwerstraat Alkmaar Speciaal adres voor: LAMPIONS, VUURWERK en alle soorten Feestartikelen. Aanbevelend, JAC. GROOTHUIZEN. ALK» Hoopnsche Cradiet en Effecten ba »ik N.lf. ALKMAAR, HOORN, SCHAGEHL- Oude Gracht 297 Dal 8 Marktplein 92 Wilhelminalaan 12, Middenhout, Alkmaar Groot Terras en. Zaal Dancing vrij entree. Verhuur Luxe Auto groote Kousen Handschoenen Vraagt steun meer werd ontvangen voor export-aardap pelen, zulks is er niet op verbeterd toen in het begin der week de aardappel Centrale in werking trad. In verband met hetgeen dienaangaande bekend werd gemaakt, heerschte er bij de handel een nerveuze stemming, daar men niet gaarne te veel wenschte te betalen in verband met de heffing op het ver voer, gevolg was dan ook dat den eersten dag geen aardappelen werden verkocht. Later bleek dat in- plaat van f 2,0»0 per 100 Kg. f 1,00 voor een vervoer- vergunning moest betaald, waarop de rust weer keerde in de gemoederen. Veel zal er over dezen maatregel worden gemop perd; toch dient er rekening mee worden gehouden, (ook al weer in verband met de belemmeringen welke ons door Engeland opgelegd worden) dat er misschien 1600 wagons van 10000 Kg. aardappelen in ons land te veel zijn,waar we niet afkunnen. Daar de bouwers, welke met hun aardapapelen blijven zitten evengoed recht hebben op steun als degenen welke hun aardappelen hebben verkocht, is het goed goed gezien van de regeering om met die f 1,00 ver- voervergunning deze mienschen te helpen, want practisch is die gulden daarvoor beschikt. Toch neemt het niet weg dat deze maatregel weer drukt op de gemaakte prijzen ter veiling. Zoo werd voor puike blauwe in het begin der week f 2,802.00 besteed. Dinsdags tot f3.10, om het verdere van de week blijven stan op gemiddeld f 2,70 per 10O Kg. Schotsche muizen noteerden voor binnenlandsche handel f 1,401,80; Grove f 0.50; Drielingen f0.40— 0.70; Een enkel partijtje Bevelanders werd reeds aangevoerd en bracht f 2,20 op. De aanvoer be droeg ruim 5 wagons. De aanvoer van uien welke ruim 21 wagons be droeg wordt allengs grooter. Het mooie weer is daar aan mede de oorzaak dat de bouwers volop dit arti kel kunnen bewerken. De prijzen daarentegen zijn maar matig tot slecht te nomen. Zoo werd voor gewone uien de geheele week een gemiddelde prijs gemaakt van f 1,80—2,30; Drielingen f 1,00—1,40; Nep f2,30—4.00; Grove uien ƒ1.702,10; Van zilver- nep welke hoofdzakelijk geruimd is kwam nog een enkel partijtje ter veiling waarvoor f4.20 werd be steed. Drielingen f0.80. Voor Roode kool waarvan 32 wagons ter markt kwamen was weinig schommeling in de prijzen ver geleken bij de vorige week. Voor groote werd den minimumprijs van f 1,00 genoteerd terwijl voor klei nen en mooi goed de prijzen varieerden van f 1,90 —2,30. Evenzoo was zulks het geval piet gele kool. Grooten f 1,00—1,30 en kleinen f 1,70—2,30; terwijl voor deze soort in het laatst der week niet meer besteed werd dan f 1,30. De witte kool waarvan de aanvoer ruim 57 wagons bedroeg werd graag afge nomen door de zuurkoolfabrieken voor den prijs van f 1,30—1,60; terwijl voor kleinene soorten f 1,60 —1,90 ja zelfs tot f2.40 werd besteed voor den ex- Pirt op Belgi4 Door het mooie weer is de aanvoer van spercie- boonen dagelijks nog zeer groot, vooral is zulks het geval aan de veiling te Noordscharwoude. Ruim zes- en-een-halve wagon werd gepresenteerd. Voor mooie boonen werden beste prijzen gemaakt. Genoteerd werd in het begin der week zelfs f 12,50, deze prijs kon de volgende dagen bij meerderen aanvoer niet gehandhaafd blijven maar liep van f 10.50 op Dins dag geleidleijk terug tot f 8,60 op Zaterdag. Voor 2e kwaliteit werd van f2,00 zijnden den minimum Prijs tot f 3,10 besteed. Snijboonen waarvan de aan voer miniem is brachten Dinsdag van f5.40—11,50 op, welke bij uitstek mooi waren. De volgende da gen werd f 5.804.90 en f 4,10 genoteerd, terwijl voor afwijkende snijboonen f2,00 werd besteed. De aanvoer van peen ruim 1 wagon is nog van geen beteekenis. vandaar dat de gemaakte prijzen niet slecht te noemen zijn. Een gemiddelde prijs van f 2,70 wer genoteerd, kleine peen f 1,101,50. Met de bieten gaat het nog niet erg naar wensch. De aanvoer bedroeg klein 2 wagons. Voor de grootere kon niet meer gemaatk worden dan 60en70centper 100 Kg. Zelfs liep nog een enkel partijtje door de vang. De kleine hielden zich beter, in het begin der week werd f 1,70 besteed en liepen langzamerhand op tot f2,20 in het einde der week. Bloemkool, waarvan de nateelt langzamerhand begint los te komen, ruim 15000 stuks werd aange voerd, varieerende sterk in prijs. Zulks lijkt bij dat product wel steeds een weerkeerend verschijnsel te zijn. Zoo werd Maandag van f 6.6*013,80 besteed. Dinsdag f 10.00—12,00; Woensdag f4.90—10.40; Don derdag ƒ12,00; Vrijdag 5f5(j[—12,50 en Zaterdag f 8,90. Voor het 2e soort werd in het begin der week ook nogal een tamelijk goede prijs gemaakt van f3,205.10; afwijkend f 1,50; terwijl hetgeen laatst genoemde prijs niet op kon brengen baar voor de fabriek van f 0.75 per 100. Dit is alleen het geval wanneer de handel ze niet gebruiken kon. Deze moe ten den minimumprijs van f 1,50 per 100 betalen. Tomaten welke nu alleen aangevoerd worden uit de koude kas ruim 1 wagon noteerden Dinsdag A f9,50—12,50; B fl0.30—11,20; C f8.60; CC f4.00; Donderdags liepen deze prijzen terug tot respectie velijk f 5.008,60; f6.80—6.90; f2,90 en f2,00; Za terdag f3,30—5.80; f4,30—5,10; f 2,30—2,00 Druiven aanvoer 1260 kg noteerden Dinsdag voor Alicante f28 en Frankenthaler f32,70; Donderdags resp. f 28,60—21,90 len f 28.30—3a,'60hetwelk redelijke prijzen genoemd kunnen worden. Voor enkele partijtjes bospeen hetwelk nog ter veiling kwam werd f 12,40 besteed. ifiarktberiehten Noordermarktbond, 11 Sept. Aanvoer: 1500 kg Aardappelen: Schotsche muizen ƒ1.90; eigenheimers ƒ2,30; bi dito ƒ2,40; 8600 kg uien: uien ƒ1,90—2,10; drielingen ƒ1—1,20; grove ƒ1,80; gele nep 1.90—2,60; 150 kg peen ƒ2,20; ld kleine ƒ1,20; 5100 kg speir- cieboonen ƒ2,70—8,10; 325 kg krten ƒ0.90; ,2000 kg roode kool ƒ1,30—1,50; 12000 kg witte kool ƒ1,60. Noordermarktbond, 12 Sept. Aanvoer: 6000 kg. Aardappelen: schotsche muizen ƒ1,90; grooten ƒ1,50 bl. eigenh. ƒ2—2,10; 22200 kg uien: uien ƒ1,801.90; drielingen ƒ0.80—1,10; grove ƒ1,70—1,80; gele nep ƒ2,20—2,50; 2380 kg pe'en ƒ1,90—2,70; id kleine peen ƒ0.801,10; 9700 kg spercieboonen 2,80—7,40 400 kg snijboonen ƒ2—5; 100 kg kroten ƒ0.60; 8700 kg roode kool ƒ1—1,60; 48600 kg witte kool ƒ1,20—1.50; 1600 kg gele kool ƒ1,401,60. L. G. C„ 11 Sept. Aanvoer: 2900 kg aardappelen bl. eigenh ƒ2,30—2,70; 23000 kg roode kool ƒ1—1,80; 9000 kg gele kool ƒ11,30; 44000 kg witte kool ƒ1,25 —1,70; 8200 st bloemkool le ƒ5,60—16,80; 2e ƒ0.75— 3,00; 17000 kg uien: gele ui ƒ1.70—1,90; drielingen ƒ1—1,10; nep ƒ2,—2,50; 19.00 kg slaboonen ƒ2—6,60; 600 kg biet ƒ0,60—1,60. L. G. C„ 12 Sept. Aanvoer: 5700 kg aardappelen Schatsche muis ƒ1,80; bl eigenh. ƒ2—2,80; eigenhei mers ƒ2,90; 3900 kg roode kool ƒ1—2,10; 18000 kg gele kool ƒ1—1,60; 13600 kg witte kool 1,30—2.00; 1300 kg bloemkool le ƒ7,90—12,00 2e ƒ1,60—1,70; 21000 kg uien: gele ƒ1,80—2,00; drielingen ƒ1,00— 1,20; nep ƒ2,20—2,50; 1500 kg slaboonen ƒ2,30—6,70; 8000 kg biet ƒ0.60—2,10; 250 kg druiven: Alicante ƒ30.50—31,60; Frankenthaler ƒ30,3033,20; Tomaten A ƒ2,10; B ƒ3,30; C ƒ2,00; CC 2,00. Warmenhuizen, 9 Sept. schotsche muizen ƒ1,70 eigenheimers ƒ2,002.40; gele nep ƒ2,102,40; uien ƒ1,702,00; id. drielingen ƒ0.801,20; id. grove ƒ1,90 —2,20; roode kool ƒ1,10—1,60; gele kool ƒ1,30—1,50; witte kool ƒ1,50; slaboonen ƒ2,405.90; peen ƒ2.00 Snijboonen ƒ2,102,30. Alkmaar. 9 September. Eierveiling. Aanvoer 148.000 kipeieren 56-58 Kg ƒ3,70—3,80 587-60 kg ƒ3,70—4,00 60-62 kg ƒ3,80—4,20; 62-64 ƒ3.90—4.50; i eendeieren: aanvoer: 10.000 stuks, prijzen ƒ3,403,50 per 100 stuks. Amsterdam 9 September, Amsterdamsche veiling van land- en tuinbouwproducten Dir. H, J. Hout- neHOD ip-en2i/.Oprij-3GT'undize.voijgshrdlucmfwy Aardappelen! inclusief belasting van 2 cent per kg) Zeeuwsche bonte ƒ55,20; id blauwe 55.10; bonte eigenheimers ƒ44.20; id blauwe ƒ4—4.10. .Groenten: Tomaten A 46; B 5—8; C 23 ct per kg; postelein 48 ct; spinazie 613 ct; spercieboo nen dubbele 49 ct; enkele 510 ct; Snijboonen le 1214 ct; pronkboonen 35 ct.; Gele kool f34; roode kool 34,50; groene f2—2,50; peen f46; selderie f3—4; pieterselie 3—4; augurken fijn fijn 17—22 ct; fijn 1318 ct; basterd 711, grof 3—5 ct. per kg; komkommers geel ƒ36.50; witte ƒ1,502,50; bloemkool le ƒ9—17; 2e 4—8 ct; Peren Claps Favorite 2223; Beurre de Merode 9 —13 ct; Harmse peren 58; diamant peren 1014; Jutteperen 1624 ct. Sijsjesperen 68 ct. Marga- retha 1422 ct; Lindauer 810 ct; Bon Cretien 10 —16; Williams 8—13 ct; pruimen geel 911 ct; Vic toria's 1 1422 ct; 2e 811 ct. per kg. Appelen bloe me zoet 5—10 ct.; zure 7—10 ct.; Keswick 7—10 ct; Transparant de Cronsel 14—18 ct; Paradijs 47 ct. per kg. Bloemen: prijzen onveranderd. Amsterdam, 11 September. Amsterdamsche Veiling j van Laand- en Tuinbouwproducten. Dir. H. J. Hout- kooper, .Gemeentelijk Veilinggebouw, Marnixstraat I 282, Amsterdam C. Aardappelen inclusief belasting van 2 ct. per kg. Z. bonte ƒ5—5,20; id. ƒ5—510; bonte eigenheimers ƒ44.20; id blauwe eigenh. ƒ44,20 per kg, Groenten: Tomaten A 46, B 57; C 2—3 ct; Postelein 48; spinazie 614; spercieboonen dub bele 48 ct; enkele 5—10 ct; snijboonen le 1222 ct pronkboonen 35 ct per kg. Gele kool ƒ34; Roode kool ƒ34.00; groene kool ƒ22,50; Peen ƒ4—6.00; selderie ƒ3—5.00; Pieterselie ƒ3—5.00; Augurken fijn fijn 17—22 ct fijn 3—18 ct; basterd 7—liet; grof 3—5 ct. komkommers geel ƒ3600; witte ƒ1,50— 2,50; bloemkool ƒ9—10.00; ƒ4,—7,00. Fruit: Claps Favorite peer 2223 ct; Beurre de Merode 923 ct; Harmsenperen 57 ct; Diamant peren 20—12 ct; Jutteperen 1622 ct; Sijsjesperen 69 ct; Margaretha 14—22 ct; Lindauer 810 ct; Bon Cretien 10—16 ct.; Williams 813 ct; Pruimen geel 9—12; Victoria's 1626 ct; 2e 814 per kg; Ap pelen Blume zoet 59; zure 710; Keswick 710 ct; Transparant de Cronsel 14—18 ct; Paradijs 48 ct. per kg. Maandag 4 September zijn de Regeeringsmaat- regelen begonnen. De handelaren moeten voor Z. bonten en Blauwen f3,50 per 70 Kg. maken, voor Eigenheimers f2,80. De verkoop ging zeer moeilijk, daar de winkeliers nog voorraad hadden van de vorige week tegen lagere prijzen, waar ze nu 1 cent per Kg van moeten betalen. Circa 50 controleurs bestaande uit grossiers en winkeliers zijn 4 Sept. er op uit geweest met auto's om de voorraden bij de grossiers en winkeliers op te nemen, waar dan zooals boven gezegd 1 cent per. kg van moet worden betaald, daar op dze aardappelen de van de groot handel reeds betaald was. De prijzen in het land zijn bepaald op Z. bonten en blauwen f 3.00 per 100 Kg. Eigenheimers en blauwe eigenh. f 2,per 100 kg. volgens de berichten in de bladen, moet de land bouwer 1/4 afstaan aan het crisisbureau, welk bedrag later, indien er een flinke kas is, wordt terugbetaald, dus de landbouwer ontvangt direct in handen via het Regeerings-Bureau voor zijn afgeleverde aard appelen: Z. bonten en blauwen 3/4 van f 3,00 per 100 kg, is f 2,25. Eigenheimers en blauwe eigenh. 3/4 van f 2,00 per 120 kg. is f 1,50. Dit is voor de landbouwers een onbillijke regeling, waar de meesten toch reeds zeer schraal bij kas ziten. De mooie grove drielingen mogen niet verzonden worden, terwijl er nu juist een mooie prijs voor te maken is en er goede vraag is, al worden ze maar met 50 cent per 100 kg belast. De groote van consumptie aardappelen is 35 m.M. tot m.M. en de lengte is 8 cM. Hormaat of rooster is hiermede gelijk te stellen van 33 mM. Directe ver koop van Teler aan kleinhandelaren kan slechts met inachtneming van alle voorschriften, en be taling van verschuldigde heffingen en grossiers toe slagen, anders worden geen vervoerbewijzen afge geven. Ook over de Firma Jac. Knoop kunnen via Amsterdam alle aardappelen verzonden wotrdien, welke firma ook bereid is de crisislasten voor de landbouwers voor te schieten. Wij gelooven, dat er nog veel aan deze crisismaatregelen glad geschaafd moet worden, om producent en handelaar tevreden te stellen. De» inbraak te Winkel. De vermoedelijke daders van de inbraak' te Winkel zijn gevat en in het Huis vau Bewaring te Alkmaar opgesloten. Droevig ongeval te Maartensdijk. .Vermoedelijk tengevolge van onwel worden van den chauffeur, raakten onder Maartensdijk Zondagmorgen twee autos in sloot, waarbij de inzittende dames, drie in getal ernstig en de chauffeur zeer ernstig gewond werden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3