IB H - Ml IS Si Kameroverzicht Tuinbouwvereenlging Je Toekomst" Uit Jen Omtrek De tuinbouwvereeniging „de Toekomst" ver gaderde Donderdagavond in het lokaal van den he<r ,C. Kuilman alhier. Een 40-tal leden was aanwezig. De voorzitter, de heer S. de Boer Kz. opende de vergadering met een woord van welkom. Spr. had e chter veel meer publiek verwacht. Het is al heel wat maanden geleden, dat men voor het laatst .vergaderde. Tioen stond men voor Eet begin van het seizoen en is men, trots men vooruit kon berekenen, dat er zonder hulp niet zou kunnen worden gewerkt weer begonnen en het 1 a nd in orde gemaakt, Met het gunstige wfeër. heeft men het nog in orde kunnen houden. Als het een weinig ongunstiger was geweest, zou dit niet }iet geval zijn geweest. In vroeger jaren had men te kampen met ziekten enz., maar Ihans is de finantieele zijde van het bedrijf de zwarte plek, wat eigenlijk altijd al zoo is ge weest. Thans ziet men de arbeiders naar de vel den (Ier regeering gaan terwijl er toch zooveel werk ,is. Men .leeft steeds op hoop. Maar hoe is het ge gaan? vroeg spr. zich af. De aardappelen zijn in vele gevallen meest op de mesthoop terecht ge- kome-.i, terwijl er zoo weinig voor is ontvangen, dat de kosten van het naar de veiling brengen niet .konden worden gedekt. De bedrijven kon den door dezen steun niet worden verbeberid!. Men kon er hoogstens een of twee weken van leven. De geheel© omtrek wordt er door verarmd. Er wordt veel gedaan uit Noordholland, de minister weet dat Cr hooge nood is. Maar wat" hebben wij gekregen Het bloembollensaneeringsplan. Het lijkt er wel pp of men de bedrijven hier met deze sanee ring" wil vermoorden, al is het opgezet met de beste bedoelingen. Nu heeft men de Aardappel 'Centrale weer. Ook die zaak loopt averechts. Dc opzet, ten koste van den consument maar ten voordeele van den producent was wel goed, maar in uitvoering is het zoo funest, dat de tuinder nog minder ontvangt dan voorheen, doordat hij nog pen kwart aan de regeerihg moet afstaan. De consument moet wel meer betalen, maar de producent ontvangt niet meer. De tuinbouw wordt op een zware proe fgesteld. De bedrijven staan klaar ten dienste der gemeenschap en heeft de rigeering eenjiure plicht, den tuinbouw te Kèlpen. Spr. "drong er óp aan, dat tien*3e béJïup ven ,in ieder geval in goeden staat houdt, dan heeft men in ieder geval niets op ons te zeggen. Medegedeeld werd dat door het gemeentebest. is geordonneerd, dat de thriven van 1 Maart tot 1 September niet los mogen vliegen en dat de diepspitregeling jn werkverschaffing niet uit voerbaar is. Het gemeentebestuur werd dank gebracht voor de eerste mededeeling. Verder deelde voorzitter mede, dat alle be drijven zullen worden geregistreerd, waarvoor Vrijdag 22 September a.s. zitdag wordt gehou den. Men is verplieht zijn bedrijf op te geven om teeltvergunningen voor 1934 te kunnen ont vangen. Aan de orde was vervolgens het punt aanvoer regeling van die wijnterikloiol De voorzitter zeide dat de Vierbond hierover heeft vergaderd. Ook in de LGC. heeft men het besproken, terwijl de Noordermarktbond het bij den Vierbond aanhangig heeft gemaakt. Spr. geloofde wel dat allen het er over eens waren, dat fiat neti zoo is als het moet zijn. .Reeds in 1920 beeft men tot een dergelijben maatregel willen komen en zijn de bonnen ingesteld. De speculatie, moest echter uit de tuinders vandaan en zouden ze geregeld aan de markt moeten komen. Het bonnenstelsel is veel verwisseldj maar in den buitengewoon strengen winter heeft men ondervonden, dat de handel geheel uit de kool was, omdat, te wdin.ig aan de markt kwam en er geen bonnen werden verstrekt. Langen,- dijk ,is niet meer de voorraadschuur van Euro pa. Éir zijn ook andere streken. Men moet in de behoeften1 van den koopman voorzien. ,Dat is een groot voordeel. Ben rege ling je vinden die goed is, is zeer moeilijk. Ver plichte .aanvoer zal stagnatie geven. Het voorstel van den Vierbond is bonnen te verstrekken naar behoefte terwijl het bestuur wordt gemachtigd, om ©on eventueel teveel uit de markt te nemen. Doordat niet op Maandag, "Woensdag en Vrijdag wordt, geveild is de aanvoer zeer onregelmatig geworden. De heer P. de Geus Jz. voelde er niet veel voor. Do koopman zal er rekening mee houden •en rich op de veiling niet meer druk maken. De heer K. Kostelijk vond 'het echter een prach tig middel. De .heer J. de Geus zeide, dat het gemakke lijk was te ondervangen, als de bouwer een hoo- geren prijs vraagt als de koopman met bonnen komt. De voorz. was ook van meening, dat het goed .zou hebben kunnen gaan, als de menschen maar golidair waren .geweest. De jheer P. de Geus Jz. wilde een belasting beffen pp de bonnen. Voorz. pchtte dit niet zoo geweiyscht, gezien de .minder goede resultaten te Warmemhuizen. De heer A. Kout dacht dat Je veilinglei 1 t er wel wat aan kon doan, door bv. bonnen te weigeren, waarop de voorz. antwoordde, dat dlit wel moeilijk was, want het is voor 'den handel ook moeilijker geworden met het gewicht enz. Er was nog een voorstel gedaan, tot aanlevering op beurten als er tekort was. Dit zou kunnen op .de gegevens der inventarisatie. Dit zou ech ter pok moeilijkheden geven. De Jieer J. de Geus dacht dat de prijzen wer den* gedrukt, als de koopman zeker was dat er kool aan de veiling kwam. waarmede voorz. het niet ee.ns was, De handel is voor kool aan Üe veiling. Geen bonnen. Wat is er veel voor j de wmterveilingen gedaaji, zooals overkapping j enz., waarom komt er daarin geen voorraad:? j De beer A. Kout wilde de tuinders een vrij- willige verplichting op zich laten nemen E.Ostermann Co s Handel Mij. N.V.,Amslerda Fabrieken te Jutphaas bij Utrecht. rV - ----- i D| heer Jb. Kramer vroeg of degenen die altijd De voorz. dacht, dat het voor den Langendijk j aardappelen verbouwen voor hun familie, deze nog ,i ui -i- .1. __-i i i mog vervoeren, "wel gewenseht was, als de uitvoerbep-erking kwam. waardoor er alleen eerste 'kwaliteit kool mocht worden uitgevoerd. Er wordt wel veell reclame gemaakt met de beste kwaliteit, die we hebben, maar door 3e slechte aanvoeren komt er pooit absoluut eerste kwaliteit aan de markt. De heer Jb. Kramer merkte op, dat het moeilijker gaat een tekort dan een teveel te regelen(Spris noodgedwongen voor bonnen, maar .alleen voor den dag van afgifte geldig. Zooals het nu wel eens gaat, dat de kool VI ~0. j"er bijzet, zal het concert openen met Marche So- Vooz antwoordde dat de teler nu ook mag verkoo o^het nrle? ™ay ny „en 0611166improvicaties pen aan zijn vaste klanten De heffing is niet verschuldigd als de aardappelen samen zijn verbouwd. Als men verkoopt moet er voor worden betaald. Wat uit de hand wordt ver kocht, moet over de Centrale worden betaald. De heer Jb. Kramer laakte de lauwheid van de tuinders. Er wordt nergens meer actie gevoerd. Het lijkt wel of de iisis voorbij is Toih zajn er ve len die niet eens meer brood kunnen koopen. Spr. geloofde niet, dat de regeering overtuigd is van den nood der tuinders. Men zou den minister eigenlijk op het orgel geven. U zult dus een rykT/og™ a krijgen0™ °°P slechts voor 35 cellts) te genieten Liefhebbers van vocale- en instrumentale muziek verzuimen niet met de Zangers van „Orpheus" deze Bangsten Dag van Alkmaar te herdenken. Zij reke nen op u Het belooft een avond te worden van hoog en artistiek kunstgenot „Wij willen hier het programma van de te zingen liederen en de spelen stukken laten volgen. eeinge dagen is verkocht, ^terwijl ze l.tlr wi j ■SJSSKK .SS&S den geleverd is het niet juist. Tegen overtreders gesteld, wilde spr. streng optreden. De .heer C. de Boer Wz. zeide dat er kooplui zijn die altijd op de veiling klaar komen en die nooit oj) de veiling klaar komen. Spr. is er voor dat een zekere heffing wordt gedaan. Het voorstel om bonnen voor den dag van afgifte tc verstrekken werd aangenomen. Tevens om een door den koopman te betalen belasting te .heffen. Het aftraden van bestuursledian. I A Is punt vier stond op de agenda vermeld, het i voorstel van den heer P. de Ruiter Cz., om de j bestuursleden bij aftreden niet herkiesbaar te I stellen „behalve het dagelijksch bestuur. Het was jspr.'s bedoeling om 1 bestuurslid niet her- I kiesbaar te stellen, maar het volgend jaar weer wel. Iemand die verplicht aftreedt en een goed bestuurslid is is eep goede in de vergadering1. Spr. had alleen het belang der ver-eeniging op het oog. Voorzitter ontraadde aanneming van dit voor stel, daar men in dria jaar niet in de zaken va'n een .yereeniging kan zijn ingewerkt. We zoeken naar goede bestuursleden. Sp'r. noemde als voor hwld-het Witte Kruis waar ook verplichte af treding bestaat. Spr. had zich in dien tijd ook niet kunnen inwerken. Na eenlge bespreking waarbij de heer C. Kliffen opmerkte dat het Witte Kruis toch evengoed werkt en dat het en dat het in de vereeniging te Broek toch ook" goed gaat deelde d eheer C. de Boer Wz. mede, dat in de eerstvolgende vergadering van het Witte Kruis zal worden voorgesteld, om geen ver plichte aftreding van bestuursleden te doen plaats vinden, daar het niet goed bevalt. Het voorstel van den heer De Ruiter werd hierna instemming gebracht en met 13 tegen 24 stemmen verworpen. De voorzitter deelde mede, dat er nog 78 ton steenkool is besteld welke zullen worden gekocht. Bij de rondvraag merkte de heer P. de Geus Jz. op, dat het de bedoeling van de Aardappel-Centrale is, om de prijzen der aardappelen loonende te maken maar is het thans zoo, dat de tuinders inplaats van met meer, met minder thuis komen, omdat er een zeker gedeelte wordt ingehouden, nog met het drei gement, dat als dit niet voldoende is, er nog meer moet worden betaald. De Aardappel-Centrale. Ontevredenheid. Spr, zou willen vragen of er geen actie wordt opgezet, om hierin verandering te krijgen. Het is zoo geen steunen maar stelen. Spr. noemde het com plete diefstal. Er komt nog 2 vervoerbelasting op, maar de tuinder krijgt niets. Spr. heeft gehoord, dat er in Amsterdam 60 controleurs loopen voor 60 gulden per week. Als dat waar is, is het een schan daal. Spr. wenscht, dat dit wordt onderzocht. Voorz. gelooft wel dat er controleurs zijn, maar niet tegen dergelijke salasissen Er is al actie ge voerd. De regeling werkt averechts. Spr. hoopte dat het een vilrde nog terug kwam. De heer J. de Geus zeide, dat er nu tuinders, die nooit iets hebben misdaan, op het zondaarsbankje te Alkmaar zullen verschijnen Ook de fabrieksaard appelen zuil enw.rden gesteund van de consumptie aardappelen. Er zal voor de consumptie niets over blijven. De heer S. de Ruiter vroeg of de tuinders zelf hun eischen niet eens konden stellen. Voórz. antwoordde dat dit wel is geprobeerd, maa het is moeilijk. De heer P. de Ruiter zeide, dat men de zaak moest stop zetten evenals in Twente. De heer P. Kostelijk merkte op, dat er 050 wordt ingehouden met ƒ2,— per 100 kilogram belasting. Hoe krijgen ze dat geld allemaal weg. De heer Jb. Kramer wees erop, dat er met die zooeven genoemde hooge belasting een steun wordt gegeven van 0,10 van December tot April De zaak i is deze, dat de regeering gebrek aan geld heeft en 1 Marche Solmenelle (Orgel.) 2a Bede voor het Vaderland De voorzitter herinnerde aan de gecombineerde vergadering van de Prov. Commissie met de Stands organisaties en Valstar. Spr. gelooft dat de regeering er nu van doordrongen is dat er moet worden gehol pen Er is nu een belasting op buitenlandsche groen ten waarvan een zeker gedeelte naar Noordholland zal komen. De heer S. de Ruiter wilde zelf eischen stellen. Het komt met de kool net af als met de aardappelen Voorzitter antwoordde, dat daarvoor de solidariteit der tuinders noodig was, welke wel te wenschen over laat De heer J. Klingeler vroeg of dat wat rector Kok gezegd heeft te Heiloo over een hooger bedrag dan 5 millioen gulden waar is. Voorz. antwoordde, dat dit een misverstand moet zijn. De goedgekeurde pootaardappel. Groote onrechtvaardigheid. Op een vraag van den heer A. Kout deelde de voorz. mede, dat hij nog niet wist, of de goedgekeur de aardappelen onder de steunregeling vallen. Hierna werd de pootaardappelregeling besproken, waaruit bleek, dat er een groote onrechtvaardigheid in schulit. In Friesland kan men 25 goedkooper te recht. Er mag niet voor minder dan den vastgestel- den prijs wolrden verkocht en zal men er hier mede blijven zitten. Voorzitter deelde nog mede, dat er een steunre geling voor de witte kool is. De minimumprijs is 1,25, ~"r wordt nu 0,25-per 100 kilogram ingehouden, welke later als alles er van is betaald, wordt geres titueerd. Hierna volgt sluiting der vergadering. Alph. Maylly. Valerius Hoogerwerf Fr. Schubert. Handel P. A. van Langen Brahms 2b Zum Sanctus (Koor.) 3a O Heiland, reiss die Himmel Auf (oud gestelijk lied) 3 b Xerxes (Alt) 4a Ritters Abschied 4b Grabgesang (Koor.) 5 Improvication (Orgel.) 6a Rhapsodic Koor en Alt, met begeleiding op de vleugel door P. A. van Langen. 6b L'Orgue (op verzoek) l de Rillè (Koor.) 7a Kindje met Uw kleine oogen B van Leeuwen T Adr. P. Hamers 7b O mien Jesuke zoet Adr P Hamers 7c Maria Wiegenlied Max Reger (Alt) 8 Improvication P A. van Langen (Orgel.) 9a Koraal opgedragen aan het Mannenkoor Or pheus ter herdenking van ,.Den Bangsten Dag" van Alkmaar (18 Sept. 1573) m. o r-, 4. N- Hoogerwerf. 9b 8 Octoberlied, door het Mannenkoor Orpheus aangeboden aan haar Beschermheer den Ed Achtb. Heer Mr. W. C Wendelaar, Burgemees ter van Alkmaar ter gelegenheid van zijn 25- jarig huwelijksfeest in 1932 N. Hoogerwerf. (Koör.) BUITENGEWOON KERKCONCERT MANNENKOOR „ORPHEUS" TE ALKMAAR. Voor het kunstminnend publiek in en om Alk maar, dat gewoon is de concerten in groote getale van „Orpheus" te bezoeken, willen wij even herin neren dat op 18 September a.s. ter herdenking van den Bangsten Dag van. Alkmaar een buitengewoon concert in de Groote Kerk zal worden gegeven. Het mannenkoor zal op verzoek nogmaals zingen „l'Or- gue" een prachtwerk dat weergeeft de machtige in druk van eert spelend orgel in een kathedraal. Onder meer zal door het koor gezongen worden een „Koraal" getoonzet door den dirigent Nico Hoo-, gerwerf, een toonzetting in de Phrygische Stijl (13e eeuw) waarin beschreven wordt de druk en de nood waarin de bevolking der Stad door de Spaansche overmacht verkeerden. Hierop zal volgen het 8 Octoberlied ook een com positie van bovengenoemden dirigent, en aangeboden in het jaar 1932 aan onzen Burgemeester den Ed. Achtb. Heer Mr. W C Wendelaar, Burgemeester van Alkmaar ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijks feest In dit 8 Octoberlied wordt de heldengeest en de fiere moed der bevolking herdacht cn de „Victorie"' die zij wisten te verwerven als een eeuwig symbool van Vrijheid voor het nageslacht. Beide nummers zullen voor het eerst op dit con cert voor den burgemeester worden gezongen. Als soliste zal haar medewerking verleenen mej. Annie Veenenbos, Alt, Alkmaar. Waar dit concert staat in ht teeken van een Alkmaarsche Herdenking, heeft het bestuur ook gemeend daar speciaal Alkmaarsche solisten aan te laten medewerken. Een gelukkige inzet is uds bovengenoemde mede werking van genoemde dame, haar mooie klankrijke stam. zal zeker de harten veroveren, der vele Or- pheusbezoekers. Zij zal zingen werken van Handel, B. van Leeuwen, P. Hamers en Wiegenlied van Max Reger. Met het Mannenkoor zal zij uitvoeren „de Rhapsodie" van Joh Brahms, een buitengewoon ver zij probeert het zoo te krijgen. Het gaat met de j heven werk dat niet zal nalaten grooten indruk te zuivelcentrale net zoo. De boter en de margarine is duur en de boer ontvangt niets. In de kranten staat bv. voor de adviescommissie benoemd de hr P. Slot tuinder te Broek op Langendijk Wij weten wel dat het "de burgemeester is. Dat is misleiding in kranten van de tuinders zelf, die wel beter we maken. In dit werk wordt Goethes Harzreis beschre ven welke hij in December 1777 maakte. Het is een der schoonste en moeilijkste gedichten. Een ver geestelijkt werk der „Brockenbestijging" Hierin wordt de geestelijke toestand geschilderd van ie - mand wiens leven doodloopt tegen menschenhaat De nieuwe Koning van Irak. De zoon van den kortelings overleden koning Feisal, de 21-jarige kroonprins Chazi, die als ko ning van Irak gekroond werd, is hier met. zijn begeleider afgebeeld. De Tweede Kamer heeft ich eenige dagen bzig gehouden met het ontwerp omzetbelasting. Er wa ren tal van amndementen op voorgesteld, maar MINISTER OUD wees erop, dat het hier een nood maatregel betrof en was dan ook ten opzichte van de meeste amendementen onverbiddelijk. Slechts kon hij er mede accoord gaan, dat uit de tabel van weeldeartikelen (waarvoor 10 procent moet worden betaald) geschrapt worden de beelden met kunst waarde terwijl ook linoleum beneden 4 mm. dikte niet als weeldeartikel zal worden beschouwd. Aan de tabel van artikelen die vrijgesteld zijn van omzei belasting zijn nog toegevoegd bloembollen, boeken, ten. Als dat ook zoo is. in ahdere streken, gaat het en mismoedigheid. Door toevadl gered uit deze be- geneesmiddelen op recept, electrische enegrie voor worlroorrf .Qrvr ie vrr»r*v oon rrvrw-»fzA a M-.Ia nindof V»of ncmwHa ffPocfbcriAr\H Hnnr ipmciriH Hip "hpm vnnrhrniHt. PT1 vnnr inrillftt.HAAlA lanHhmini- er» verkeerd. Spr. is voor een groote actie, omdat het aanstonds zoo met de kool ook zal gaan De voorzitter wilde dat diet allemaal nog maar Slotten waren, die tenminste veel voor Noordholland heeft gedaan. De heer P. de Ruiter wilde actie voeren voor steun aan roode en gele kool Voorzitter antwoordde dat in October een toeslag op deze kool komt. nauwde geestesnood door iemand die hem voorhoudt het grootsche en schoone van het leven, als men het maar zienwil en zijn onbenevelde blik openen voor de vele rijkdommen van het leven, Waaraan de dor stige zich kan laven als hij ze maar ziet. Zoo weet hij zich te ontworstelen aan de knellende machte loosheid en pessimisme. De bekende en bekwame organist Van Langen die altijd getrouw met zijn rijke gave nhet concert luis- straatverlichting en voor industrieele landbouw' bemalingsdoeleinden. Na een langdurige discussie en een knappe verde diging van den minister, nam de Kamer het ontwerp aan met 68 tegen 0 stemmen (tegen 3 communisten de heeren Sneevliet (R.S.) Arts (RKV.) en Ver voorn (PP.) Minister Colijn was de eerste.-die zijn collega Oud gelukwenschte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3