Binnenland. Noor IhoSland in een paar regels Uit d©n Omtrek Bijna een geheelen dag heeft de Kamer Dinsdag bestede aan het voorstel inzake het Uniformverbod De heer Almarda had hierop een amendement in gediend, om „opzichtige onderschedingsteekens" te behouden in toegestane optochten, omdat het hier te lande gebruikelijk is vlaggen en vaandels mee te voeren. Het amendement werd echter verworpen met 56 tegen 26 stemmen waarvan de soc. dem .te gen het wetsontwerp stemden dat met 56 tegen 24 stemmen werd aangenomen. Ook de heer Sneevliet en de communisten stemden tegen Dinsdagsavonds werd behandeld hte wetsontwerp tot wering van buitenlanders op de universiteiten. De heeren van der Waarden (SDAP) en Boon (Lib verzett enzich hiertegen scherp. Zij betoogden dat door dit ontwerp het asylrecht werd aangetast. Dit werd door MINISTER MARCHANT ten stelligste ontkend. Het is geenszins de bedoeling om tegenover vreemdelingen van houding te veranderen. Aan het asylrecht en de vrijheid wordt niet geraakt. De re geering wil alleen de bevoegdheid hebben om zoo noodig in te kunnen grijpen. Met 41—16 stemmen werd het ontwerp tenslotte goedgekeurd. C. W. AARDAPPEL STEUNREGELING 1933 Uitvoering in Noord- en Zuidholland. De Gewestelijke Aardappeleorganisatie voor Noord en Zuidholland schrijft ons: Uit de talrijke verzoeken om inlichtingen bij de Gewestelijke Aardappel-Organisaties voor Noord holland en voor Zuidholland beide gevestigd te den Haag, Anna Paulownastraat 20, blijkt, dat zeer velen zoowel in de stad als op het land van Noord en Zuidholland nog niet goed weten op welke wijze dee steunregeling zwerkt, waar men zijn moet zijn vervoerbewijzen te zhalen welke bevoegdheden de politie heeft enz. enz. Deez onwetendheid is zeer begrijpelijk, doch zij bemoeilijkt de uitvoering. Daar om meenen wij goed te doen, deze korte uiteenzet ting aan de pers te verstrekken, met het vriendelijk verzoek er bekendheid aan te willen geven. Het doel der aardappelsteunregeling 1933 is den aardappelverbouwer voor de aardappels welke in Ne derland geconsumeerd worden een loonenden prijs te geven. De Nederlandsche consument verbruikt echter lang niet alle aanwezige consumptie-aardapp lcn. Het overschot is o.m. door invoerbelemmeringen van andere landen zeer groot. Daarom is de voor- aad consumptieaardappelen kunstmatig verkleind door alleen tot deze categorie te verklaren de ma ten van 35—60 mm. en een lengte van maximaal 8 cm. Alleen deze maten worden beschouwd als con sumptieaardappelen .Alleen deze maten mogen in consumptie worden gebracht. Een ieder die zich hieraan niet houdt is in overtreding. Het is goed hier den handel en de veilingsbesturen op te wijzen Het Crisisaardappelbesluit van 1 September jl. (Stbld. 466) bepaalt namelijk in artikel 2 dat het vervoeren van aardappelen slechts is toegestaan krachtens schriftelijke vergunning af te geven door eer. crisisorganisatie. Als zoodanig is door den mi nister Aangewezen de Nederlandsche Aardappel- Centrale. In deze ministerieele beschikking zijn o.m. ook genoemde maten opgenomen en een heffing van 1 per 100 kilogram Zonder schriftelijke vergunning van de Neder landsche Aardappel-Centrale is dus het vervoeir in Nederland verboden en volgens artikel 31 van de Landbouw Criswet 1933 (Stbld 2.61) krachtens welke het Crisis Aardappelbesluit is genomen, zijn met het opsporen van overtredingen om., belast ce ambtenaren der rijks- en gemeentepolitie, en zij, die 'daartoe door onzen minister zijn aangewezen bv. controleurs Het spreekt vanzelf dat de verleiding om zon der vergunning te vervoeren groot is. De vergun ning wordt eerst afgegeven indien minstens de mini mumprijs betaald is en bovendien een heffing van 1 per 100 kilogram nog verhoogd met éen zeker bedrag dat wisselt met de plaats van bestemming. Zoo spoedig mogelijk zullen overal vertegenwoor cligers en controleurs der Gewestelijke Aardappel- Organisaties worden aangesteld. Voor erport en vervoer van goedgekeurd pootgoed kunnen gratis vervoerbewijzen dus zonder iets te heffen worden afgegeven indien een en ander op behoorlijke wijze wordt bewezen. Reeds zijn in Noordholland en Zuidholland vele plaatselijke kantoorhouders benoemd, terwijl de be noeming van anderen in voorbereiding "is. Inzon derheid in Noordholland treden veilingen veelal veelal als zoodanig op .Aan de veilingen waar aard appelen worden verkocht wordt gelegenheid gege ven met de Gewestelijke Organisatie een contract af te sluiten opdat het veilen voortgang kan heoben De plaatselijke autoriteiten inzondeheid de politie wier medewerking over het geheel niets te wen- schen overlaat, worden verzocht, zich bij moeilijk heden zooveel als mogelijk is, met kantoorhouders, controleurs en districtskantoren te verstaan.. De Ge westelijke Organisaties te den Haag zijn voorloopig te bereiken op de telefoonnummers 391179 en 337233 VAN WESTWOUD BEGINT DE VICTORIE. Kermis tot eiken prijs. Men schrijft aan de Vrije Westfries: Elk najaar genieten vele plaatsen in Noordholland boven het Y de heerlijke weelde van het kermisge- zwier. De hoogtepunten daarin zijn wel als al het krmiswerk zich tezamen trekt in Hoorn's veste. Maar in de andere weken heeft zoo dorp na dorp zijn eigen kleine nakermis, waarin de groote pret nog eens dunnetjes overgedaan kan worden. Met de crisis schijnen alle krachten alle gelden, echter verspeeld binnen Hoorn's wallen. Dat moet althans de ervaring van de spullebazen zijn. Ze bezetten de dorpen dun ner dan gewoonlijk met hun toestellen. Zoo ook in Westwoud Ook daar waren de noodige stands tot vermaak der dorpelingen dun bezet. Zeer tot ergernis naar ht schijnt van Westwoud's burgervader. Bezorgdheid voor de berooide gemeentekas denkt ge «mdat er nu geen geld uit de standplaatsen kon worden geslagen. Mis hoor. Het was tot zijn ergernis omdat de kinderen nu niet eens heerlijk konden zwieren en draaien. Maar Westwoud's burgervader wist raad. Hij trok er op uit om de houders van het kermisspul toch maar te bewegen naar Westwoud te komen. En zoo is het gescheid, dat een eerbare burger vader er op uit is gegaan om een draai- en zweef molen en bioscoop op de gemeentelijke erve te verkrijgen. De kermismenschen hapten niet gauw. Ze wilden geen staangeld geven. Zelfs zonder huur wilden ze hun tenten niet in Westwoud opslaan. Toen heeft, naar men zegt, deez zorgzame burgervader zijn fond sen overzien en den kermislui een aanbod gedaan om met een draaimolen en een zweefomlen in West woud te komen waarvoor zij elk 25 toe «zouden krijgen. De burgemeester was nog niet tevreden. Hij had gezorgd dat de kermis er kwam nu zou hij ook zorgen dat het er lustig toeging. Westwoud's schrandere burgervader wist daar raad op. Hij dacht aan zijn lieve schooljeugd. Klas na klas mocht tweemaal draaien en tweemaal zweven op rekening van den burgervaderhm, hm.dat nu niet, maar op rekening van een der j gemeentelijke fondsen. Een nieuwe zon breekt door voor de kermis- gasten. In crisistijd zijn ze vrij van staangeld, neen, I mooier, een stand met 25 toe en alle schoolgaande kinderen der gemeenteanr tweemaal draaienen tweemaal zweven. Kosten vergoed aan het gemeent, huis. Gefeliciteerd, -kermisgasten van Westwoud be- l gint jullie victorie. Maar in ernst. Kan dat nu in ,arm Westfries land? De tuinders in bitteren nood. Werkloozen bij honderden ook in Westwoud. En dan dit De heer Bakker heeft aan den minister van Eco nomische Zaken gevraagd of deze niet van oordeel is dat de door de regeering ingestelde regeling, tot afzet van aardappelen aan de binnenlandsche con sumenten, zoowel bij dezen als bij de aardappel producenten aanleiding zal geven tot groote onte vredenheid aangezien aan laatstgenoemden ondanks de groote kosten en dé verliezen door uitschot van aardappelen, slechts een zeer klein gedeelte van den prijs welke door de consument en welke door de consumenten voor de aardappelen moeten worden betaald, ten goede komt, en eerstgenoemden een bij uitstek hoogen prijs voor dit product hebben moeten besteden. Zou het niet gewenscht en noodzakelijk zijn om nader een regeling te overwegen, waarbij met min der ambtelijke bemoeiingen, en regeeringsapparaten welke uit de huidige regeling noodwendig voort vloeien, met de daaraan verbonden kosten, den ver bouwers een behoorlijken prijs voor- hun aardappe len gegarandeerd zou kunnen worden en dat met veel geringer verschil tusschen den productie- en consumptieprijs, dan bij de bestaande regeling het geval is? Vreest de minister niet, zoo vraagt de heer Bakker dat met handhaving van de voor de consumptie aardappelen aangegeven maat in het voorjaar van 1934 een tekort aan dit product zal ontstaan, of dat de prijzen daarvan voor de consumenten zeer hoog zullen worden.? Zo ude minister ook zoodanige maatregelen wil len bevorderen, dat de uitstekend voor menschel k gebruik geschikte uitgezefde aardappelen beschik baar, kunn en worden gesteld tegen uiterst lage prij zen voor groote en behoeftige gezinnen, alsmede voor werkloozen, en arbeiders, welke bij de werkverschaf fing te werk zijn gesteld? Hbld. trof, geheel ontkleed en vastgebonden op een tafel De onverlaat is gearresteerd. Op den hoek van de Maasstraat en den I straatweg in Haarlem Noord heeft een zeer ernstige aanrijding plaats ghad tusschen een taxi en een mo tor, waarvan de berijder in levensgevaarlijken toe stand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd Te Aalsmeer heeft een visscher in de Westein- derplas een edelkarper van 24 pond aan de lijn ge vangen. Het beestje hield drie kwartier drie man beizg voor "hij zich overgaf. Te IJmuiden zijn twee jongens onder een vracht auto geraakt waarbij een der knapen doodelijk ge wond werd. DRAI5I][1A-vam VALKENBURG, A ".LEVERTRAAN: j Moro Giafferi de beroemde Fransche Jurist, is een vam de hoofd personen van de internationale rechtsoommissie, die fieii brand in het Duitsche Bijksdaggebouw onderzoekt, welk proces met recht het zonder lingste ,vau de geheele wereld genoemd wordt. Het Zaandamsche raadslid S. Poppe (OSP) als belastingambtenaar in dienst van het Rijk, wei gert een verklaring af te leggen, dat hij als lid van den raad zijn ontslag zal aanvragen, terwijl Poppe er evenmin aan denkt het lidmaatschap van de OSP op te zeggen. Desgevraagd verklaarde Poppe ons, dat hij het ministerieele besluit, dat ambtenaren hiertoe dwingt in strijd acht met de grondwet. Te Wormerveer heeft brand gewoed in een stalhouderij. Een zestal paarden kon bijtijds gered worden. De materieele schade was groot. Oorzaak vermoedelijk hooibroei. Uit Zaandam wordt bericht, dat de 14-jarige Bob van Dijk met gevaar voor eigen leven een kind uit het water gehaald heeft. De kerkvoogdij der Ned. Herv. gemeente te Wijk aan Zee heeft de ingang naar het kerkgebouw aan de Westzijde afgezet, daar hetb etreden van het gbouw aan die zijde niet zonder gvaar is. Her haaldelijk vallen er steenen uit den toren die er zeer onooglijk uitziet. In de dagen van ds. Kruisbergh is*dit monu mentale gevaarte voor de som van 1 door het ge meentebestuur aan de kerkvoogdij aangeboden. Om de te groote herstellingskosten ging mn begrijpe lijk hierop niet in. Met den aanstaanden winterdinest (8 October) wordt de tramdienst SchagenWarmenhuizen op geheven. Het gedeelte WarmenhuizenAlkmaar zal nog alleen word gehandhaafd. Tc IJmuiden heeft een 40-jarig man een acht jarig jongetje meegelokt In het ruim van een traw Ier. Door toevallige omstandigheden kwam de vader juist bijtijds om zijn kind te bevrijden dat hij aan- LEEUWARDF.N PiaatseBijk ISeyws Z u id schar wo ude. Dt> 1 o on act ie in de zuurkoolfabrieken. Gisteravond vergaderden bij den beer P. Kra mer de moderne groep der werknemers in bet zuurkoo-lbedrijf .naar aanleiding van bet loonge- scbil in de zuurkoolfabrieken. Het resultaat der besprekingen was, dat besloten werd de loo-n- voorstellen der werkgevers de Firma Verburg staat hierbuiten te accepteeren. De verwach ting is dat nu ook de chr. ea rk. bonden deze voorstellen zullen aanvaarden. Noor dschar woud©. De Mosselenbrug. Naar wij vernemen, is de kans zeer groot, dat Dinsdag over een week de doorvaart van de nieuwe brug geopend zal worden. De algemeene opinie over het blijkbaar modern uitgevoerd bouwwerk is thans wel, dat het nog hard veran deren moet, wil het mooi worden. Noordseharwoude. Brand. Gistermiddag ongeveer half twee brak brand uit in een schuur, grenzende aan de woning van den beer G. Stam aan de Spoorstraat alhier. Het vuur greep snel om zich heen en brandde bet houten gebouwtje als een fakkel. Er kon niets uit gered worden, zoodat o.a. vijf konij nen jammerlijk verbrandden. De belangstelling was .bijzonder groot. Brandweer en spuit arri veerden toen de brand, afgeloopen was, omdat Lilijkbaar niemand gewaarschuwd heeft. Het is ook. veel mooier naar den brand te kijken dan de spuitgasten op te schommelen. Was de windrichting anders geweest, dan zou vrij zeker de woning ook verbrand zijn. Verze kering dekt de schade. De oorzaak is on be) kend. ZUIDSCHARWOUDE. DE KERMIS. De kermis ten plattelande zal niet zoo spoe- digg verdwijnen, als dit- in de laatste jaren met die in enkele steden bet geval is geweest, want een dorpskermis heeft nog andere bekoring dan ontspanning en vermaak, dans enz. De meeste menschen werken dan geen volle dagen geduren de de kermis, öf sommigen in bet geheel piet. Men krijgt gasten, waarmede men een .kijkje gaat nemen. Kortom, de kermisdagen zijn de menschen in een andere stemming. Edoch, vroe ger viel dat in grootere mate waar te nemen dan tegenwoordig. Vooral is dat* tegenwoordig meer merkbaar. Maar de kermis moet er toch zijn, deze is een te oude traditie om zoo maar te kunnen verdwijnen e!n zal z'n tijd daarvoor wel noodig .hpbben. De verschillende kermisgelegen heden waren voor een 25 jaar terug niet yeel meer dan nu, hoewel „het gebruik" minder is. Ein zoo vertoont, wat gelegenheden betreft, de kermis weer betzelfde beeld als voorheen. Een schiettent, Turksche schommel, kramerijen, dans gelegenheden vormen een attractie in haar geheel Is men aan deze kermistraditie gewend en kan men in betere tijden hiervan meer profiteeren, thans nn de tering naar de nering gezet moet worden zal zij wel heel wat van de vroegere gewoonten moeten inboeten. Het kan niet op deze weken. Nauwelijks zijn we de emoties te boven van de kolffeesten, of de jaar lij ksche kermis vraagt weer de aandacht. In café „de Roode Leeuw" van den heer P. Kramer zal het weer als vanouds gezellig zijn. Natuurlijk een prima dansorkest, zooals het verwende publiek dat tegenwoordig vraagt, en verder een „bijzondere" Maandagavonduitvoering. GeOngageerd zijn Daan Pool en Tommy Bouman, die te oordeelen naar de veelvuldige advertenties en recensies in de Nd. Hollandsche bladen en ware zegetournée langs de krmissen schijnt te maken. Daan Pool is een hard werkend artist, die zich nu al verscheidene jaren niet alleen staande weet te houden, maar in zijn werk steeds op een hooger plan komt. Dat is ook de oor zaak dat het Noordhollandsche publiek hem „mag" en de zalen volloopen, waar soms Amsterdamsche collega's van naam voor een man en een paardekop mogen werken. Een voornaam hulpmiddel van Daan Pool is steeds zijn decor geweest, een niet te onder schatten factor in het samenstellen waarvan hij een ware virtuositeit heeft bereikt. Werkte hij vroe ger steeds alleen, thans heeft hij er een compagnon bij gezocht voor zoover ons bekend een nog Wggg Professor Baymond Moley, die als leider van een club wetenschappelijke mannen die met ook wel ,,K|oosevelts herse nen" pleegt, te noemen is afgetreden om zich aan Je uitgave van een nationaal tijdschrift te wijden is hier (links) tezamen met zijn uitgever VVincent Astor, afgebeeld. onbekend artist, die het echter niet lang meer zal zijn, daar ook hij, Tommy Bouman, een bij uitstek gunstige pers krijgt. Een revueschets door hen bei den gëspeeld waarin verschillende typen weer gegeven worden schijnt ware lachkrampen te ver oorzaken. Naar wij vernemen loopt het reeds druk met plaatsbespreken, dus zouden wij liefhebbers aanraden „r werk van te maken" Zij zullen er geen spijt van hebben. Koedijk. Behoudens goedkeuring van den minister -zal de tuinbouwwintercursus doorgang hebben onder leiding van het hoofd der school, den heer Stuf fers. „Een ruim voldoend aantal deelnemers zijn aanwezig. j Koedijk. Woensdagmiddag )ia/i in een der schoollokalen een tentoonstelling plaats van opgekweekte bloe men. In de maand Mei was door mej. Mol Over aan negentig leerlingen, verschillende soor ten kleine plantjes uitgereikt, waarvan dezen middag er 81 aanwezig waren, waaraan ook veel zorg was besteed. Te half vier opende het hoofd der school de heer Stuffers de bijeenkomst door liet welkom toe te roepen aan de kinderen en de talrijk aanwezige ouders, de commissie van beoordeeling en den burgemeester en zijn echt- genoote. .Hierna was het woord aan den burge meester .die met vriendelijke woorden aan '34 kinderen een prijs kon uitreiken en w-ees hierbij de kinderen op het mooie en nuttige van het kweeken van bloemen en planten en dankte de dames en heeren evenals de commissie'van beoor deeling en mej. MolOver voor het vele w-er'k hiervoor verricht. Na de prijsuitreiking ontving elk inzender nog een reep chocolade. Het slot woord was. aan den heer Stuffers, waarna elk vol daan huiswaarts keerde. Bij het naar huis gaan ontvingen de vier hoogste klassen van mej. Mol Over ;éen plantje om met den winter te verzor gen. Het was een goed geslaagde middag. Koedijk. Het licht in het voornemen van de midden- standsvereeniging om op den tweeden kermisdag voor alle schoolgaande kinderen op het sportveld ©en kinderfeest te organiseer en. waar kinderspe len zullen worden uitgevoerd met daaraan ver bonden prijzen. De muziekvereeniging Aurora zal tevens haar medewerking verleenen. Sint Pancrajs. Onze damvereeniging DOS. vergaderde in bet clublokaal op Vrijdag 15 September onder lei ding van den heer Hoogland. In zijn openingswoord sprak de voorzitter zijn voldoening uit over de groote opkomst. De thuis wedstrijden zijn alreeds voor elkaar, de uitwed strijden zullen nog nader worden geregeld. Ge probeerd zal worden om wedstrijden met Eid'am Zuidscharwoude e.a. te organiseeren. Uit het Jaarverslag stippen wij aan, dat het ledenaantal hetzelfde is -gebleven. De pennitng meester boekte een saldo van 28.87. De bestuursverkiezing gaf tot uitslag dat de aftredende heeren P. Peereboom en A. Hoog land werden herkozen. De heer C. Tol stelt voor pm den simultaandammer B. Springer uit te noodigen. Volgens enkele leden zal dit ech ter fip finantieele bezwaren stuiten, dit zal door het bestuur worden onderzocht. Een voorstel om nederlaagwedstrijden uit te schrijven werd verworpen omdat dan de compe titie jn gedrang komt. Indien er nog enkele leden bijkomen zal de derde klas in tweeën worden gesplitst, omdat deze anders te groot wordt. De competitie zal de volgende week Donderdag aanvangen. Hierna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 4