TPEFPHN i Vereenigde Vergadering der Staten-Generaal hSeS&3 «SBSS-Jfü «Sï Ss-9^Frtr? L SCHEME ,1 Radio Programma's WOENSDAG 20 SEPTEMBER. HILVERSUM, VARA: morgenwijding - X»ub,drljv<* - "««gSgt-Hf vlo? refluiters 1,30 Vara Kier der 53j} orgelspel kinderen 3,45 ver®orge k 700 SDAP- 6,00 voordracht6.15 grmuz^ 8'00 Herha- kwartierttje —J.15 Va™"kl® Dias 815 Fransch ling SOS-henchten 8,02 Vaz^Dias^ zang muziek 12,00 tijdsein en slunng. HUIZEN, NCRV: 8 15 grmuziek 8,00 schriflezmgenjneditetieHar8:on.gmbespel 10,30 morgendienst grmuziek 12,30 12,00 politieberichten - |ender 2,30 gr- middagcooncert 2.00 verzorg zang muziek - 3.00 lezen M kinderuurtje - 6.00 en Muziekverenigingen onderwijsfonds voor de Landbouwhalfuurtjee,30 onae^wvu Ned binnenvaart - 7,00 P°£u Dommisse 8,00 uit- Chr. persbureau - 7,30 R. Jhet des Heils |Sz« 1 SSi bespeltog studlootgel - ,0.00'v» - 11,30 Vioowaw voordracht H,w ni Trmuziek 12,15 lunch- 12,00 tijdsein 12,01 frmuzie^ oreelc0ncert - 7'00 ^-ÏÏn": 801 viz Dias - 3,05 con- ting HUIZEN, KRO: ,1 00 grmuziek - 11,30 ardmsSdT^rt12^ ".fflSchtdb - 1W5 KRO-orkest HVoOONgrmuziek 10.15 morgendienst l°>45 |r' Tüt g Tffl cursus 3,00 vrouwenuurtje 3,30 verSen z^der" - 4,00 Bijbellezing - 500 cursus 5 30 liederen-recital -6,30 grmuziek 6,45 cur 8.00 Concert 10.30 grmuziek. Plaatselijk Nieuws Zuidscliarwoude. vain cteii avond liet verleiden een paa rplatheden, te lanceeren. Daar is hij ad. te goed voor, en het heeft niet noodig daar hij in andere richting succes genoeg heeft. De kennismaking met Daans nieuwen partner is ons piet in alle op zichten meegevallen. Tommy Bouman moet nog veel loeren in de ee,rste plaats eens zang- en spraakles nemen, opdat zijn overigens niet kwaad geluid wat uit de keel komt, en hij be ter verstaanbaar wordt. Het was nu nog teveel bruiloftshumorislerij. Overigens had ook deze ar tist verdienstelijke momenten en zal zich wel aanpassen daar het hem aan schwung niet ont breekt. Een bijzonder compliment voor de inder daad schitterende tooneelaankleeding. Een uitste kend orkest onde rleiding van Jan van den Brink, zorgde voor muzikale afwisseling. Vermei den wij nog dat deze heer gehuldigd werd ter gelegenheid van zijn a.s. huwelijk en dat den ac- compagnateur, den heer Arie Kos bloemen wer den aangeboden, waar hij twintig achtereenvol gende jaren in deze zaak op de kermis de piano bespeeld 'heeft. Een gezellig bal tot slot. Gr. ^jjuvjxtj v^w x De Fransche minister van Luchtvaart, welke tot het afleggen van een bezoek aan Rusland, in Mos kou vertoeft, Maak gebruik van onze Ligstoelen, Rugzakken Raamhorren Ttiermostlesschen, zijn Zomerartikelen welke verkrijgbaar bij Fa. ILUIJTING 100 Sectie- Bittenkaarlen Geldig op alle H.A.B.0 Autobuslijnen Voor Kanos en Peddels Is je adres 1 Oudkarspel Ok. D.n. Fipma s.n. bqïïger doop Hecren Goniettle CDstuums zijn ij het aires i mm Peiieis uanat t 2,25 G. GEUS' TÊ3M van 25 c). p.1 pond is zoowel geschikt voor '1 rooken als voor pruimen Magdalenenstraat 14, Alkmaar Jfi.J. BÓT T G E,R Huigbrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef-1476 Ontvangen: UE MEUUISIE IflPDHSIOFFEH. De kermis. Twee kermisdagen behooren reeds weer tot het verleden en als dit nummer verschijnt zit het eerste deuntje van den derden dag er ook al weer op. Crisis en malaise ten spijt, was het Zondag zeer druk in de cafe's, en ook de verma k cl ijk heden hadden niet te klagen. Er werd. ge zellig kermisgevierd. Jammer dat de orde ver stoord werd door een vechtpartijtje, waarvan drankmisbruik de oorzaak was. Er waren opge wonden gemoederen, kapotte ruiten en later een huisvader die onder het raadhuis zijn roes kon uitslapen. Naar wij vernamen is de politie m dtf geval zeer lankmoedig geweest, en trachtte door tactisch optreden erger 'te voorkomen, wat haar door de razernij van den delinquent tenslotte on mogelijk bleek. Maandagmiddag was er prijsdansen in d'e zaal van den heer P. Kramer. De gelukkige winnaars van de geldprijzen waren le prijs dames All de Jong en Trijni Schoenmaker, 2e prijs de heer M. Kuiper en mej. D. Kuiper, 3e prijs de dames Schrijver. 1 De groote attractie was wel het optreden op Maandagavond van Daan Pool en Tommy Bou man in de Boode Leeuw. Een avond van eenvoudige kleinkunst, noemt Daan Pool zijn optreden en in zijn berijmd woord wijst hij er nog eens' nadrukkelijk op, dat hetgeen hij geeft „eigenlijk niet zooveel bijzonders is. Bescheidenheid siert den mensch en al zijn wij het volkomen met hem eens, dat een deel van zijn repertoire, wat den inhoud betreft bij een „critisch" publiek geen onverdeeld goed onthaal zal vinden, voor de manier, waarop hij zijn lied jes lanceert en met zijn gladde tong zijn praatjes en gijntjes de zaal „pakt" .hebben we alle waar- deering. Daan Pool is een artiest voor de massa, om het nu eens rondweg te zeggen, een „handige joDgen die nu al vijftien jaar de Noordholland- sche dorpen afreist en erin geslaagd is zich te Handhaven, het beste bewijs dat zijn kunst m Jen smaak valt. Hij kent zoo langzamerhand zijn Pappenheimer^ en weet wat zij willen, eed droevig liedje over een houten paardje vindt jdle een mooi, de ander ziet Daan het liefst in een mooi pakje, weer een ander vindt daar allemaal niks an en' wacht met ongeduld op de komieke voordrachten in het Westfriesch dialect. Zoo is er in een Daan Pool avond weinig lijn en men zon het nog het best een bonten avond kunnen noemen een avond van voor elck wat wils. Als men naar Daan Pool gaat luisteren en kijken, want er is nog veel te zien ook, weet men voor- Tiitdat, men een genoegelijken avond zal heb ben, omdat er in het vele en velerlei altijd wel iets bij is, wat naar zijn gading is. Era stamp volle zaal bewees dat -ook hier Daan Pool zich populair gemaakt heeft..Er is gelachen, tranen gelachen om verschillende scenes uit de tweeper soonsrevue gespeeld door Daan en zijn nieuwe partner Tommy Bouman, en -er is gehuild om een paar gevoelige liedjes die Daan voortreffe lijk voor het vo-etlicht bTacht. Uit de revue noemen wij het geestig gevonden eenmanshuwe- lijk en de parodie op de rechtspraak. Mr. Bastert de kantonrechter van Alkmaar en Sehagen was weer in levende lijve aanwezig. Een aardig liedje was ook dat van den Westfrieschen boerenjon gen. Jammer vonden wij het, dat Daan Pool zich waarschijnlijk door de echte kermisstemming waarin het publiek geraakt was, in het laatst SLUITING DER STATEN-GENERAAL. Door minister De Wilde namens de Koningin. Vereenigde Vergadering. Minister De Wilde heeft Zaterdagmiddag op dal gebruikelijke wijze' de zitting der Staten-Generaal gesloten. De belangstelling van de zijde der Kamer leden was gering: van de 150 waren er nog geen 50 aanwezig, onder wie bijna de geheele sQC.-demo- cratische Eerste Kamerfractie. Minister De Wilde werd binnengeleid door een commissie van ontvangst, bestaande uit de heeren De Savornin Lohman, Bongaerts, Duymaer van Twist in generaalsuniform, Van Rappard, prof. Kra nenburg in toga en Kampschöer. Toen de minister was binnengetreden, maakte hij drie diepe buigingen één voor den voorzitter, één naar de linkerzijde en één naar recht. Daana spak hij de volgende korte rede uit: Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd mij op te dragen deze buitengewone zitting vaq de Staten-Generaal in Haren naam te sluiten. Sedert de opening dezer zitting jpjri slechts en kele maanden verstreken in dien korten tijd zijn, dank zij Uwe medewerking, verschillende wette lijke regelingen tot stand gekomen in het bijzon der met bettrekking tot de economische crisis, welke nog steeds haar druk ernstig doet gevoelen. De Koningin heft mij opgedragen U Haren dank te betuigen voor Uwen ijver en Uwe toewijding aan 's Lands belang. In naam van Hare Majesteit de Koningin en daarttoe door haar gemachigd, verklaar ik deze buitengewone zitting van de Staten-Generaal te zijn gesloten. Opnieuw maakte de minister drie buigingen, waar na hij voorafgegaan door de commissie van ont vangst en uitgeleide de vergaderzaal verliet Op het Binnenhof hadden zich eenige honderden belangstellenden verzameld om het fraaie hofrijtuig waarin de minister gezeten was te zien aan- en wegrijden. aanpassing gpi^teld: waarbij leiding, hulp, zelfs drang van de zijde der Regeering, in toenemende mate, noodzakelijk zullen blijken. Met vermijding van gewaagde proefnemingen op monetair en economisch gebied, zullen, nu ook de Londensche conferentie niets tot stand kon bren gen tot het verkrijgen van redelijke verhoudingen Voorstellen tot wettelijke regelng van de afbeta lingsovereenkomst, mitsgaders tot herziening van het in het Wetboek van koophandel vervette bin- nenvaartrecht zullen U worden aangeboden. Op het gebied van het executierecht worden voor bereid, welke in de bijzondere tijdsomstandigheden geboden zijn. Daarbij zal, voor zooveel noodig door bijzondere middelen, er voor worden gewaakt, dat schuldeischers niet onredelijk worden benadeeld. Zoodra het evenwicht in de Rijksbegrooting zal zijn verzekerd, zullen U voorstellen worden aan geboden ten doel hebbende, door uitvoering op ruime in het goederenverkeer, verder gaande maatregelen schaal van productieve publieke werken, werkvev- moet enworden genomen in het belang van den afzet onze producten binnen de eigen grenzen. Tevens zal aan de bevordering van onzen uitvoer naast andere in die richting werkende middelen onze invoer dienstbaar moeten worden gemaakt. De reeds jaren aanhoudende afbrokkeling onzer welvaart doet ook .in sterke mate haar Invloed gelden op den toestand der publieke geldmiddelen en heeft het evenwicht tusschen uitgaven en in komsten op verontrustende wijze verstoord. De Regeering zal daarom in het komende zit tingjaar in de allereerste plaats Uw aandacht vragen vgor een reeks van maatregelen, die onmisbaar zijn voor het financieel herstel. Het streven is er vóór alles op gericht dit herstel te bereiken door aanzienlijke beperking der uitgaven. Die beperking zal tn deele worden verkregen door een redelijke verlaging van de salarissen en loonen van het Rijkspersoneel. Een nieuwe salarisregeling, die op 1 Januari 1935 in werking zal dienen te treden, is in voorbereiding. Verdere inkrimping der uitgaven zal vooral moeten worden bereikt door doelmatiger organisatie en door besnoeiing van verschillende diensten. Ondanks de reeds aangebrachte en de op korten termijn nog te wachten verdere besparingen op de uitgaven is een nadere versterking dr middelen onmisbaar gebleken. Daartoe strekkende voorstellen zullen onverwijld worden ingediend. Aan het misbruik dat in steeds toenemende mate wordt gemaakt van den rechtsvorm der naamlooze vennootschap, ten einde de betaling van belasting te ontgaan, zal paal en perk worden gesteld. Voor stellen te dier zake zijn in voorbereiding. ruiming in het leven te roepen ten einde de ellende der werkloosheid te leenigen. Bevordering van wo ningbouw tegen verlaagde kosten zal van deze plan nen een deel uitmaken om voor arbeiders woningen te verkrijgen, waarvan de huurprijs meer in over eenstemming is met het loonpeil. Daarnevens zullen maatregelen worden getroffen om voor bestaande woningen geleidelijke huurverlaging mogelijk te Heden Ts door H. M- de Koningin in het ge bouw der Tweede Kiamer het nieuwe zittings jaar in vereenigde vergadering van Eerste en Tweede Kamer, met het uitspreken van de vol gende [Troonrede geopend: Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midder bevindende, gevoel Ik Mij allereerst gedrongen uiting te geven aan mijne gevoelens van medeleven in de moeilijke om standigheden, waarin ons volk nog steeds verkeert. Voortbrenging, handel en verkeer bieden over de geheele wereld nog een beeld van grondige ver warring, waaronder, óók ten onzent, de volkswel vaart ernstig lijdt. Bij de productie zoowel als bij - - den ruil van goederen openbaren zich voorts overal financieel beleid der gemeenten noodzakelijk. Dit verschuivingen, die in menig opzicht een blijvend fcrgngt mede een versterking van den invloed van karakter schijnen te dragen. het centraal gezag op de locale bezoldiglngsregelen van personeel in publieken dienst, mede met het Onze landbouw en Nijverheid worden evenzeer doel uitwassen af te snijden en niet te rechtvaar- onze Handel en Scheepvaart door de wijzigingen in dlgen verschillen in de belooning van overheids- de economische wereldstructuur, voor eischen van personeel weg te nemen. Zoolang werkverschaffing nog niet kan. worden gemist, moet er naar worden gestreefd het parti culier bedrijf daarbij zooveel mogelijk in te scha kelen. De economische omstandigheden en, in verband daarmede, de financieele toestand in^Nederlandsch- Indië blijven groote zorg eischen. Het budgetair evenwicht is er vooralsnog niet verzekerd! In ver band met den reeds zoo uitputtenden belastingdruk, zal, na de laatstelijk aanhangig gemaakte voorstel len tot nieuwe heffingen, van belastingverhooglng nauwelijks meer eenig resultaat te verwachten zijn en zal het financieel evenwicht in Indië dus slechts door voortgaande beperking der uitgaven zijn te her stellen. De ontwikkeling der politieke verhoudingen aldaar vereischt vooortdurende aandacht en waakzaamheid. In het algemeen belang der bevolking zijn nadere maatregelen getroffen ter betugeling van het Mis bruik, dat door sommige volksleiders wordt gemaakt van de vrijheid van vereeniging en vergadering. Suriname heeft nog bij voortduring met econo mische moeilijkheden te kampen. Zoowel van Over heidswege als van particuliere zijde wordt het mogelijke gedaan om de gevolgen van de crises te verzachten. Met het doel den overgang van de eerste naar de Het stemt dankbaarheid, dat de economische tweede vijfjarige uitkeeringsperiode meer geleidelijk toestand in Curasao, althans tot dusver en de tijds- t doen plaats hebben, zal het vraagstuk der finan cieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeen ten opnieuw in onderzoek worden genomen. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek zal op de uitkeering uit het gemeentefonds over het jaar 1934/35 een kortng moeten worden toegepast, welke verband zal houden met de gemeentelijke draagkracht. Een daartoe strekkend wetsontwerp zal U dezer dagen bereiken. De geldelijke toestand van verscheidene gemeen ten maakt voorts een verscherpt toezicht op het omstandigheden in aanmerking genomen, vrij be vredigend te noemen is. De moeilijkheden in he± begin dezes jaars onder vonden. met een deel van het personeel der zee macht, hebben ingrijpende maatregelen noodig ge maakt om te verkrijgen, dat onder alle omstan digheden zal kunnen worden gerekend op trouw aan de Overheid en gehoorzaamheid aan het wettig gezag. Mochten zich ook elders teekenen voordoen die wijzen op verzwakking' of ondergraving van juiste gezagsverhoudingen, dan zal de Regeering het Over heidsgezag met gelijke klem handhaven. Hoewel het huidige tijdsgewricht niet bevorderlijk is aan de ontplooiing der internationale samenwer king en het uitgroeien van den Volkenbond, blijf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2