I Firma Joh. Lauwers j 8. I. 8. L Rfinierjassen J. G. Eneeln, Laat, Alkmaar HIER ZOO - Koopt hier Uw Kachel - A. TEN BRUGGENCATE Buikbanden en Eiast. Kousen SS OPENING Een prachtcollectie fgmgmaBMBHHMBi Belangrijk De nieuwe Modeplaten voor oejaor eo winter zijn voorhanden bij BOEKHANDEL v.h. K. TER BURG Effecten BB Coupons Prolongatie® j Prolongatie® jjgKj uk N.V. Des Woensdags van 10 tot I uur ZITTING te Broek op Langendijk het Café „Welgelegen" van den Heer J. DE BOER Az. Deposito's Safe Qeoosii J Prijs f3.50. Dames-Confectie Dameshoeden Stoffen Langestraat 41-43-45 Alkmaar Tel- 242 Ontvangen Moderne SPECIALE AANBIEDING Van f 14,- voor f 10,- Seizoen 1933-1934 Zeer laag in prijs. Zuinig gebruik gegarandeerd. Niet alleen de etalage, maar ook zonder eenige verplichting de voorraad te bezichtigen. Beleefd aanbevelend, Broek op Langendijk J Wij hebben voor Ziekenfondsleden (Ook Z. en O.-fonds) nfe B BBO BB Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. ■K U BI I k RU Gegarandeerd goedblijvende doublé bril met donkere of lichte randen f 3 0 Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voorts: Breukbanden, Enkelstukken, Platvoetzolen enz. Een der oudste adressen. OVER DE GROOTE KERK ALKMAAR TELEF. 30. r Effecten Hoorn! ALKMJ Hoornsche Crediet en Effectenbonk N.V. ALKMAAR, HOORN, SCHAGEN, Oude Gracht 297 Dal 8 Marktplein 92 i I. Permanent- Door aanschaffing van het nieuwste permanent toestel zijn wij thans in staat U een onovertref- ik bare PERMANENT te leggen. JA Alles inbegrepen. Half jaar garantie. Onduleeren 60 ct. Haarknippen 35 ct. Wasschen Watergolf f 1.— Kinderen Knippen 25 ct. Vraagt abonnementstarief. Groote modernst ingerichte kapsalons. Correcte bediening A. WESSELS Koorstraat 41, Telef. 727 Alkmaar VIJF BOEKEN MET PREMIE Dr. J. RUTGERS HET MYSTERIE DER VOORTPLANTING. Dit vraagstuk, schijnbaar eenvoudig, is zoo ingewikkeld, het hangt zoo innig samen met ons fijnste zieleleven en met onze eerste levensvoorwaarden, de vraag grijpt zóózeer in op elk gebied, dat een oppervlakkige behandeling nooit in staat zal zijn ons de juiste oplossing te verschaffen; daarvoor is een volledige behandeling van de kwestie noodig, welke in dit standaardwerk gegeven wordt. Gebonden m Imnen prachtband: PRIJS f4.50. Dr. F. DUMSTREY DE HYGIENE DER VROUW IN GEZONDE EN ZIEKE DAGEN Het toepassen der voorschriften van de hygiëne, waartegen zelfs in beschaafde kringen nog zoo dikwijls wordt gezondigd, wordt hier met klem en overtuiging aanbevolen, en dat reeds is voldoende om de lezing van dit boek met genoegen aan te bevelen. Het is voorzien van een uitlegbaar model, in kleurendruk, van het vrouwelijk lichaam. PRIJS. Gebonden f3.75 Dr. EMILE BOULANGER HANDBOEK VOOR GEHUWDEN Populaire verhandeling over den man en de vrouw met uitslaande platen in kleurendruk en 76 3 25 tekst. Dr. H. BATENBURG BOEK VOOR VERLOOFDEN EN JONGGEHUWDEN Nuttige raadgevingen. Ernstige waarschuwingen. Belangrijke voorschriften. Geneeskundige bemerkingen Practische wen ken enz. 66e tot 75e duizendtal. Opnieuw bewerkt en geïll. met 19 anatomische afbeeldingen en extra bijlage voor jonge moeders. PRIJS f1.25 Dr. J. VAN DER VUURST DE VRIES Speciaal Arts voor Ziekten der Urinewegen en Sexologie te Amsterdam GEVAREN VOOR JONGE MANNEN EN HOE DAARAAN TE ONTKOMEN PRIJS f L25. Bovenstaande vijf boeken bieden wij aan voor den prijs van f 10.-, in verzegeld pakket betaalbaar in maandelijksche termijnen van f 1.00 of meer, naar verkiezing. Iedere kooper ontvangt bovendien een premaeboek getiteld: LIEFDE EN ZONDE (Zedenroman) door W. WöLFLING. Gebonden in linnen prachtpand. Het is een boek, dat hoewel niets verbloemend toch een nobelen indruk wekt, door den zedeiyken ernst waarmede alle, op zich zelf afschuweiyke gebeurtenissen zyn verhaald. Spoedige bestelling van deze buitengewone aanbieding is gewenscht. De complete serie en prenueboek worden direct jna ontvangst van onderstaand bestelbiljet toegezonden door: N.V. GEBR. GRAAUW's UITG.-MIJ. en BOEKHANDEL TE AMSTERDAM TELEFOON 46460 POST-GIRO No. 70310 SINGEL 80 BESTELBILJET Ondergeteekende wenscht van N.V. GEBR. GRAAUW's Uitg.-My. en Boekhandel te Amsterdam, Singel 80, te ontvangen: DE VIJF BOEKEN EN PREMIE-BOEK: LIEFDE EN ZONDE, volgens aanbieding in de „Nieuwe Langed. Courant" van 23 September 1933. voor den prys van f 10.— en te betalen in maandeiyksche termijnen van f Naam: s.v.p. duidehjk aangeven welk bedrag per maand betaald zal worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 10