NIEUWE H Hike Breijer's Nieuwsblad v. Holl. Noorderkwartier No 113 TELEF00NZATERDAG 23 SEPTEMBER 1933 42e Jaargang KLANKEN 2,95 - 3,25 3,50 3.75 Misdadigersnesten in Os I, UI. UI I Mil DEZE COURANT VERSCHIJNT DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG. - Abonnmentsprljs: per 1 maanden 1.1». Uitgave: Firma I. H. KEIZER ladaEtear I. L KEIZER. Bureel Noordscharwoude. Tu I—5 regelt 75 cent; elke regel meer 15 cent GROOTE LETTERS NAAK PLAATSRUIMTE. SVIEDEDEELING WIE ZICH THANS PER 1 OCTOBER ABONNEERT ONTVANGT DE NOG IN SEPTEMBER VERSCHIJNENDE NUM MERS GRATIS. VANAF I OCTOBER BESTAAT GELEGENHEID DE COU RANT PER WEEK DESGEWENSCHT TE BETALEN a EEN DUBBELTJE. VOOR LOOPENDE EN NIEUWE ABONNEMEN TEN KAN DIT WORDEN OPGEGEVEN AAN ONZEN AGENT-BEZORGER VOOR DE LANGENDUKEN, DEN HEER SJ. MAAKAL OF AAN DEN HEER KAN TOORHOUDER TE ZUIDSCHARWOUDE EN ST. PANCRAS. MEN KAN ECHTER NATUURLIJK OOK DE COURANT PER DRIE MAANDEN (f 1.15) BLIJVEN VOL DOEN. DE ADMINISTRATIE. O Een zonnedag, zooals deze Zomer er zooveel heeft gegeven, was weer voorbij, toen wij op een zoelen avond nog een kleine opdracht hadden te vervullen en den terugweg door het stille woud namen. De zon was ondergegaan in rozegloed; velden, bloemen en planten .hadden zich weer kunnen baden in haar schitterende stralenglans, zij had de lucht wederom doen trillen door Haar warmte, en. alles doen ontvonken wat zij had beschenen en be straald. De avondstilte had invloed op ons, waarvan wij ons niet konden losmaken en wij zetten ons neer op een der in het woud staande banken om die stilte te beluisteren. Wij dachten aan de dagen onzer jeugd, de dagen van genot en vreugde, maar ook aan de nachten van pijn en smart, van kom mer en nood. Hebben onze idealen, onze illusiën ons niet een maal als tooverspiegels in zonneglans tegengestraaid, waarin wij een verheerlijkte wereld, een gouden toekomst aanschouwden? De jaren en dagen zijn over ons heengesneld als de dag op wiens avond wij in diepe overpeinzing ons nederzetten om alleen te zijn, en ons waanden in een etherische wereld. Nog begunstigde de Zomer ons met zijn schitte rende luister, maar de herfst komt, is in aantocht en gunt wellicht nog enkele dagen aan het heer lijke jaargetijde zijn zomerweelde aan het mensch- dom ten toon te spreiden. En of wij nu reeds waren gekomen in die paar weken van betrekkelijke leegheid en stilte, de meest vogelarme tijd van het jaar, wij wisten het niet, maar wij beluisterden de stilte, die in het woud heerschte. En toch schenen wij een tal van geluiden te hoo- ren, hoog in de lucht, rondom ons, van nabij, in de verte, overal. Was het de fantastische geest in ons, de stemming waarin wij verkeerden, die de vloei bare klanken, door den adem uitgegoten, ons oor binnendrongen? Toen herinnerden wij ons het vers, waarvan wij in onze ontwikkelingsjaren een paraphrase moesten maken. Toen drongen de klanken tot ons door, die wij hoorden, die ons vervulden en bezielden met een hooggestemd gevoel van vreugde, in het rus tige, stille oogenblik, dat wij beleefden. Wij hoorden de stilte de klanken, die tot ons doordrongen, toen wij het gedicht stil in onze gedachten opzegden: Nog doet ge ons door uw kracht het stroomgedruisch [der wateren, 't Geplasch van 't kletterend nat, 't geklak der [beekjes klateren, I>es afgronds joelen op 't gedonder van de lucht En 't stormgebulder van den noodstorm, als hij [zucht. Nog 't zadht geritsel van het lover, 't aaklig loeien Des woudstiers naar zijn prooi door luist'rende ooren [vloeien, En 't tjilpend piepen der gepluimde burgeschap Met krakend raafgekras of knett'rend uilgeknap Verwisselen. liefde en haat met onderscheid van [klanken Bezielen, 't spartlen zelfs der dar tie wijngaardranken Erkennen, en den toon, waarme de braambosch [schudt, Of de olm het hoofd beweegt, wijl hij zijn wêerhelft [stut; Nog heft ge 't hart omhoog of weet het door uw [galmen Met somb'ren weemoed, als een mistdamp, te [overwalmen, Stort vreugde en droefheid, stort Hemel voor ons [uit. Of 't sidderen van de Hel, vermogend [spraakgeluid! O schild'ring zonder verf, door lout'reluchtpenceelen. O, mocht ge een oogenblik het sterflijk zintuig [streelen, Als toen ge in Edens hof der Serafynen lied Aan 'smenschen adem huwde, en aarde en bosch [en vliet, Van hemelweelde stom, den weergalm op deedt [vangen, Waarbij de praalzucht krijscht van onze kunst- gezangen, En elk der woorden, vol van echten wijsheidsschat, Meer uitdrukte aan 't verstand, dan heel onze aard [bevat! Wij stonden op en liepen nog enkele donkere lanen door op weg naar huis. Wij voelden onze krachten en moed weder aangroeien, als het er op aankomt weerstand te bieden. Het was ons of in elk onzer polsen het lied des levens, klopte, en het klonk in onze ooren, tot diep in het hart: „Wij hebben lust in ons leven. Gods aangezichtt lacht ons toe. SPECIAAL CORSETTENMAG AZIJN Mint Cl? Alkmiir M 520 D.D. Leverantie Ziekenfonds. Vakkundige bediening. Corselets met breede Buikband en hooger buikbanden Flas- Kousen Plaatselijk Nieuws Ziiidscharwoude. Oudste inwoonster overleden. Alhier is overleden onze oudste inwoonster, mej. de wed. Ton tij, geb. Wink, in den ouderliom van ,ruim 96 jaar. Sint Pancras. Prijzen behaald. Op de gehouden 'Landbouwtentoonstelling te Alkmaar .behaalde onze plaatsgenoot de heer N. Timmerman den eersten prijs voor vette koeien, en den eersten prijs voor kwaliteit. Een mooi succes. Oudkarspel. Een wenk aan de ouders. v-'t Laikt wel of die fietse gien geld koste, met dat gerag van die jo'ens," zei ons gisteren eer. .bezadigd man. Inderdaad zoo tusschen vijf ;en acht des avonds kan men in de Dorps straat de meest treffende imitaties bewonderen van de motorrijders op de Oudkarspelsche ker mis. Drie man op een fiets, tot gevaaar van het. verkeer, gevaar voor kapotte beenen en ar men Len gevaar voor de portemonnaies van va ders er. moeders. Volgens onze zegsman zijn die toch blijkbaar nogal gespekt, omdat ze anders de lieve jeugd wel wat beteugelen zouden....... Noordscharwoude. Concert „Excelsior." Wij willen belangstellenden nog eens herinne ren .aan de advertentie van Donderdag jl. waarin door bovengenoemd gezelschap het laatste con cert in dit seizoen werd aangekondigd, en aan het ingezonden stukje van een muziekminnaar, die langs dezen weg de belangstelling pog eens wilde opwekken voor het a.s. concert. Wij willen hierop de aandacht vestigen omdat wij liet met het geschrevene volkomen eens zijn en .het gezelschap deze belangstelling ten volle verdient. De entree voor dit goedkoope volksconcert kan geen bezwaar vormen, daar deze is vastge steld op 10 cent. Em nu eens niet achter de huizen vau de Oos- terfctraat staan te luisteren, maar op het terrein aanwezig zijn. Morgen naar het concert in den muziektuin. Aanvang half drie o.t. Entree 10 cent. Carpentier gaat vooir 3e film werken. De indertijd veel besproken Fransche bok ser George Carpentier zal in den a.s. winter in een Eransche film meespelen, die onder regie staat van Henri Decoin. De film bevat o.m. een bokswedstrijd, zooals nog nooit op het witte doek werd vertoond. Binnenland ONDERWLfSVERANDERINGENi Wij lezen in de N. R. Crt., dat de regeering de mogelijkheid overweegt om de zoo juist tot drie jaar teruggebrachte kweekschool, rustend op drie jaar HBS. of ULO., om te zetten in een vijfjarige, in dien zin dat de kweekschoolopleiding dan ook de tegenwoordige studie voor de hoofdakte zal om vatten. Het denkbeeld verkeert nog geheel in het stadium van eerste overweging, zoodat het nog zeer wel mogelijk is. dat het uiteindelijk plan er eenigszins anders uit zal zien. In laatste instantie zal ook deze maatregel moeten worden gezien in het licht der bezuiniging ook al lijkt het op het eerste gezicht anders. Hoewel daaromtrent nog geenszins jets vast staat, zou men hierbij kunnen denken aan een wijziging van het thans bestaande stelsel van sala- rieering van de onderwijzers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen onderwijzers zonder en met hooftakte. In dit nummer o.a. KLANKEN, (Hoofdartikel) BINNEN- EN BUITENLANDSCH NIEUWS UIT DEN OMTREK SCHERPE CRITIEK OP AARDAPPELSTEUN REGELING RUBRIEK VAN DEN ARBEID LAND- EN TUINBOUW FEUILLETON VAN HET WITTE DOEK VROUWEN EN KINDERRUBRIEK ENZ blad blad blad blad blad blad OUD NIEUWS lll.'J A.S. TOESLAG-REGELING VAN ROGGE EN GERST De gewestelijke tarwe-organisaties voor Noort- en Zuid-Holland berichten: Er is een steunregeling in voorbereiding, waarbij den verbouwers van Nederlandsche rogge en gerst bij verkoop dezer producten een toeslag zal worden betaald.. Naar ons werd medegedeeld, zal deze regeling voor gerst omstreeks 7 October a.s. worden bekend ge maakt. In verband hiermede wordt aan rogge- en gerst verbouwers in eigen belang aangeraden, in afwach ting dezer regeling, nog niet tot verkoop over te gaan DE RIJKSBEGROOTING 1934. Het blijkt dat het de Regeering ernst is met het uitvoeren van groote werken. Op het programma staan verschillende plannen tot wegenaanleg, brug genbouw enz. onder andere is uitgetrokken f 10.000 voor den aanleg van een spoorweg over den afsluit dijk door de Zuiderzee, met verbindingen naar de spoorwegen Amsterdam—Den Helder en Harlingen Nieuweschans. In de begrooting voor Sociale Zaken vraagt mi nister Slotemaker de Bruine voor werkverschaffing f 21.000.000; voor steunverleening f25.000.000; voor moreelen steun f 200.000 cn als subsidie voor het Nationaal Crisis Comité f 750.000. Deze bedragen strekken tot vervanging van het artikel, waarop voor de eerste twee punten over 1933 f 3.754.580 is toegestaan. Dit bedrag blijft zeer ver beneden het benoodigde, gelijk reeds daaruit blijkt, dat bij suppletoire begrooting het artikel met f 42 millloen is verhoogd. Ten einde een zuiver inzicht te bevor deren van de eischen, die aan de schatkist worden gesteld, worden voor 1934 de bedragen aangevraagd, die volgens raming noodig zullen zijn. De raming van de begrooting bedraagt voor den gewonen dienst f 109.164.740 en voor den kapitaals- dienst nihil. TUINDERS NAAR CANADA? ■■/■ottnxq/B Er wordt f 19.000 aangevraagd ter uitvoering van in een ver stadium van voorbereiding zijnde plan nen om tuinders naar Canada tc doen emigreeren. Voor den opbouw van Drente is f 40.000 aangevraagd en voor subsidie aan de Centrale vereeniging voor den opbouw van Drente eenzelfde bedrag. „iHot zijn maar twaalf families" zegt de bur gemeester „en als het aan mij lag, gingen ze alle naaar een concentratiekamp. De overige bevolking is zeer ordelievend. Een redacteur van „Het Huisgezin" heeft een onderhoud gehad met den burgemeester van 'Oss ,den heer J. F. "Ploegmaker, naar aanleiding van het groot aantal misdrijven in zijn gemeen te en hetgeen daarover is geschreven. De burgemeester verklaarde dat het „slechts ©en twaalftal families zijn, die Oss die narighe den bezorgen. Zij wonen hij elkander iln een wijk,, hebben haar voeten en haar eigen opvattinge|n over recht doen. Een mensehenleven tellen ze niet. Wat de eene familie jegens de andere gedaan heeft 'moet gewroken worden. Eir ontbreekt aan hun opvattingen over orde en moraliteit veel, zoo niet alles. Zedelijkheidsbegrippen hebben zij niet. Zou dat begrip hun niet bij te brengen zijn vroeg dl redacteur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 1