I Kijken is koopen bij Cloeck Radio Programma's ZONDAG 24 SEPTEMBER. HILVERSUM. AVRO: 12.00 tijdsein 12,01 grmuziek 12.45 causerie 1,00 lunchcooncert 2,00 bekenhalfuur 2,30 klassiek concert door omroeporkest 4.00 grmo- ziek 4.45 Vaz Dias 5.00 sluiting 8,00 tijdsein j 8,01 Vaz Dias 8.15 Concert 9,20 Radiotooneel 10.00 Kovacs Lajos en zijn orkest 11,00 gr- muziek 12,00 tijdsein en sluiting BLOEMENDAAL, 10,00 en 5.00 kerkdienst uit de Geref. Kerk. Vaste predikant Ds Brussaard HILVERSUM, VARA: 9,00 berichten en mededeelingen 9.03 tuinbouw i halfuur 9,30 Vara-orkest 10,00 voordracht 10.20 Vara-orkest 11,00 zang 11,15 Vara-orkest 12.00 sluiting 5,00 Kinderuurtje 6,00 slui ting. HILVERSUM, VPRO: 6.00 halve uren met boeken 6.30 Orgelrecital 6,45 kerkdienst uit de Ned Herv Kerk te Purmerend HUIZEN, KRO: j 8.30 Morgenwijding 12,15 Kro-orkest 2,10 boeken en schrijvers 2,30 grmuziek 3,00 Plech tig afscheid der nieuwe Missionarissen van de So ciëteit der Afrikaansche Missiën 4,30 ziekenhalf- uurtje 7,45 voetbaluitslagen 7.50 Dr v. d. Sleen 815 Kro-orkest 1040 Epiloog door het klein koor. HUIZEN NCRV: 9,30 gewijde grmuziek 10.00 orgelbespeling 10.30 Kerkdienst uit de Nëd Herv Kerk (Domkerk) te Utrecht 5,00 gewijde muziek 5.15 Kerkdienst uit de Geref. Kerk (Dorpskerk) te Ermelo MAANDAG 25 SEPTEMBER. HILVERSUM. AVRO.: 8,00 tijdsein 8.01 grmuziek 10.00 morgenwij ding 10.15 grmuziek 10.30 voordracht 11,00 orgelconocert 12,00 Kavocs Lajos en zijn band 2,00 grmuziek 2,30 vioolrecital 3,00 grmuziek 3,45 overschakelen naar den zender Kootwijk 4,00 Pianorecital 4.30 Causerie 5,30 omroep orkest 7,00 boekenhalfuur 7,30 kamermuziek 8:00 tijdsein 8,01 Vaz Dias 8,05 orgelcon cert 9,10 Mannenzang 9,30 grmuziek 9,45 omroeporkest 10.15 grmuziek 10.30 omroep orkest 11,00 Vaz Dias 11,10 grmuziek 12,00 tijdsein en slüiting. HUIZEN. NCRV: stemment( fcee n-jC 'rr'rrr(van;V.VaVOshrdlu 8,00 schriftlezing 8,15 grmuziek 10.30 mor gendienst 11,00 lezen van Chr. Lectuur 11,30 grmuziek 12,00 politieberichten 12.15 grmuziek 12,30 orgelconcert 2,00 uitzending voor scholen 2,35 grmuziek 2,45 wenken voor de keuken 3,15 grmuziek 3,30 verzorgen zender 4.00 bij bellezing 5,00 concert 6.30 en 7,30 vragenuur 7,00 politieberichten 7,15 Ned. Chr. Persbureau 8.00 onze zang- en muziekverenigingen 9,00 architect A. Ingwersen 9,30 bespeling van het studio-orgel 10.00 Vaz Dias 10.30 grmuziek. „DINSDAG 26 SEPTEMBER. HILVERSUM, AVRO: 8,00 tijdsein 8,01 grmuziek 10.00 tijdsein 10.01 morgenwijding 10.151 grmuziek 10.30 zangvoordracht 11.00 kook- en bakpraatje 11,30 pianovoordraijht 12,00 tijdsdin 12.01 concert 2,30 kamermuziek 3,45 overschakeling naar den zender Kootwijk 4,00 zangrecital 4,30 Radio-kinderkoorzang 5,00 voor kleine kin deren 5.30 Kovacs Lajos 6,30 RVU 7.00 AVRO Kovacs Lajos 7,30 Modepraatje 7,45 grmuziek 8,00 tijdsein 8.01 Vaz Dias 8,05 praatje 8.15 Aansluiting met den grooten Schouw burg te Rotterdam 10,30 grmuziek 11,00 Vaz Dias 11.10 Aansluiting met hotel café-restaurant Central te Den Haag 12.00 tijdsein en sluiting. HUIZEN, KRO.: 8,00 morgenconcert 10.00 grmuziek 11,30 Godsd. halfuur 12,00 politieberichten 12,15 Kro-boys 1.45 verzorgen zender f- 2,00 vrouwen uurtje 3,00 grmuziek 3,30 voordracht 4.45 vervolg piano-recital 5,00 grmuziek 5,30 Kro- sextet 6,00 Jos. van Seggelen 6.20 Sextet 7,00 politieberichten 7,15 Dr. v. d. Sleen 7,35 grmuziek 7,45 verbondskwartiertje 8,00 Kro- orkest 8.30 Vaz Dias 8,35 Louis Davids, voor drachtskunstenaar 9.00 Kro-orkest 9,20 hoor spel 1000 Kro-orkest 10.15 voordrachtskunste naar 10.35 Vaz Dias 10.40 Kro-orkest 11,00 grmuziek 11,15 Kro-boys 12,00 sluiting ouders hun kinderen fantastische verhalen op- dissehen en in geuren en kleuren vertellen hoe handig grootvader en grootmoeder het hebben aangelegd om de politie uit handen te blijven. Met de moedermelk wordt het hun ingegeven. Bedrijft het kwaad, maar zorgt dat ge niets ver telt van wat ge weet, ziet of gedaan hebt. Zij misseu het begrip dat het noodig is de maat schappij van misdadigers te zuiveren. Zij weten niet wat misdadigers zijn, zij beseffen niet, dat ze zelf misdadigers zijn. Zij beschouwen getui gen als de meest verachtelijke daad, die men kan stellen. Voor hen is getuigen verraden. Daarbij speelt de zucht naar zelf rechter spe len een hartig vmordje mee. Iemand in de ge vangenis helpen W het ergste wat zij doen kun nen. Als men hun vraagt hoe is het gebeurd^ dan luidt het antwoord steeds „Idlat zeg ik niet ik maak het zelf wel in orde.' Dit wijst op een mentaliteit die men slechts bij de primitiefste volkeren aantreft. Zou het nu niet mogelijk zijn, die kwade elementen aan banden te leggen. Oss heeft een zeer ordelievende bevolking Er is niet een gemakkelijker plaats dan mijn gemeente. Maar dat kleine zoodje onrustzaaiers moest 'er uit. De vraag is hoe? Ejr zijn wetten: Anders zou het gemeentebestuur het wel klaar, spelen. Als het aan mij lag gingen ze naar een concentratiekamp, onverschillig jof ze al dan niet 'iets op hun kerfstok hadden. We kennen ze allemaal. Maar er zijn wetten. Als we een in dividu laat in den nacht tegenkomen, van wien wij vermoeden dat hij wat in het schild voert, mogen, fwe hem niet eens tot den volgenden mor gen in verzekerde bewaring stellen, want da.ti plegen we vrij heidsberoo ving" en worden dan daarvoor op <le vingers getikt. Indien ons de vrije hand werd gelaten, zou het in Oss spoedig veranderd zijn, dat beloof ik u. Zeer moeilijk. Het is bijn aonbegonnen werk. Ze gaan het liefst uit stroopen, stelen bui- tesn Oss nu ze in de stad zelf de kans er toe niet meer krijgen en voor het overige liggen ze in het veld of op de hei. Als ze buiten (hun millieu komen, zijn het gemoedelijke gewillige menschen. Je kunt dan met ze doen wat je wilt en ze zijn uiterst gedienstig. Er werken er van in de werkverschaffing. Oss heeft 600 arbeiders daarin, geen kleinigheid dus. Maar last hebben we van hen nooit. In de overige werkverschaf! fingen van het land heeft men 'de Ossche werk krachten uit de „familie' gaarne, dat pleit voor hen. Ook in de fabrieken zijn ze goede arbei ders. Maar als ze onder mekaar komen en er is een veete, waarvan meestal de vrouw schuld draagt is het mis. Dan wordt het ,mes getrokken en afgerekend. Hoe verklaart u het weigeren van een ge tuigenverklaring of het afleggen van een beken tenis? j De voorouders aldus de burgemeester hebben het geweigerd, de ouders doen het niet en de kinderen evenmin. Dat komt omdat de Nieuwstijdingen Het Lutinegöud. De NV. Stoomvaart Mij. Texel" te Texel en de N.V. Scheepvaart Mij. G. Doeksen en Zn. te Terschelling hebben als concessionarissen voor de berging van het Lutinegoud beden van de bezitters van Lutineaandeelen een circulaire doeh toekomen. f Aan deze circulaire ontleenen wij, dat het ver trouwen'van concessionarissen in het uiteindelijk succes van de berging, ondanks het feit dat de pogingen met den 'toren van den heer Beckers mislukt zijn, ongeschokt blijft. De concessionarissen deelen mede, dat het moeilijke bergingswerk door hen, onder voorbe houd van verlenging van de concessie, zal wor den voortgezet. Op., grond, van de verrichte werkzaamheden zeggeneon cessionarissen dat de ligging van het Lutinewrak absoluut bekend is, zoodat de voor uitzichten gunstig zijn. Wanneer de voorgeno men werkwijze, om nadat voldoende zand zal zijn weggezogen, te duiken en de roestklompeh met springstoffen te bewerken, en het goud met behulp van een poliepgrijper naar boven té brrengen, geen succes heeft, dan zijn de conces sionarissen voornemens, weer met een nieuw toe stel aan het werk te gaan, waartoe reeds voor bereidingen getroffen worden. Tenslotte verklaren de concessionarissen dat .de aandeelen recht blijven geven op het bepaal de deefl van de bruto opbrengst der 'ioor hen te bergen lading. De belangen van aandeelhou ders, besluit de circulaire, die parallel met de onze loopen, zullen wij naar behoor en blijven "behartigen. f Dnitschers uitgewezen. Naai- Het* Volk verneemt is den heeren dr. J. M. Rider, H. Krieger en H. Wolters, vooraan staande menschen in de Duitsche nazibeweging in Noord Limburg en Oost Brabant, o plast der Nederlandsche ^Justitie aangezegd, dat' zij voor een bepaalden dag in de eerste helft van de maand October den Nederlandschen boidiem moe ten hebben verlaten. Tot dien tijd hebben ge noemde heeren gelegenheid hun zaken hier te lande te regelen. Goed afgelwopein. Gistermiddag omstreeks half drie heeft in het West Nieuwland te Rotterdam een ongeval plaats gehad, dat gelukkig nog betrekkelijk goed is af- geloopen. Een groot ijzeren stuk van een zij per ron dat hier in groote takels hing, is door tot,- nu toe onbekende oorzaak uit de takels gescho ten en naar beneden gestort. Twee arbeiders wer den .gewond. t Kanos en Peddels Is je adres l 1. SDOHUCKER Oudkarspel y. Firma Cl büïiger hoop Hoeren confeitle costuums zl]n Ulil het adres üanBeuelnnd, fl. SCHEIE van 25 jet. p. pond is zoowel geschikt voor 't rooken als voor pruimen Magdalenenstraat 14, Alkmaar G. J, B TT GEiR Huigbrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef. 1476 Ontvange JE NIEUIUSIE IHPDNSTOFFEH. ZUID-AMERIKA. GROOTE DIAMANT GEVONDEN. VVolgens berichten uit Bello Horizonte iii den Braziliaanschen staat Minas Geraes, zijn in de bedding van de Bento-rivier geweldige diamanten vondsten gedaan. 0.a. wer een diamant van 2000 karaat gevonden, een der grootsten, die, na de Cul- linau die in 105 in Transvaal in de Premier-mijn werd gevonden ooit gevonden is. De overige dia manten zijn meest tusschen 18 en 35 karaat groot. VER. STATEN. VERKORTE WERKTIJD BIJ FORD Volgens een hoogen ambtenaar van de Ford Motor Company zullen in het vervolg de employeé's van de Fordfabrieken 32 uur per week werken, ten einde zich te houden aan de NIRA-code. De veranderin gen zouden Maandag a.s. van kracht worden Buitenland WAAR EEN KAAKOPERATIE AL NIET GOED VOOR IS! De Tel. makt melding van het volgende merk waardig geval. Op een onlangs te Subotitza gehou den muziekfeest is het werk van een boerenvrouw, die nooit muziek had beoefend, en wier „Ave Ma ria" thans het succes van het feest was. bekroond. Tot voor eenige maanden, toen de vrouw een opera tie onderging aan haar bovenkaak, had de de vrouW nooit gecomponeerd. Thans heeft zij 170 liederen gecomponeerd en plotseling beroemd geworden. üar*ki!ses«ichiegi Noordermarktbond, 22 Sept. Aanvoer: 1900 kg Aardappelen: Bevelanders ƒ2,00; blauwe eigenhei mers ƒ2,20; 20500 kg uien; uien ƒ1,60-^2.10; drie lingen 1.10—1,40; grove ƒ2,102.20" geïe nep ƒ2,80 —3,20; 3800 kg peen ƒ2,90—3,40; id kleine ƒ0.60— 0.90; 7350 kg spercieboonen ƒ2—7,40; 800 kg kroten ƒ0,80—1.40 9400 kg roode kool ƒ1,10—1,80; 66800 kg witte kool ƒ1,25—1.40; 3500 kg gele kool ƒ11,20; 215 stuks bloemkool ƒ4,70. Noordermarkbond. 23 September. Aan)voer 7150 kg aadappelen: schotsche muizen ƒ1,70; eigen heimes ƒ2; bl dito ƒ22,30; 272000 kg uien: uien ƒ1,40—2; drielingen f0,80—1.20; grove ƒ2,10; gele nep ƒ2,50—3.00; 8400 kg peen ƒ2,20—2,70; id kleine ƒ0.601,00; 77500 kg spercieboonen ƒ28; 100 kg snijboonen ƒ2.203,60 8900 kg kroten ƒ0.601,20; 202000 kg roode kool ƒ11,60; 78800 kg witte kool ƒ0.40—1,30; 10300 kg gele kool ƒ1—1.20; 7700 kg D. witte kool ƒ1,20—1,50. L. G. C., 22 Sept, Aanvoer; 38000 kg aardappe len: duken ƒ1.50; blanke eigenheimers ƒ2,20—2,50; 36000 kg roode kool 1—2; 5400 kg witte kool ƒ0,40 —1,30; 17000 kg gele kool ƒ1—1.20; 22000 kg uien: gele 1,902,10; gele nep ƒ2.703,20; drielingen ƒ0.80 —1.00; 1000 kg slaboonen 2—7,50; 13000 kg biet ƒ0,60—0,80; 4300 kg wortelen 2,10—2.60; 7600 st bloemkool ƒ4,50—11,00; 2e ƒ0.75—3,40; L G C. 23 Sept. Aanvoer: 1400 kg aardappelen Bevelanders ƒ2,10; blauwe ƒ3,00; blauwe eigenhei mers ƒ2.30; 55000 kg roode kool ƒ12,20; 68000 kg witte kool 0.40—1,30; 22000 kg gele kool ƒ1—1,10; 25000 kg uien: uien ƒ1.80—2,10; nep ƒ2,80—2,90; drielingen ƒ0,80—0.90; 1200 kg slaboonen ƒ3,20— 6,40; 8000 kg biet ƒ0.00—1.80; 6000 kg wortelen ƒ1,50 —2,80; 2200 kg tomaten A ƒ2—2,10; B ƒ2.20—2,60; C ƒ2,00; CC ƒ2.00; 2500 st bloemkool ƒ3,70—8,10; 2e kw 0,751.50; rammanas ƒ1,60; Amsterdam. 21 Sept. Amsterdamsche veiling van Land- en Tuinbouwproducten, Dir. H, J, Hout- kooper, Gemeentelijk Veilinggebouw, Marnixstraat 282, Amsterdam -Centrum. Aardappelen inclusief belasting van 2 cent per kg: Zeeuwsche bonte 5.00—5,20; id blauwe 5,00— 5,10; bonte eignheimers 4.004,20; blauwe Idem 4,00—4,10. Groenten: Tomaten A 25; B 25; C 2 ct. per kg.; Postelein 24; Spinazie 37; Spercieboonen 26; enkele idem 38; Snijboonen le 1216 cent per kg; Gele kool 3—6; Roode ƒ3—6; Groene 2 —4.50; Peen 3—7; Selderie ƒ3—5; Peterselie 1—3; per 100 bos; Augurken fijn fijnl822 ct; fijn 1418 ct; basterd 3—10 ct; grove 35 ct per kg; Bloem kool le f9—14; 2e f 4—8 per 100 stuks. Fruit: Peren Sijsjes 68 ct; Margaretha 1420; Lindauer 812; Williams 1217; Beure de Merode 8—13; Beurre Lebrun 12—14; Harmseperen 5—6 ct per kg; Appele Blume zoéte 47; Zure 58, Trans parant de Cronsel 1016; Paradijs 57; Peterselie zuur 57 per kg; Druiven Frankenthalers 2232 ct; Alicante 2328 ctt; per kg; Meloen suiker 1023; idem ne 712; Carbonkels 8—16 cent per stuk Bloemenveiling 20 September: Rozen: Haldey ƒ2—3; Briarcliff ƒ2—3; Roselandia ƒ1—2; Butterfly ƒ1—2; Edith Helen ƒ2—3; Noack 1—2; Golden Opelia ƒ1—2 perlOO stuks; Chrysanthemum: Pul ling 1417; Royonanten 1417; Brons 610; Geel 812 per 100 stuks. Diversen: Lilium Longiflorum 46; Chabaud anjers 1017; Calla's 712 per stuk Dahlia's 512; Troschrysanten 1018 ;Bruin 10 15; Geel 10—14 cent per bos. Warmenhuizen. 21 Sept. Eigenheimers ƒ2.30—2,50; gele nep ƒ2,70—2,90; uien ƒ1,90—2,10; drielingen 1—1,20; roode kool ƒ1—1,40; witte kool ƒ0,901.40; slaboonen ƒ2,60—40; peen ƒ3.00. Warmenhuizen, 22 Sept. Eigenheimers ƒ2.30—2,50; gele nep 2,80—3,00; uien ƒ1,90; drielingen ƒ0.90; grove 1,90; witte kool ƒ1,25 —1,30; slaboonen 2,50—2,90; witte kool per wagon ƒ132.—. Alkma,arsche Exportveiling. 22 Sept. Andy vie ƒ0.502,10; Appelen ƒ312; augurken ƒ3—18; bloemkool ƒ7—11; id II ƒ2,50—4.50; druiven ƒ1020; gele kool ƒ1,20; groene kool ƒ14; kropsla ƒ0.50—1,80; komkommers ƒ1—4; Meloenen 523; peren 3—18; prei ƒ1,603.80; postelein ƒ1016; roode kool ƒ1—3,30; selderie ƒ0,50—1,10; spinazie per bak 1241 ct; snijboonen 310; spercieboonen dubbele per zak ƒ0,30—1,20; tomaten ƒ1—2,50; uien ƒ1.60—2.80; wortelen 1,50—4. Predikbeurten ZONDAG 24 SEPTEMBER. OUDKARSPEL. I Ned Herv. Kerk. Voorm. 10,30 uur Ds Van Dijk NOORDSCHARWOUDE Ned. Herv. Kerk. Voorm. Ds Seulijn. Geref. Kerk. Voorm. 10 uur en namm. 4 uur Ds. de Vries van Medemblik. Evangelisatiegebouw Die Vrlede aan de Langere is Nam. 2 uur Ds. Donner van Broek. ZUIDSCHARWOUDE BROEK OP LANGENDIJK Ned. Herv. Kerk. Voorm. leesdienst nam. 2.30 uur Ds Van Baaien, Bed Doop Doopsgezinde Kerk. Voorm. 9.45 uur Ds. A. de Jongh. Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9,30 en nam. 3 uur preeklezen. Geref. Kerk. N Voorm. 10.30 Ds J. Donner des avonds 8 uur (nt) Ds Donner van Zeist SINT PANCRAS Ned, Herv. Kerk. Geen opgaaf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2