Buikbanden, Aquaria Dames Mantels en Japonnen M. MEIJER ZOON !WS. Pyama flanel Prima effen flanel J. OTSEN Bestelt Uw DRUKWERK ter drukkerij te Noordscharwoude RERKHOUT'S KWALITEIT LAGE PRIJZEN GROOTE KEUZE Ajouren en Plisseeren „Brittanje" Sept. 189 A. Dl DEUS E. B. ZAAGMAN vanaf f 5,50 Firma Joh. lauwers, Payglop 3, Alkmaar m I. M. K. VAN L00, Wij exposeeren GRIETJE WINK, v. ZALINGE, Langestraai 4, Alkmaar Amsterdamsche Veiling ontvangen Nieuwe Herfst- en Winterstoffen Anti Rheumatiek Onderkleeding A. B. Pruimboom nidsen hoek Appeïsfeeg vanaf 12 ct. 15 cent Wij brengen een schitterende Collectie Langestr. 3-5 Alkmaar A. HILDERING Hotel-Pension - laat je toch 3 zitten, dio-antenne w in groenten aai Weinig wordt hoogstens f4, gegeven. Ook j stug. ie door een on- and geraken vaa if, bewoond doo enweg, te Heei et groote moeitf n schrik en ont 3r f300 is gerei mkarspel toesloot g om al het aar id, ruim 11 HA este kwaliteit, te eging. dat bouw- veel meer werk. esluit geleid. T>e\ plaats hebben ndersorr:' -n ij den virani 3 Cadettensch I van den Minisl jr plaats hebbe: tenhuis doet hetl Advertentiën Inplaats van Kaarten elk model, goed passend, prettig zittend, en uit stekende kwaliteit ONDERTROUWD: en A.b. M S. „Dempo" Vakkundige bediening. Gedipl. Verpleegster aan wezig. - Elastieken Housen, Enüielsfukken, Knie stukken. Ziekenfondsleverancier 22 Sept. 1933. 4& Oudkarspel Huwelijksvoltrekking 4 October a.s. (3 huizen vanaf de Langestraai) Den SOsten September a.s. hoopt de heer gg den dag te herdenken, waajrop ~jg hij voor 25 jaar in onzen dienst j trad. Op dien dag. zal van 35 uur 55 in Hotel ,.De Brederode" te Oud- karspel gelegenheid bestaan den ffi I jubilaris geluk te wenschen. gj 3 De Directie der Noordholl. gg Brandwaarborg-Mii. 1 98 j Oudkarspel, 23 Sept. 1933. m Hiermede geven wij U kennis dat heden ten mijnen huize zacht en kalm is overleden onze geliefde Moeder. Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder Wed. C. TENTIJ in den ouderdom van 96 jaar en Uit aller naam, Wed. H. KAPITEIN. Zuidscharwoude, 23 Sept. 1933 ary Wales, heeft| :ater; eene om- ■rijfcen. lebben altijd iets nde: Zij hebben welke het dpel raarbij ieder on- wedüwe het hof nen een maand istig zijn of niet. 'an hooren want minstens acht n f 0.75; Bloem- f 0.60; Reuzen -4,00; witte kool Wortelen f 1.50 N ep f 1,00—1,15; 50. Voor de vele blijken van belangstel- I ling bij ons huwelijk ondervonden be tuigen wij, mede namens wederzijdsche [ouders onzen hartelijken dank. N. KIST—Keppel. P. KIST. llrd.-Scharwoude, Sept. '33. ZENDT UW GROENTEN, FRUIT, AARDAPPELEN BLOEMEN EN PLANTEN NAAR DE TELEFOON NOS. 36867; 34537; 34086 Aanvang Groentenveiling dagelijks 5.30 uur 's mor gens; Bloemenveiling dagelijks 11.30 uur 's morgens Wij vestigen speciaal Uw aandacht op onze Veilingen van Elite fruit welke worden gehouden op DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG, namiddags 4.30 uur. ICer mis Luizeknip COMBINATIE CENTRAAL-BIOSCOOP—N.H. CINEMA BRENGT WEDEROM 3 NIET TE OVERTREFFEN FILMPROGRAMMA'S ZONDAG 2 VOORSTELLINGEN 8 UUR EN 10.30 UUR (N.T.) TALLULAH BANKHEAD, GARY COOPER IN De duivel van de II 69 Een Paramount Superfilm MAANDAG EEN VOORSTELLING AANVANG 9 UUR (N.T.) DUUR CA. 2Vi UUR. Een film zooals er slechts één in een lang tijdsverloop verschijnt. Een menschelijk document dat het hart en het verstand van iederen man en vrouw zal beroeren. Als het leven begint met LORETTA YOUNG en ERIC LINDEN DINSDAG 2 VOORSTELLINGEN 8 U. EN 10.30 UUR (N.T Een zeer sensationeel filmwerk met DOUGLAS FAIRBANKS Jr. en de beeld schoone JOAN BLONDELL in Gelukkig voor één dag ELKEN DAG SCHITTEREND BIJPROGRAMMA Wereldnieuws 2 Acters prima muziek en teekenfilms ZONDAGMIDDAG 4,30 UUR KINDERVOORSTELLING A 25 CENT in groote verscheidenheid tegen zeer lage prijzen Vraagt ons nieuwe artikel wachtten ben. verkend hadden litein Smit, Se' het dorpsplein •opische- en Koudwater VISSCHEN vele verschillende soorten. Speciale goedkoope aanbieding in AQUARIA, fonder verplichting alle inlichtingen. Beleefd aanbevelend, GELD vanaf f 100.— t. e. bedr. 6 pCt. Ook voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief porto antw. DE ONDERLINGE SCHIEDAM. Nieuwe collectie ontvangen. Mooie strepen Aanbevelend, PAYGLOP 10 TELEF 861 ALKMAAR Koopt thans Uw Meubelen tegen fabrieksprijzen, bij Meubelfabriek „EIK EN LINDEN", Alkmaar, Lindegracht 10-16 Aanstonds moet U Omzetbelasti n g betalen. Bij ons steeds betere ware, tegen billijkere prijzen. Grootste keuze en de nieuwste modellen. Vraagt onze catalogus van 52 pagina's aan. TABAK is Monsterzalen geopend van 9—12 en 1% uuf 's Zaterdags van 9—1 en 3>'/? -T-5 ['uur. in de nieuwste modellen VCHT WORDEN ZAADMARKT 66—68 ALKMAAR Telefoon 236 Wilhelminalaan 12, Middenhout, Alkmaar Groot Terras en Zaal Dancing vrij entree. Verhuur Luxe Auto JAC. KNOOP, BEEEDIGD MAKELAAR in Aardappelen, Groenten en Fruit, Nassaukade 158, Telefoon 81431 AMSTERDAM Los- en Verkoopplaats Aardappelen- en Groentenmarkt, Marnixstraat achter per ceel 200. Uitsluitend Commissieverkoop. Oud vertrouwd adres! Onkosten: Commissie, losloon en Merktgeld: 32 cent p. 70 K.G. Direct na verkoop afrekening en geld per giro of bij een Bankier op Uw Per telefoon te spreken 's morgens van 910 uur des middags 1—2 uur, des avonds 67 uur, des Maandags 121 uur in Hotel Coomans, Rotterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 9