1 Firma Joh. Lauwers BRILLEN Buikbanden en Elist. Kousen Heeren-Kapsalon Jk „WITTE KRUIS" Belangrijk Effecten Coupons Prolongation SM ik N.V. |g M. Als U in Alkmaar komt, vergeet dan niet, om de naar deeischendes tijds ingerichte te bezoeken Salon The American Breestr. 2, h.Payglop, Alkmaar Th. BEENKEN Th. KONING. Des Woensdags van ID tot I uur ZITTING te Broek op Langendijk in het Gafé „Welgelegen' J. DE Prijs f3.50. dgelegen" van den Heer H l BOER Az. Ujj "ifu Tli mi ii De nieuwe Modeplaten voor najaar en winter zijn voorhanden bij BOEKHANDEL v.h. K. TER BURG Wij exposeeren v. ZALINGE, Langestraat 4, Alkmaar Advertentie» LEDENVERGADERING op Woensdag 27 September n.m. 7 uur (ot) ten huize van p. Kramer, te Zuidscharwoude. Agenda o.m.: 1. Beschrijvingsbrief Algem. Vergade ring. Benoeming afgevaardigden. Bestuursvooorstel: Wijziging Art. 4 van het reglement omtrent de ver kiesbaarstelling van het Bestuur. Bestuursverkiezing. De Secretaris, F. MOEIJS Fz. Wij Wij hebben voor Ziekenfondsleden (Ook Z. en O.-fonds) Op gereedmaken en reparaties kan gewacht worden. Gegarandeerd goedblijvende doublé bril met donkere of lichte randen f 3.00. Paskamer en vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voorts: Breukbanden, Enkelstukken, Platvoetzolen enz. HAGEN. Beleefd aanbevelend, Een der oudste adressen. Moornsche Cr»ediet en Effeefenbank N.V. ALKMAAR, HOORN, SCHAGEN Oude Gracht 297 Oai 3 Marktplein 92 Permanent- Door aanschaffing van het nieuwste permanent toestel zijn wij thans in staat U een onovertref bare PERMANENT te leggen. HUGH Up L.a!lg6IIUIjll j Alles inbegrepen. Half jaar garantie. Onduleeren 60 ct. Haarknippen 35 ct. Wasschen Watergolf f 1.— Kinderen Knippen 25 ct. Vraagt abonnementstarief. Groote modernst ingerichte kapsalons. Correcte bediening A. WESSELS Koorstraat 41, Telef. 727 Alkmaar OVER DE GROOTE KERK ALKMAAR TELEF. 30. De registratie zal geschieden door de groenten- en fruitveilingen. De gegevens, welke op dez ewijze worden verkregen zullen den grondslag vormen voor de eventueeld uitreiking (van teeltbewijzen voor groenten en fruit voor het jaar 1934; zij die aan deze registratie niet hebben deelgenomen zullen in 1934 niet voor teelbewijzen in aanmerking komen en derhalve worden uitgesloten van de teelt der ge wassen, waarvoor teeltbewijzen verplichtend zullen worden gesteld. De registratie moet vóór 1 October a.s. geschieden. Zie, die hun tuinbouwbedrijf nog niet hebben laten registreeren zullen dus verstan dig doen door zich zoo spoedig mogelijk voor deze registratie bij eene veilingsorganisatie aan te mei- Rauw vet tekort. De minister van Economische zaken, de heer Verschuur heeft op de schriftelijke vragen van den. heer van der Sluis betreffende het nemen van maatregelen van regeeringswege tot ver- krgijbaarstelling in voldoende mate en tegen bil lijken prijs van rauw rund- en varkensvet, geant woord, dat. doo rhet prijsregelend optraden ten aanzien van de overige vetten, tengevolge waar van de rauwe vetten naar verhouding het goed koopste zijn ,inderdaad een groote vraag naar rauw vet is ontstaan. Rauw vet wordt thans voor doeleinden gebruikt, waarvoor men vroe ger juist gesmolten vet bezigde. De minister overweegt maatregelen,ter voor koming van een tekort aan auw vet voor den consument. De loomen in de Wjeringermcer. Aan de bij de cultuur in de "Waeringermeer te werkgestelde arbeiders is een groote loonsver laging .aangezegd van 35 op 25 cent per uur. Deze yerlaging is reeds ingegaan. Begrijpelijkerwijze lieerscht hierover ontstem ming en ook vrees. Vrees voor wat thans staat te gebeuren met de loonen in de werkverschaf fing ,in de Wicringerm eer en ook met de gemeen telijke werkverschaffing. Hierbij dient nog te v;orden aangestipt, dat genoemde verlaging niet de bij de cultuur tewerkgestelden betreft voor zoover ze kostwinners zijn en in de Wieringer meer wonen. Al dje anderen als daar zijn de kost gangers woonachtig in de Wieringermeer en kost winners en kostgangers in de randgemeenten woonachtig, vallen er wel onder. Voorts is de ver goeding voor het leggten van draineerbuizen van 8 tot 4 cent per meter verlaagd. Bij flink wer ken kan van 22 tot 32 cent per uur worden ver diend. Thans woridt zulks wel heel weinig. De Medemblikker 'Bestuurdersbond heeft een en an der ter kennis gebracht van het NVV. en het hoofdbestuur van den Landarbeidersbonldt. lijk drama afgespeeld doordat de hoogleeraar in de 'theoretische natuurkunde te Leiden dr. P. Eihrenfest, eerst zijn zoon heeft neergeschoten en vervolgens het wapen op zich zelf heeft ge richt. De knaap werd zwaar gekwetst de profes sor was op slag dood. Omstreeks vijf uur had professor Eihrenfest zich naar het Paedologisch instituut het voor malige 'instituut voor blinden in de Vossiusstr. 58' begeven, waar zijn omstreeks 15-jarige zoontje onder toezicht van prof. dr. JWate rink wordt verpleegd. IKort nadat de Lieidsche hoogleeraar met den knaap in het spreekkamertje was, werden twee schoten gehoord. Het «personeel dat te hulp schoot vond vader en zoon liggen. Beiden hackten; een hoofdwonde. De hoogleeraar had den laat- sten adem uitgeblazen, het zoontje leefde nog. Het werd per auto van den G.G.D. naar het fTesselschadeziekenhuis vervoerd. Het stoffelijk overschot van den vader werd naar het Wilhel minagasthuis overgebracht. ■In medische kringen en ook daarbuiten was het gebeurde spoedig bekend. Omtrent de oor zaak van deze droevige gebeurtenis kon geen opheldering verkregen worden. Ontgroeningswee. Op de universiteiten heerscht nog ^steeds de methode van het ontgroenen, waarbij de nieu welingen eerst tal van meer of minder geestige j vernederingen moet ondergaan, alvorens bij i waardig wordt gekeurd den naam student te 'dragen. I iReeds meermalen heeft dit ontgroenen tot er- gerlkije tooneelen geleid, waaraan doorgaans een te overvloedig gebruik van spiritualiën niet vreemd was. Uit Utrecht wordt thans bericht dat twee groenen van een ladder zijn gevallen doordat deze brak. Then die jongelui die bevel 1 hadden gekregen zich naar de dakgoot te bege i ven, reeds hoog geklommen waren, ging men benéden aan den ladder schuldden met gemald gevolg. Het blijkt dat zij beiden een zware ber- 1 eenschudding hebben bekomen. De politie stelt een onderzoek in. Verkeersongevallen. Nieuwstijdingen Incident tijdens een ruiterfeest. Tijdens paardenrennen welke Zondag te Baarloo werden gehouden, geraakte een drietal dieren uit de baan en holde tusschen het publiek waarbij een vijftal toeschouwers werd gewond. De afzetting van de baan was zeer onvoldoende. Ontzettend drama te Amsterdam. Hoogleeraar verwondt zijn zoontje zwaar en schiet zich daarna zelf dood. Haar de Tel. verneemt heeft zich in het Pae dologisch instituut hier ter stede een verschrikken Tie «Aroen is Zondag een ongeluk gebeurd. Een dertienjarige zoon van de weduwe Schrij- ver aldaar zat op een kar, die over den Rijksweg reed. Door een passeerende auto schrikte heit paard waardoor het knaapje van den wagen viel. 1 Hij kwam onder de wielen terecht met het ge- i volg dat de jongen zeer zwaar gewond in het ziekenhuis te Venlo moest worden opgenomen. j Zondagmiddag is het soc. dem. raaJdlslid Arnoldussen uit Utrecht met zijn motor op den Riltschen straatweg gevallen en 'in levensgevaar lijken toestand opgenomen in het Academisch ziekenhuis. Hij was bp zijn rit naar de Bilt een kennis per fiets tegengekomen had dezen bij zich op de duo genomen,, na hem eerst diens rijwiel om den hals te hebben gehangen. In de tweede bocht van Beerschoten schijnt hij zijn evenwicht kwijt te zijn geraakt. In ieder geval kwam hij te vallen met het reeds gemelde gevolg Zijn duopassagier kwam met den schrik vrij. Het slachtoffer dat zware hoofdwonden had, is in bewusteloozen toestand naar Utrecht ver voerd geworden. Correspondentie. iWij ontvingen een ingezonden stuk, waarbij de afzender vergeten heeft zijn naam te vermelden. Daar dit voor opname een eerste vereischte is, kunnen wij dit stuk zonder meer heden niet op nemen en verzoeken wij den inzender zich aan ons bekend te maken. Rpd. N. L. Crt. Nfla^kflseirichten L. G. C., 25 Sept. Aanvoer: 1750 kg Aardappe len: blauwe eigenheimers ƒ2,00; Bevelanders ƒ2,10 —2,40; 26000 kg roode kool ƒ1—1,80. 75000 kg witte kool ƒ0,40—1,25 2100 kg gele kool ƒ1—1.50; 10600 kg Bloemkool I ƒ2,80—9,40; II ƒ0,75—1,60; 13000 kg uien: gele ƒ1,90—2,10; drielingen ƒ0.80—0.90; nep ƒ2,80—2,90; 1200 kg slaboonen ƒ2—8.00; 1100 kg Bieten ƒ0.60—2,00 2600 kg peen ƒ2,50—3,00. L G. C.. 26 Sept. Aanvoer: 1500 kg aardappe len: bl eigenheimers ƒ2,15—2,60; eigenheimers ƒ2,20 25000 kg roode kool ƒ1—1,60; 14000 kg witte kool ƒ0.50—1,30; 20000 kg gele kool ƒ1—1,20; 5200 kg bloemkool ƒ1,50—8,20; id. II ƒ0.75—2,10; 10600 kg uien. gele ƒ1,70—2,40; drielingen ƒ0.60—0.90; nep ƒ2 803,00; 1100 kg slaboonen ƒ2700; 4200 kg bie ten ƒ0.60—1,50; 4700 kg Peen ƒ2,50—2,60; 1200 kg druiven: Alicante ƒ17,50—21,50; Frankenthaler ƒ212026.10; 2250 kg Tomaten O ƒ2,10; B ƒ2.70; C ƒ2,00—2,10; CC ƒ2,00. Amsterdamsche veiling van Land- en Tuinbouw- producten, dir. H. J. Houtkooper, gemeentelijk vei Iingsgebouw, Marnixstraat 282, Amsterdam. C. 22 September. Aardappelen inclusief belasting van 2 cent per kilogram. Z. bonte 55,20 Z. blauwe 55,10, Bonte eigenheimers 4—4,20 blauwe eigenheimers ƒ4—4,10 per lOOkilogram. Groenten: Tomaten A 25 B 35 C 23 cent per kg. Postelein 2—4 cent, Spinazie 2—7 cent, hpercteboonen 2—6, enkele 3—8, snijboonen 11—15 cent per kilogram. Gele kool ƒ34 roode ƒ3—6 groene ƒ1,50—4.50 per 100 stuks. Peen ƒ3—6, Sel derie 2—4, Pieterselie 1—3 pér 100 bos. Augur ken fijn fijn 18—24 cent, fijn 14—12 cent, basterd 3—10 cent. grove 3—5 cent, per kilogram. Bloem kool I ƒ9—12 II 2—7 per 100 stuks. Fruit: Peren: Sijsjesperen 69 cent, Margaretha 14—20, Lindauers 8—12, Williams 9—14. Beurre de Merode 7—11, Beurre Lebrun 10—14. Harmsepe- ren 57 cent per kilogram. Appelen Blume zoet 48,5 Zure 5—7. Kenwick 5—8, Transparant de Gronsel 10—17, Paradijs 5—7, Pieterselie zuur 5—7 cent per kilogram. Druiven Frankenthalers 22—28 Alicante 24—28 cent per kilogram. Meloenen suiker 12—24 centt, Net 6—18 cent, Carbonkels 10—17 cent per stuk Marktbericht bloemen d.d. 21 September 1933. Rozen: Hadley ƒ2—4 Briarcliff 2—4, Roselandia ƒ2—3. Butterfly ƒ2—3, Edith Helen ƒ2—4, Noack ƒ2—3, Colden Ophelia 1—2 per 100 stuks. Chrysantemums Puiling 14—18 cent, Rayonanten lila 10—15 cent, idem brons 8—12 cent, Idem geel 812 cent per stuk. Diversen: Lilium Longiflo- mm 4—6 cent, Chabaud anjers 10—15 cent, per bos. Calla's 7—12 cent per stuk. Dahlia's 5—15 ct. Troschrysanten wit 1018 cent, Bruin 1015 cent, Geel 10—15 cent per bos. 23 September. Amsterdam. 23 September 1933. Amsterdamsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten. Dir. H. J. Houtkooper, Gemeentelijk Veilinggebouw. Marnix- strata 282, Amsterdam (C). Aardappelen inclusief belasting van 2 cent per kg. Zeeuwsche bonte ƒ55,20; idem blauwe ƒ5—5.10; bonte eigenheimers ƒ44,20; blauwe eigenheimers ƒ44,10. Groenten: Tomaten A 24, B 36'. C 23 ct. per kg; Postelein 2—6 ct; Spinazie 2—6 ct, Spercie- boonen 2—7 ct, enkele 2—8 ct. snijboonen le 10— 14 ct, per kg. Gele kool ƒ3—4, Roode ƒ2—5, Groene ƒ1 50—3,50 per 100 st., Peen 4—7, Selderie ƒ1—4, Pieterselie ƒ1—3. Augurken fijn fijn 18—22 ct, fijn 12—16 ct, Basterd 3—10 ct. Grove 3—5 ct, Bloem kool le 1813, 2e ƒ2—7, Komkommers geel ƒ3— 7.50; wit ƒ1,50—33,00, Andijvie ƒ0.50—1,40, Sla ƒ1 —2,60 per 100 stuks. Elitefruitveiling, 22 September. Peren: Maagde neren I 712; Beurre de Merode 814 ct, Williams 13—22 ct, Bon Louis le 24—32 ct, 2e 13—18 ct, Beur re Lebrun 11—16 ct, Elza 12—18 ct, Wijnperen 18 —28 ct, Nouv. Porteau 10—19 ct, Beurre Hardy 20—32 ct, Durandeua 12—17 ct, Triump de Vienne extra 2838, 2e 1824 ct, Beurre v.d. Ham 12—16 ct, Seigneur d,Esperes 26—30 ct, Beurre d'Amelis 22—29 ct Alles per kg. Appelen: Transparant de Cronsel Extra 16—22 ct, le 11—14 ct, Kafappelen 7 10 ct, Sterappelen 1424 ct, Jac Lebel 815 ct, The Queen 12—16 ct, Bloeme zoet 6—8 ct, Zuur 6—9 ct, Notausappelen 914 ct, Seigne Fillisch 815 ct Calvine 9—14 cent per kg. Meloenen Suiker 16—31 ct, Net 12—17 ct; Drui ven Alicant 2332 ct, Frankenthalers 24—36 ct, per k; Perziken Extra 10—13 ct, le 4—7 ct per stuk; Sinaasappelen ƒ4,30—6,30 per kist, Tomaten 3—6 ct per kg, Reine Claude 16—19 ct, Bananen 2,70— 3,00 per kg Bloemen marktbericht onveranderd. Markttberich der vorige week, ingezonden door Firma Jac. Knoop, Makelaars in aardappelen, groen ten en fruit, Nassaukade 158, Telef. 81431, Amster- In ins marktbericht van vorige week is foutief opgegeven f 1,00 per 100 kg Crisisgeld plus 20 cent administratiekosten, deze laatste 20 ct. zijn vanaf 19 September vervallen, en is daarbij tevens voor de groothandel de vaste prijs verdwenen, dus thans vraag en aanbod. De handelaren behoeven zich niet meer te houden aan de prijzen 3,50 en 2,80. Nu nog slechts aan de landbouwers hun een vierde deel teruggegeven van het spaarpotje en ruimer sorteering, en ook de grove poters vrij tegen beta ling van f 1,00 per 100 kg. Woensdag 20 Sept. reden wij per auto door de Amsterdamsche Ypolder, bijna alle fietsers die wij passeerden hadden zakjes met aardappelen bij zich zelfs balen. Voor Zuid-Amerika is goede vraag voor witvlee- zige Duken, dit soort is echter voor 1 Sept. opge ruimd a 0.75 per 100 kg. en verkocht de regeering deze weder voor 30 centen per 100 kg voor vee voeder, thans zijn deze soorten fl,50 per 100 kg, en is in Noordholland niet meer te koop. De handel in Amsterdam blijft met dit mooie weder flauw, het schijnt dat de bevolking minder aardappelen gaat eten en hiervoor andere levens middelen neemt. De prijzen van Zeeuwsche Bonten en blauwen, zijn niet te handhaven, en zijn vanaf 19 Sept. lager gegaan. De aanvoer is grooter dan de vraag. Men zoekt goedkoope soorten, oa. Muizen, Eigenheimers, voor Blauwe Eig. is een goede vraag en is hiervoor 20 cent per Hl. meer te maken. Bon ten en blauwen verkocht men direct na de 19de voor 25 cent lager. Thans nu de vrijhandel er weder is, zullen wij de prijzen geven zooals ze zijn. Zeeuwsche bonten ƒ3.15—3,50, id. blauwen ƒ3,20 eigenh—3150, Jol. Eigenh. 2,80—3,00, NH. Blauwe eigenh. 2,80—3,00, Yp;older eigenh. 2,70—2,80, Blanke Duinzand 3,85—4,20, Z. Eigenh. 2.70—2,80, NH, Mui zen 2,50—2,60; Nog aanwezige poters 2,10—2.30, Ypolder bl. eigenh. 2,80—3,00. Bovenstaande firma bied ook haar bemiddeling, voor het zenden van Juni wortelen en Witvleezlge aardappelen naar Engelsche Markten, voor de Hol- landsche andbouwers, Af Rotterdam of Amsterdam. Inlichtingen en condities. Alkmaar, 23 Sept. Eierveiling. Aanvoer 140000 kipeieren. Prijzen: 56-58 kg 3,80—4,00, 58-60 kg ƒ3,80 —4,10; 60-62 kg ƒ3,90—4,40 62-64 kg 4^4.70, kleine eieren 40-50 kg ƒ2,20—3,50. Aanvoer 14000 eend eieren. Prijzen ƒ3—3,20. Warmenhuizen, 23 Sept. Eigenheimers ƒ2—2.50; gele nep f2,50—2,80, uien ƒ1,80—2,00, drielingen ƒ0,80—1,30, roode kool ƒ1,00 —1,80, witte kool ƒ0.90—1,30, lde;m er wagon ƒ125, slaboonen ƒ2,80—5,90, peen 2,60—2,90. Warmenhuizen, 25 Sept. Witte kool ƒ1,25—1,30. Noordermarktbond niet ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 3