I HetRijksdagproces in Leipzig DE BEKENTENIS Pt; TEM De nood in den Tuinhouw Binnenlandsch üv'erzir Nog eens De Troonrede. nota. Graancentrale. - zeedijk. •Jhconcert 1.15 Cau serie Qou. iw vipt «jphriivprv 1.30 H$t Omroep orkest 2.00 B™„7e S 2,30 .Concert door het Omroeporkest •*,.-> Grmuziek f,45 Sport uitslagen van Vaz Dias - 5.00'Sluiting. -[ 8,00 tijd sein 8.01 Vaz Dias 8.1ë Concert doof Omroep orkest 9,20 W. Vogt - 9,30 Radiotooncü lo.Qfif' Cabaret-programma 11,00 Concert door x» Ae Octophonikers" 12,00 tijdsein en sluiting, d» BLOEMENDAAL. Vm. 10,00 uur en natn. 5 uur Kerkdienst uit de Geref. Kerk. Vaste predikant Ds J. G. Brussaard HILVERSUM. VARA: 8,30 berichten en mededeelingen 8,32 Tuinbouw- halfuur 9,00 Orgelspel 9,20 Gr.muziek 9.40 To van der Sluys zingt 10,00 sluiting 5.00 kin deruurtje 6,00 Vara-Orkest 6,50 Uitzending voor den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoor bedienden 7,10 Vara-orkest 8,00 sluiting. HILVERSUM, VPRO: 10,30 Kerkdienst uit den Ned. Prot. Bond te Bus- sum HUIZEN, NCRV: 8,30 Morgenwijding 5.00 Gewijde muziek 5,50 Kerkdienst uit de Geref. Kerk (H.V. Parkkerk Am sterdam 7,30 Orgelbespeling HUIZEN, KRO: 9,30 Morgencooncert 10.30 Hogmis 12,00 Grmuziek 12,15 Kro-orkest 2,00 Godsdienst onderricht 2,30 De Koninklijke Harmonie 's-Her- togenbosch 3,00 Gr. muziek 4.00 Ziekenlof uit Bloemendaal 7,45 Sportprootje 7,50 Rector de Groot 8.15 Kro-boys 9.00 Vaz Dias 9,05 Con cert 10.40 Epiloog door klein koor. iia'a -".icr ,nu tcln TT:" te h'anXrtaS SMgt wi«nalessnaeziame van "ra^eüTfen.ant- I v. oordenWranen door Srooto bordeo met .situ J o 4r.i-tracht men uit de verwa*de r, IklariiiriSI; XTOr,''en- G«cOTc8Heerd w - it dat %)t 20 minuten geslicht kan' MAANDAG CTOBER. HILVERSUM, VARA: 8,00 Grmuziek 10.00 morgenwijding VPRO 10.15 Liefde, voor te dragen door Willem van Ca- pellen 10.30 De Notenkrakers 11,00 De Spookcel 11,15 De Notenkrakers 2,00 Vara-orkest 2.00 verzorgen zender 2,30 De Flierefluiters 3,30 voordracht 4,00 Pianorecital 4,30 Na schooltijd 5.00. grmuziek 6.00 Zenderwisseling 6.00 De Notenkrakers 6,30 Muzikaal babbeltje 7,10 Vara-orkest 8,00 Herhaling SOS-berichten 8,02 Vaz Dias 8.15 Vara-orkest 9,00 voordracht 9,30 Vroolijk -programma 10.00 Overschakelen naar „Queens Hall" te Londen 10.50 orgelspel 11.15 Grmuziek 12,00 sluiting. HUIZEN, NCRV: 8,00 Schriftlezing en meditatie 8.15 Grmuziek 10.30 morgendienst 11.00 Lezen chr. lectuur 11,30 grmuziek 12,00 Politieberichten 12,15 grmuziek 12,30 Orgelconcert 2,00 Uitzending voor scholen 2,35 A. J. Herwig 3.15 Cursus knippen 3,45 verzorgen zender 4.00 Bijbellezing 5,00 Bespeling van het studio-orgel 6.00, Ds. G. Verrij 6.30 Vragenuurtje 7,00 Politieberich ten 7,15 Ned. Chr. Persbureau 7,30 Vragen uurtje 8,00 Herdenking van Leiden's Beleg en Ontzet op 3 October 1574 9,00 grmuziek 9,15 Dr. J. H. Landweer 9,45 Concert 10,30 grmuziek (Van onzen eigen correspondent.) De zittingen onderbroken. Het heeft als een verademing geklonken, toen aangekondigd werd, dat in verband met het Ju risten congres te Leipzig, de behandeling van het proces onderbroken wordt van Vrijdag tot Woens dag. De zittingen zijn buitengewoon vermoeiend voor allen die er hij betrokken zijn, en deze pau ze in de ellenlange getuigenverhoor-en is buiten gewoon aangenaam. Nog steals bijzaken. Nog steeds en het is nu reeds de zevende dag is de brand in den rijksdag niet aan de orde. Naar verluidt zou men den tienden of .elfden dag van het prooes hieraan toe zijn en zullen de volgende tooneelen zich in den Rijksdag afspe len. Men zal dan trachten de misdaad te recon strueer en. Men is thans nog bezig aan het ver- hooren van getuigen inzake de brandstichtingen in hel raadhuis, het slot en het steunbureau. Haarfijn wordt uitgeplozen welke uitlatingen van der Lubbe voor den brand aan verschillende personen gedaan heeft. Meer en meer blijkt dat de jongen nihilistische neigingen had en een zeer vreemd karakter heeft, dat zich niet plooien kon jnaar eenige discipline. Hij heeft in Berlijn als 't ware te koop geloopen met papieren en boekjes, waaruit zou blijken dat hij communist was, maar haast uit alle getuigenverklaringen is op te ma ken dat de eigenlijke communisten hem niet au serieux namen. Er was werkelijk geen partij, die zijn verwarde idealen aanhing. Merkwaardig was de confrontatie van verdachte van der Lubbe met zekeren Janeke, leider van een zgn. communis tische oei, die van der Lubbe ontmoet en hem eten verstrekt zou hebben. Op zijn dringende vragen blijft de jongen echter zwijgen Nog even is de kwestie aan de orde gekomen of het stichten van den brand in' het slot ge paard ging met gevaar voor menschenlevens. Een deskundige meent dat van ,der Lubbe zeer zeker door zijn daad menschenlevens in gevaar gebracht heeft. .Vrijdag heeft de president van der Lubbe de pertinente vraag gedaan of hij schuldig was aan de brandstichting in den Rijksdag. Een haast onverstaanbaar „ja" volgde. Nadat nog eenige getuige gehoord zijn, verzoekt de President van der Lubbe nauwkeurig te vertellen hoe hij een Nsordholiand in een paar regels Vrijdagavond omstreeks half twaalf is in de Boomstraat te'Amsterdam een man op straat door een autoris, neergeschoten. De getroffene is met een zeer ernstige hoofdwonde naar het Bin mengasthuis gebracht. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. In Purmermd is een motorrijder om het léven gekomen de prdat hij met een flinke vaart tegen een afzetting van een straatgedeelte reejd tengevolge waarvan hij van den motor geslin gerd werd. "sSjhHtt*- x In Haarlem worden geen lokaliteiten meer beschikbaar gestéïfl Voor communistische bijeen komsten. Bij de politie in Haarlem heeft zich ie mand aangemeld, die uit het signalement meende den naam van den dader van dan moord in den Groote IJ polder te kunnen opmaken. Een on derzoek wordt ingesteld. Te Purmerend is een zesjarig meisje door opengaan van de deur uit de cabine van een melkauto gevallen en door den auto overreden. 'Kprt daarop is het kind overleden. Ligstoelen, Rugzakken Raamhorren Thermostlesschen, zijn Zomerartikelen welke verkrijgbaar bij Fa. Maak gebruik van onze !00 Sectis- üittenkaarten Geldig op alle H.A.B.O Autobuslijnen. fe» Vs* i Voor Kanos en Peddels Is je adres lil. I. BDOHUGKER Oudkarspel ui Firma Cl BanGER uodp Hoeren confettle Cosinus zijn no Het ailrcs SCHEDE ■rijps fejl Mals oaaaf 12,25 0. OEUS' TABAK van 26 ct. p.pond is zoowel geschikt voor 't rooken als voor pruimen lïlagdaienenstraat 14, Alkmaar 0. J. BöTTOER Huigfcrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef. 1476 ntvange DE HIE li lil S T E IÜPDNSTDFFEH. Plaatselijk iieitiws Noardstharwoude. Do uitslag van de tweede ronde van de com petitie der sjoelclub was als volgt: IK. HeidsmaD. van Twuijver 8111 Jb. BullooperJ. Optjiers 146 Bleek A. Visser 812 A. BootJ. Schenk 182 P. KoemanJ. Deutekom 11271 G. van Rijn—E. Bos 164. De twee eerste cijfers achter de namen geven de door de beide partijen gewonnen partijen aan het laatste de gelijkgespeelde. NcorEstharwaude. De wielrennersvereeniging hield een afstauds- rit over 40 kilometer. Er werd gereden vanaf Koedijk cafe Groot, langs den oostkant van het kanaal tot Schoorldam, vervolgens langs het ka naal tot Stolpervlotbrug, en terug tot Kpe- dijker vlotbrug en weer terug naar cafe Groot. VVoor deze 40 kilometerrit was een prachti ge medaille beschikbaar gesteld voor diegene die den kortsten tijld had gemaakt, terwijl er te vens nog vier medailles werden beschikbaar ge steld voor de volgende twee eerste a klassers en de 2e eerste b klassers. De snelste tijd werd gemaakt door den heer J. Kuiper in den tijd van 1,5,55 de tweede was C. Kos in 1.10.46 en derde H. Klwant in een tijd van 1.10.54. Van de b klassie was eerste J. Smit in 1.10 en tweede A. de Vries in 1.10.46. Aizoo werd door Ideze prijswinnaars een schit terende tijd gemaakt. IZondag wordt een uitdagingsrit verreden te- gen het lid J. Renaud over een afstand van 128 kilometer, waaraan door verschillende rijders i wordt deelgenomen. De te rijden weg is tweemaal dezelfde weg als die wered gereden met de vaaniigheidsrit. Bezoekte de BAZAR in de Doopzgez. Kerk te Broek op Langendijk op Woens dag 4 en Donderdag 5 Oct. Woensdag geopend van 3.30—11 uur. Donder dag van 11—11 uur (n.t.) Entree 10 cent. Vele attracties. Het bestuur. TflEFPy 50 CENT Marken is in de toekomst niet. meer geoorloofd Alle betalingen van „zusatzliche" leveringen zullen worden geregeld vanuit het scripprocede, door bemiddeling van .de oonversiekas. De mogelijkheden voor het gebruik van Spar en registarmarken in het reisverkeer en bij kapitaalsbelegging op langen termijn zullen door .de nieuwe bepalingen niet getroffen worden Voorts zullen evenals vroeger, de buitenland- sche bezitters van genoemde markrekeningen de door hen zelf gekochte Duitscbe goederen voor een bedrag van 25 prooent der totale koopsom in Sperr- en registermarken kunnen voldoen. De buitenlandsehe koopers van „zusatzlichen export moeten echter hun rekeningen, waaruit zij dien zusatzlichen export willen betalen, laten overschrijven op de oonversiekas. Naai keuze van de crediteuren zal de oonver siekas daarvoor scrips uitgeven of overeenkomsti ge rekeningen openen. De duitsche exportfir ma's kunnen met goedkeuring door de deviezen distributiebureaux in ruil tegen een deel van de uit den zusatzlichen export ontvangen deviezen deze scrips aankoopen of hun vorderingen uit de rekeningen bij de oonversiekas laten vereffenen. PROTESTVERGADERING IN ZUID-HOLLAND. Speciaal in onze streek hebben belanghebben den heel wat strubbelingen gehad met betalin gen van Duitsche debiteuren. Alles is daar wat betalingen betreft langzamerhand „gemaszre- gelt." Nu weer heeft de Duitsche rijksminister de richtsnoeren bekend gemaakt wélke vanaf 1 October a.s. zullen gelden voor de financiering van den zgn. „zusatzlichen" export. In het Hbld. lezen wij hieromtrent nog: Zooals reeds herhaaldelijk is eengekondigd wordt tegelijk met de regeling van het gebruik yan scrips ook een regeling getroffen voor de verschillende Markensoorten, in het bijzonder voor de Sper. en registermarken. Het systeem hetwelk tot nu toe werd toegepast bij de be taling van den „zusatzlichen" export uit het Duitsche rijk met Sperr- en Registermarken drukt, volgens Duitsch standpunt, eenerzijds de Duitsche prijzen omlaag en beteekent aan de andere zijde voor de Duitsche verkoopers een on- gewenschte vertraging. hTans zullen de verschil lende betalingsmethoden op een uniforme 'basis worden gebracht. De rechtstreeksche betaling van duitsche goe deren met de een andere soort geblokkeerde CRITIEK OP HET CENTRAAL BUREAU. Elders in dit nummer zal de lezer een op merking vinden, gemaakt op een vergadering v. den N eutrlaen Bond in Ziuidscharwoude, liat in Zuidholland door actie van den boniii nog wel uitbreidingsmogelijkheden lagen. Men zou het zoo denken wanneer men het vergaderingverslag leest van de kweekersvergadering te Loosduinen waartoe een voorloopig cömite het initiatief nam. Ijn de N. R. Crt. lezen wij hieromtrent: De agenda bevatte de besprekingen van het volgende urgentieprogram. 1. de houding der regeering ten aanzien van den tuinbouw, de achterstelling van de tuinders bij de beleggers in buitenlandsehe waarden, in voerrechten en de slappe houding vanTNederland de steun aan den tuinbouw onvoldoende geacht de teelt 1934 zonder garantiestelling voor de productiekosten onverantwoordelijk, stopzetting van executies. ,2. herstel van bet evenwicht door verlaging van vaste en sociale lastenhet loslaten van den gouden standaard of tijdelijke verlaging van den rentelast, afschaffing van de rentezegels, tijdelij ke ontheffing van ziekte en ongevallenverzeke ring;; 3. moeilijke situatie tot credielopneming, rijks crediet op langen termijn noodzakelijk; 4. afzet van het product: veel actievere han delspolitiek, zware belastingheffing op bus groenten; 5. centraal bureau voor veilingen in Neder land: functie regeeringscommissaris en voorzitter centraal bureau van veilingen in Nederland kun nen niet samengaan, te weinig contact met de tuinders en slappe houding ten opzichte van veel prroblemen. 6. vervoer van producten, ingrijpende spoor- vrachtverlaging noodzakelijk. 7. verkiezing van een comité van actie. De groote zaal van Varia was gevuld, met meer dan 350 tuinders uit Loosduinen. De voorzitter lichtte het programma nader toe, waarbij hij zeide te vreezen dat de toestand nog ernstiger wordt. Ons land is omringd door een muur van buitenlandsehe invoerrechten; bij de onder hande lingen met Duitschland werden de rentén der be leggers veilig gesteld ten koste van onzen ex port van tuinbouwproducten. Door bet clea- ringsysteem worden onze beleggers voldaan, doch de exporteur kan wachten op zijn geld, zei de spreker. Hierdoor is opnieuw een nieuwe scber pie prijsdaling ingetreden. Volgens spr. is dit een aanklacht tegen de regeering. Er moet een bete re prijsgarantie voor de producten komen. Dat credieten noodig zijn, bewijzen de feiten. Een tuinder te Loosduinen zag zijn onroerend goed verkocht, doordat het hoogheemraadschap Delf land beslag legde voor dertig of veertig gul den. (Geroep: schande.) iWat het centraal bureau betreft, bedoelt het comité geen persoonlijken aanval op den heer Valstar. Het centraal bureau heeft weinig voor den tuinbouw gedaan in crisistijd en is daaren boven zeer onvolledig in zijn berichtgeving. Zoo als blijkt uit de invoerrechten op sla en najaars tomateen, waarvan de tuinbouw onkundig was. Op dit punt beteekent het nieuwe handelsver drag met Duitschland een doodvonnis. Thans poogt de regeering de met verlies werkende spoor wegen te redden door het vrachtautoverkeer aan banden te leggen. Dit noemde spreker een laak bare daad. jegens het vervoermiddel Idiat althans verlichting bracht voor de tuinders. Spr. eindig de met de woorden „Eensgezind optrekken zij thans ons parool. (Luide bijval.) Na eenige discussie waarbij doo rverschillende aanwezigen tal van grieven en weloschen werden geuit, werd besloten de volgende week Donder dag opnieuw bijeen te komen om de geuite denk beelden nader uit te werken en definitief te be palen op welke wijze het best de belangen van den tuinbouw behartigd kunnen worden. 'ERKENNING ALS AARDAPPEL- KLEilNHANDELAARi. De Nederlandsche Aardappel Centrale maakt bekand, dat met ingang van 1 October a. s. geen aanvragen voor erkenning als Klein-hary delaar meer kunnen worden ingediend. Alle aanvragen welke na dien datum worden ingediend aan het adres van de Nel/. Aard Cen trale, Kazernestraat 3, Den Haag, of aan het adres van het secretariaat van den Bond van Kleinhandelaren in aardappelen, groenten en f fruit in Nederland, secretaris Tj. Reitsma, Lust hofstraat 45, telef. 12335, Rotterdam, kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2