Raad Noordscfiarwoude Hike Breijer's Nederland en het tariefbestand Mien! Oil Alkmaar Tel. 526 Corselets 3,50 3.75 buikbanden Flas- Kousen Duitschland heeft sis niet meer noodig Uit den Omtrek De Raad dezer 'gemeente vergaderde Vrijdag»- avond ten raadhuize. Voorzitter, de heer Jhr. A L, van Spengler. Secretaris de heer K. G. Reinders, De voorzitter opende de vergadering met een' woord van welkom. Naar aanleiding der notulen kwam Voorz. nog even terug op het in de vorige vergadering bespro kene van den heer Kwadijk, n.l. de benoeming van den nieuwen correspondent der arbeidsbemiddeling De heer Kwadijk heeft gelijk gehad. De benoeming is aan den raad. Spr. vroeg of de raad met de be noeming van den heer Oosterlee kon meegaan, waar tegen geen bezwaar bleek te bestaan. Ingekomen stukken. De afd. Schagen en Omstreken van den bond van Koffiehuis, Restauranthouders en Slijters was een verzoek ingekomen, de personeele belasting voor de café's te willen verlagen Zal bij de begrooting 1934 worden behandeld, Van Ged. Staten de goedgekeurde wijziging op de begrooting 1932 Bij gehouden kasopname bij den gemeente-ont vanger op 7 September was in kas f3391.95, wat met de boeken overeenkwam. Onder de uitgaven is een bedrag van f 3000 dat is geplaatst bij de Boe renleenbank, inbegrepen. Het bestuur van de RJC, leesbibliotheek verzocht een subsidie te mogen ontvangen voor het jaar 1934 Bij de begrooting 1934. Van het bestuur der St. Joseph-gezellenvereeni- ging te Langendijk was het verslag aanwezig van de door deze vereen, gehouden recreatie voor R.K werkloozen. Totaal zijn er 1402 bezoeken geweest, terwijl hetf 173.78 heeft gekost. Men verzocht, rekening houdend met het besluit van den gemeenteraad van Oudkarspel, die ten eenenmale zonder motiveering elke subsidie afwees, alsnog een gedeelte van de gevraagde subsidie te willen verleenen B. en W. stellen voor, eerst te onderzoeken, hoe veel bezoek er uit deze gemeente is geweest en daar na het subsidie in een volgende vergadering vast te stellen. De Raad ging hiermee accoord. Het Gymnastieklokaal Het Prov. Bestuur berichtte, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft mede gedeeld, dat het raadsbesluit van 16 April 1931, waarbij besloten werd tot de stichting van een gymnastieklokaal door de bepaling van art. 8 van de wet van 4 Aug. 1933 is verVallen. In verband daarmee werd het College van B en W. uitgenoo- digd te bevorderen, dat een nieuw besluit wordt genomen en aan den minister wordt opgezonden ter goedkeuring Het lokaal zal zoowel voor openbaar als voor bijzonder onderwijs moeten dienen. De be schikking of het beroep, ingesteld door het bestuur van de Parochie van den H. Johannes den Dooper tegen het besluit van den raad, waarb medewer king tot de stichting van een gymnastieklokaal bij de RK. Jongensschool wederom is geweigerd hangt af van de goedkeuring van het besluit. B en W. stelden voor, op het verzoek van Ged. Staten in te gaan en een nieuw besluit te nemen De heer Kansen was van meening, dat het een eigenaardige zaak is. De minister wil bezuinigen en van andere zijde wordt aangedrongen, dat het lokaal wordt gebouwd. Spr. wilde er geen geld aan geven. Er wordt al genoeg gëploeterd om de belasting bij elkaar te krijgen. De Voorzitter wees er echter op, dat in een vorig raadsbesluit is besloten om wel te bouwen. Door de wet Marchant is het opgeschort. Het moet nu opnieuw worden voorgesteld. De heer Schrijver was het niet met B. en W. eens Het kost Veel, werd er gezegd, maar de tijden zijn nu veel slechter dan toen. Het was dus ongemoti veerd dergelijke bedragen uit te keeren, waaronder een ander belang weer moet lijden. Ook de heer Duijves was dezelfde meening toe gedaan. De Voorzitter verheugde zich er over. dat de heer Duyves op het zelfde standpunt stond als B. en W. al eenige jaren hebben gestaan. Daarom heeft men een jaar geleden voorgesteld, den bouw op te schor ten, wat het schoolbestuur echter niet wilde. Men moet zich aan zijn eens genomen besluit houden en daarom drong spr. er op aan, dat nog eens een besluit werd genomen. De heer Schr ver zeide, dat er niets geen besluit valt te bekrachtigen daar het vernietigd is. Nadat de heer Ootjers en Kwadijk nog het woord hebben gevoerd werd het voorstel van B. en W. aangenomen met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Schrijver en Duijves. Aan de orde was vervolgens het uitbreidingsplan Kwadijk. In de vorige vergadering had het raadslid de heer A. Kwadijk voorgesteld, om een onderzoek naar de kosten in te stellen van het maken van een weg van de Oosterstraat naar het dorp uit het oogpunt van werkverschaffing. De sloot tusschen de'Hofstraat en de Langestraat zou dan moeten worden gedempt,. De bouwgelegenheid zou hierdoor ook aanmerkelijk worden verbeterd De voorzitter had namens B. en W. het vol- ggiende prae-advies. B. en W. geven den raad in overweging geen onderzoek naar dekosten te doen instellen daar deze veel te hoog zullen wor den waardoor het werk onuitvoerbaar wordt. Als werkverschaffingsobject zal het te duur ko men. Hiet zou wel een aanmerkelijke verfraaiing dei- gemeente beteekenen als de Oosterstraat niet doodloopt,. Het bouwen heeft men indertijd aan het particulier initiatief overgelaten, wat goed si geweest. Er is nu veel meer gebouwd dan door de gemeente. Spr. wees op de vele werkversehaf fingsobjecten welke er nog zijn, zooals de weg door het Geestmerambac^t, het baggeren en de a.s. kanalisatie. Voor het bouwen zal straks gelegenheid komen aan den weg van de Spoor straat naar den nieuwen weg. De heer Kwadijk ging natuurlijk niet met B. dn |Wmee. Dat het veel geld kost weet spr. welj maaar de Wieringermieer kost ook veel, Aan dat, geld' heeft men niets, 'dat is weggegooid. Men moet aanstonds weten waar men met de werk loozen heen moet. Verder merkte spr. op, dat er in de doodloopenjde^Oosterstraat niet meer woridit gebouwd. Spr. is niet overtuigd van zulke hoo- ge kosten. Met een onderzoek zou men dit aan de weet kunnen komen. De heer Kooij zeide dat het plan Kiwadijk heel goed kon zijn als er geen andere wegen bijkwa- men Ook zal niet Oostwaarts maar Westwaarts j •'"orden gebouwd. Wethouder Baiten vroeg wat er zou moeten i gebeuren met het land, dat tusschen den weg i kv am. Voor tuinbouw is het niet zeer geschikt I Dei).heer Kwadijk merkte op, dat wat de pro- vincie in dat geval 'doet. Die vragen niet wat moet dit of dat, die gaan hun gang, Maar als hot te duur wordt moet het niet doorgaan. De voorzitter zeide dat dit plan niet kon worden overwogen. Br behoeft nog geen belas- Ungverhooging plaats te vinden. Wijs beleid zal 'nto* syi p naar deze zaak geen onderzoek in te iWetfiouder Ootjers sympathiseerde wei met het doel. De kosten van onderzoek zullen ech- ter weggegooid geld zijn omdat het veel te duur wordt. I De heer Kwadijk wees er tenslotte nog op, dat hek geld, dat in de Wieringermeer wordt besteed weggegooid geld is. f Het voorstel van B. en W. werd hierna aan genomen met de heeren Kwadijk en Schrijver Vervolgens was aan de orde de overdracht van den Twuijverweg Tie voorwaarden waaronder dit geschiedt, zijn genoeg bekend, zoodat wij deze maar achter wege laten. j De voorzitter herinnerde aan het genomen besluit om f900 bij te dragen. Door anders luidende besluiten van omliggende gemeenten is tide zaak hangenide gebleven en is dezer ilagen oen schrijven ingekomen van Ged. Staten over deze overdracht. Die meerderheid van B. en W. stelde voor op dit voorstel in te gaan maar aanmerking te maken op de clausule van een eventueele verhoo ging tot 900 gulden. De minderheid wethouder Ootjers kon zich niet met de meerderheid vereenigen. Spr. ging van 'het standpunt uit, dat men niet moet zor gen voor de wegen buiten de gemeente. Van het leen vervalt men in het andere. [Wethouder 'Barten was feitelijk voor het groo tere plan. maar omdat de andere gemeenteraden ook het. kleine plan hebbeii aangenomen, wil spr. meegaan. De heer Kwadijk was voor het grroote plan met het rijwielpad voor het drukke verkeer. V. J Het voorstel van de meerderheid van B. en W|. werd hierna met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Ootjers en Kwadijk aangenomen. De rekeningen 1932 moesten hierna voorloopig worden vastgesteld. De rekening van het gas bedrijf sloot met een voordeelig saldo van 925.84 die van het eleotriciteitsbedrijf met een van 3617.41. Alles was in orde bevonden en advi seerde de heer Kooi namens de commissie, deze rekeningen voorloopig vast te stellen. Goedgev. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur sloot met een voordeelig saldo van 292.25 en werd ook op voorstel van de commissie voorloo pigg vastgesteld. De gemeenterekening sloot voor den gewonen dienst met een voordeelig sal do var. 20.558.14, de kapitaaldienst met een nadeelig saldo van 24.519.23. Hierbij maakte de commissie de opmerking, dat de leverantie van sigaren en brandstoffen niet zoo goéd over de winkeliers was verdeeld. De rekeningen werden voorloopig vastgesteld waarna voorz. de heeren commissieleden, in hel bijzonder den heer Kooi dankte voor de bemoei ingen. I Bij de rondvraag vroeg de heer Kansen of de werkloozen niet uit de Wieringermeer konden komen en hier baggeren. De voorz. antwoordde dat dezen avond: juist een telegram van den minister is ontvangen waar in werd medegedeeld Jfat de regeling van ver leden jaar, weer is goedgekeurd. Het uurloon is gesteld op 25 oent, regenverlet 20 per uur. Officieus heeft voorz. vernomen, dat de werk loozen in het vervolg 8 uur moeten slikken. Dit zal echter onmogelijk gaan. Daarvoor zullen maatregelen moeten worden getroffen. De heer Kwadijk informeerde er naar hoe het moest met die menschen die niet kunnen slik ken. Als de Wieringermeer aanstonds wordt stopgezet als de baggerregeling in werking treedt zullen allen terug komen. Voorzitter dacht wel dat er een plaatsje voor dezen zou zijn te 'vinden. De heer Kwadijk had nog klachten over de nieuwe urinoir. Naar aanleiding daarvan besloot men een lichtpuntje te doen aanbrengen. Niets meer aan de orde zijnde volgde sluiting /Vvan>WJCEHBURG'5 De Nederlandsche regeering heeft het tariefbe stand, gesloten in verband met de economische en monetaire conferentie, kortelings opgezegd, bij een brief, waarin verklaard wordt, dat tot dusver de pogingen van de confereiitie geenszins geleid heb ben tot stabilisatie van de internationale valuta betrekkingen, noch tot vermindering van de belem meringen van den internationalen handel. Onder deze omstandigheden acht de regeering zich gerech tigd, haar volledige vrijheid van handelen te her nemen. Met dit besluit geeft de Nederlandsche regeering ondubbelzinnig te kennen dat zij voorloopig geen heil meer van de economische conferentie verwacht Wel is deze conferentie officieel niet dood ver klaard zij werd immers slechts verdaagd doch in de praktijk houdt geen land nog ernstig reke ning met de mogelijkheid van een hervatting der besprekingen, zoolang Amerika niet tot stabilisa tie van zijn valuta overgaat. De conferentie is in derdaad mislukt. En wel voornamelijk als gevolg van de finantieele politiek der Vereenigde Staten welke geheel gebaseerd is op het inflationistisch streven der machtige groepen daar te lande. Daar door, namelijk doordat Amerika de voorkeur blijft geven aan een van dag tot dag schommelenden dollar, wordt de rest van de wereld doch met name dt landen, die aan een stabiele valuta vasthouden, gedwongen, zich te blijven bedienen van het wapen der tarieven, en contingenteeringen, om daarmede zich de exportdumping van de landen met gede- precieerde valuta's van het lijf te houden. Inflatio- nisme en protectionisme, loten van éénzelfden stam, namelijk het staatssocialisme, vieren thans hoogtij en enrgens schijnt een regeering krachtig genoeg te zijn om aan deze verderfelijke invloeden het hoofd te bieden. Zonder genade, maar tevens met een. men zou haast zeggen brute domheid, weike in de geschiedenis wellicht haar weerga niet kent, heeft Amerika de economische wereldconferentie onthalst en daarmede nieuw voedsel gegeven aan het aile welvaart verstikkende protectionisme. Nederland moet daar, helaas, tot zekere hoogte nood-gedwongen aan mede doen. Maar laten w'J daarbij blijven bedenken, dat alle maatregelen in die richting maatregelen van verweer zijn. die op zich zelf den toestand niet kunnen verbeteren I-Iet is er mede, ais met een huis, dat men tegen een hevigen Westerstorm moet beschermen: wij sluiten de ramen, niet om de frissche lucht af te sluiten, doch om stormschade binnenshuis te voorkomen. Maar wij blijven er op bedacht de ramen zoo spoedig mogelijk weer open te gooien. Zouden wij dat niet doen, dan zou de atmosfeer in de kamers zoodanig bedreven, cat het leven erin vrijwel onmogelijk zou werden. Zien de voorstanders van beschermende maatre gelen dit echter wel altijd voldoende in Wanneer men leest, hoezeer men op het nemen vaa regee- rlrgsmaatiegelen aandringt ja zelfs de actieve han delspolitiek als een heilzaam middel ter bevordering van dc vlokswelvaart aanprijst, dan begin;, men aan het juiste inzicht bij velen te twijfelen. Want hoe men den toestand ook beoordeelt, de atmosfeer van ons economisch leven wordt er door de ver schillende contingenteêringen en andere bescher mende maatregelen niet frisscher op en het gejuich van de voorstanders van actieve handelspolitiek in werkelijkheid niets anders dan een politiek van bescherming is dan ook ten eenen male mis- plaatst.Het kwaad, dat ons bedrijfsleven door de wereldcrisis wordt» aangedaan, valt nu eenmaal door overheidsmaatregelen hoe goed ook bedoeld, niet te keeren. Het eenige, wat zij bewerken, is, dat er een verschuiving van lasten plaats heeft. Hierin moge onder de huidige omstandigheden be- schuowd iets billijks gelegen zijn, de algemeene welvaart zal men onmogelijk op die manier kunnen bevorderen. Dat kan alleen de vrijhandel. Maar dat de voorstanders van den vrijhandel geen starre vasthouders aan bepaalde dogma's zijn, blijkt vol doende uit het streven, dat ook hen bezielt om in deze benarde tijden mede te werken aan het nemen van verstandige maatregelen ter voorkoming van een algeheele ontreddering van ons productiestel sel. Zij wenschen echter hun beginselen niet in gevaar te zien gebracht door een zoogenaamde ac tieve handelspolitiek, welke erop gericht is om een tijdelijken toestand van noodmaatregelen ook in de toekomst te doen bestendigen. Zij wenschen geen bescherming van het Nederlandsche bedrijfsleven door middel van maatregelen welke het op peil houden van de prijzen beoogen, doch enkel be scherming van de productie, waar deze door een vloedgolf van buitenlandsch goed in gevaar zou kunnen worden gebracht. Een contingenteerings- maatregel dient dan ook in dezen gedachtengang beschuowd geheel genomen te worden als een uitersten maatregel van verweer, niet echter met de bedoeling om de prijzen in een bepaalden pro- ductietak op peil te houden of zelfs te doen stij gen. Want zou men dit laatste bewerkstelligen dan zou men de Nederlandsche welvaart, welke voor zoo'n belangrijk deel van export naar het buitenland afhankelijk is, eerst recht den genadeslag toebren gen. Nederland, zoo redeneeren de vrijhandelar^n te recht moet blijven profiteeren van zijn gunstige lig ging als distributieland waarvoor onze groote ha vens van oudsher ons bestemd hebben. En dat kan het alleen, indien gezorgd wordt voor een zoo laag mogelijk binnenlandsch prijspeil, teneinde niet bij de concurrenten ten achter te blijven. Zoo va ai: hoort men door de voorstanders van contingentee- ringsmaatregelen het argument uiten, dat contin- genteering van den invoer het voordeel biedt, dat de vrije concurrentie van het buitenlandsch goed er door gehandhaafd blijft omdat het butienlandsch goed hetwelk nog op onze markt wordt toegelaten, daar in vrije concurrentie kan treden met het bin nenlandsch product. Dit is tot zekere hoogte Juist. Maar men passé de contingenteering dan ook zoo danig toe, dat zij tegenover alle landen geldt en niet speciaal wordt gericht als wapen tegen landen met zeer lage prijzen Wil men nu de crisisinvoerwet in dien laatsten zin wijzigen? Het schijnt ons helaas zoo. Vooral onter den invloed van protectionistische groepen kan dan echter ongetwijfeld de neiging op komen om juist den invoer van die landen te con tin genteeren. welke zich in de afgeloopen jaren met hun prijzen het meest bij de gedaalde vraag op de wereldmarkt hebben weten aan te passen. Het valt evenwel gemakkelijk in te zien, dat men met dergelijke contingenteeringsmaatregelen een aanpassing van het Nederlandsche prijspeil bij de veranderde toestanden op de wereldmarkt ten zeer ste belemmert, En dit brengt op zijn beurt het ge vaar mede, dat het aldus beschermde bedrijfsleven de genomen maatregelen niet als van tijdelijken aard, doch als een blijvende hulp van bovenaf zal gaan beschouwen, Maar zooals gezegd, die hulp kan in het beste geval slechts gaan ten koste van niet-beschermde deelen van ons volksbestaan. Hoelang zal men echter een dergelijke verschuiving van lasten kunnen volhouden? Zeker, zoolang er nog rijkdommen voldoende aanwezig zijn om die verschuiving mogelijk te maken, zullen de protec- tionisten den schijn mede hebben, dat de geno men maatregelen verbetering in den toestand bren gen. Zoodra echter het interingsproces in een algemeene verarming van ons volk tot uitdrukking zal komen, zhllen ook dé voorvechters van actieve handelspolitiek een schoon woord, waarmede men de massa misleidt tot het inzicht moeten komen, dat bescherming van het prijspèil ons geen werkelijke welvaart heeft kunnen brengen, inte gendeel, men zal tot de ontdekking komen, datwij door een verkeerde toepassing van de contingen teering het buitenland bevoordeeld hebben, immers door deze contingenteering niet in de stellen op de concurrentiemogelijkheid van het goedkoopst leven de land dat men juist heeft uitgeschakeld heeft men de betrekkelijk duur levende landen in de geelgenheid gesteld een zeker contingent op onze markt te blijven leveren. En men zal dit eerst recht doen, indien men aan de contingenteering zekere preferenties verbindt, waardoor zij een ge vaarlijk Jsiapen wordt in het arsenaal der actieve handelspolitiek. De importeur van het betrekke lijk dure buitenlandsche product gaat dan met de voordeelen strijken en het is van algemeene be kendheid, dat de importeurs van buitenlandsch goed veelal zelf ook buitenlanders zijn. Ons publiek moge dat wel bedenken, wanneer er gesproken wordt over voordeelen van de contingenteering. Deze bestaan slechts in negatieven zin en wel doordat men met een verstandige contingenteering wellicht nog groo- tere onheilen voor onze productie kan voorkomen dan in het geval men geheel weerloos aan de stor men van deze wereldcrisis zou zijn overgeleverd. Onze regeering heeft tariefbestand opgezegd, om dat dit onder de gegeven 'omstandigheden het beste was. Beter is het om klaren wijn te schenken dan zich aan illusies over te geven, die toch niet in vervulling kunnen gaan. Maar te hopen is het en er is geen enkele reden om onze regeering in dezen niet ten volle te vertrouwen dat men van de herkregen vrijheid van handelen nu geen verkeerd gebruik zal maken door invoering van handelsbelemmeringen welke de aanpassing van onze productiekosten in gevaar zouden kunnen bren gen En dat zou men ongetwijfeld doen, indien men zich zou steken in het zoogenaamde harnas der actieve handelspolitiek, waartoe ook behooren de contingenteeringsmaatregelen, welke bescherming van het prijspeil beoogen. Nederland is vooralsnog ongevoelig vobr fascis tisch en nationaal-socialistisch staatssocialisme ge bleven maar er zijn groepen die ook ons nuchter denkend volk in die richting willen duwen. Hun ac tie zal voorloopig echter wel niet met succes be kroond worden. De besté waarborg voor onze volks welvaart blijft een gave gulden pn een vrije prijs vorming op de binnenlandsche markt. SPECIAAL CORSETTENMAGAZIJN met breede Buikband en hooger Leverantie Ziekenfonds. Vakkundige bediening. EEN BELANGRIJK EXPOSE VAN DEN DUITSCHEN RIJKSTUINBOUWCONSULENT. Op het, §5ste Nederlandsche Landhuishoudkundig Congres té Barneveld heeft ir. A, H Joustra, rijks- landbouwcon'slent te Berlijn, een belangrijke rede gehouden, over de ontwikkeling van den toestand in Duitschland in verband met onze agrarischen ex port naar dat land Spreker wees op de geweldige politieke gebeurtenissen die zich sedert 30 Januari jl. in Duitschland hebben afgespeeld. Twee men schen zijn er in genoemd land met wie in de eer ste plaats rekening moet worden gehouden, Hitier en den minister van landbouw Darré Alle pogin gen worden aangewend om Duitschland zooveel mogelijk in eigen behoeften te doen voorzien. Het geen natuurlijk niet ten goede komt aan den im port van andere landen. Spreker is dan ook overtuigd dat de uitvoer van suiker, melk. brood, graan, brouwgerst, vleesch, wit te kool en aardappelen naar Duitschland weinig of geen kans meer zal hebben. Iets gunstiger staat het er op dit oogenblik voor met boter en kaas, waarvan de uitvoer nog een kleine kans heeft. Ook voor invoer van groenten achtte spreker den besten tijd reeds voorbij, aan gezien de invoerrechten te hoog zijn. Tenslotte behandelde spreker het pluimveevraag stuk in Duitschland Ook ten opzichte daarvan tracht men zich daar zoo goed mogelijk zelf te hel pen. Spreker eindigde zijn voordracht met de hoop, dat zijn uiteenzettingen mogen bijdragen tot een meer algemeene erkenning van het feit, dat omstandighe den ook ten onzent een oriënteering in andere rich ting noodzakelijk maken, zulks met een zoo groot mogelijke uitbuiting van de bestaande export-mo gelijkheden. Alhier is gistermiddag een 40-jarig spoorwegarbeider tusschen twee wagons van een grinttrein bekneld geraakt en gft'ood De ongelukkige laat een vrouw en vijf kinderen achter. Op het Heiligland is een tweejarig meisje door een vrachtauto overreden en gedood Den bestuurder treft geen schuid. Gisteravond heeft in de Harmonie een tref fende huldiging plaats gevonden van mevr De Boer van Rijk, die met he oottenesluktaNaiaen:tahda; van Rijk. die met het tooneelstuk „Levensavond" haar afscheid,stournee houdt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 4