Wssss HAAnH» EN XACHELS ■SÉS —Fr—'«rt".£= Nieuwsblad v. Hoil. Noorderkwartier tr ar;js sr c sr r a""a^ £3? sr: s szsz rrrrj?d,t JLT- ïkï B~£F=SS^=i ra"-at is - Z, No 116 TELEFOON INTERCOMMUNAAL NU. n zaterdag 30 september i<«3 42e Jaargang Dorde blad Pompejus' dood Iftm: firma I. H. Klfflj Orientatiezin bij honden JÖSëÜJLSHI - 81,ui toriahfM,], .iSS "»l Het moderne Chineesche SSX dan naar ia" %ZrZtW0°rdinë °P- Sem j-j. bTOrszustm J212ïï£i° SfiS. ee° 'empel-OT1)d aa" S T„rU«; fer™'01 i,°om h« - Huishoudelijke wenken i^irs aas- tu^^rdeljf0rinleuwe kous-Na- Dubbelzinnig f* ao, o^lm01eAan me 2,M ouldM briSs nXiS" mu"",och "te'ïaa «"bra,a ae a si Advertentiën oif 'ïfillHi «smfSTRTE JÊÊTi NIEUWE LAAGSTE PRIJZEN, bij -« vunAR en ZATERDAG. LIS. en ZATI AnonnmentsprUs: >er 1 maan (29 September) ct1InD^en strijd om d« macht tusschen Julius Caesar myven. Hij ging met zijn vrouw en zonn „„Z Egypte en vroeg daar aan den jongen vorst Ptole mam wt»mheM, De )onK „M ?Mrtï neiging toe. maar zijn raadgever, Theodotus zei van alle moeite af. De vorst stemde toe. Men zona uaarom Pompejus een klein vaartuig ku?dr"!?g' dat 06 gr°0t€ vaartuigen niet kust konden komen. Op het Egyptische schip bevonden zich twee Romeinen, die vroeger onder Pompejus hadden gediend. hif°Z?jUS femde t0e 0m van zijn waarop met dit kip" echtgenoote en ^on bevond, met dit kleine vaartuig naar land te gaan Hii nam »a» te,. zl)o vr~ o^Z m verzocht niet te gaan, want zij wan- 22?*» E^tischen vorst en de lieden dte hi! met het vaaruigje had gezonden. Ga niet, had zij gezegd. Maar Pompejus had geantwoord met de versregels van Sophocles: .fledf*-- 1 "r"r" COMMT ^,4 v__ advertentuin: ^Ja wie naar de tyrannen zijn schreden richt, Wordt hun slaaf, zelfs wanneer hij als een vrije ging." Hij besteeg het vaartuig. Toen men de Egypti sche kust naderde, zei Pompejus, om het stilzwijgen te verbreken, dat om hem heerschte, tot een der Romeinen, die onder hem had gediend- Ik verbeeld mij u te kennen. Zijn wü geen wapenbroeders geweest? Maar de Romein zeide niets. Daarop nam Pompejus zonder verder een woord spreken een papier, waarop hij de toespraak tot 1 Egyptischen koning had geschreven. te^T kwam aan land- Pompejus stond op om uit dollt?S?erl' T°en kreeg hij van den Romein een "I den rug. en de andere soldaten, die c m het vaartuig bevonden, sloegen hem met un zwaarden neer. Aan tegenstand viel niet te n en. Zonder een woord te zeggen, verborg Pom- tesen Z^n gelaafc in ziJn mantel, zooals later zijn beurt nt**r Caesar 2011 doen' toen d€Ze op zijn 2 WOrd vermoord- gezien g6n"ll.in Cornella had van verre den moord aan vluchtte met haar zoontje, om dit a* de in Egypte te onttrekken jaar «tlsT 29 sten SePte™ber van het na 3s i Pmpejus, in zijn 58ste levensjaar 35 3aar veIdheer dtr Romeinen te zijn geweest. Om het huis terug te vinden. Waardoor is het gemak te verklaren, waarmede een hond zijn huis terugvindt? Is het de reuk is No h hSeZ1Cht' waardoor hij geleid wordt? Noch het een, noch het ander. lendp^ nï Uit6rSte °mzichtigheid werden verschil lende proeven genomen, waarin honden ver van schiiiInriP^T^610811' maar 200 dat- hoewel ver schillende geleiders en voertuigen noodig waren de dieren niet het gevoel hadden, dat ze met opzet zouden „verloren gesteld" worden. P Met drie honden, een reu, een teef en een es>- De?P f8 Werd6n neg6n Pr°even genomen. De teef was een stadshond, de twee andere boe temaak' drie schePershonden, doch niet hee- lemaal zuiver van ras. w«d torent™ W8dCr 06n bedekfcen hemel werd de reu langs omwegen in een streek gebrachr die fotografisch sterk bij zijn gewone verblijfplaats afstak. Toen^hij daar werd neergezet, zag hij kendT 'n .Want5OUW€nd in dit hem gansch onbe- nlaaÏTV°u W1SSeWe verschillende keeren van plaate en trok eindelijk, na 30 minuten, in de rm Van Z1Jn hUiS Hij vermeed zorgvuldig met rijtuigen en menschen in aanraking te komen- hetzelfde deed hij wat gehuchten en dorpen be- J^draj£ m e8n h8m bekende straat kwam, p 111 sa-lop naar hui» DiSfda i5Tf Werd 18 dagen lafcor hcrliaara. DitmaM had de hond maar 5 minuten noodig om Een derde proef had 6 maaanden later plaats en intusschen was de meester iets verder, in Oostelijke lichting, gaan wonen. Ditmaal bleef de hond he iloos 35 minuten op de plaats waar hij ge wetfeworden 011 lieP toen langs een nieuwen weg. Eerst toen hij de hem bekende straat bereikt ad, liep hij naar de oude heimat terug, hoewel daar andere menschen woonden Opmerking verdient dat de hond geen gebruik maakte van zijn neus. De stadshond werd in een hem volstrekt onbe kend gedeèlte van de groote stad gebracht NAAR PLAATSRUIMTE. nemen hieraan deel, ook de vrouwen leeren van de In een Chineesch maandblad voor vrouwen be- spreekt een jonge Chineesche schrijfster een oud probieem met haar lezeressen. En ze verbidt de tadj.Hg, wl|sh«la vsn het «»d* cS mei moderne zakelijkheid van Amerika Ze schriifi een voo.r ma" da v».e«rg"e'b«» meet "rScbijninS en ontwikkeling. Een mooie vrouw sterke vnro,faPP8' °ntWikkeIde man trouwen. Een sterke vrouw moet zich een reus kiezen Zulke Paren zullen altijd gelukkig en in vrede leven Als .pch<r een mooie ontwikkelde vrouw en dom» en 4 Zhr°hk^rd8r de hUlp van z«n temilie teven' mmm teggen tevens het t»f 7 Maar deze geboden leiden der Chineesche me- Zlch blindelings laten hun zahehIkLiddinweindiV^Seweite?scSenddie T 61W"C georacnt. u trouwt, moet even veel o-em u uu 7ii fdat Z1J zfh 25 muluten georiënteerd had trok als hij armer is kunt ee et als U; wanf zij in de juiste richting en hield den goeden weg 'even let 111 vrede met hem De drie proeven met den gekastreerden hond leid- a en tot geen uitslag. ,natLI!" d€n neus. geen- €n van de oogen maar Bemoeien zij zich met alte Zijn gezondheid. Is hij gezond? Is hij erfelijk Ln karakter- - Hoe denkt hij over de ge tT dmgen Uit het dagelijksch levend Heeft hii Lel'nkf SeS hmgHn- HOe d6nkt hij over h€t hu- L»V i hlJ dat een vrouw de huishouding Men kan nog andere inlichtingen kriigen h™ L» g verbintenis met hem aangaan 3an zu t ge nooit spijt krijgen van uw handel"' SS met e« "ouwt, dtón w at daa van hem Dat moet iedere vrouw goed bij zich zelf beden "8fs niet bang om inlichtingen in te winnen gaat om uw levensgeluk; O te P»l»Sïo«oS"S[«uiïhm? '™"d' wn! kousen. Zulke ev.-rf beenen van afgedankte "tejgpen naar V,°e n zijn gemakkelijk te worden gelegd, opdat hii bil hef f Valt' pIat veroorzaakt. Langs den boven t °°Pen geen pi-fn of festonsteekje Worden of^trTi hSak voorkomen. Deze extra uitrafelen te Vlekken op hoornen mesheften jo^tue e» di. heb IK b, hem .btMmald-PS w.sZ Z T° h<l De wijze ontwijkt met recht DE SOMBERE EENZAAMHEID, De banden van den echt VERKIEST MEN MET BELEID. Men krijgt veeltijds berouw IN ONGEHUWDE DAGEN, In 't juk der huwelijkstrouw ONTVLIEDEN WIJ VEEL PLAGEN, Hoe streelt ons met haar zoet de MIN, DIE HARTEN BINDT: De vrijheid van 't gemoed, VERVLIEGT ALS ROOK EN WIND. Een vrouw is vroeg of laat de bron, die vreugd kan geven, Een zielsontrustend kwaad SCHUILT IN EEN EENZAAM LEVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 7