Aquaria B. I G. BRILLEN HAAntMi El KACHELS Adverteert in dit blad Otto van Os, „Brittanje" KEES KR.OÜN Jhzn., Ifhé^ m M fcn Wam H» MWÊ GROOTSTE LAAfïRTF PRIJZER Firma Joh. Lauwers, Payglop 3, Alkmaar jzonder Vrijwillige Landstorm DINSDAG 3 OCTOBER, OH. SCHELTENS Oe nieuwe Modeplaten voor najaai ;r zijn voerhanden hii BOEKHAND! >.h. SC. TER BOBO Tandarts A GK ssaulsan 25 - Alkmaar Laat Alkmaar Laat A. B. Pruimboom üdsen hoek Appelsteeg Bergerweg, Borgen, bouwland Hotel-Pension OPE Dames,Confectie Dameshoeden Stoffen Projs "f 3.50. Langestraat 41-43-45 Alkmaar Tel, 242 (Predikbeurten Advertenties? Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kort doch ernstig lijden onze innig geliefde Zoon en Broeder in den ouderdom van bijna 16 jaar. Zijn diepbedroefde Ouders en Broertjes. Jb. KROON Czn. AN. KROON—Klerk. Oudkarspel, 30 Sept. 1933 Uw oogen zijn een kostbaar bezit! Indien U dus een bril noodig heeft gaat dar, naar een VERTROUWD ADRES. Wij leveren SOLIDE kwaliteit en prima glazen tegen billijken prijs. GAAT HET OM UW OOGEN, GAAT DAN NAAR DE (3 huizen vanaf de Langestraat) ZIEKENFONDSLEVERANCIER AFD. BROEK OP LANGENDIJK. De jaarlijksche schietoefeningen be- ïinen avonds 7 uur (o.t.) in Café Jan de Boer. De plaatselijke Leider, W. GILTJES. leermakerij v.h. J. v. d. Steen, N, Niedorp ■richt de ontvangst der nieuwe Stalencollecties voor HERFST en WINTER. Overal te ontbieden. Beleefd aanbevelend, ima soort, van eigen geteeld ontsmet ad. P. SWAGER, Visscherspad, Noord- ïarwoude. MODERNE WOLLEN RUITEN f 1.10 per el iïftGcferne kleuren Fluweelen f I 50 per el Velour Chiffon in zwart en modekleuren, f 1,95 per el Mantelstoffen 140 c.M. breed f2.25, f2.75, f3,25 per el. Moderne Kraagjes Bontkragen Kousen - Handschoenen Onderjurken - Directoires LAKENS EN SLOOPEN JAEGER ONDERGOEDEREN LAAGSTE PRIJZEN, bij LAAT 115-117, ALKMAAR TELEFOON 982 OVER DE GROO R b ALKMAAR TELEF. 30. Telefoon 1229. SPREEKUUR: dagelijks van 1-3 beh. Woensdags. Maandag en Woensdagavond 7 - <S. lederen Dinsdag spreekuur./te Oud karspel, in ,.'t Huis de örederode". van 5—7 uur. Voor ziekenfondsleden geheel gebit f 60.—. Bewijs buisarts njet noodig. Alleen contributiekaart. van eigen gemaakte Regenjassen, Demie's Jekkers en Overjassen Speciale modellen v. slanke en corpulente fignren. Prima kwaliteiten tegen de bekende lage prijzen. apische- en Koudwater VISSCHEN vele verschillende soorten. Speciale goedkoope aanbieding in AQUARIA, ader verplichting aïle inlichtingen. Beleefd aanbevelend, it Welbekende Café „RUST W&T" et muziek en billard, ïft een heerlijk zitje en billijke comsumptieprijzen. G. VAN DER BERG. Bij voldoende deelname beginnen de Engelsche en Spaansche Cursussen weer begin October. Aangifte nieuwelingen bij VAN HERWBJNEN, Sint Pancras. TE HUUR: Zeventig snees aan de Bergmeer ringsloot te Oud karspel. Te bevragen bij J Schoorl, Rijks straatweg A 22, Heiloo. Post Alkmaar Wilhelminalaan 12, Middenhout, Alkmaar Groot Terras en Zaal Dancing vrij entree. Verhuur Luxe Auto Permanent- Door aanschaffing van het nieuwste permanent toestel zijn wij thans in staat U een onovertref bare PERMANENT te leggen. Alles inbegrepen. Half jaar garantie. Onduleeren 60 et. Haarknippen 35 ct. Wasschen Watergolf f 1.— Kinderen-Knippen 25 ct. Vraagt abonnementstarief. Groote modernst ingerichte kapsalons. Correcte bediening A. WESSELS Koorstraat 41, Telef. 727 Alkmaar ZONDAG 1 OCTOBER. OUDKARSPEL. -M rende" Ned Herv. Kerk. Geen dienst. noordscharwoude Doopsgezinde Kerk. Voorm. 9.45 uur Ds. A. de Jongh. Chr. Geref. Kerk. Voorm. 9,30 en nam. 3 uur preeklezen. Geref. Kerk. Voorm. 10,30 uur en nam. 4 uur (ut) B< Dankzegging Ned. Herv. Kerk. Geen dienst. Geref. Kerk. Voorm. 10 uur en nam. 4 uur Ds. ^ra°t Bvangeliiatiegebouw Die Vrede aan de Langereis - en opgaaf zun)SCHARW0UI)E Ned. Herv. Kerk. Voorm. 10,30 uur Ds Van Dijk BROEK OP LANGENDIJK Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9,30 Cand Baaien, Ned. Herv. Kerk. Geen opgaaf. SINT PANCRAS H, J, Jellema nam, 2,30 Ds Marktberichten Noordermarktbond, 29 Sept. „;„™v,Piniprs Aanvoer: 1650 kg aardappelen: N^^eimers f2 102,30; 24000 kg uien: uien ƒ1,80—1,90, drie ii pn pq goi.io; grove ƒ2,102,20; gele nep ƒ2,90 —3,20; 3500 kg peen ƒ2,40—:2,60; 5°kg 0,70; 2900 kg spercieboonen ƒ3,2»6,50 74UU Kg kroten ƒ0.60; 7400 kg roode kool ƒ1—U°. 48000 Kg witte kool ƒ1.25; 3600 kg gele kool ƒ1.00. Wielen: ƒ1 60—1,70; eigenheimers ƒ2,10; hl dito 2,10J2,30; 29200 kg uien: uien ƒ1,80-1,90; drielingen ƒ0.80- 100- grove ƒ2102,20; gele nep ƒ2,40—3,10, 8300 kfiieln 72-2 60; id kleine peen /0.60_0.70; 5500 ki spercieboonen ƒ2-?,60; 45 kg sn«boon<m ƒ2,00; 14300 kg kroten 0.60; 27400 kg Roode kool ƒ1,00— 1,20; 44200 kg witte kool ƒ1,25; 1040-0 kg gele kool ƒ1,00; 2200 kg D. itte kool 1,20; 250 st .bloemkool f\\ 80.' L. G. C, 29 September Aanvoer: 700 kg aardappelen: Eigenheimers ƒ2,60 —2,70; 19000 kg roode kool ƒ1—1.70; 20°00 kg gele kool ƒ1—1,20; 53000 kg witte kool ƒ0,60—1.50 7000 kg D. witte ƒ1,40-1,50; 8500 st bloemkool Ie ƒ160 —2,70; 2e ƒ1,50; 23000 kg uien: nep ƒ3—3,20 drie lingen ƒ0.801,10; uien /1.7O-2,50; 2100 kg slaboo- nen ƒ2—5,90; 7600 kg Peen ƒ2,40—2,60 20000 kg bieten ƒ0,601,40. L. G, C, 30 September. Aanver: 18000 kg roode kool ƒ1.—:L'90jA"000 *g gele kool ƒ1—1,20; 36000 kg witte kool ƒ0.40—1,25, ST"SabooLn /M.10; éooó kt peen ƒ2,50-2,60; 16000 Kg bieten ƒ0.60—1,60. Warmenhuizen, 26 Sept. iuoi riab^nln /S^U.lO; 'bieten ƒ0.60-0.90. Warmenhuizen, 27 Sept. Eigenheimers ƒ2,20; gele nep ƒ2,80—3,20 uien ƒ2,00; drielingen ƒ0.80; grove ƒ2,10; roode kool ƒ1.00 witte kool 1,25. Elfen»s^>2220-&; bl. aardappelen ƒ3,10; „pfp nPn TI90-3 00 uien ƒ1,80-2,20; drielingen fO80—0^0 grove ƒ2,20; een ƒ2.50-2,70; roode isoól ƒ1—160; gele kool ƒ1—1,10; witte kool ƒ1,25, slaboonen ?3:90-6.00; bieten /0.60-1,10. Bloembollenveiling Langedijker Groenten Centrale. Vriidag 29 September 1933. Van leverbaar is niets verkocht. Enkele partijen nlanteoed gingen voor een matigen pros van de hand Over twee weken wordt weer veiling gehou den baar de regeering na 15 Oct. de overgebleven bloembollen neemt zal dit waarschijnl k de laatste V We noteeren voor plantgoed per kg. William Pitt f 9090,18; Pride of Haarlem ƒ009; Clara Butt ƒ0.05; Ingles Combe Yellow ƒ0.090,18.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 9