TREFPUNTEN Lxp w Kijken is knopen bij Cloeck JL SCHEÜE SO CENT 1 V. sluitu norgenwij^mg - 10,00 gr.muziek 11,30 .enstighalfuur 12.00 politieberichten 12.15 nchconcert 1,45 verzorging zender 2,00 Vrou wenuurtje 3,00 Piano-recital 3.15 zangsoli 3,30 gr.muziek 3,45 vervolg 4.00 voortzetting zangvoordracht 4.15 gr.muzaek 4»30 KRO- orkest 5.00 Frans Verlaan 5.20 vervolg orkest concert 5.50 gr.muziek 6,20 vervolg orkestcon cert 6,40 Eseranto-cursus 7,00 politieberichten 7,15 Pater Lector Jos. van Wely O.P.: 7,35 gr. muziek 7,45 Middenstandskwartiertje 8,00 gr. muziek 8.1' Vaz Dias 8,20 Aansluiting met de Queen's Hall te Londen 10.50 Vaz Dias 10.55 Ht Weensch Radio-Octet{:: njsatie is eerst# vereischte, het doel moet 1 NooitP-ving van het bestaan. De middelen óals ze v aangewend zijn meerendeels ontoerei- Xs breedePl. en ]aar WOrdt de hulpbehoevende ®®"h^W^nan zonder meer naar het aVmbe- /ezeh. Hij heeft dan niets meer en vil steuntrekkende zijn klanten en' de iieid er weer boven op te komen. I|)n tanier is, verstrekken van handelsgeld. het verstrekte bedrag veel te gering], ikheid moet worden geschapen, dat jdp man zijn bedrijf blijft uitoefenen en un krijgt ren worden geopperd, men noem,! nuitvoerbaar. Dat moet echter te en worden. Amsterdam telt 15000 èrs. De centrale organisatie ,;Ons Be- H - i Amsterdam heeft een steunregeling ont ^—~4 h aan het bestuur van „Burgerlijke j ai n ge bod en. De norm is daar. als een j fOjpman minder verdient dat 65 procent a dórmaal inkomen, hij voor steun in aan merking komt.. Bet normale inkomen van den kleinen kóópman is^esteld op. 26 gulden, verdient hij dus minder dan circa 17 gulden, .dan heeft hij hulp Van „Maatschappelijke Steun. Deze regeling is 'te Amsterdam in principe aanvaardt en aan de uitvoering is een begin gemaakt. Wat in Amsterdam \nogelijk is, moet ook elders kun- schoten had hooren vallen spoedde $ich naar da plaats van het drama. Inmiddels was ook gees telijke en medische hulp ontboden. Dr. Joosten uit Sittard die spoedig ter plaatse verscheen, kon slechts bij Maria en den dader den dood eon- 'stateeren. Het andere' meisje liet hij onmiddel lijk overbrengen naar het hospitaal te Sittard. waar zij in hoogst zorgwekkenden toestand werd opgenomen. Plaatselijk Nieuws Ouilkarspel. Zaterdag herdacht de heer I. M. K. van Loo den dag, waarop hij voor 25 jaar bij de N. H. .Brandwaarborg-Maatschappij te Oudkarspel werd i aangesteld. I I Zaterdagmiddag was er gelegenheid den juin- laris geluk te wenschen, die daartoe recipieerde in aé kolfbann van den heer Vis, die zich thans door.) de schitterende aankleeding bijzonder voor dergelijke gBBkrtenissen loent. De receptie was j bijzondp| druk ibezocht, o.a. door de Directie van ie^Br and waar Ikj rg-Maatschappijhet Ge- naeenteMstuur, den predikant en collega's van den jubiléöfis, terwijl ook het agentencorps flink vertegenwoordigd was. Verschillende hartelijke toesprakéïj$iverden tot den jubilaris gehouden. De directeur der Maatschappij mr. C. P;. Eiecen releveerde den loopbaan van den jubilaris, en wees er op hob hij als schakel tusscben agenten en directie een mooi maar verantwoordelijk werk heeft en steeds in het volle leven met al (zijn verleidingen moet staan. 'N am ens het gemeentebestuur sprak de Bur gemeester hartelijke woorden, en deed uitkomen hoe een instelling als de Brandwaarborg Mij. iq een gemeente gewaardeerd moet worden. De heer Schriefcen sprak namens bet perso neel en dankte voor de samenwerking, die de buitendienst den binnendienst steeds betoont. 'Waren er ook conflicten oï geschillen, steeds weer werd de goede harmonie hersteld. De heer A. Timmerman complimenteerde den jubilaris namens de IJsclub „"Volharding" in een geestig speeehje, waarin op 'de tegenstelling van het „heet® vuur" en het „koude Waardje'" ge wezen werd. C ISlamens de agenVen sprak burgemeester Oost veen van Ooster Blokker, terwijl ook de heer nwart van Koog aan de Zaan den jubilaris in ^hartelijke bewoordingen huldigde. In een korte kernachtige rede dankte tenslot te de heer van Loo allen, die hem dezen dag 'tot een onvergetelijke hadden gemaakt. Den "jubilaris 'zijn verschillende cadeaux en bloemstukken aangeboden, terwijl tallooze schrif telijke gélukwenschen bewezen, dat de heer van Loo als inspecteur in wijlden kring gewaardeerd wordt. men. Voor het dan 'Vjofverj was is er heel (wat afgestreden. Men" ;h<v ft gedemonstreerd en in den gemeenteraad kier op keer geïnterpelleerd Dat kon omdat achter den Woordvoerder een organisatie stond. i Er is groot gevaar voqi' de kleine handeldrij vende weinig kapitaalkrachtige kooplieden. Spr- wijst op de pogingen deze menschen uit te seha- jjLj k-ee.ln, zelfs bij de uitvoering van' de (nieuwe aardappelwet. wat te Amsterdam door krachtig ingrijpen van de organisatie is voorkomen. Zoo V ge u niet krachtig organiseert, aldus spreker. vervalt ge tot pauperisme. Vergeet ,niet, dat er geen uitzicht bestaat op het einde van deze crisis. Waarom worden de ar- j beiders gesteund ,niet uit liefde tot dien stand, I doch alleen omdat de arbeidersorganisaties een groote kracht ontwikkelen waarmede men wel re- kenen moet. j Zijt óok niet verlegen, acht het vooral geen j schande om steun aan te kloppen. Wie zulke ge- voelens nog koesteren mocht, kome eens een I kijkje nemen bij het Amsterdamsche stempello- kaal. Daar komen advocaten, doctoren in de letteren j kunstenaars, gewezen leiders van groote ondefne- mingén, stempelen. Laat u ook niet op hondsche manier afschepen. Ge hebt recht op een heusche I nienschwaardige behandeling. Het moet zoover komen, dat evenals de arbeidersorganisaties, ook de georganiseerde kleine middenstanid1 medezeg- J genschap krijgt in de uitvoering van de steunre geling. Wat ook voor de hulpbehoevenden vatt groot belang is. Dit is de weg dien< ge moet in- islaan. Doe het zoo, besluit spreker, organi seert u, sluit u aan bij de Centrale Organisatie <31 die helpt u.'< Applaus.) Verschillende aanwezig VACANT Ligstoelen, Rugzakken Raamhorren Thermostlesschen zijn Zomerartikelen. welke verkrijgbaar bij Fa. R maak gebruik van onze 100 Sectie- RWaarten Geldig op alle H.A.B.O Autobuslijnen. Voor Kanos en Peddels Is je adres lil. IJDUffl Oudkarspel 1.1. Firma [J. BOTHER Hoor Haam caaiaitla Hums zijn mij liet aares l SCHEHE Peddels vanaf t 2,25 0. GEUS' TABAK van 25 ct. p. pond is zoowel geschikt voor 't rooken als voor pruimen. Magdalenenstraat 14, Alkmaar G. J. BöTTGER Huigbrouwerstraat 7 - Alkmaar - Telef-1476 Ontvange DE NIEUWSTE ifiPOHSIDFFEN Te koop: 30 snees roode DORSCHKOOL, best gewas. Bij P. Over te Heerhugo- waard, Westdijk. TREFPUNTEN Actie v. d. kleinen Middenstand Breek op Lang end ijk. Vergadering van Klein Handelsbelang te Broek op Langendijk. Jl. Vrijdagavond te acht uur trad in het lo kaal van den heer Maakal alhier op de heer Zeegers van Amsterdam, gemeenteraadslid al daar, om te spreken over de belangen van de kleine kooplieden in crisistijd. De voorz., de heer A. Klos, riep aanwezigen en spreker het welkom toe en gaf het' woord aan den heer Zeegers. Deze schetste de positie van den kleinen koop man in dezen benarden tijd. Zonder hulp zal idle stand der kleine middenstanders ten onder gaan Er is buiten de menschen zelf weinigg inzicht in der. nood. Overheidshulp is onvoldoenidie, de Troonrede noemt de kleine middenstanid niet eens erschillende aanwezigen stellen vragen. Gevraagd wordt wat bv. te 'Koedijk te doen,, waar het gemeentebestuur op aanvrage van de organisatie nul op het request gaf. Opgemerkt wordt dat demonstratie weinig indruk zal ma ken. Het getal is zoo klein. Wat gedacht wordt over samenwerking met de kleine tuinders en de hulpbehoevenden. Geïnformeerd wordt of err recht bestaat op steun als bv. het B. A. de aanvrager afscheept met twee pond rijst, is dan. aan de wet voldaan F Een aanwezige uit Sint Pancras merkt op, steun te hebben aangevraagd. Hij bezit een fiets om te venten, die 150 gulden gekost heeft, hij kreeg tot bescheid: ruim dat ding op, ga naar de werkverschaffing, dan krijgt ge tenminste 12 gulden per week. I Moet ik daarin berusten? is de vraag. Ge- j I klaagd wordt over het feit dat het B.A. te Br. op Langendijk een aanvrage om steun zonder j meer afwees. De spreker antwoordt dat men strijden moet en niet, ophouden met aldoor vragen. Ook samen j werking zoeken en door massaal optreden indruk 1 maken. j i E,r bestaat recht op steun, indien goed gewerkt wordt zal geen B. A. het meer aandurven een behoeftige af te schepen met 2 pond rijst. Daar om moet ge u krachtig organ'iseeren. Het ad vies aan den inwoner van Sint Pancras luidt: blijft in uw vak. B,uim uw handwerk niet op. Span er uw organisatie voor, die u helpen moet en dat ook graag wil. Ook het B. A. te Broek op Langendijk zal bij sterke organisatie genood zaakt- worden zijn steunverleening ruimer en deugdelijker te verleenqn. Besloten wordt een gecombineerde vergadering te houden van bestaande organisaties. Met een woord van dank aan den spreker en aan de aan wezigen voor hun opkomst volgde sluiting. pers herinneren inzake 'de verlichting. Op c'le agenda van de tegen 3 October a.s. uitgeschre ven raadsvergadering komt o.a. voor: voorstel B. ien W. om een gedeelte van het electrisch net, gelegen langs den Laanw'eg, zoover de ge meente Oudkarspel aan de noordzijde van dien weg grenst, over te doen aan de Lichtbedrijven ife Noordsoharwoude. Heerhiigawaacld. De werkloosheid is hier nog groot. Op het oogenblik zijn 51 personen in de Wie'ringertheer. Noordholland in @en paar regels Te AALSMElEiR is Zaterdagmiddag een luxe auto op een bus ingereden, toen deze bij liet passeeren niet genoeg ruimte liet. Beide wa Nieuwstijdingen Uit den Omtrek Alkmaar. Als het weer meewerkt belooft het 8 October feest een schitterend feest te worden. Ziooals bes kend zal Prinses Juliana het met Haar tegen"- p, -, - - woordigheid vereeren. Des morgens 'is er reveille ~u,'sct11.an.^' geen bloemkool andanks dat yam duizend leerlingen der lagere en middelbare kwaliteit uitstekend is. scholen. In de Groote Kerk is des middags ec/i In de X. Hoornsche Crt. lezen wij twee herdenkingsconcertDe traditioneele krans zal merkwaardige gevallen van natuurwonderen. Te weer aan het Victoriabeeld gehangen worden». PPf EiRDO'ES, dat een appelboompje dit voor waarbij mr. C. J. de Lange een herdenkingsrede Jaar geplant dopr den heer P. Burger, nu voor uitspreekt. Verder staan een kinder- en his té* den derden keer in volle bloei staat, helaas zon- rfschc optocht op het programma ftéj-wijl defl6 der een keer vruchten te dragen, avonds diverse feestelijkheden gehouden wordeim De. stad wordt schitterend versierd en verlicht -En de heer P. Groot Tz. te AND IJiR pluk »»--».dezer dagën van een appelboom in zijn tuin i i t ?le1 minder daü 700 poxlcI appels. Zulke vrucht Men zal zich het adres van de Laanwegbewo-'* .hoornen moet men in eere houden Z u idpooivlingers In actie. De beide vliegeniers Lincoln Ellsworth (Ame rika, links) en Bernt Balchen (Noorwegen rechts)' e0 JHl „cv bereiden een vlucht voor over de Zuidpoolge- gens vlogen tegen een boom. De chauffeur van 1 ,ieden- Zlï zullen speciaal het Zuidpool-vaste- de personenauto kreeg het stuurrad tegen de - onderzoeken, dat meer dan 4680 kilometer borst en werd vrij ernstig gekwetst. Vijf passa- I groot lS' giers van de autojius liepen lichte verwondingen I - Op, door het breken van glasruiten. - Tc KRO M M EX IE heeft de politie een vier tal jongens aangehouden, die valsehe rijwielplaat jes vervaardigden en deze voor een gulden per stuk verkochten. De imitatie was overigens vrij slecht, en de jongelui stonden blijkbaar aan het, begin van hun „loopbaan." Zie zijn allen te Haar lem iri verzekerde bewaring gesteld. Tijdens een huiselijke ruzie sloeg een vrouw te ZAANDAM haar echtgenoot zoodanig met een fluitketel en een koekepan op zijn hoofd, dat hij in ernstigen .toestand naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. Oo.st 'West thuis is het ool^ enzpovoort. - Hit BLOKiKjEiRi' deelt men ons mede, dat de veilingen alweer een droef- beeld vertoonem. Di' iiKisrdaanslag in dc Jopdaan. Omtrent dit moordgeval, dat wij Zaterdag in het kort mededeelden, lezen wij nog in de Tiel. dat het slachtoffe ris een logementhouder, die in beschonken 'toestand zijn logement aan de Booiipstraat in de Jordaan wilde binnengaan en door een jongeman, een gewezen buffetbedienjde werd neergeschoten. De toestand van het slacht offfer is zorgwekkend. De dader de 34-jarige J. M. Eskens, is in den afgeloo.pen nacht om (drie .uur in hand-en van de politie gevallen. Hij heeft verklaard, dat hij uit zelfverdediging ge- -hand-eld heeft. De revolver heeft hij weggewor pen. Het wapen is nog niet teruggevonden. Men neemt aan met een wraakneming te doen te hebben. Het slachtoffer staat oVerigens zeer pngunstig bekend en is in de buurt gehaat. Het gevaar van brandje stichten. Hoe gevaarlijk het is als kinderen een vuurtje stoken, bewijst weer een bericht uit Veendam, waar een groote boerderij met schuren geheel verbrand is. Kinderen hadden een brandje ge maakt in de nabijheid van een hobp stpoo, welke tegen een muur van de boerderij lag ópgesta ,pe,ld. Schuur en voorraden waren verzekerd, de woning niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Langedijker Courant | 1933 | | pagina 2