Nieuw Sjahrir zou een voorloopig accoord wenschen EHSSQEBaO ALKMAAR WEER KAASSTAD Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: EVACUATIE WORDT VERSNELD „Het staat vast, dat Nederland niet verantwoordelijk is voör de gebeurtenis sen te Tangerang". DE EVACUATIE LABOUR VONNIST DE COMMUNISTEN Altijd tegenstrijdige politiek KARDINAAL HLOND De officieele heropening van de markt door den burgemeester Opstand in Bolivia H. Ruyter f Staking verloopt Bijenkorf" loopt tegen de lamp Ondernemingsbelasting ook voor den landbouw (2aalsfe nieuws De doodstraf DE HARINGPRIJS Heilige wetenschap Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch DatrLlad Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 14 JUNI 1946 41e JAARGANG NUMMER 10953 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCIÏAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank In een interview heeft Sjah rir verkaard, dat de Indone sische tegenvoorstellen zullen voorslaan een voorloopige overeenkomst, waarbij ver schillende politieke verschil punten buiten beschouwing zullen worden gelaten. Deze punten zullen bij de latere onderhandelingen worden besproken. Sjahrir verklaarde, dat de for muleering van de Indonesische tegenvoorstellen op de republi- keinsche kabinetszitting van Woensdag besproken was. Hij gaf toe. dat de jongste gebeur tenissen hiermede bedoelde hi.1 blijkbaar den toestand in het binnenland van Java en Tange rang vertraging van de de finitieve formuleering tot gevolg hadden gehad, doch op zijn laatst zouden de tegenvoorstellen aan het begin van de volgende week worden overgelegd. Deze tegen voorstellen zullen een antwoord vormen op het Nederlandsche voorstel, dat dr. Van Mook. te gen de verwachtingen der Indo nesiërs in reeds een week na zijn terugkeer uit Nederland aan de Indonesiërs heeft overhandigd. Sjahrir hoopt, dat de Neder landers en de Indonesiërs tot sa menwerking komen, hetgeen men noodzakelijk acht met het oog op den huidigen toestand op Java. EEN DER GROOTE ZORGEN, die voortvloeien uit het Indo nesisch probleem, is het persoon lijk leed, dat vele duizenden Nederlandsche onderdanen als gevolg hiervan ondergaan Het lot van de nog niet bevrijde ge- interneerden is ons allen een be nauwing. De terreurdaden bij Tangerang vormen, zoo meldt men ons van bevoegde zijde, een gebeurtenis, waarvan de politieke beteekenis in het niet verzinkt bij het onheil, dat hier honderden menschen heeft getroffen en de angst en rouw waarin de overle venden nog verkeeren. Aangezien terecht de Neder landsche souvereiniteit over den Oost-Indischen Archipel is er kend, was het juist, dat de Chi- neesche regeering zich mede tot de Nederlandsche regeering richt te, naast haar protest bij de feite lijk verantwoordelijke Indonesi sche instanties Dat er van een feitelijk aandeel van Nederland in de verantwoordelijkheid voor het gebeurde geen sprake is, staat onomstootelijk vast. Immers, de Britsche opperbevel hebber gaf de Indonesische strijd krachten bevel zich terug te trek ken op den Westelijken oever van de Tjisedane, en dezen gaven hieraan gevolg. In aansluiting hieraan bezetten Nederlandsch- Indische troepen practisch zonder strijd de plaats Tangerang op den Oostelijken oever van de rivier De terreurdaden werden verricht Westelijk van de Tjisedane, aan de Bantamsche zijde, waar het Nederlandsche gezag niet o\er middelen beschikt om zich te doen eerbiedigen. Incidenten van dezen aard openen de gelegenheid voor vele en uiteenloopende conclusies. Menschelijk bezien is de voor naamste gevolgtrekking uit het gebeurde, dat eens te meer blijkt hoezeer het in het belang van alle partijen is, dat de tegemoetkomen de houding van Nederland zonder te lang dralen een passende be antwoording vindt. Het republikeinsche ministerie van voorlichting heeft medege deeld. dat de evacuatie van ge- interneerden door de lucht zal worden versneld door vanaf 15 Juni a.s. 500 personen per dag te vervoeren. Bovendien zullen met ingang van 20 Juni 2000 Ja- panneezen per week per trein worden vervoerd. QE AFWIJZING van fusie met de Communisten is door de Engelsche Labour- par.tij op krasse wijze gemoti veerd. Het congres wees met overweldigende meerderheid het verzoek der communisti sche partij om in de Labour partij te worden opgenomen, van de hand. Vele communis ten leveren waardevolle ar beid in de vakbeweging en steunden Labour in verschil lende plaatsen, maar men was algemeen van oordeel, dat de communistische partij er steeds op uit is, de sociaal-democra tie te ondermijnen. Morrison gaf voorbeelden van tegen strijdige communistische poli tiek, zelfs in volkomen tegen stelling tot eigen beginselen zooals in Amerika en op het Fransche platteland. De partij verandert steeds van politiek en draagt het karakter van een samenzwering en is bo vendien afhankelijk van een buitenlandsche macht, aldus Morrison. Z.H. de Paus heeft Z.Em. kar dinaal Augustus Hlond'. primaat van Polen, tot aartsbissohop van Warschau benoemd. Op Zaterdag zal over de belde zenders phonische radiouitzending plaats vin door de ingenieurs K. de Boer van en I F. GelHk van het technisch een uiteenzetting gegeven van de dienen te geschieden. geleden werd het besluit, van daag de eerste markt te houden, definitief Te laat voor sommige fabrieken om nog dezen Vrijdag te kunnen aanvoeren. Niet alle aanvoerders hadden hun kaas geolied; de stapels geoliede goud gele kaas staken dan ook gunstig af tegen de grauwe ongeoliede Edammertjes, In het Waaggebouw was alles voor dé kaasmarkt in gereedheid gebracht. Wit zand was gestrooid op den steenen vloer. Blanke tafeltjes met lijtjes erop stonden in het rond en aan de wanden waren kleurige borden aange bracht, waarop de aanvoer van kaas naar de verschillende lan den in 1936 in cijfers werd ver meld- op andere borden werd in verschillende talen gewezen op de beteekenis van het Rijks kaas- merk en op het feit dat in 71 landen op de wereld de Neder landsche kaas gegeten wordt Op andere borden werd „aan de vreemdelingen die de kaasmarkt bezoeken" vermeld, dat zij het edele product van Holland's bodem ter plaatse kunnen proe ven, 3 hompjes voor 1 dubbeltje. Om 10 uur had in het Waag gebouw in tegenwoordigdheid van tal van genoodigden en be langstellenden de officieele opening plaats van de markt door den Burgemeester van Alkmaar, Jonkh. Mr. F. H van Kinschot. Daar waren B en W. en tal van raadsleden van Alkmaar, verte genwoordigers van den kaas handel, en van de kaasproducen ten van den Bond van Zuivelfa brieken en van het Vreemdelin genverkeer. De Burgemeester heette de vele aanwezigen in het oude Waag gebouw van harte welkom en ALKMAAR draagt den naam van kaasstad weer met eere. De kaasmarkt, Alkmaar's grootste roem en attractie voor het vreemdelingenver keer is weer in eere her steld. Er heerschte vreugde over deze herleving, na zoovele jaren van schijndood In de binnenstad gaven de kaas wimpels, nationale en stads- vlaggen uiting aan deze vreugde van de Alkmaarders. De feestelijke klanken van het Waagtorencarillon klon ken over het zonbeschenen marktplein, waar weer groote stapels als van ouds gereed lagen voor den ver koop De aanvoer op dezen eersten officieelen marktdag was circa 20 000 KG. Slechts enkele dagen van Radio Nederland de eerste stere. den. Tijdens een proefuitzending werd het technisch laboratorium van Philips laboratorium van Radio Nederland wijzo waarop uitzending en ontvangst (Stevens P.) OP 13 JUNI is des morgens te La Paz een revolutie uitgebroken onder leiding van kolonel Illanes. Volgens een officieel communiqué is de beweging onderdrukt en zijn er dooden en gewonden te betreuren. In weerwil van het officieele communiqué der Boliviaansche regeering, zeggende, dat de re- volutionnaire beweging ond'er leiding v. kolonel Illanes onder drukt is, wordt volgens AFP uit La Paz vernomen, dat de bewe ging zich uitbreidt en dat eenige leden der regeering d'e hoofdstad zouden hebben verlaten. Aan de grens zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Slechts 53 jaren oud is na een langdurige en ernstige ongesteld heid te Wassenaar overleden de heer H Ruyter, sinds twintig jaar algemeen secretaris van den Aartsdiocesanen Boeren- en Tuin dersstand, oud lid van de Eerste en lid van de Tweede Kamer. Hij begon vijf en twintig jaar geleden zijn loopbaan in de katholieke landbouwor ganisatie bij het secretariaat van den L.T.B. in het bisdom Haarlem Met hem is een goed huisvader van een groot gezin, een strijdbare katholieke figuur, die twintig jaar in woord en ge schrift op de bres stond voor de beginselen en belangen van den Boerenstand, heengegaan. Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau. Een speciale verslaggever van de „Volkskrant" meldt, dat de staking in de havens verloopt. Alle binnenkomende schepen worden gelost. Er werken reeds vijfduizend vrij willigers en er gaat geen voed sel verloren. De staking is ge broken voor honderd procent. De geheele staking drijft nog slechts op een zekere angst welke men heeft voor deE.V.C. li Ambtenaren van de Prijs- beheersching hebben hun con trole thans uitgestrekt tot de Warenhuizen en als eerste het oog gericht op de zaken van de „Bijenkorf" in Amster dam, Rotterdam en den Haag. Vooral in de afdeeling luxe artikelen werden verschillende te hooge prijzen aangetroffen. In hoeverre maatregelen zul len worden genomen, is nog in onderzoek. Thans is bij de Tweede Ka mer het gevreesde wetsont werp ingediend, dat tot strek king heeft, de landbouw ook onder te brengen bij de on dernemingsbelasting. Er be staat geen deugdelijke reden meer, om dit niet te doen, zegt de Regeering. De bate uit de nieuwe belasting te verkrijgen wordt geraamd op 35 millioen. Zij wordt bestemd voor uitkee- ringen aan de gemeenten! Op doorreis naar Portugal is koning Umberto te Barcelona in Spanje aangekomen. - De Arabische Liga dreigt de im migratie van Joden naar Pa lestina desnoods met geweld stop te zetten. - Een aanval vreezend van Joego-Slavische zijde, besluiten vele Italianen Triëst te verlaten. - Volgens een overeenkomst met Tehe ran zou Azerbeidsjan tot de centrale regeering van Iran terugkeeren. De Engelsche mi nister van Staat, Noël Baker, is gekozen tot voorzitter van de Engelsche Labourpartij. Voor het Bijzonder Gerechts hof te Utrecht is de doodstraf geëischt tegen den voormali- gen beruchten kapitein bij de Staatspolitie P. L. M. Thyssen, die vele jaren Utrecht heeft geterroriseerd. Zelfs den Duit- schers was zijn optreden eens zoo bar, dat hij tot gevange nisstraf veroordeeld werd! Hij arresteerde vele Joden en ge droeg zich beestachtig tegen over zijn arrestanten, waarbij hij in het bijzonder vrouwen niet ontzag. Mishandeling, be dreiging, afpersing was hem ten laste gelegd. De Vakgroep Detailhandel Visch acht een prijs van 12 cent voor venters en van 15 cent voor den detailhandel een redelijke prijs voor de haring, zoo is op een persconferentie betoogd. Komt men niet tot deze prijzen, dan zal de handel gedwongen zijn. de verkoop van maatjesharing te staken, en alleen niet-schoonge- maakte, onbewerkte steurharing te verkoopen, die slechts een derde van de voedingswaarde van maatjesharing heeft. Had de Regeering niet ingegrepen, dan zou, verklaart men, de prijs van zelf tot het aangegeven niveau zijn gedaald'. ALLEEN vreeze des Heeren zou ons tot angstige gees telijke menschen stempelen. Door de godsvrucht echter gaat onze angst over in gees telijke ijver. Het ijverig naloo- pen van godsdienstige oefe ningen, het trouw in acht ne men van vrome gebruiken, het opzeggen van vele gebeden kan echter in gewoonte-activi teit, in domme sleur ontaar den. Wij moeten weten tot wie wij bidden en waarom wij Sacramenten ontvangen, wel ke zin dat alles heeft. Daartoe nu is ons de derde gave van den H. Geest gegeven: de gave van wetenschap. Als een zaad bij ons Doopsel, in het cate chismusonderricht tot een frisch jong sprietje opgegroeid, bij ons Vormsel een sterke, veelbelovende halm geworden. Tot een volrijpe gouden ko renaar moet deze heilige we tenschap in ons uitgroeien. Dat is het werk van den H. Geest, waaraan wij mede werken door aandachtig luis teren naar de Kerk, geestelijke lezing en: mediteerend (in plaats van soezend) bidden, Laat de gave niet ongebruiktl MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad : voor Alkmaar en omgeving | 1946 | | pagina 1